Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangthongtruonggiang
#914964 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp 3
1. các khái niệm cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3
1.1 chi phí sản xuất 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất. 3
1.1.2 Bản chất của chi phí sản xuất 3
1.1.3.Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 3
1.2 Giá thành sản phẩm 5
1.2.1 khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm. 5
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 5
1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6
1.4 Sự cần thiết của việc nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7
2. Những nội dung cơ bản về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7
2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đói tượng tính giá thành sản phẩm: 7
2.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 7
2.1.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 7
2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 8
2.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp. 8
2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí gián tiếp thông qua phân bổ 8
2.3 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9
2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên. 9
2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 15
2.4. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 17
2.4.1. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hay chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. 17
2.4.2. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương. 18
2.4.3. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 19
2.5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 19
2.5.1 Phương pháp tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn. 19
2.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục. 21
Chương 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gạch tuynel hoa sơn. 23
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh. 23
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp. 23
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Hoa Sơn. 24
1.2.1. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 24
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH Hoa Sơn. 26
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận sản xuất, các phòng ban chức năng. 26
1.4. Đặc điểm tổ công tác kế toán tại nhà Máy Gạch Tuynel Hoa Sơn. 27
1.4.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 27
1.4.2. Cơ cấu bộ máy kế toán, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán. 27
1.4.3. Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại công ty. 29
1.5. Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán với các phòng ban chức năng, với các đơn vị tổ chức có liên quan. 31
2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy gạch tuynel hoa sơn 32
2.1 Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại nhà máy. 32
2.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 32
2.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 32
2.1.3. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại nhà máy. 32
2.2. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm. 53
2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 53
2.2.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 53
2.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 56
Chương3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy gạch TuyNel Hoa Sơn 58
1. Nhận xét, đánh giá khái quát thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy. 58
1.1. Những ưu điểm. 58
1.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại. 59
2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 61
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP
1. các khái niệm cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
1.1 chi phí sản xuất
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất.
Chi phí sản xuất của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho quá trình hoặt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một kỳ kinh doanh nhất định.
1.1.2 Bản chất của chi phí sản xuất
Lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình sản xuất. Một nền sản xuất xã hội của bất kỳ cách sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Nói cách khác, quá trình sản xuất hàng hoá là sự kết hợp của 3 yếu tố : Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động . đồng thời quá trình sản xuất hàng hoá cũng chính là quá trình tiêu hao của chính bản thân các yếu tố trên. Như vậy, để tiến hành sản xuất hàng hoá, người sản xuất phải bỏ chi phí về thù lao lao động , về tư liệu lao động và đối tượng lao động. Vì thế, sự hình thành nên chi phí sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm là tất yếu khách quan, không phụ thuộc ý chí chủ quan của người sản xuất .
1.1.3.Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
Chi phí sản xuất kinh doanh có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau, tuỳ từng trường hợp vào mục đích và yêu cầu của công tác quản lý. Tuy nhiên để thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán kế toán, kiểm tra chi phí cũng như phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh cần đựơc phân loại theo tiêu thức phù hợp.
1.1.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí.
Theo tiêu thức này, toàn bộ chi phí sản xuất của doanh nghiệp được chia thành các loại sau:
- Chi phí nguyên vật liệu:
Chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua và chi phí thu mua của nguyên vật liệu dùng vào hoặt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Yếu tố này bao gồm: chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay thế và chi phí nguyên vật liệu khác.
- Chi phí nhân công :
Chi phí nhân công là toàn bộ các khoản chi phí về tiền lương , các khoản phụ mang tính chất tiền lương, các khoản trích Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn( phần tính vào chi phí ) trên tiền lương của người lao động.
- Chi phí khấu hao Tài sản cố định.
Chi phí khấu hao tài sản cố định là toàn bộ số phải trích khấu hao của tất cả các tài sản cố định dùng cho hoặt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
Bao gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ cho các hoặt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Chi phí bằng tiền khác: là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngoài các yếu tố chi phí khác nói trên.
* Tác dụng của cách phân loại trên:
Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý chi phí sản xuất. Nó cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí trong tổng chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra cho hoặt động sản xuất kinh doanh, là cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, lập thuyết minh báo cáo tài chính( phần chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố), cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp và lập dự toán chi phí sản xuất cho kỳ sau.
1.1.3.2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng kinh tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#989670 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement