Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By leonox_1506
#915030

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Vạn An

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu . .1

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mai. .3

I. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ hàng hóa . .3

1.1/ Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại.3

1.2/ Ý nghĩa của tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại . .4

1.3/. Vị trí của tiêu thụ, kết qủa và nhiệm vụ hạch toán . .5

1.4/ Các cách tiêu thụ hàng hóa .6

1.4.1/ Các cách bán buôn .7

1.4.2/ Các cách bán lẻ .8

1.4.3/Gửi hàng đại lý và nhận bán hàng đại lý .9

1.5/Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ hạch toán của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại .10

II/ Các phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ .11

2.1. Phương pháp giá bình quân . .12

2.2. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) .13

2.3. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) .14

2.4. Phương pháp trực tiếp .14

2.5. Phương pháp giá hạch toán . .14

III. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa theo các cách tiêu thụ .15

1/ Chứng từ, thủ tục bán hàng .15

2/ Tài khoản sử dụng .15

3/ Phương pháp hạch toán tổng hợp .18

a. Hạch toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên .18

b. Hạch toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ .22

IV. Hạch toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu .23

4.1/ Hạch toán doanh thu bán hàng . . . 23

4.2/ Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu . .24

V. Hạch toán chiết khấu bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh . .26

5.1/ Hạch toán chiết khấu bán hàng . .27

5.2/ Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .28

5.3/ Kế toán xác định kết qủa kinh doanh .34

4/ Sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán tiêu thụ và xác định kết qủa tiêu thụ .36

Phần II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Vạn An .38

I. Đặc điểm kế toán và bộ máy quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Vạn An .38

1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty .38

1.2/ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .39

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Thương mại Vạn An .41

2.1/ Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty. .41

2.2/ Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán của Công ty .43

III. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Thương mại Vạn An .44

3.1/ Tiêu thụ hàng hoá theo cách bán buôn.45

3.2/ Kế toán doanh thu tiêu thụ.55

3.3/ Kế toán giá vốn hàng bán.58

IV/ Hạch toán kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương Mại Vạn An.60

4.1/ Kế toán Chi phí bán hàng. .60

4.2/ Kế toán Chi phí Quản lý doanh nghiệp.62

4.3/ Kế toán Xác định kết quả tiêu thụ.65

Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương Mại Vạn An.67

I/ Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Vạn An.67

1.1/ Những ưu điểm trong công tác kế toán tiêu thụ.68

1.2/ Những tồn tại cần khắc phục .69

II/ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Thương mại Vạn An .70

2.1/ Yêu cầu hoàn thiện .70

2.2/ Một số ý kiến đề xuất .72

2.2.1/ Sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.72

2.2.2/ Bao bì luân chuyển .73

2.2.3/ Kế toán mở tài khoản cấp 2, cấp 3.74

2.2.4/ Lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi .74

2.2.5/ Hoàn thiện về tài khoản sử dụng . 77

2.2.6/ Phân bổ Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ .78

Kết luận .79

Danh mục tài liệu tham khảo .80

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


í trích trước
Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.
Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.
Các khoản thu giảm chi.
Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng.
Kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh.
(10) Kết chuyển vào kỳ sau.
c. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí phát sinh có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng ra được cho bất kỳ một hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều loại như chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí quản lý chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.
Ngoài hoạt động kinh doanh hàng hóa, doanh nghiệp thương mại còn có các hoạt động khác như: Hoạt động tài chính, hoạt động bất thường. Mỗi hoạt động đều có thu nhập, chi phí và kết quả riêng cho nên chi phí quản lý doanh nghiệp cần được phân bổ cho từng hoạt động theo từng tiêu thức thích hợp.
Cũng như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được phân bổ cho hàng đã bán và hàng chưa bán. Phơng pháp phân bổ giống như chi phí bán hàng. Nhưng để đơn giản cho công tác kế toán thì chi phí quản lý doanh nghiệp tập hợp được bao nhiêu sẽ phân bổ cho hàng đã bán bấy nhiêu. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp có doanh thu ít hay chu kỳ kinh doanh dài ngày vẫn có thể phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng chưa bán.
Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Sơ đồ 15
TK 334,338 TK 642 TK 111,112,1388
(1) (9)
TK 152,153
(2)
TK 214
TK 911
(3)
TK 1422
TK 335,1421
(10a) (10b)
(4)
TK 333
(11)
(5)
TK 139,159 TK 139
(6)
(12)
TK 111,112
(7)
TK 3337
(8)
Tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ trả cho nhân viên quản lý.
Xuất vật liệu dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp.
Trích khấu hao TSCĐ cho toàn doanh nghiệp.
Chi phí phân bổ dần, chi phí trích trước.
Thuế phí, lệ phí phải nộp.
Trích lập các khoản dự phòng.
Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.
Thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp NSNN.
Các khoản thu giảm chi.
(10a) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào kỳ sau.
(10b) Thực hiện kết chuyển kỳ sau.
(11) Cuối kỳ thực hiện kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh.
(12) Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập năm trước chưa sử dụng lớn hơn số phải trích lập năm nay.
5.3/ Kế toán xác định kết qủa kinh doanh.
Cuối kỳ các doanh nghiệp kinh doanh thương mại phải xác định kết qủa bán hàng trong kỳ. Để phản ánh tình hình xác định kết qủa bán hàng kế toán sử dụng tài khoản 911 và tài khoản 421
Tài khoản 911 - Xác định kết qủa kinh doanh: Dùng để phản ánh, xác định kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán hay một kỳ hạch toán.
Tài khoản 421 - Lãi chưa phân phối: Dùng để phản ánh kết qủa kinh doanh của doanh nghiệp (lãi, lỗ) và tình hình phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.
Tài khoản 421 được mở chi tiết thành hai tài khoản cấp 2 sau:
TK 4211 - Lợi nhuận năm trước: Phản ánh kết qủa kinh doanh, tình hình phân phối kết qủa và số lãi chưa phân phối thuộc về doanh nghiệp.
TK 4212 - Lợi nhuận năm nay: Phản ánh kết qủa kinh doanh, tình hình phân phối kết qủa và số lãi chưa phân phối của năm nay.
Sơ đồ hạch toán
Sơ đồ 16
TK 632 TK 911 TK 511
(2) (1)
TK 641
(3)
TK 642 TK 421
(4)
TK 1422
(5) (6b)
(6a)
Kết chuyển doanh thu bán hàng trong kỳ.
Kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ.
Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ.
Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp còn lại của kỳ trước (Đang chờ kết chuyển) trừ vào kết quả của kỳ này.
(6a) Kết chuyển lãi.
(6b) Kết chuyển lỗ.
5.4/ Sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
Ngoài việc hạch toán trên các tài khoản tổng hợp, kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng còn phải được tổ chức hạch toán chi tiết theo từng đối tượng cụ thể, nhằm tính toán, xác định kết qủa kinh doanh và cung cấp các thông tin cần thiết về kết qủa kinh doanh theo yêu cầu quản lý.
Tuỳ theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà áp dụng kế toán chi tiết cho hợp lý. Có thể kế toán chi tiết bán hàng và xác định kết quả bán hàng theo nhóm hàng, ngành hàng, lô hàng hay theo từng địa điểm kinh doanh như từng cửa hàng, quầy hàng để theo dõi phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng đối tượng.
Còn về tổ chức bộ sổ kế toán chi tiết. Tuỳ theo hình thức kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng, mà doanh nghiệp quy định việc sử dụng sổ sách kế toán khác nhau cho phù hợp trong quá trính hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
* Về sổ kế toán chi tiết:
Bao gồm sổ chi tiết các tài khoản : 111, 112, 131, 141 156, 331, 511, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 911, 421....
* Sổ kế toán tổng hợp:
- Hình thức nhật ký chung:
+ Sổ cái các tài khoản: 111, 112, 131, 156, 511, 512, 632, 641, 642, 911...
+ Sổ nhật ký đặc biệt bao gồm: Sổ nhật ký bán hàng và sổ nhật ký thu tiền.
+ Sổ nhật ký chung (Nhật ký chuyên dùng nếu có).
- Hình thức chứng từ ghi sổ:
+Sổ cái các tài khoản:111, 112, 141, 131, 156, 331, 511, 512, 531, 641, 642, 635, 911, 421,...
+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
- Hình thức nhật ký chứng từ:
+ Nhật ký chứng từ số 1,2,8,10.
+ Bảng kế số 8,9,10,11.
+ Sổ cái các tài khoản:156, 632, 641, 642, 511, 512, 911...
Phần II
thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hóa và kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Thương mại Vạn An
*****
I. Đặc điểm kinh tế và bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Vạn An có ảnh hưởng tới hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá.
1.1Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Vạn An:
Công ty được hình thành dựa trên luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình trong số vốn do công ty quản lý, có con dấu riêng, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước.
Tên chính thức là: Công ty TNHH Thương mại Vạn An.
Tên giao dịch: Van An Trading Company Limited.
Số điện thoại: 04.6330439
Fax: 04.6331555
Có trụ sở tại: 112 Lĩnh Nam - Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội.
Số tài khoản giao dịch: 4311 – 00-20235 (mở tại ngân hàng Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hoàn kiếm)
Mã số thuế: 0101018067
Công ty kinh doanh các mặt hàng chủ yếu là cung cấp thiết bị máy tính và phân phối hàng dinh dưỡng dành cho Trẻ em (HIPP).
Là một công ty TNHH nên số vốn là do các thành viên góp vốn, với số vốn điều lệ là: 1.000.000.000đ
Trong nền kinh tế thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh triệt để thì mới có thể tồn tại và phát triển. Đối với Công ty Vạn An là một công ty mới thành lập còn non trẻ luôn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các Công ty khác đã có chỗ đứng trên thị trường. Trong những năm đầu thành lập Công ty kinh doanh cung cấp mặt hàng thiết bị máy vi tính, nhưng do sự nhanh nhậy trong kinh doanh, ban lãnh đạo công ty đã nắm bắt được thị trường và đi đến quyết định bổ sung mặt hàng kinh doanh là dinh dưỡng dành cho trẻ em(HIPP), và trở thành nhà nh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement