Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lonely_baby2003
#915625

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Nhà máy bánh kẹo Cao cấp Hữu Nghị

Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị là một doanh nghiệp nhà nước thuộc tổng công ty thực phẩm Miền Bắc. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của công ty thực phẩm Miền Bắc. Công ty thực phẩm Miền Bắc được thành lập theo quyết định số 699 TM - TCCP ngày 13/08/1997 cảu Bộ Thương Mại.

 Sau khi mới thành lập, mặc dù còn gặp khó khăn nhưng để vượt qua khó khăn trước mắt và tìm ra một hướng đi lâu dài, ban giám đốc công ty đ ã mạnh dạn xin đầu tư dây chuyền sản xuất bánh Cookies của cộng hoà liên bang Đức với công suất 10 tấn /ngày. Đ ây là dây chuyền sản xuất tiên tiến và trang thiết bị hiện đại với lò nướng được điều khiển bằng ga tự động. Sau một thời gian lắp đặt và chạy thử Nhà máy đ ã chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 1260 ngày 08/12/1997 do giám đốc công ty thực phẩm Miền Bắc ký với tên gọi”Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị thực hiện mục tiêu sản xuất các loại bánh kẹo, lương khô và các loại sản phẩm khác mang tên Hữu Nghị.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký
(Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn)
§· ký §· ký §· ký
Bé , Tæng côc : C«ng nghiÖp
§¬n vÞ : Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ
NhËt ký chøng tõ sè 7
PhÇn I : T©p hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp
Ghi Cã c¸c TK: 142, 152, 153, 154, 214, 241, 334, 335, 338, 611, 622, 627, 631
Th¸ng 2 n¨m 2005
§¬n vÞ tÝnh: §ång
Sè TT
C¸c Tk ghi Cã
C¸c TK ghi Nî
152
153
154
214
334
338
621
622
627
C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c
Tæng céng
chi phÝ
NKCT sè 1
NKCT sè 2
NKCT sè 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
154
196.717.221
416.500.000
17.863.878
631.081.099
2
631
3
241 (2413)
4
621
196.717.221
196.717.221
5
622
350.000.000
66.500.000
416.500.000
6
627
251.717.820
100.000.000
421.718.027
39.534.920
6.080.000
755.368.312
443.444.799
17. 863.878
7
641
8.000.000
51.785.777
100.202.080
19.038.395
183.000.000
87.650.000
60.000.000
509.676.252
8
642
7.000.000
245.607.719
100.203.000
19.038.570
10.774.409
74.621.386
75.000.000
532.245.084
9
Céng A
448.435.041
115.000.000
719.111.523
589.940.000
110.656.965
196.717.221
416.500.000
17.863.878
193.774.409
917.639.698
578.444.799
304.083.534
10
138
2.498.180
2.498.180
11
152
12
153
13
155
118.839.958
118.839.958
14
632
15
241
16
334
34.944.305
34.944.305
17
112
18
131
19
Céng B
20
Tæng céng A+B
448.435.041
117.498.180
118.839.958
719.111.523
589.940.000
145.601.270
196.717.221
416.500.000
17.863.878
193.774.409
4.917.639.698
578.444.799
460.365.977
§· ghi sæ c¸i ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2005 Ngµy 31 th¸ng 02 n¨m 2004
KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ghi sæ ký
(Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn) (Hä vµ tªn)
§· ký §· ký §· ký
Sè d­ ®Çu n¨m


461.956.031
Sæ c¸i tµi kho¶n 152
Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 152
Th¸ng 2
Th¸ng...
NhËt ký chøng tõ sè 7 –TK 621
196.717.221
NhËt ký chøng tõ sè 7 – TK 627
251.717.820
Céng sè ph¸t sinh Nî
448.435.041
Tæng sè ph¸t sinh Cã
480..375.931
Sè d­ cuèi th¸ng

493.896.921

Sè d­ ®Çu n¨m


268.564.808
Sæ c¸i tµi kho¶n 153
Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 153
Th¸ng 2
Thang ...
Céng sè ph¸t sinh Nî
Tæng sè ph¸t sinh Cã
117.498.180
Sè d­ cuèi th¸ng

151.066.628

Sè d­ ®Çu n¨m


34.710.995
Sæ c¸i tµi kho¶n 156
Ghi Cã c¸c TK, ®èi øng Nî TK 156
Th¸ng 2
Th¸ng ...
Céng sè ph¸t sinh Nî
Tæng sè ph¸t sinh Cã
Sè d­ cuèi th¸ng

34.710.995

PhÇn III. KÕ To¸n TiÒn L­¬ng
I. C¸c NghiÖp Vô Ph¸t Sinh Trong Th¸ng
NV 1: ngµy 12/2/2005 b¶ng tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®èi t­îng sö dông nh­ sau:
*C«ng nh©n TTSX:
Bánh Kem: 135.000.000 (®)
Bánh Quy: 110.000.000 (®)
Mứt : 1050.000 (®)
*Bé phËn s¶n xuÊt chung:
C«ng nh©n TTSX: 32.000.000 (®)
C«ng nh©n thuª ngoµi: 7.534.920 (®)
*Bé phËn b¸n hµng: 100.202.080 (®)
*Bé phËn QLDN: 100.203.000 (®).
NV2 : Ngµy13/2/2005 trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh vµo chi phÝ vµ trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n.
NV3 : ngày 14/2/2005, theo phiÕu chi sè 08. Chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n b»ng tiÒn mÆt: 809.493.119 (®).
NV4: Ngµy 16/2/2005 S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho theo phiÕu nhËp kho sè 09
Bánh Kem: 590.337 (gói)
Bánh Quy: 440.530 (gói)
Mứt : 288.840 (gói)
BiÕt s¶n phÈm dë dang cuèi kú gåm:
Bánh Kem: 998.300.000 (®)
Bánh Quy: 1.031.432.562 (®)
Mứt: 1.018.033.461(®)
Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
NV 5: Ngµy 19/2/2005, trÝch quü khen th­ëng phóc lîi chi th­ëng cho c¸c c¸ nh©n ®¹t danh hiÖu lao ®éng giái, xuÊt s¾c lµ: 10.000.000®. Theo phiÕu chi sè 09.
NV 6: Ngµy 21/2/2005, trÝch quü khen th­ëng phóc lîi chi cho c«ng nh©n ®i th¨m quan lÔ chïa b»ng tiÒn mÆt, sè tiÒn lµ: 80.000.000 (®). Theo phiÕu chi sè 12.
NV 7: Ngày 22/2/2005khèi luîng xÊy l¾p hoµn thµnh ch­a thanh to¸n cho ng­êi nhËn thÇu trÞ gi¸: 460.675.873 (®) (ch­a cã thuÕ GTGT 10%).
NV 8: . Ngµy 23/2/2005¹m øng l­¬ng cho c«ng nh©n thi c«ng tr×nh ViÖt §øc sè tiÒn lµ 20 000 000. ( PhiÕu chi sè 21 )
NV9:. Ngµy 28/2/2005to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 1 vµ t¹m øng l­¬ng th¸ng 2 cho bé phËn qu¶n lý sè tiÒn 17650600. ( PhiÕu chi sè 12)
NV 10 : Ngµy 30/2/2005¬ng ®éi tæ gi¸n tiÕp cña phân xưởng SX bánh Kem số tiền là l 4.000.000 (phiÕu chi sè 17)
Định khoản và tổng hợp chứng từ
NV1:
Nî TK 622:
*TTSX:
Bánh Kem:
Bánh Quy:
Mứt :
Nî TK 627:
*TTSX:
* Thuª ngoµi:
Nî TK 641:
Nî TK 642:
Cã TK 334:
*CNTTSX:
*Thuª ngoµi:
610.600.000
350.000.000
135.000.000
110.000.000
105.000.000
39.534.920
32.000.000
7.534.920
100.202.080
100.203.000
589.940.000
582.405.080
7.534.920
NV2:
Nî TK 622
Bánh Kem:
Bánh Quy:
Mứt :
Nî TK 627:
Nî TK 641:
Nî TK 642:
Nî TK 334:
Cã TK 338:
338(2)
338(3)
338(4)
66.500.000
25.650.000
20.900.000
19.950.000
6.080.000
19.038.395
19.038.570
34.944.305
145.601.270
11.648.102
116.481.016
17.472.152
NV3:
Nî TK 334:
Cã TK 111:
809.493.119
809.493.119
NV4:
a. Nî TK 154:
Bnh Kem
Bánh Quy
Mứt
Cã TK 621:
Bánh Kem
Bánh Quy
Mứt
Cã TK 622:
Bánh Kem
Bánh Quy
Mứt
Cã TK 627:
Bánh Kem
Bánh Quy
Mứt
b. Nî TK 155:
Bánh Kem
Bánh Quy
Mứt
Cã TK 154:
14.685.108.099
5.285.026.067
5.091.745.868
4.251.309.163
118.839.958
309.177.067
410.987.188
398.675.702
196.717.221
803.200.000
69.517.221
324.000.000
416.500.000
160.650.000
130.900.000
124.950.000
17.863.878
321.176.067
891.328.647
805.359.163
118.839.958
NV5:
a. Nî TK 431
Cã TK 111
10.000.000
10.000.000
NV6:
Nî TK 431:
Cã TK 111:
80.000.000
80.000.000
NV7:
Nî TK 241:
N ợ TK133(2):
Cã TK 331
460.675.873
46067587
506.743.460
NV8:
a. Nî TK622:
Cã TK 334:
b. Nî TK 334:
Cã TK 141:
20.000.000
20.000.000
2.000.000
20.000.000
NV
Ngµy th¸ng
Néi dung
Chøng tõ
Sè hiÖu
1
12/02
B¶ng tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®èi t­îng
2
13/02
TrÝch BHXH, BHYT, KPC§
3
14/02
Chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng
1. PhiÕu chi
08
4
16/02
S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho
1. PhiÕu x¸c nhËn SP hoÆc CV hoµn thµnh
01
09
09
5
19/02
Chi th­ëng cho L§ giái
1. PhiÕu chi
6
21/02
Khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh
1. PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh
02
7
22/02
Khối lượng xây lắp hoàn thành
1.Phiếu Xác nhận sp hay CV hoàn thành
03
8
23/02
Tạm ứng lương cho CNV
Phiếu chi
Giấy xin tạm ứng nhân công
Bảng thanh toán tiền lương
01
02
9
28/02
Thanh toán lương tháng 1
1.phiếu chi
2.Bảng chấm công
3.Bảng thanh toán tiền lương.
4.Phiếu xác nhậ SP hay CV hoàn thành
01
10
30/02
Chi lương cho đội SX
PhiÕu chi
Bảng chấm công
Bảng thanh toán tiền lương
17
§¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ
§Þa chØ: Thanh Xu©n- HN
QuyÓn sè: 01
Sè: 08
PhiÕu chi
Ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2005
Nî TK: 334
Cã TK: 111
Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Huy Hoµng
§Þa chØ: Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh
Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn
Sè tiÒn (*): 809.493.119 (viÕt b»ng ch÷): T¸m tr¨m linh chÝn triÖu bèn tr¨m chÝn m­¬i ba ngh×n mét tr¨m m­êi chÝn ®ång
KÌm theo: 0 chøng tõ gèc.
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
§· ký §· ký §· ký
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): T¸m tr¨m linh chÝn triÖu bèn tr¨m chÝn m­¬i ba ngh×n mét tr¨m m­êi chÝn ®ång
Ngµy14 Th¸ng 2 n¨m 2005
Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
§· ký §· ký
* Tû gi¸ ngo¹i tÖ (vµng, b¹c, ®¸ quý): .........................................................................
* Sè tiÒn quy ®æi:.........................................................................................................
§¬n vÞ: Nhµ M¸y BKCC H÷u NghÞ
§Þa chØ: Thanh Xu©n- HN
GiÊy xin t¹m øng nh©n c«ng
KÝnh göi : ¤ng ®éi tr­ëng ®éi x©y dùng
Tªn t«i lµ : NguyÔn V¨n Th¶nh - Tæ tr­ëng
Thuéc Tæ x©y dùng
Cña c«ng tr×nh : c«ng ty que hµn ViÖt §øc
Xin t¹m øng tiÒn nh©n c«ng theo hîp ®ång sè 02 /H§KT ngµy 15/2/2000
B»ng sè : 20 000 000
B»ng ch÷ : Hai m­¬i triÖu ®ång ch½n
Lý do vay tiÒn : Tr¶ l­¬ng cho c«n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement