Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By senri_2108
#918035

Download miễn phí Luận văn Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH hỗ trợ đầu tư hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ ( iIET co., ltd )

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT 3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 3

1. Đặc điểm về họat động KD của các doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường . 3

2. Vấn đề bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. 4

2.1 Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh . 5

2.2 Các cách tiêu thụ hàng hoá: 5

3. Vấn đề xác định kết quả bán hàng trong DN thương mại: 8

4. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 12

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 13

1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. 13

2. Kế toán bán hàng . 14

2.1 Xác định kết quả bán hàng : 14

2.2 Phương pháp kế toán kết quả bán hàng . 20

III. HỆ THỐNG SỔ SÁCH SỬ DỤNG TRONG HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 21

1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hinh thức Nhật Ký – Sổ Cái : 21

2. Đối với Doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký Chung : 21

3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ – ghi sổ: 22

4. Đối với doanh nghiệp áp dụng Nhật ký – Chứng từ . 22

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY IET. 24

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HỢP TÁC KINH TẾ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 24

1. Quá trình hình thành: 24

2. Quá trình phát triển : 25

3. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty : 26

3.1. Tư vấn , hỗ trợ về chuyển giao công nghệ: 26

3.2. Tư vấn ,hỗ trợ về đầu tư và phát triển : 26

3.3. Tư vấn về đấu thầu theo thông lệ quốc tế: 27

3.4. Tổ chức và thay mặt pháp lý về sở hữu công nghiệp : 27

3.5. Đào tạo : 27

3.6. Cung cấp thông tin : 27

4 .Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty IET ( Sơ đồ 1 ) 27

4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán : ( Sơ đồ 2 ) 28

4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán : ( Sơ đồ 3 ) 28

4.3. Tổ chức hạch toán chứng từ và luân chuyển chứng từ của công ty - . 28

5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004- 2005 28

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ HỢP TÁC KINH TẾ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (IET CO.,LTD) 30

1. Kế toán bán hàng ở công ty IET 30

1.1 Các cách bán hàng 30

1.2 Kế toán bán hàng 34

2. Kế toán xác định kết quả bán hàng ở công ty IET.CO., LTD 37

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, HỢP TÁC KINH TẾ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (IET CO .,LTD) 39

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY IET. 39

1. Nhận xét chung. 39

2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty IET. 39

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY IET. 41

III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG. 42

1. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 42

2. Sử dụng tỷ giá hạch toán trong thanh toán có dùng ngoại tệ: 43

3. Trích trước chi phí bảo hành 44

KẾT LUẬN 46

PHỤ LỤC 47

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


oanh)
Có TK 632
- Kết chuyển chi phí bán hàng:
Nợ TK 911 (Hoạt động sản xuất – kinh doanh)
Có TK 641: Chi phí bán hàng kết chuyển kỳ này
Có TK 142 (1422- Chi tiết chi phí bán hàng)
- Kết chuyển chi phí quản lý:
Nợ TK 911 (Hoạt động sản xuất – kinh doanh)
Có TK 642: Chi phí quản lý DN kết chuyển kỳ này
Có TK 142 (1422- Chi tiết chi phí quản lý DN)
- Kết chuyển kết quả tiêu thụ:
+ Nếu lãi
Nợ TK 911 (Hoạt động sản xuất – kinh doanh)
Có TK 421 (4212: Hoạt động sản xuất – kinh doanh)
+ Nếu lỗ
Nợ TK 421 (4212: Hoạt động sản xuất – kinh doanh)
Có TK 911: Hoạt động sản xuất – kinh doanh
III. Hệ thống sổ sách sử dụng trong hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại .
1. Đối với doanh nghiệp áp dụng hinh thức Nhật Ký – Sổ Cái :
Theo hình thức này, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phán ánh vào một quyển sổ gọi là Nhật Ký – Sổ Cái . Sổ này là sổ hạch toán tổng hợp duy nhất, trong đó kết hợp phán ánh theo thời gian và hệ thống. Tất cả các tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng được phản ánh cả hai bên Nợ – Có trên cùng một vài trang sổ .Căn cứ ghi sổ là chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc, mỗi chứng từ ghi một dòng Nhật Ký – Sổ Cái.
2. Đối với Doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký Chung :
Hình thức Nhật Ký chung là hình thức phán ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian vào một quyển sổ gọi là Nhật ký chung. Sau đó, căn cứ vào Nhật Ký Chung, lấy số liệu để ghi vào sổ cái. Mỗi bút toán phán ánh trong sổ Nhật ký được chuyển vào sổ cái ít nhất cho hai tài khoản có liên quan. Đối với các tài khoản chủ yếu, phát sinh nhiều nghiệp vụ, có thể mở các Nhật ký phụ. Cuối tháng (hay định kỳ ), cộng các Nhật ký phụ, lấy số liệu ghi vào Nhật ký chung .
Sổ cái trong hình thức Nhật ký chung có thể mở theo nhiều kiểu và mở cho cả hai bên Nợ, Có của tài khoản. Mỗi tài khoản mở trên một vài trang sổ riêng. Với những tài khoản có số lượng nghiệp vụ nhiều, có thể mở thêm sổ cái phụ – Cuối tháng sổ cái phụ để đưa vào sổ cái.
Ngoài ra, trên sổ cái theo hình thức Nhật ký chung, để thuận lợi cho việc đối chiếu, kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ, có thể kết hợp các cột như trang (chỉ trang cảu sổ Nhật ký mà bút toán đó được ghi ), số hiệu tài khoản đối ứng và số dư của tài khoản .
3. Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ – ghi sổ:
Hình thức này thích hợp với mọi loại hình đơn vị, thuận tiện cho việc áp dụng máy tính .Tuy nhiên, việc ghi chép bị trùng lặp nhiều nên việc lập báo cáo dễ bị chậm trễ nhất là trong điều kiện thủ công .
Sổ sách trong hình thức này gồm có :
- Sổ cái : Là sổ phân loại (ghi theo hệ thống) dùng để hạch toán tổng hợp. Mỗi tài khoản được phản ánh trên một trang sổ cái (có thể kết hợp phán ánh chi tiết ). Có thể sử dụng sổ ít cột hay nhiều cột.
- Sổ đăng ký chứng ghi sổ: Là sổ ghi theo thời gian, phán ánh toàn bộ chứng từ ghi sổ đã lập trong tháng. Sổ này nhằm quản lý chặt chẽ chứng từ ghi sổ và kiểm tra, đối chiếu số liệu với sổ cái . Mọi CTGS sau khi lập xong đều phải đăng ký vào sổ này để lấy số hiệu và ngày tháng . Số hiệu của CTGS được đánh liên tục từ đầu tháng (hay đầu năm) đến cuối tháng (hay cuối năm); ngày, tháng trên CTGS tính theo ngày ghi vào “Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ’’.
- Bảng cân đối tài khoản : Dùng để phản ánh tình hình đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và tình hình cuối kỳ của các loại tài sản và nguồn vốn với mục đích kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép cũng như cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý .
- Các sổ và thẻ hạch toán chi tiết : Dùng để phán ánh các đối tượng cần hạch toán chi tiết ( vật liệu,dụng cụ, tài sản cố định, chi phí sản xuất, tiêu thụ, thanh toán .v.v….) .
4. Đối với doanh nghiệp áp dụng Nhật ký – Chứng từ .
Hình thức này thích hợ với doanh nghiệp lớn, số lượng nghiệp vụ nhiều và điều kiện kế toán thủ công, dễ chuyên môn hoá cán bộ kế toán. Tuy nhiên đòi hỏi nghiệp vụ của cán bộ kế toán phải cao. Mặt khác, không phù hợp với kế toán bằng máy. Sổ sách trong hình thức này gồm có :
- Sổ Nhật ký – Chứng từ: Sổ này được mở hàng tháng cho một hay một số tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau và có liên quan đến nhau theo yêu cầu quản lý và lập các bảng tổng hợp – cân đối. Nhật ký – chứng từ được mở theo số phát sinh bên Có của tài khoản đối ứng với các tài khoản Nợ liên quan, kết hợp giưã theo thời gian và ghi theo hệ thống, giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán phân tích .
- Sổ cái : Mở cho từng tài khoản tổng hợp và cho cả năm, chi tiết theo từng tháng trong đó bao gồm số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ .Sổ cái được ghi theo số phát sinh bên Nợ của tài khoản đối ứng với các tài khoản Có liên quan, còn số phát sinh bên Có của từng tài khoản chỉ ghi tổng số trên cơ sở tổng hợp số liệu từ Nhật ký – chứng từ có liên quan .
- Bảng kê : Được sử dụng cho từng đối tượng cần bổ sung chi tiết như bảng kê ghi Nợ TK 111, TK 112 , bảng kê theo dõi hàng gửi bán, bảng kê chi phí theo phân xưởng.v.v … Trên cơ sở số liệu phản ánh ở bảng kê, cuối tháng ghi vào Nhật ký – chứng từ có liên quan .
- Bảng phân bổ : Sử dụng với những khoản chi phí phát sinh thường xuyên, có liên quan đến nhiều đối tượng cần phân bổ (tiền lương, vật liệu, khấu hao…) . Các chứng từ gốc trước hết tập trung vào bảng phân bổ, cuối tháng, dựa vào bảng phân bổ chuyển vào các bảng kê và Nhật ký – chứng từ liên quan .
- Sổ chi tiết : Dùng để theo dõi chi tiết các đối tượng hạch toán .
Phần II
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty IET.
I. Tổng quan về công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ.
1. Quá trình hình thành:
- Công ty TNHH Hỗ trợ Đầu tư Hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ được thành lập vào tháng 10 năm 2000.
- Khi mới thành lập, công ty lúc đó chỉ là Trung tâm Hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ, thuộc Quản lý Khoa học, Bộ Khoa học Công Nghệ .
- Tháng 10 năm 2002 ,Trung Tâm Hợp tác kinh tế và chuyển giao Công nghệ tham gia ra thành viên của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam .
- Trụ sở chính của công ty đặt tại 68 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Trong từng giai đoạn phát triển, công ty thành lập các chi nhánh trực thuộc, các văn phòng thay mặt trong nước và nước ngoài.
- Tên công ty : Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ ( IET Co., LTD ).
- Trụ sở chính : Số 68 Lê Văn Hưu , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội .
- Điện thoại : 04 9454171 /9454181
- Fax : 04 9454191
- Email : [email protected]
- Văn phòng thay mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh :
- Địa chỉ : Số 10 Nguyễn Cảnh Chân , Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh .
- Điện thoại : 08 8373303
- Fax : 08 8373305
- Văn phòng thay mặt tại Đức :
- Địa chỉ : No .ABC- GMBH
D – 31162 .BAD – SALZDETPURTH. Germany
- Điện thoại : 49506390710
* Công ty Hỗ trợ và đầu tư hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ (IET.Co LTD ) là một công ty trực thuộc Hội kinh tế Việt Nam .
* Quyết định thành lập công ty số 0102006597 n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement