Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bachelor.girll
#915019

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính của khách hàng tại Ngân hàng Công Thương Hải Dương

Lời mở đầu

Mục lục

ChươngI :Tổng quan về phân tích tài chính của khách hàng tại NHTM

1.1. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính của khách hàng tại NHTM

1.1.1Tổng quan về ngân hàng thương mại:

1.2. Phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại NHTM

1.2.1.Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính khách hàng

1.2.2.Sự cần thiết phân tích tài chính của khách hàng

1.2.3.Nội dung phân tích tài chính của khách hàng vay vốn của NHTM

1.2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính

1.2.3.2. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chương II : Thực trạng công tác phân tích đối với khách hàng vay vốn tại

NHCT Hải Dương

2.1.Tổng quan về NHCT Hải Dương

2.1.1.Sự hình thành và phát triển NHCT Hải Dương

2.1.2.Vài nét về chi nhánh NHCT Hải Dương

2.1.3.Đánh giá tình hình hoạt động của NHCT Hải Dương trong những năm gần đây

2.2.Nội dung phân tích tài chính Khách hàng tại NHCT Hải Dương

Chương III : Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính đối với doanh nghiệp vay vốn tại NHCT Hải Dương

3.1.Phương hướng hoạt động cho vay của ngân hàng trong thời gian tới

3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp vay vốn:

3.3. kiến nghị với cơ quan hữu quan

3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng công thươngViệt Nam

Kết luận

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ủ sở hữu doanh nghiệp nào, nguồn vốn chủ sở hữu thường phải đảm bảo những khoản mục có mức độ rủi ro cao như TSCĐ vô hình, TSCĐ có tính chuyên dùng, các bán thành phẩm…..
Tỷ số này cao phản ánh doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào chủ nợ, đó là cấu trúc vốn mạo hiểm. Tỷ số này càng cao thì sự an toàn trong đầu tư càng giảm và do đó rủi ro của doanh nghiệp càng tăng, tuy nhiên tỷ số này cũng thay đổi theo ngành hoạt động. Ví dụ: giá trị của nó rất cao đối với ngành công nghiệp nguyên liệu, còn nó thấp hơn nhiều. Theo kinh nghiệm ở một số nước, người ta cho vay chỉ chấp nhận chỉ số này nhỏ hơn 1. Tức là tỷ số này càng gần 1, doanh nghiệp càng ít có khả năng được vay dài hạn.
*Nhóm chỉ tiêu sinh lợi
Chỉ tiêu này cho thấy sau khi đầu tư vào tài sản bằng nguồn vốn mới huy động sẽ đem lại hiệu quả cao hay thấp hơn so với lúc chưa đầu tư. Vì vậy, trong phân tích tài chính khách hàng để ra quyết định cho vay thì đây là tỷ lệ được ngân hàng quan tâm.
Ngân hàng sử dụng chỉ tiêu này để đánh giá một đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra đem về bao nhiêu doanh thu, từ đó đánh giá doanh nghiệp làm ăn như vậy có hiệu quả hay không.
Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư trung và dài hạn: trước đây khi trình bày các chỉ tiêu này, có một điểm cần lưu ý là: đối với các chỉ tiêu này, việc thẩm định của ngân hàng chỉ là thẩm định lại những gì đã có mà chủ dự án đã thẩm định, việc tính toán các chỉ tiêu này cũng là ngân hàng đứng trên quan điểm của doanh nghiệp để tính toán, bởi vì các chỉ tiêu này mà hấp dẫn đối với doanh nghiệp thì chắc chắn là hấp dẫn đối với ngân hàng. còn các chỉ tiêu thuộc nhóm này đối với ngân hàng là hoàn toàn khác so với doanh nghiệp.
1.2.3.2. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện lưu lượng tiền vào, ra của doanh nghiệp trong một chu kỳ kinh doanh. Kết quả phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cho biết được sự vận động sản xuất kinh doanh, lượng tiền bình quân trong kỳ. Bản chất sự vận động như sau:
Nguồn thu tăng do giảm tài sản này hay tăng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Nguồn chi tăng do tăng tài sản, trả các khoản nợ đến hạn hay trả cho đồng sở rút vốn
Tiền mặt đầu kỳ + tiền phát sinh trong kỳ = tiền mặt cuối kỳ
Sự vận động của dòng tiền thể hiện qua ba hoạt động:
Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh: là hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp. Dòng tiền này lớn hơn hay bằng 0 do: doanh thu tăng, bán chịu ít, tốc độ tăng doanh thu bằng tiền lớn hơn tốc độ tăng sản phẩm được sản xuất ra, tăng phải thu kỳ trước. Đây là dấu hiệu sản xuất kinh doanh ổn định phát triển. Dòng tiền lớn hơn 0 do nguyên nhân ngược lại.
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Dòng tiền này lớn hơn 0 do: thu lãi đầu tư, thu tiền bán tài sản cố định, thu hồi đầu tư không có hiệu quả, tăng vốn chủ sở hữu, tìm nguồn hoạt động từ bên ngoài; dòng tiền này nhỏ hơn 0 do: Doanh nghiệp mới đầu tư vào tài sản hay đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, cán bộ tín dụng phải xem xét nguồn vốn để đầu tư, nếu không phải vốn chủ sở hữu hay vốn dài hạn thì chức tỏ doanh nghiệp đã đầu tư bằng vốn ngắn hạn như vậy tiềm ẩn rủi ro tín dụng.
Dòng tiền từ hoạt động tài chính: dòng tiền này liên quan tới vốn chủ sở hữu, vay vốn, nhận vốn liên doanh, phát hành cổ phiếu. Dòng tiền này nhỏ hơn hay bằng 0 do trả lãi, chủ sở hữu rút vốn. Trường hợp lớn hơn 0. Tăng vay vốn, góp thêm vốn.
Dtiền
HĐSXKD
Dtiền HĐĐT
Dtiền HĐTC
Tổng
Đánh giá
+
+
+
+
DN thừa tiền,chỉ cho vay mở rộng SXKD
+
+
-
+
DN gặp khó khăn về tài chính, chỉ cho vay mở rộng SXKD
-
DN có vấn đề, cẩn trọng trong cho vay mới
+
-
+
+
DN có đầu tư lớn, chỉ xem xét cho vay bổ sung vốn lưu động
-
DN đầu tư quá lớn, cẩn trọng trong cho vay mới
-
+
+
+
DN gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, cẩn trọng trong cho vay mới
-
DN rất khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, cẩn trọng trong cho vay
-
-
+
+
DN đầu tư lớn, gặp khó khăn tiêu thụ sản phẩm, cẩn trọng trong cho vay, chỉ cho vay giải quyết khó khăn này.
-
Không cho vay nữa
-
-
-
-
DN có khó khăn rất lớn nguy cơ không trả được nợ, không cho vay nữa
Tóm lại: thông qua phân tích tình hình tài chính khách hàng, NHTM có thể biết được một phần tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính khả quan hay không khả quan, xu hướng phát triển của đơn vị như thế nào để từ đó có quyết định cho vay đúng, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn, đầy đủ gốc và lãi.
Tuy nhiên, việc phân tích tình hình tài chính khách hàng chỉ hữu ích khi các số liệu báo cáo phải được đảm bảo tính chính xác. Trong điều kiện của nước ta hiện nay, khi mà việc thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê chưa được chấp hành nghiêm chỉnh thì đòi hỏi cán bộ tín dụng phải thẩm định tính chính xác của các số liệu báo cáo và cần kết hợp chặt chẽ giữa phân tích tình hình tài chính với các thông số phi tài chính để đưa ra những kết luận xác đáng về khác hàng mà ngân hàng đã quan hệ làm ăn.
Chương II : thực trạng công tác phân tích đối với khách hàng vay vốn tại nhct hải dương
2.1.tổng quan về nhct hải DươNG
2.1.1.Sự hình thành và phát triển NHCT Hải Dương
2.1.1.1.Vài nét về chi nhánh NHCT Hải Dương
Chi nhánh NHCT Hải Dương (trước đây là NHCT Hải Hưng) được thành lập từ tháng 08/1988 trên cơ sở chuyển từ NHNN tỉnh Hải Hưng theo nghị định 53/ HĐBT ngày 26/3/1988 của chủ tịch HĐBT V/v chuyển hệ thống Ngân Hàng sang hạch toán kinh doanh và hình thành hệ thống ngân hàng 2 cấp .Từ tháng 8/1988, chi nhánh NHCT Hải Dươnglà Một NH TM Nhà nưóc thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc đặt dưới sự chỉ đạo của NHCT Việt Nam.Ngày 17/12/1996 theo quyết định số 12/ HĐQT của chủ tịch HĐQT NHCT Việt Nam .Chi nhánh NHCT Hải Dương được thành lập trên cơ sở Chi Nhánh NHCT Hải Hưng.Chi Nhánh bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997 với 01 chi nhánh cấp II là chi nhánh NHCT Nhị Chiểu .09 phòng ban trực thuộc (trong đó có 07 phòng nghiệp vụ ) và 02 phòng giao dịch, đến tháng 09/2004 Chi nhánh thành lập thêm một Chi nhánh cấp II là chi nhánh khu công nghiệp thành phố Hải Dương.Tổng số lao động của Chi nhánh dén ngày 31/12/2004 là 151 cán bộ .
Cùng với sự vận động của nền kinh tế, Chi nhánh NHCT Hải Dương đã có nhiều cố gắng nỗ lực. Không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm 2004 Chi nhánh đã vinh dự được Nhà nước trao tặng 01 huân chương lao động hạng 3 và 1 huân chương chiến công hạng 3 đưọc NHCT Việt Nam xếp loại “Chi nhánh kinh doanh giỏi” Đảng bộ được tỉnh xét tặng cờ thi đua “Trong sạch vững mạnh”. Công đoàn cơ sở được Công đoàn NHCT Việt Nam tặng cờ thi đua “Vững mạnh toàn diện “, Đoàn thanh niên được tặng cờ “Đơn vị vững mạnh xuất sắc” .
Về cơ cấu tổ chức: Chi nhánh NHCT Hải Dương bao gồm 151 cán bộ, bao gồm :
-Ban giám đốc (04 cán bộ)
-07 phòng nghiệp vụ, 02 phòng giao dịch
-02 chi nhánh cấp II
Biểu 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức và màng lưới hoạt động của chi nhánh NHCT Hải Dương
Ban lãnh đạo
Phòng kinh doanh Phòng tiền tệ ngân quỹ
Phòng kinh doanh đối ngoại Phòng huy động tiền g...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online