Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By TenEyck
#916665

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Hưng Yên

Với tổng nguồn vốn huy động được khá lớn, NHCT Hưng Yên đã cho vay đối với nền kinh tế với tổng dư nợ năm 2005 đạt 452.864 triệu đồng.

 Trong những năm gần đây, với chủ trương thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có sự dịch chuyển tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực kinh tế Nhà nước, tăng tỷ trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực đang ngày càng năng động hơn; đã và đang hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đây là lực lượng kinh doanh năng động, bao gồm các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


rªn tæng tµi s¶n, nî ph¶i tr¶ trªn vèn chñ së h÷u, nî ph¶i tr¶ trªn tæng d­ nî NH.
+ ChØ tiªu thu nhËp: tæng thu nhËp tr­íc thuÕ trªn doanh thu thuÇn, tæng thu nhËp tr­íc thuÕ trªn tæng tµi s¶n, tæng thu nhËp tr­íc thuÕ trªn vèn chñ së h÷u.
- ChÊm ®iÓm c¸c chØ tiªu phi tµi chÝnh; viÖc chÊm ®iÓm tÝn dông dùa trªn c¸c tiªu chÝ phi tµi chÝnh gåm:
+ ChÊm ®iÓm tÝn dông theo tiªu chÝ l­u chuyÓn tiÒn tÖ;
+ ChÊm ®iÓm tÝn dông theo tiªu chÝ nguån lùc vµ kinh phÝ qu¶n lý;
+ ChÊm ®iÓm tÝn dông theo tiªu chÝ uy tÝn trong giao dÞch víi kh¸ch hµng;
+ ChÊm ®iÓm tÝn dông theo tiªu chÝ m«i tr­êng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
- Tæng hîp ®iÓm vµ xÕp h¹ng doanh nghiÖp: C¸n bé tÝn dông céng tæng sè ®iÓm c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ phi tµi chÝnh theo träng sè (cã tÝnh ®Õn viÖc b¸o c¸o tµi chÝnh cã ®­îc kiÓm to¸n hay kh«ng).
- Tr×nh phª duyÖt kÕt qu¶ chÊm ®iÓm tÝn dông.
Khi chÊm ®iÓm tÝn dông ®èi víi DNVVN, Ng©n hµng cÇn ®Æc biÖt chó ý tíi viÖc chÊm ®iÓm c¸c chi tiªu tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu phi tµi chÝnh bëi c¸c chØ tiªu Êy sau khi ®· ®­îc l­îng ho¸ sÏ gióp Ng©n hµng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ DN.
Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch tÝn dông, viÖc thu thËp th«ng tin lµ b­íc khëi ®Çu song còng rÊt quan träng v× nã quyÕt ®Þnh tíi chÊt l­îng cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch. Nh÷ng th«ng tin dïng ®Ó ph©n tÝch tÝn dông rÊt ®a d¹ng, cã thÓ lÊy qua hå s¬ do kh¸ch hµng cung cÊp, qua qu¸ tr×nh pháng vÊn, tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, quan s¸t thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña DN, qua b¸o chÝ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc qua c¸c kªnh kh¸c... §Ó cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi, cÇn n¾m b¾t th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, khi mµ trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh th× yÕu tè thêi gian vµ ®é chÝnh x¸c lµ mét yÕu tè ®«i khi cã thÓ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét DN; lµ mét DN kinh doanh mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, v× vËy, Ng©n hµng còng cÇn ph¶i quan t©m tíi viÖc thu thËp th«ng tin sao cho chÝnh x¸c, nhanh chãng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch tÝn dông; ®©y chÝnh lµ b­íc khëi ®Çu quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng.
Nh­ vËy, ph©n tÝch tÝn dông lµ mét viÖc rÊt quan träng, kh«ng chØ ¶nh h­ëng tíi quyÕt ®Þnh cho vay mµ cßn gióp gi¶m thiÓu rñi ro, n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông; v× vËy, cÇn cã mét quy tr×nh ph©n tÝch khoa häc, ®ång thêi cÇn cã mét ®éi ngò CBTD hay c¸n bé thÈm ®Þnh chuyªn nghiÖp, cã ®Çy ®ñ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ ®­a ra mét kÕt qu¶ thÈm ®Þnh ®¸p øng yªu cÇu vµ cã ®é tin cËy cao ®Ó tõ ®ã gióp cho ng­êi ra quyÕt ®Þnh cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt.
b. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay
B¶o ®¶m tiÒn vay lµ viÖc NHCT ViÖt Nam ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng ngõa rñi ro, t¹o c¬ së kinh tÕ vµ ph¸p lý ®Ó thu håi c¸c kho¶n nî ®· cho kh¸ch hµng vay. Ng©n hµng yªu cÇu kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay nh»m môc ®Ých:
- N©ng cao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn cam kÕt tr¶ nî cña bªn vay;
- Phßng ngõa rñi ro khi ph­¬ng ¸n tr¶ nî dù kiÕn cña bªn vay kh«ng thùc hiÖn ®­îc hoÆc khi x¶y ra rñi ro kh«ng l­êng tr­íc;
- Phßng ngõa gian lËn.
C¨n cø n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña kho¶n vay, t×nh h×nh thùc tÕ, Ng©n hµng cã thÓ lùa chän ¸p dông mét hoÆc mét sè biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay sau:
- CÇm cè, thÕ chÊp b»ng tµi s¶n cña kh¸ch hµng;
- B¶o l·nh b»ng tµi s¶n cña bªn thø ba;
- B¶o ®¶m b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay.
Do Ng©n hµng ph¶i tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay nªn trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt cho vay, NH yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp nh÷ng tµi s¶n b¶o ®¶m cho kho¶n vay; ®©y lµ yªu cÇu chÝnh ®¸ng ®Ó h¹n chÕ rñi ro cho Ng©n hµng, song ®èi víi c¸c DNVVN NQD th× nh÷ng yªu cÇu nµy ®«i khi rÊt khã ®¸p øng v× c¸c DNVVN NQD ®a sè ®Òu cã nguån lùc vèn vµ tµi s¶n h¹n chÕ, ®iÒu nµy cã thÓ dÉn tíi viÖc NH tõ chèi kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu vay vèn cña DN; mÆt kh¸c, nh÷ng thñ tôc hµnh chÝnh cßn kh¸ r­êm rµ khiÕn cho DN ng¹i vµ cã thÓ thay ®æi quyÕt ®Þnh, kh«ng vay NH n÷a mµ t×m nh÷ng nguån vèn kh¸c. Thùc tiÔn ho¹t ®éng tÝn dông cho thÊy: khi bµn vÒ biÖn ph¸p b¶o ®¶m nî vay th× gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng lu«n cã sù m©u thuÉn:
- Ng©n hµng muèn cã tµi s¶n ®¶m b¶o víi c¸c ®iÒu kiÖn an toµn nhÊt.
- Kh¸ch hµng th× muèn gi¶m thiÓu c¸c thñ tôc còng nh­ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay vµ kh«ng mÊy mÆn mµ khi ph¶i cÇm cè, thÕ chÊp hoÆc b¶o l·nh vay vèn.
§©y chÝnh lµ m©u thuÉn mµ c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ®Òu nhËn thÊy song ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy th× cÇn ph¶i cã sù tù nguyÖn "xÝch l¹i gÇn nhau" cña c¶ hai bªn, qua ®ã DN sÏ dÔ dµng h¬n ®Ó tiÖp cËn víi nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng.
1.3.1.3. ChÊt l­îng c¸n bé tÝn dông
Con ng­êi lµ nh©n tè quan träng trong mäi ho¹t ®éng, ®©y chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mäi doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông, c¸n bé tÝn dông (CBTD) lµ ng­êi trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, CBTD ph©n tÝch tÝn dông, lËp tê tr×nh thÈm ®Þnh, tr×nh l·nh ®¹o phßng vµ l·nh ®¹o Ng©n hµng, trªn c¬ së ®ã ®Ó l·nh ®¹o Ng©n hµng ra quyÕt ®Þnh tÝn dông.
Mét c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c phÈm chÊt c¶ vÒ chuyªn m«n lÉn ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. Sù nh¹y bÐn, hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô vµ kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, kinh nghiÖm lµm viÖc...®Ó cã thÓ ph©n tÝch chÝnh x¸c vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, chÊt l­îng, tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña dù ¸n... vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp ®Ó kh«ng bá qua nh÷ng “dÊu hiÖu” kh«ng tèt vÒ kh¸ch hµng còng nh­ vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n, nÕu nh­ CBTD nhËn thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã vÊn ®Ò hay nh÷ng rñi ro tiÒm Èn cña dù ¸n mµ vÉn cè ý ®­a ra nh÷ng kÕt luËn kh¶ quan th× sÏ dÉn tíi nh÷ng rñi ro cho Ng©n hµng sau khi cho kh¸ch hµng vay tiÒn.
Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, ph©n tÝch tÝn dông lµ mét viÖc rÊt quan träng ®èi víi Ng©n hµng khi quyÕt ®Þnh cã tµi trî cho DN hay kh«ng. Tuy nhiªn, viÖc chÊm ®iÓm tÝn dông l¹i phô thuéc vµo ®¸nh gi¸ chñ quan cña CBTD; v× vËy, ®ßi hái ng­êi CBTD kh«ng chØ cã kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô v÷ng vµng mµ cßn cÇn cã mét tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc. Kh«ng Ýt DN bøc xóc vÒ tr×nh ®é thÈm ®Þnh dù ¸n cña CBTD cña Ng©n hµng: tr×nh ®é cña c¸n bé thÊp, thiÕu tÝnh kh¸ch quan, cã nh÷ng dù ¸n rÊt kh¶ thi th× l¹i cho lµ kÐm kh¶ thi, dù ¸n m¹o hiÓm th× l¹i ¸i ng¹i...v× vËy ®«i khi lµm lì mÊt c¬ héi kinh doanh cña kh¸ch hµng.
1.3.2. C¸c nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng
1.3.2.1. N¨ng lùc tµi chÝnh vµ ®¹o ®øc cña kh¸ch hµng
N¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng lµ kh¶ n¨ng vÒ vèn, tµi s¶n cña kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thanh to¸n. Khi cho vay, ®iÒu mµ Ng©n hµng quan t©m ®Çu tiªn lµ vÒ nguån vèn chñ së h÷u (VCSH) cña kh¸ch hµng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh bëi vèn chñ së h÷u chÝnh lµ "tÊm ®Öm" ®Ó gi¶m bít t¸c ®éng xÊu khi rñi ro x¶y ra, ®ång thêi còng gãp phÇn n©ng cao ý thøc cña ng­êi sö dông vèn vµ lµ nguån quan träng ®Ó tr¶ nî Ng©n hµng.
Trong khi thÈm ®Þnh tÝn dông, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña DN, Ng©n hµng lu«n quan t©m tíi tû lÖ VCSH tham gia v¸o dù ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh. Cã thÓ thÊy ngay sù quan t©m ®ã thÓ hiÖn ë viÖc x¸c ®Þnh sè tiÒn mµ Ng©n hµng cho kh¸ch hµng vay; khi x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay, Ng©n hµng lÊy tæng nhu cÇu vèn cho dù ¸n trõ ®i nguèn vèn chñ së h÷u còng nh­ c¸c nguån vèn kh¸c tham gia vµo dù ¸n; mét dù ¸n mµ VCSH tham gia víi tû lÖ cµng cao th× tû lÖ rñi ro sÏ cµng gi¶m v× VCSH nh­ mét ph­¬ng ph¸p ®Ó ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement