Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Shet
#913597 Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thái PhiênMỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN TSCĐ 2
1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TSCĐ ,VAI TRÒ CỦA TSCĐ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 2
1.1.1 Khái niệm,đặc điểm TSCĐ ,tiêu chuẩn ghi nhận 2
1.1.2: Vai trò của TSCĐ trong quá trình SXKD 4
1.2 NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TSCĐ 4
1.3: CÁC CÁCH PHÂN LOẠI TSCĐ CHỦ YẾU VÀ NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ TSCĐ. 5
1.3.1: Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu 5
1.3.1.1:Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 5
1.3.1.2:Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành 6
1.3.1.3:Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu 6
1.3.1.4:Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng 6
1.3.2:Nguyên tắc đánh giá TSCĐ 7
1.4: THỦ TUC TĂNG, GIẢM TSCĐ , CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ 10
1.4.1: Thủ tục tăng, giám TSCĐ theo chế độ quản lý TSCĐ 10
1.4.2:Chứng từ kế toán TSCĐ 11
1.4.3:Kế toán chi tiết tăng, giảm TSCĐ 11
1.5.1:Tài khoản sử dụng 12
1.6: KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ : 18
1.6.1: Chế độ tính và sd khấu hao TSCĐ hiện hành: 18
1.6.2: Cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 19
1.7: KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ : 20
1.7.1: Phân loại công tác sửa chũa TSCĐ : 21
1.7.2: Các cách tiến hành sửa chữa TSCĐ 21
1.7.3: Tài khoản kế toán sd để phản ánh CP sửa chữa TSCĐ 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THÁI PHIÊN 23
2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH TM-DV THÁI PHIÊN 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH TM-DV Thái Phiên 23
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của Công ty TNHH TM_DV Thái Phiên 24
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý.tổ chức SX và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH TM-DV Thái Phiên 25
2.1.3.1: Công tác tổ chức bộ máy kế toán 25
2.1.3.2: Việc vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH TM-DV Thái Phiên 28
2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ 29
2.2.1. Tình hình đầu tư về TSCĐ tại Công ty TNHH TM_DV Thái Phiên 29
2.2.2. Thực tế phân loại TSCĐ trong Công ty TNHH TM_DV Thái Phiên 30
2.2.3. Thực trang về tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ ở công ty TNHH TM_DV Thái Phiên 32
2.2.4: Hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty TNHH TM_DV Thái Phiên 33
2.2.5: Kế toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty TNHH TM-DV Thái Phiên 39
2.2.5.1: Tài khoản sử dụng để hạch toán TSCĐ 39
2.2.5.2: Hạch toán tăng TSCĐ 39
2.2.5.3: Hạch toán giảm TSCĐ tại Công ty TNHH TM-DV Thái Phiên 49
2.2.5.4: Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động 55
2.2.5.5: Hạch toán TSCĐ cho thuê hoạt động 58
2.2.6. Hạch toán khấu hao TSCĐ 60
2.2.6.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ đang áp dụng tại Công ty 60
2.2.6.2 Hạch toán khấu hao TSCĐ 61
2.2.7. Hạch toán sửa chữa TSCĐ tại Công ty 64
2.2.7.1. Sửa chữa thường xuyên 64
2.2.7.2. Sửa chữa lớn TSCĐ 67
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 69
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HH TẠI CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THÁI PHIÊN 74
3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 74
3.1.1. Ưu điểm 74
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục 76
3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH TM_DV THÁI PHIÊN 79
3.2.1. Hoàn thiện hạch toán chi tiết TSCĐ 79
3.2.2. Hoàn thiện hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ 79
3.2.3. Hoàn thiện hạch toán khấu hao TSCĐ 82
3.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong Công ty 84
3.2.5. Vấn đề áp dụng quy định mới vào trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH TM_DV Thái Phiên 86
3.2.6. Về việc xem xét đánh giá TSCĐ vô hình trong Công ty 86
KẾT LUẬN 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

Qua thời gian thực tập ở công ty TNHH TM - DV Thái Phiên cùng với sự giúp đỡ của cô giáo Vũ Thị Trang và các cán bộ phòng kế toán cùng với vốn kiến thức của mình em mạnh dạn chọn đề tài:"Hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty TNHH TM - DV Thái Phiên.Kết cấu bài báo cáo của em bao gồm:
Chương I :Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ tại công ty
Chương II :Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại công ty
Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán TSCĐ tại công ty.
Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp nào công ty TNHH TM - DV Thái Phiên là một đơn vị hạch toán độc lập xem việc hạch toán kế toán như một công cụ không thể thiếu trong quá trình SXKD .Do đó việc hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ rất được coi trọng và không thể thiếu trong doanh nghiệp.

CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG KẾ TOÁN TSCĐ

1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TSCĐ ,VAI TRÒ CỦA TSCĐ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1.1 Khái niệm,đặc điểm TSCĐ ,tiêu chuẩn ghi nhận
- Khái niệm TSCĐ :
TSCĐ là những tài sản có thể có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể chỉ tồn tại dưới hình thái giá trị được sử dụng để thực hiện một hay một chức năng nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh , có giá trị lớn hơn 10.000.000 đồng và thời gian sử dụng từ một năm trở lên.
-KN TSCĐHH :
TSCĐHH là những tài sản có hình thái vật chất cụ thể do doanh nghiệp nắm rõ để sử dụng cho hoạt động SXKD phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhân TSCĐHH.
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam các tài sản được coi là TSCĐ HH phải đồng thời thỏa mãn 4 tiêu chuẩn sau:
+ Chắc chắn thu đựơc lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy.
+ Thời gian sử dụng ước tính trên môt năm.
+ Đủ tiêu chuân giá trị theo quy định hiện hành .
- Khái niệm TSCĐ vô hình :
TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể nhưng xác định được giá trị do doanh nghiệp nắm giữ,sử dụng trong SXKD phù hợp với các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
Các tài sản vô hình do doanh nghiệp nắm giữ sử dụng trong SXKD thỏa mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn sau thì được coi là TSCĐ vô hình:
+chắc chắn thu đựơc lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By meomai
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983180 được chứ. link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement