Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By t.lengoctu
#916660

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty in Công đoàn

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1 : HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 2

1.Tổng quan về vốn lưu động.2

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động.2

1.1.2. Phân loại vốn lưu động.

1.1.3. Kết cấu vốn lưu động.

1.1.4. Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.10

1.1.4.1. Căn cứ vào nguồn hình thành . 11 1.1.4.2. Căn cứ vào thời gian huy động vốn . 12

1.2. Hiệu qủa sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp. 14

1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong

các doanh nghiệp. 14

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 15

1.2.2.1. Phân tích chung . 15

1.2.2.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động . 16

1.2.2.3.Các hệ số khả năng thanh toán. 18

1.2.2.4.Kỳ thu tiền trung bình và vòng quay vòng hàng tồn kho. 19

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 20

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN .22

2.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lýcủa Công ty in Công Đoàn.22

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty in Công Đoàn.22

2.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lýcủa Công ty in Công Đoàn.23

2.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty in Công Đoàn.23

2.1.4.Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm.24

2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty in Công Đoàn.24

2.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty in Công Đoàn.25

2.2.1.Nguồn hình thành vốn lưu động của Công ty in Công Đoàn.25

2.2.2.Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty in Công Đoàn.25

2.2.3.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty in Công Đoàn.26

2.3.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty in Công Đoàn.29

2.3.1.Những kết quả đạt được.29

2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân.33

 

CHƯƠNG3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN.36

3.1.Định hướng phát triển của Công ty.36

3.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty in Công Đoàn .39

3.2.1.Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng vốn lưu động.39

3.2.2.Phát huy triệt để năng lực sản xuất hiện có,đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.40

3.2.3.Công ty cần đầu tư một cách đồng bộ hơn vào tài sản cố định.41

3.2.4.Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ.42

3.2.5.Nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ công nhân, bố trí lao độngtrong Công ty một cách hợp lý.45

3.2.6.Tổ chức hội nghị khách hàng, họp mặt khách hàng truyền thống.46

3.2.7.Giảm tối đa lượng hàng tồn kho.47

3.2.8.Cần có các biện pháp hữu hiệu nhằm làm giảm các khoản nợphải trả “ Thanh toán các khoản nợ đến hạn”.47

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty in Công đoàn .48

3.3.1. Đối với Nhà nước .48

3.3.2. Đối với cơ quan chủ quản .48

KẾT LUẬN.49

TÀI LIỆU THAM KHẢO.50

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT .51

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


quay hàng tồn kho
1.2.2.1. Phân tích chung
Hiệu quả về sử dụng vốn lưu động, hệ số sinh lợi của vốn lưu động ( tài sản lưu động )
Hệ số hiệu quả của vốn lưu động
Là mối quan hệ giữa doanh thu đạt được trong kỳ với số vốn lưu động bình quân đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
Hệ số hiệu quả sử dụng VLĐ = Tổng doanh thu/ VLĐ bình quân
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu sử dụng thì đem lại bao nhiêu đồng doanh thu cho doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao và ngược lại.
Hệ số sinh lợi của vốn lưu động
Hệ số sinh lợi của vốn lưu động = Lợi nhuận ròng/ VLĐ bình quân
Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng, chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động có hiệu quả.
1.2.2.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lưu động vận động không ngừng và vận động thường xuyên qua các giai đoạn của quá trình tái sản xuất ( dự trữ - sản xuất – tiêu thụ ). Do đó,đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của vốn lưu động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, giảm chi phí sử dụng vốn, giảm chi phí kinh doanh, làm lợi nhuận tăng lên. Để xác định tốc độ chu chuyển vốn lưu đông, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:
Vòng quay của vốn lưu động:
Số vòng quay củaVLĐ =
Trong đó:
L: là số lần luân chuyển hay số vòng quay của VLĐ trong kỳ
M: là tổng mức luân chuyển VLĐ được xác định bằng doanh thu thuần
VLĐ: Số VLĐ bình quân sử dụng trong kỳ
Chỉ tiêu này cho biết số vốn lưu động quay bao nhiêu vòng trong kỳ kinh doanh. Nếu số vòng quay lớn, chứng tỏ hiệu quả sử dụg vốn lưu động càng cao và ngược lại.
Kỳ luân chuyển của VLĐ
N. VLĐ
K= ----------------
M
với K: Kỳ luân chuyển
N: Số ngày trong kỳ
M, VLĐ: như trên
Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết để quay được 1 vòng vốn lưu đông, thời gian của một vòng luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển càng lớn.
c. Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động:
Vốn lưu động bình quân
Hệ số đảm nhiệm của vốn lưu động = ---------------------------------
Tổng doanh thu thuần
Chỉ tiêu này cho biết để có một đồng doanh thu thuần thì cần có bao nhiêu đồng vốn lưu động. Hệ số này càng nhỏ thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao và vốn được tiết kiệm càng nhiều.
Để tăng tốc độ luân chuyển của vốn cần áp dụng đồng bộ để giảm bớt số vốn và thời gian vốn lưu lại từng khâu, từng giai đoạn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
1.1.2.3. Các hệ số khả năng thanh toán
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn ( thanh toán hiện thời )
Tổng TSLĐ và đầu tư ngắn hạn
Hệ số thanh toán ngắn hạn = -----------------------------------------
Nợ ngắn hạn
Khả năng thanh toán ngắn hạn là thước đo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp khi đến hạn thanh toán, nó cho biết các khoản nợ ngắn hạn sẵn sàng có thể chuyển đổi các tài sản thành tiền trong một thời gian ngắn để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn thanh toán. Nói chung hệ số này càng cao thì khả năng sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn càng cao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hệ số này quá cao thì cũng phải xem xét thêm tình hình tài chính có liên quan.
Hệ số thanh toán nhanh
Vốn bằng tiền + Các khoản tương đương tiền
HS thanh toán tức thời = ----------------------------------------------------
Nợ ngắn hạn
Tổng TSLĐ - HTK
Hệ số thanh toán nhanh = -------------------------------------------
Số nợ ngắn hạn
Hệ số này thể hiện khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp, không cần dựa vào việc bán các loại vật tư hàng hoá để trả nợ.
1.1.2.4. Kỳ thu tiền trung bình và vòng quay hàng tồn kho
Kỳ thu tiền trung bình
S ố dư bình quân các khoan phải thu
Kỳ thu tiền trung bình =---------------------------------------------- x 360
Doanh thu thuần
Chỉ tiêu này cho thâý độ dài thời gian để thu các khoản tiền bán hàng phải thu kể từ khi bán hàng cho đến khi thu được tiền. Kỳ thu tiền trung bình của doanh nghiệp phụ thuộc vào chính sách tiêu thụ và tổ chức thanh toán của doanh nghiệp.
Vòng quay hàng tồn kho
Doanh thu thuần
Vòng quay HTK = ---------------------------------
HTK bình quân
Vòng quay hàng tồn kho thể hiện sự luân chuyển của vốn vật tư hàng hoá. Số vòng quay hàng tồn kho cao chỉ ra rằng việc tổ chức và quản lý dự trữcủa doanh nghiệp là tốt, doanh nghiệp có thể rút ngắn được chu kỳ kinh doanh và giảm được lượng vốn bỏ vào hàng tồn kho. Nếu số vòng quay hàng tồn kho thấp, doanh nghiệp có thể dự trữ vật tư bị ứ đọng và tiêu thụ chậm. từ đó có thể dẫn đến đồng tiền của doanh nghiệp bị giảm đi và có thể dặt doanh nghiệp vào tình thế khó khăn về tài chính.
1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động
VLĐ là một bộ phận quan trọng trong vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong mỗi doanh nghiệp còn phụ thuộc vào một số nhân tố như:
Số vốn lưu động cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải xác định chính xác.Từ đó đưa ra kế hoạch tổ chức vốn lưu động đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi, liên tục, đồng thời tránh tình trạng ứ đọng vốn, thúc đẩy vốn lưu động luân chuyển nhanh, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Lựa chọn hình thức khai thác, huy động các nguồn vốn lưu động thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải tính toán lựa chọn các nguồn vốn bên ngoài với mức độ hợp lý của từng nguồn vốn nhằm giảm tới mức thấp nhất chi phí sử dụng vốn từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Tốc độ luân chuyển vốn lưu động: Ta biết rằng tốc độ luân chuyển vốn lưu động thể hiện bằng hai chỉ tiêu là số vòng quay vốn lưu động trong kỳ và kỳ luân chuyển bình quân của vốn lưu động. Số vòng quay vốn lưu động trong kỳ được tính toán trên cơ sở mức luân chuyển vốn lưu động và số vốn lưu động bình quân. Vì vậy phương hướng chung để tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động là trên cơ sở mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, tạo nhiều sản phẩm, đẩy nhanh công tác tiêu thụ nhằm tăng doanh thu làm cơ sở để tăng mức luân chuyển vốn lưu động, đồng thời phải sử dụng vốn lưu động một cách hợp lý, tiết kiệm.
- Năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên: Để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả cao, sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm thì bên cạnh những điều kiện về công nghệ, máy móc thiết bị , thị trường... còn phải kể đến một vấn quan trọng là trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý tài chính.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty in công đoàn
2.1.Đặc điểm SXKD và tổ chức quản lý của Công ty in Công đoàn
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty in Công đoàn
Công ty in Công đoàn thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, tiền thân là nhà máy in lao động được thành lập ngày 22/8/...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement