Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By taido_lovelife
#915626

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bắc 9

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I. 3

Các vấn đề chung 3

1. Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng 3

1.1 Khái niệm về thành phẩm và phân biệt thành phẩm với sản phẩm: 3

1.1.1 Khái niệm về thành phẩm: 3

1.1.2 Phân biệt thành phẩm với sản phẩm: 3

1.2 Khái niệm bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng: 3

1.3 ý nghĩa của công tác bán hàng: 4

1.4 Khái niệm tiêu thụ và ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá. 4

1.4.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hoá. 4

1.4.2 ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá. 5

2. Các phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng tiêu thụ. 5

2.1. Phương pháp giá thực tế bình quân. 5

2.1.1. Giá bình quân cả kỳ dự trữ : 5

2.1.2. Giá bình quân sau mỗi lần nhập kho. 6

2.2. Phương pháp giá thực tế nhập trước xuất trước. 6

2.3. Phương pháp giá thực tế nhập sau xuất trước. 6

2.4. Phương pháp giá thực tế đích danh. 6

2.5. Phương pháp tính theo trị giá mua thực tế của hàng hoá tồn cuối kỳ dựa vào đơn giá mua lần cuối. 6

2.6.Phương pháp giá hạch toán. 7

3 Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 7

3.1. Khái niệm doanh thu bán hàng. 7

3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 8

3.2.1. Chiết khấu bán hàng : 8

3.2.2. Giảm giá hàng bán: 8

3.2.3. Doanh thu hàng bán bị trả lại : 8

4. Nguyên tắc xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 8

5. Các cách bán và các cách thanh toán. 8

5.2. Cùng với các cách bán hàng: 10

6. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 10

7. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm: 11

8 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các cách bán 13

8.1. TK sử dụng : TK 157, TK 632, TK 511, TK 512, TK 531, TK 532 13

8.2. Kế toán các cách bán hàng chủ yếu . 14

8.2.1. Kế toán bán hàng theo phương 15

8.2.2. Kế toán bán hàng theo cách hàng gửi bán. 15

8.2.3. cách giao hàng đại lý ký gửi. 15

8.2.4. Bán hàng theo cách trả góp, trả chậm: 16

8.2.5. Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo cách hàng đổi hàng. 17

9. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý 8à xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 19

9.1. Kế toán chi phí bán hàng. 19

9.1.1. Khái niệm : 19

9.1.2. Tài khoản sử dụng: TK 641 - Chi phí bán hàng 19

9.1.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 19

9.1.4. Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí bán 21

9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 22

9.2.1. Khái niệm : 22

9.2.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 22

9.2.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp. 24

9.3. Kế toán xác định kết quả. 25

9.3.1. Khái niệm. 25

9.3.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 26

10. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 26

CHƯƠNG II: 29

THỰC TẾ CễNG TÁC KẾ TOÁN “ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG ” TẠI CễNG TY CPXD VÀ TM BẮC 9. 29

2.1 Đặc đIểm chung của doanh nghiệp: 29

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 29

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty: 30

2.1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý -sản xuất: 31

2.1.4 Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty: 36

2.1.5 Cơ cấu các yếu tố trong giá bán sản phẩm: 38

2.1.6 Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật: 40

2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 43

3. Nhiệm vụ của các bộ phận trong phòng kế toán 45

3.1. Kế toán trưởng 45

3.2. Kế toán tổng hợp. 45

3.3. Kế toán thanh toán công nợ. 45

3.4. Kế toán ngân hàng và tài sản cố định. 45

3.5. Kế toán vật tư hàng hoá . 46

3.5. Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành và kiêm thủ quỹ 46

4. Mối quan hệ giữa kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với kế toán khác 46

5. Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban khác. 47

1. Hình thức kế toán 47

2. Hệ thống sổ kế toán và các loại chứng từ 48

xuất bỏn cho ụng Quang 66

CHƯƠNG III: 125

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC 125

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI 125

CễNG TY CPXD VÀ TM BẮC 9. 125

2. Mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới. 126

II. Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 126

1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thành lập phòng Marketing chức năng. 126

1.1. Thành lập phòng Marketing chức năng. 126

1.2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường. 128

2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và trình độ tay nghề cho công nhân. 130

3. Đổi mới công nghệ sản xuất. 131

4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách giá. 132

5. Tăng cường hỗ trợ hoạt động tiêu thụ. 133

III.một số Kiến nghị với cơ quan nhà nước: 134

Kết luận 136

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


o chi phí sản xuất kế hoạch giá thành.
Cung cấp cơ sở dự toán cho từng khoản mục chi phí để kế toán giá thành có cơ sở so sánh phân tích số liệu thực tế cung cấp cho kế toán có kế hoạch mua sắm dự trữ vật tư.
Đối chiếu, kết hợp với phòng kế hoạch để đánh giá kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như chỉ tiêu về nguyên vật liệu thực tế sử dụng so với định mức kế hoạch. Đồng thời cùng với phòng kế hoạch nghiên cứu tổ chức những phương pháp tiên tiếnvề kế hoạch hoá hạch toán xác định giá thành sản phẩm.
Với phòng tổ chức hành chính: Phòng tổ chức hành chính cung cấp cho kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm những tài liệu cần thiết về quỹ lương, tiền lương và những cơ sở chi tiết cấu thành nên tổng quỹ lương, tiền thưởng cũng như định mức thời gian lao động, đơn giá, tiền lương để kế toán có cơ sỏ đối chiếu , so sánh với thực tế để phân bổ chi phí sản xuất, quản lý và xác định bán thành phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ, ...
b. tổ chức hệ thống sổ kế toán
1. Hình thức kế toán
Do có sự tiến bộ của khoa học công nghệ quản lý để giảm bớt công việc của kế toán viên và thuận tiện cho công tác quản lý xí nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán vè ghi chép của kế toán. Hình thức sổ kế toán mà xí nghiệp áp dụng dựa trên hình thức nhật ký chứng từ có sự thay đổi về mẫu sổ để thuận tiện cho công tác kế toán trên máy vi tính. Đây là hình thức kết hợp giữa việc ghi chép theo thứ tự thời gian với việc ghi sổ theo hệ thống giữa kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết, giữa ghi chép hàng ngày với việc tổng hợp số liệu báo cáo cuối tháng.
2. Hệ thống sổ kế toán và các loại chứng từ
Trên cơ sở lựa chọn hệ thống tài khoản, việc xây dựng nên hình thức sổ sách kế toán thích hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hệ thống hoá và xử lý thông tin ban đầu.
Với hình thức tổ chức là nhật ký chứng từ, các sổ sách kế toán sử dụng đều là những sổ sách theo kiểu mẫu quy định bao gồm:
Các sổ kế toán chi tiết.
Nhật ký chứng từ số 1 – 11
Các bảng kê từ 1 – 10.
Sổ cái dùng cho hình thức nhật ký chứng từ.
Đối với chứng từ liên quan đến kho hàng hoá vật tư tài sản cố định còn có các thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp.
Chứng từ gốc và cỏc bảng phõn bổ
Bảng kờ
Sổ chi tiết
Sổ quỹ kiờm bỏo cỏo quý
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cỏi
BÁO CÁO KẾ TOÁN
Nhật ký chứng từ
Ghi chú
Ghi hàng ngày (định kỳ)
Ghi vào cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
- Hệ thống báo cáo kế toán.
Xí nghiệp có hai hệ thống báo cáo
Báo cáo tháng
Báo cáo thu chi
Báo cáo nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu
Báo cáo quý
Bảng cân đối kế toán.
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Các loại báo cáo này được lập định kỳ 6 tháng 1 lần khối lượng sản phẩm hoàn thành... được lập theo yêu cầu quản lý của xí nghiệp.
Cụng ty CPXD và TM Bắc 9 hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên , tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh, tính giá vốn thành phẩm theo phương pháp giá bình quân cuối kỳ và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ . Tình hình đầu tháng 4/2006 tại xí nghiệp như sau :
Đơn vị tính : VNĐ
Dư đầu kỳ:
STT
Mã TK
Tên tài khoản
Dư nợ
Dư có
1
111
Tiền mặt
174 428 982
2
112
Tiền gửi ngân hàng
1 973 477 699
3
121
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
172 670 099
4
131
Phải thu khách hàng
1 515 290 250
5
133
Thuế GTGT được khấu trừ
24 771 152
6
136
Phải thu nội bộ
425 128 500
7
138
Phải thu khác
939 747 034
8
141
Tạm ứng
109 615 883
9
142
Chi phí trả trước ngắn hạn
348 984 746
10
152
Nguyên vật liệu
232 403 500
11
154
Chi phí SXKD dở dang
684 147 000
12
155
Thành phẩm tồn kho
1 283 669 379
13
211
Tài sản cố định hữu hình
7 425 633 651
14
214
Hao mòn TSCĐ hữu hình
1 426 377 359
15
241
Chi phí XDCB dở dang
741 952 197
16
311
Vay ngắn hạn
6 029 414 614
17
331
Phải trả người bán
619 110 736
18
336
Phải trả nội bộ
18 689 665
19
338
Phải trả ,phải nộp khác
1 795 351 882
20
341
Vay dài hạn
1 784 303 885
21
411
Nguồn vốn kinh doanh
3 665 706 389
22
414
Quỹ đầu tư phát triển
157 049 695
23
421
Lợi nhuận chưa phân phối
154 779 808
24
431
Quỹ khen thưởng phúc lợi
45 136 000
25
441
Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản
356 000 000
Cộng
16 051 920 033
16 051 920 033
Số dư chi tiết các tài khoản:
TK 131 : “ Phải thu của khách hàng “
STT
Tên TK
Tên khách hàng
Số tiền
1
131.1
Công ty Phương Nam
272 406 250
2
131.2
Công ty Quang Minh
125 850 000
3
131.3
Công ty TNHH Nam Thành
165 000 000
4
131.4
Công ty Tâm Lưu
125 000 000
5
131.5
Ông Hoàng Vân
98 000 000
6
131.6
Công ty xây dựng số1
360 175 000
7
131.7
Công ty cỏ phần xây lắp phát triển nhà số1
120 065 000
8
131.8
Công ty Nam Thiên Sơn
84 394 000
9
131.9
Công ty Thành Lập
75 000 000
10
131.10
Công ty Thanh Niên
89 400 000
Cộng
1 515 290 250
TK 152 : “ Nguyên vật liệu ”.
Tên TK
Tên vật liệu
Số lượng
ĐV
Đơn giá
Thành tiền
152.1
Xi măng
102.6
Tấn
579 000
59 405 400
152.4
Thép
152.42
D =4
0.3
Tấn
5142 000
1 542 600
152.43
D =6.8
5.5
Tấn
6900 000
37 950 000
152.44
D =12
3.6
Tấn
5670 000
20 412 000
152.45
D =14
0.105
Tấn
5670 000
5 953 500
152.46
D =16
18.6
Tấn
5670 000
105 462 000
152.48
D =20.28
0.105
Tấn
5000 000
525 000
152.7
Dầu chống dính
500
Lít
2 200
1 100 000
Cộng
232 350 500
TK 154 : “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”
STT
Tên TK
Tên công trình
Số tiền
1
154.1
Trường tiểu học Hoà Bình
352 912 200
2
154.2
Nhà văn phòng công ty Nam á
150 891 432
3
154.3
Kho vật tư nhà máy kết cấu thép Đông Anh
180 343 368
Cộng
684 147 000
TK 155 : “Thành phẩm”
Tên TK
Tên sản phẩm
ĐV
SL
Đơn giá
Thành tiền
155.1
Cọc bê tông
155.11
D = 200
m
2660
50 057
133 151 620
155.12
D = 250
m
2 945
65488
192 862 160
155.13
D = 300
m
1 185
102 152
121 050 120
155.2
Cống ly tâm
155.21
D = 300
m
1 200
62 114.5
74 537 400
155.22
D = 400
m
1 010
78 699.5
79 486 495
155.23
D = 600
m
500
150 636.2
75 318 100
155.24
D = 758
m
600
257 151
154 290 600
155.25
D = 1000
m
300
365 343
109 602 900
155.26
D = 1250
m
200
561 147.5
112 229 500
155.28
D = 1750
m
300
770 468.28
231 140 484
Cộng
1 283 669 379
TK 331 : “Phải trả người bán ”
Tên TK
Tên người bán
Số tiền
331.1
Công ty xi măng Hoàng Thạch
82 439 000
331.2
Công ty thép Thái Nguyên
86 337 502
331.3
Công ty Hà Thành
58 230 000
331.4
Nhà máy xi măng Hải Dương
21 590 000
331.5
Công ty Ngọc Thu
346 777 250
331.6
Công ty đá Minh Cương
23 736 984
Cộng
619 110 736
THỰC TẾ CễNG TÁC KẾ TOÁN Ở CễNG TY:
Đơn vị:...Cụng ty CPXD và TM Bắc 9... Mẫu số: 01-TT
Địa chỉ:.Long Biờn - Hà Nội ...... Ban hành theo quyết định số:1141-
TC/QĐ/CĐKT
Số đăng ký Doanh nghiệp (mụn bài): Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chớnh
.............................................
Telefax:................................
Quyển số:.........2.................
Số:..............130...................
PHIẾU THU
Thỏng ...04... năm...2006...
Nợ:.....111....................
Cú:.......311..................
Họ tờn người nộp tiền.......Nguyễn Thị Mai Lan........................................................
Địa chỉ:..........Phũng kế toỏn............................................................................................
Lý do nộp:.....vay ngắn hạn về nhập quỹ..............................................
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online