Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chuyentinhdemtrang77640
#916650

Download miễn phí Đồ án Thiết kế phần mềm quản lý phòng nghỉ

MỤC LỤC

 

Tên mục dòng Trang

MỞ ĐẦU 5

NỘI DUNG 7

Chương I 7

PHÂN TÍCH YÊU CẦU 7

1. Đặc điểm của hệ thống thông tin quản lý. 7

1.1. Phân cấp quản lý. 7

1.2. Các luồng thông tin. 7

1.2.1. Luồng thông tin vào: 7

1.2.2. Luồng thông tin ra: 8

1.3. Mô hình hệ thống thông tin trong quản lý. 8

1.4. Kết luận 9

Chương II 10

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ 10

1. Phân tích hệ thống quản lý trên quan niệm của người làm quản lý 10

2. Phân tích hệ thống quản lý trên quan niệm của người làm Tin học. 10

3. Lựa chọn hệ quản trị (Ngôn ngữ được sử dụng-Thế mạnh của hệ). 11

3.1. Lựa chọn ngôn ngữ sử dụng: 11

3.2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu: 25

4. Kết luận: 25

Chương III 26

PHÂN TÍCH THẾT KẾ HỆ THỐNG 26

1. phân tích chức năng của hệ thống 26

1.1. Lý thuyết: 26

1.2. áp dụng vào đề tài: 27

2. Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD). 27

3. BLD mức khung cảnh 28

4. Xét yêu cầu thuê phòng (Lập phiếu thuê phòng) 28

4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 28

4.1.1 biểu mẫu liên quan 28

4.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu 29

4.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu cho quá trình kiểm tra phòng trống 29

4.1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu cho quá trình thuê phòng 30

4.2. Các thuộc tính mới 31

4.2.1 Sơ đồ lớp 31

4.2.2 Sơ đồ logic 32

4.2.3. Qui định liên quan 32

4.2.4. Các thuộc tính mới 32

4.2.5 Sơ đồ lớp 32

4.2.6. Các thuộc tính trừu tượng 32

4.2.7. Sơ đồ logic 33

5. Xét yêu cầu báo cáo tháng 33

5.1. Biểu mẫu liên quan 33

5.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 34

5.3. Các thuộc tính mới 35

5.4. Sơ đồ lớp 35

5.5. Các thuộc tính trừu tượng 35

5.6. Sơ đồ logic 35

6. Xét yêu cầu lập hoá đơn 36

6.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 36

6.1.1 Biểu mẫu liên quan 36

6.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu 36

6.1.3 Các thuộc tính mới 37

6.1.4 Sơ đồ lớp 37

6.1.5 Các thuộc tình trừu tượng 37

6.1.6 Sơ đồ logic 38

6.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá 38

6.2.1 Quy định liên quan 38

6.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu 38

6.2.3 Sơ đồ lớp 39

6.2.4 Các thuộc tính trừu tượng 39

6.2.5 Sơ đồ logic 40

7. Xét yêu cầu lập danh mục phòng 40

7.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn 40

7.1.1 Sơ đồ luồng dữ liệu 40

7.1.2 Sơ đồ lớp 41

7.1.3 Thuộc tính trừu tượng 41

7.1.4 Sơ đồ logic 41

7.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá 41

7.2.1 Qui định liên quan 41

7.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu 42

7.2.3 Các thuộc tính mới 42

7.2.4 Sơ đồ lớp 42

7.2.5 Các thuộc tính trừu tượng 42

7.2.6 Sơ đồ logic 42

8. Xét yêu cầu kiểm tra phòng trống 42

8.1. Thiế kế biểu mẫu liên quan 42

8.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 43

8.3. Các thuộc tính mới 43

8.4. Sơ đồ lớp 44

8.5. Các thuộc tính trừu tượng 44

8.6. Sơ đồ logic 44

9. KẾT LUẬN: 45

chương IV 46

THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 46

1.MÀN HÌNH CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 47

1.1. Thiết kế màn hình tạo mới phòng 48

Danh sách các biến cố 49

1.2. Thiết kế màn hình xoá phòng 50

Danh sách các biến cố 51

1.3. Thiết kế giao diện màn hình tiếp nhận khách 53

Danh sách các biến cố 53

1.4. Thiết kế giao diện cho màn hình tra cứu phòng 56

1.4.1. Màn hình tra cứu theo thời gian 56

Danh sách các biến cố 56

1.4.2. Màn hình tra cứu theo loại phòng 58

1.4.3. Màn hình tra cứu theo phòng 60

1.5. Thiết kế màn hình cho yêu cầu báo cáo tháng 62

2. MỘT SỐ CODE CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 64

Code của form main (FrmMain.vb) 64

3. KẾT LUẬN 87

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 88

1. KẾT LUẬN: 88

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN: 88

LỜI CAM ĐOAN 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thống ở mức độ logic. Do vậy giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn thiết kế Logic hệ thống.
Phương pháp phân tích: đề tài này em chọn hướng phân tích “Top-Down” tức là đi từ đại thể đến chi tiết.
1. phân tích chức năng của hệ thống
1.1. Lý thuyết:
Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) là công cụ được đưa ra bởi công ty máy tính của Mỹ IBM. Nó diễn tả sự phân rã dần dần các chức năng của hệ thống chức năng tổng quát nhất đến từng chức năng con chi tiết, mỗi nút trong biểu đồ là một chức năng, và quan hệ duy nhất giữa các chức năng là diễn tả bởi các cung nối ( hay là các đường nối liền) chúng tạo thành một cây.
+ Mục đích của BPC :
Xác định phạm vi mà hệ thống cần phân tích
Tiếp cận logic tới hệ thống mà trong đó các chức năng được làm sáng tỏ để sử dụng cho các mô hình sau này.
+ Đặc điểm của BPC :
Có tính chất “tỉnh”, bởi chúng không cho ta thấy các xử lý, luân chuyển thông tin giữa các chức năng của hệ thống.
Thiếu vắng các trao đổi thông tin giữa các chức năng, không có mô tả dữ liệu hay môt tả các thuộc tính.
1.2. áp dụng vào đề tài:
Trong chuyên đề này em đã nghiên cứu phân tích về hệ thống quản lý kinh doanh khách sạn, thế nhưng do khả năng có hạn cũng như các điều kiện khách quan không cho phép nên chưa thể khảo sát được chi tiết, tổng thể hoạt động quản lý một khách sạn ra sao mà chỉ đề cập ở đây là Quản lý dịch vụ cho thuê phòng trong một khách sạn loại nhỏ. Để thuận tiện từ đây em xin nói gọn là”Quản lý phòng nghỉ ” mặc dù chưa đầy đủ.
Sau đây là biểu đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu và biểu đồ logic của hệ thống ”Quản lýphòng nghỉ”.
2. Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD).
Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD) được dùng để diễn tả (ở mức logic) tập hợp các chức năng của hệ thống trong các mỗi quan hệ trước sau trong tiến trình xử lý, trong việc chuyển giao thông tin, dữ liệu cho nhau.
+ Mục đích của BLD :
Diễn tả ở mức logic.
Giúp ta thấy được bản chất của hệ thống, làm rõ những chức năng nào cần thiết cho quản lý, chức năng nào cần thực hiện để hoàn tất quá trình xử lý cần mô tả.
Chỉ rõ các thông tin được trao đỗi giữa các chức năng của hệ thống và qua đó thấy được trình tự thực hiện các chức năng.
Để xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu phải sử dụng 5 yếu tố cơ bản :
+ Các chức năng .
+ Các thông tin dữ liệu .
+ Các kho dữ liệu .
+ Các đối tác.
+ Các tác nhân bên trong.
3. BLD mức khung cảnh
Quản lý phòng nghỉ
Báo Cáo doanh thu
Lập hóa đơn
Phòng
Tiếp nhận khách
Tạo mới phòng
Chỉnh xửa phòng
Tra cứu Phòng
4. Xét yêu cầu thuê phòng (Lập phiếu thuê phòng)
4.1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
4.1.1 biểu mẫu liên quan
Phiếu thuờ phũng
Phũng: Ngày bắt đầu thuờ
Stt
Khỏch hàng
Loại khỏch
CMND
Địa chỉ
4.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu
Ký pháp của sơ đồ luồng dữ liệu:
Tác nhân ngoài: là con người, nhóm người tổ chức hay các thông tin, số liệu ở ngoài hệ thống có trao đổi thông tin với hệ thống.
Chức năng xử lý làm biến đổi thông tin.
Luồng dữ liệu vào hay ra của hệ thống
Nơi lưu trữ thông tin cần cho hệ thống.
4.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu cho quá trình kiểm tra phòng trống
D1: Mó phũng, Mó loại phũng,Thời gian muốn kiểm tra phũng
D2: Khụng cú
D3: Tỡnh trạng phũng: Ngày bắt đầu thuờ, ngày kết thỳc, tỡnh trạng phũng (Phũng cú người ở, phũng đó được đặt trước).
D4: Khụng cú.
D5: Khụng cú.
D6: Phũng cú thể cho thuờ , hay phũng cú thể cho thuờ.
Thuật toỏn
Bước 1: Nhận D1
Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Với D1 nhận vào, và D3 nhận được thực hiện kiểm tra: Nếu trong thời gian kiểm tra tỡnh trạng phũng khỏch với: Phũng cú người ở, phũng được đặt trước.thỡ trả về D6 phũng cú thể cho thuờ. Ngược lại D6 là phũng khụng thể cho thuờ.
Bước 5: Xuất D6 ra màn hỡnh.
Bước 6: Đúng kết nối cơ sở dữ liệu.
Bước 7: Kết thỳc.
4.1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu cho quá trình thuê phòng
D1: phũng, tờn khỏch hàng,loại khỏch hàng,CMND,địa chỉ, diện thoại, giới tớnh.
D2: Khụng cú.
D3: Danh sỏch cỏc loại khỏch,và số người tối đa trong 1 phũng.
D4: D1 + Ngày thuờ phũng.
D5: D4
D6: D4
Thuật toỏn:
Bước 1: Nhận D1 từ người dựng.
Bước 2: Kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Kiểm tra phũng cú cũn trống hay khụng
Bước 5: Tớnh xem số người tối da trong 1 phũng.
Bước 6: nếu thoả món bước 3 và 4 thỡ sang bước 7 ngược lại thi theo bước nào đú.
Bước 7: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ.
Bước 8: Xuất D5 ra mỏy in
Bước 9: Xuất D6 về phớa người dựng
Bước 10: Đúng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 11: Kết thỳc
4.2. Các thuộc tính mới
Ngaybatdauthue,Tenphũng,Loạiphũng,CMND,Diachi
4.2.1 Sơ đồ lớp
4.2.2 Sơ đồ logic
Thiết kế dữ liệu với mức tiến hoá
4.2.3. Qui định liên quan
Cú 2 loại khỏch ( Nội địa ,nước ngoài). Mỗi phũng cú tối đa ba khỏch.
4.2.4. Các thuộc tính mới
Tenloạikhỏch,Sokhỏchtoida
4.2.5 Sơ đồ lớp
4.2.6. Các thuộc tính trừu tượng
Maloaikhach
4.2.7. Sơ đồ logic
5. Xét yêu cầu báo cáo tháng
Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
5.1. Biểu mẫu liên quan
Bỏo Cỏo Doanh Thu Theo Loại Phũng
Thỏng:….
Stt
Loại phũng
Doanh thu
Tỉ lệ
Bỏo Cỏo Mật Độ Sử Dụng Phũng
Thỏng:….
Stt
Phũng
Số ngày thuờ
Tỉ lệ
5.2. Sơ đồ luồng dữ liệu
D1: Thỏng cần bỏo cỏo
D2: Khụng cú
D3: Đọc từ bộ nhớ phụ tất cả cỏc danh sỏch khỏch trọ của thỏng,và thởi gian trọ,trọ phũng nào,..,
D4: Doanh thu theo loại phũng,doanh thu theo phũng, số ngày thuờ phũng, và tỉ lệ
D5: D4
D6: D4
Thuật toỏn:
Bước 1: Nhõn D1 từ người dựng
Bước 2: Mở kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Dựa vào D3 tớnh doanh thu theo loại phũng, danh theo phũng, số ngày thuờ của phũng,và tớnh tỉ lệ
Bước 5: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ
Bước 6: Xuất ra thiết bị mỏy in (Xuất 2 bảng bỏo cỏo:1 Bỏo cỏo doanh thu theo phũng , 2 Bỏo cỏo mật độ sử dụng phũng) theo như biểu mẫu trờn.
Bước 7: Xuất D4 ra màn hỡnh người sử dụng
Bước 8: Đúng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 9: Kết thỳc chương trỡnh
5.3. Các thuộc tính mới
5.4. Sơ đồ lớp
5.5. Các thuộc tính trừu tượng
5.6. Sơ đồ logic
6. Xét yêu cầu lập hoá đơn
6.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
6.1.1 Biểu mẫu liên quan
Hoỏ Đơn Thành Toỏn
Khỏch hàng/Cơ quan:…… Địa chỉ….. Địa chỉ:………
Stt
Phũng
Số ngày
Đơn giỏ
Tiền
6.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu
D1: Tờn khỏch trọ/cơ quan,địa chỉ
D2: Khụng cú
D3: Đọc thụng tin khỏch trọ từ bộ nhớ phụ
D4: D3 và giỏ tiền phũng tương ứng
D5: D4
D6: D4
Thuật toỏn:
Bước1: Nhận D1 từ người dựng
Bước 2: Nhõn D1 từ người dựng
Bước 3: Mở kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 4: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 5: lấy ngày hệ thống hiện tai.
Bước 6: Tớnh toỏn số ngày mà khỏch trọ đó ở và tỡnh thành tiền
Bước 7: lưu D4 xuống bộ nhớ phụ
Bước 8: Xuất D4 ra thiết bi mỏy in
Bước 9: Xuất D4 ra màn hỡnh người sử dụng
Bước 10: Đúng kết nối cơ sở dữ liệu
Bước 11: Kết thuc chương trỡnh
6.1.3 Các thuộc tính mới
Ngaytraphong, Tien
6.1.4 Sơ đồ lớp
6.1.5 Các thuộc tình trừu tư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement