Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By taido_lovelife
#915626 Download miễn phí Chuyên đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bắc 9

Chương I. 3
Các vấn đề chung 3
1. Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng 3
1.1 Khái niệm về thành phẩm và phân biệt thành phẩm với sản phẩm: 3
1.1.1 Khái niệm về thành phẩm: 3
1.1.2 Phân biệt thành phẩm với sản phẩm: 3
1.2 Khái niệm bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng: 3
1.3 ý nghĩa của công tác bán hàng: 4
1.4 Khái niệm tiêu thụ và ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá. 4
1.4.1 Khái niệm tiêu thụ hàng hoá. 4
1.4.2 ý nghĩa của việc tiêu thụ hàng hoá. 5
2. Các phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng tiêu thụ. 5
2.1. Phương pháp giá thực tế bình quân. 5
2.1.1. Giá bình quân cả kỳ dự trữ : 5
2.1.2. Giá bình quân sau mỗi lần nhập kho. 6
2.2. Phương pháp giá thực tế nhập trước xuất trước. 6
2.3. Phương pháp giá thực tế nhập sau xuất trước. 6
2.4. Phương pháp giá thực tế đích danh. 6
2.5. Phương pháp tính theo trị giá mua thực tế của hàng hoá tồn cuối kỳ dựa vào đơn giá mua lần cuối. 6
2.6.Phương pháp giá hạch toán. 7
3 Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 7
3.1. Khái niệm doanh thu bán hàng. 7
3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu. 8
3.2.1. Chiết khấu bán hàng : 8
3.2.2. Giảm giá hàng bán: 8
3.2.3. Doanh thu hàng bán bị trả lại : 8
4. Nguyên tắc xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 8
5. Các cách bán và các cách thanh toán. 8
5.2. Cùng với các cách bán hàng: 10
6. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 10
7. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm: 11
8 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các cách bán 13
8.1. TK sử dụng : TK 157, TK 632, TK 511, TK 512, TK 531, TK 532 13
8.2. Kế toán các cách bán hàng chủ yếu . 14
8.2.1. Kế toán bán hàng theo phương 15
8.2.2. Kế toán bán hàng theo cách hàng gửi bán. 15
8.2.3. cách giao hàng đại lý ký gửi. 15
8.2.4. Bán hàng theo cách trả góp, trả chậm: 16
8.2.5. Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo cách hàng đổi hàng. 17
9. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý 8à xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 19
9.1. Kế toán chi phí bán hàng. 19
9.1.1. Khái niệm : 19
9.1.2. Tài khoản sử dụng: TK 641 - Chi phí bán hàng 19
9.1.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 19
9.1.4. Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí bán 21
9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 22
9.2.1. Khái niệm : 22
9.2.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 22
9.2.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp. 24
9.3. Kế toán xác định kết quả. 25
9.3.1. Khái niệm. 25
9.3.3. Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu: 26
10. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 26
CHƯƠNG II: 29
THỰC TẾ CễNG TÁC KẾ TOÁN “ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG ” TẠI CễNG TY CPXD VÀ TM BẮC 9. 29
2.1 Đặc đIểm chung của doanh nghiệp: 29
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 29
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty: 30
2.1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý -sản xuất: 31
2.1.4 Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty: 36
2.1.5 Cơ cấu các yếu tố trong giá bán sản phẩm: 38
2.1.6 Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật: 40
2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 43
3. Nhiệm vụ của các bộ phận trong phòng kế toán 45
3.1. Kế toán trưởng 45
3.2. Kế toán tổng hợp. 45
3.3. Kế toán thanh toán công nợ. 45
3.4. Kế toán ngân hàng và tài sản cố định. 45
3.5. Kế toán vật tư hàng hoá . 46
3.5. Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành và kiêm thủ quỹ 46
4. Mối quan hệ giữa kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với kế toán khác 46
5. Mối quan hệ giữa phòng kế toán với các phòng ban khác. 47
1. Hình thức kế toán 47
2. Hệ thống sổ kế toán và các loại chứng từ 48
xuất bỏn cho ụng Quang 66
CHƯƠNG III: 125
GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC 125
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI 125
CễNG TY CPXD VÀ TM BẮC 9. 125
2. Mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới. 126
II. Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 126
1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thành lập phòng Marketing chức năng. 126
1.1. Thành lập phòng Marketing chức năng. 126
1.2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường. 128
2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và trình độ tay nghề cho công nhân. 130
3. Đổi mới công nghệ sản xuất. 131
4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách giá. 132
5. Tăng cường hỗ trợ hoạt động tiêu thụ. 133
III.một số Kiến nghị với cơ quan nhà nước: 134
Kết luận 136

Cung cấp cơ sở dự toán cho từng khoản mục chi phí để kế toán giá thành có cơ sở so sánh phân tích số liệu thực tế cung cấp cho kế toán có kế hoạch mua sắm dự trữ vật tư.
Đối chiếu, kết hợp với phòng kế hoạch để đánh giá kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như chỉ tiêu về nguyên vật liệu thực tế sử dụng so với định mức kế hoạch. Đồng thời cùng với phòng kế hoạch nghiên cứu tổ chức những phương pháp tiên tiếnvề kế hoạch hoá hạch toán xác định giá thành sản phẩm.
Với phòng tổ chức hành chính: Phòng tổ chức hành chính cung cấp cho kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm những tài liệu cần thiết về quỹ lương, tiền lương và những cơ sở chi tiết cấu thành nên tổng quỹ lương, tiền thưởng cũng như định mức thời gian lao động, đơn giá, tiền lương để kế toán có cơ sỏ đối chiếu , so sánh với thực tế để phân bổ chi phí sản xuất, quản lý và xác định bán thành phẩm, sản phẩm dở dang cuối kỳ, ...
b. tổ chức hệ thống sổ kế toán
1. Hình thức kế toán
Do có sự tiến bộ của khoa học công nghệ quản lý để giảm bớt công việc của kế toán viên và thuận tiện cho công tác quản lý xí nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán vè ghi chép của kế toán. Hình thức sổ kế toán mà xí nghiệp áp dụng dựa trên hình thức nhật ký chứng từ có sự thay đổi về mẫu sổ để thuận tiện cho công tác kế toán trên máy vi tính. Đây là hình thức kết hợp giữa việc ghi chép theo thứ tự thời gian với việc ghi sổ theo hệ thống giữa kế toán tổng hợp với kế toán chi tiết, giữa ghi chép hàng ngày với việc tổng hợp số liệu báo cáo cuối tháng.
2. Hệ thống sổ kế toán và các loại chứng từ
Trên cơ sở lựa chọn hệ thống tài khoản, việc xây dựng nên hình thức sổ sách kế toán thích hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hệ thống hoá và xử lý thông tin ban đầu.
Với hình thức tổ chức là nhật ký chứng từ, các sổ sách kế toán sử dụng đều là những sổ sách theo kiểu mẫu quy định bao gồm:
Các sổ kế toán chi tiết.
Nhật ký chứng từ số 1 – 11
Các bảng kê từ 1 – 10.
Sổ cái dùng cho hình thức nhật ký chứng từ.
Đối với chứng từ liên quan đến kho hàng hoá vật tư tài sản cố định còn có các thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp.
Chứng từ gốc và cỏc bảng phõn bổ
Bảng kờ
Sổ chi tiết
Sổ quỹ kiờm bỏo cỏo quý
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cỏi
BÁO CÁO KẾ TOÁN
Nhật ký chứng từ
Ghi chú
Ghi hàng ngày (định kỳ)
Ghi vào cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
- Hệ thống báo cáo kế toán.
Xí nghiệp có hai hệ thống báo cáo
Báo cáo tháng
Báo cáo thu chi
Báo cáo nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu
Báo cáo quý
Bảng cân đối kế toán.
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Các loại báo cáo này được lập định kỳ 6 tháng 1 lần khối lượng sản phẩm hoàn thành... được lập theo yêu cầu quản lý của xí nghiệp.
Cụng ty CPXD và TM Bắc 9 hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên , tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh, tính giá vốn thành phẩm theo phương pháp giá bình quân cuối kỳ và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ . Tình hình đầu tháng 4/2006 tại xí nghiệp như sau :
Đơn vị tính : VNĐ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020684 Link moi update, moi ban xem lai bai tren de tai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement