Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By levanhai1978
#913595

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán (lao động), tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thường Mại Thành Anh

Mục lục

Lời mở đầu

Phần I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất. 3

I: Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và lao động 3

1. Khái niệm tiền lương vai trò phân loại các hình thức trả lương. 3

1.1. Khái niệm về tiền lương và lao động 3

1.2. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 4

1.3. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất 5

1.4. Các hình thức trả lương. 7

2. Một số chế độ khác khi tính lương 11

2.1. Chế độ thưởng 11

2.2. Chế độ cấp 12

2.3. Chế độ trả lương khi ngừng việc 12

2.4. Chế độ trả lương làm thêm giờ 12

3. Yêu cầu, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 13

II. Hạch toán lao động tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất. 15

1. Hạch toán lao động tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất. 15

1.1. Hạch toán số lượng lao động 15

1.2. Hạch toán thời gian lao động 16

2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 18

2.1 Tài khoản sử dụng 18

2.2. Nội dung và phương pháp hạch toán 22

Phần II. Tình hình thực tế và hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 28

I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 28

1. Quá trình hình thành và phát triển . 28

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 29

2.1. Chức năng nhiệm vụ 29

2.2. Sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh . 30

2.3. Ngành nghề và quy mô và đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh .34

2.4. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 35

II. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 38

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 38

2. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán 40

2.1. Chứng từ kế toán . 40

2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh . 40

2.3. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 42

2.3.1. Thủ tục chứng từ 42

2.3.2. Tài khoản sử dụng 42

2.3.3. Phương pháp hạch toán kế toán

2.3.4. Kế toán các khoản trích theo lương 48

3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 52

Phần III. Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thường Mại thành Anh 65

I. Đánh giá về công tác quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 65

1. Công tác kế toán chung 65

2. Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 66

2.1. Hạch toán chi tiết 66

2.2. Hạch toán tổng hợp 66

II. Thuận lợi, khó khăn phương hướng, mục tiêu của Công ty cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh trong việc sử dụng quỹ lương. 66

1. Thuận lợi, khó khăn 66

2.Phương hướng, mục tiêu. 67

III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh. 68

Kết luân. 69

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


từ quỹ khen thưởng phúc lợi
Nợ TK 338 ( 3383): Tiên trợ cấp từ quỹ BHXH, BHYT mà người lao động phải nộp , thuế thu nhập. Kê toán ghi
Nợ TK334:
Có TK 141: Tiền tạm ứng thừa
Có TK 138: Tiền phạt, tiền bồi thường phải thu
Có TK 338: Thu hộ các quỹ BHXH, BHYT phần người lao động phải đóng góp
Có TK 333: Thu hộ, thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước
Khi Thành toán cho người lao động kế toán ghi
Nợ TK 334:
Có TK111:Trả bằng tiền mặt
Có TK 112: Trả bằng chuyển khoản
Nếu doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ tiền Thành toán với người lao động nhưng vi một lý do nào đó, người lao động chưa lĩnh thì kế toán lập danh sách chuyển thành số giữ hộ.
Nợ TK 334
Có TK 338 (3388)
Khi thành toán số tiền trên cho người lao đông , kế toán ghi.
Nợ TK 338(3388)
Có TK111,112
Nếu trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hàng hóa ghi.
Nợ TK 334:
Có TK 152: DT hàng tháng nội bộ
Có TK3331: Thuế GTGT phải nộp.
Đối với các doanh nghiệp thực hiện trả lương cho người lao động theo hình thức khoản thu nhập thi khi tạm trích thu nhập của doanh nghiệp để trả lương cho người lao động kế toán ghi.
Nợ TK 4212: Lợi nhuận năm nay
Có TK 334
Khi báo cáo quyết toán tài chính được người có thầm quyền phê duyệt, kế toán xác định tiền lương thục tế phải trả ch người lao động và số tiền lương đã trả theo kế hạch của năm trước để xác định số tiền lương phải trả thêm cho người lao động hay số đã trả thừa
Nếu phải trả thêm cho người lao động kế toán ghi
Nợ TK 334
Có TK4211
Hạch toán tổng hợp về tiền lương, tiền thưởng và tình hình Thành toán với người lao động được khai quát theo sơ đồ sau:
Sơ đồ hạch toán tổng hợp
TK 111, 112
TK 138, 141
TK 333
TK 3383, 3384, 3388
TK 111, 112
TK 622, 627, 641, 642...
TK 622
TK 3383
TK 421
Thanh toán cho người lao động
Trả tiền giữ hộ
TK 3388
Cho NLĐ
Giữ hộ thu nhập
Cho NLĐ
Thu hộ cho BHXH,
BHYT, toà án
Khấu trừ khoản tiền phạt,
Tiền bồi thường
Tiền tạm ứng...
Thu hộ thuế
Thu nhập cá nhân cho nn
Tiền lương và những khoản
Thu nhập có tính chất lượng phải trả cho NLĐ
TK 111, 112
TLNP thực tế
Phải trả
cho NLĐ
Trich trước
TLNP theo KH
Trợ cấp BHXH phải trả
Cho người llao động
Tiền lương trả cho NLĐ
( Khoản thu nhập)
Tiền lương, tiền thưởng và tình hình Thanh toán
với người lao động
* Hạch toán các khoản trích theo lương.Khi trích BHXH, BHYT và KPCĐ kể toán ghi.
Nợ TK 622,627,641,642.... phần tính vào chi phí của doanh nghiệp
Nợ TK 334: Phần trừ vào thu nhập của người lao động
Có TK 338(3382,3383,3384)
Phản ánh phần BHXH, trợ cấp cho người lao động tại doanh nghiệp kế toán ghi.
Nợ TK 338(3383)
Có TK 334
Phản ánh chi tiết KPCĐ tại đơn vị kế toán ghi
Nợ TK 111,112
Có TK 338(3383)
Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích
theolương
TK 141,138,338 TK 334 TK 622,623,241..
(7) (1),(4),(3.1)
TK 333(3338)
(8)
TK 338(3388) TK 335
(10) (1) (2)
TK 512
TK 3331(33311) TK 431
(3.2) TK 627,641,642....
(11)
TK 338
TK 111,112
(9) (5) (6)
(12), (13)
(14
Phần II: Tình hình thực tế và hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần xây dựng và Thường Mại Thành Anh.
I. Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Xây dựng và Thường Mại Thành Anh.
1) Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty cổ phần Xây dựng và Thường Mại Thành Anh được thành lập từ ngày 07tháng 09 năm 1999 Viên nghiên cưu với cơ giới hóa và công nghệ xây dựng được thành lập. Trực thuộc uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước. Là tổ chức tiền thân của công ty Cổ Phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh ngày nay. Từ một tổ chức nhỏ bé ban đầu chỉ gồm hơn 20 cán bộ trong đó số cán bộ chuyên môn chỉ có một PTS khoa học. Và 18 kỹ sư các chuyên nghành qua hơn 10 năm tăng viện trở thành một công ty phát triển lớn đến mây giớ. Cùng với số cán bộ kỹ sự của công ty Cổ phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh được sát nhập hiện nay công ty Cổ phần xây dựng vàThường mại Thành Anh với hơn 200 cán bộ trong đó có 175 tiến sĩ, thạc sĩ kiến trúc sư, kỹ sư được tạo tại các trường đại học trong và ngoài nước và nhiều nước trên thế giới. Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh tự hao có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh, đông bộ để phục vụ các lĩnh vực xây dựng thực hiện công tác thì nghiệm vật liệu, xây dựng, kiểm định xây dựng trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường với nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại.
Các dự án xây dựng mà công ty Cổ Phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh tham gia với tư cách là đơn vị xây dưng rộng khắp ở mọi ngành từ kinh tế, an ninh quốc phòng, giao dục đào tạo đến văn hoá thế thao và xã hội được thực hiện trên mọi miền đất nước, tư các tỉnh phía bắc đến tỉnh miền trung tây nguyên, miền nam nhiều công trình lớn, yêu cầu kỹ thuật cao ,đạt tiêu chuẩn quốc tế hiện đại mà công ty Cổ phần xây dựng và Thường mại Thành Anh tham gia công tác xây đã được nhà nước và các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước tín nghiệm.
Với đội ngũ cán bộ có kiến thức khoa học kỹ thuật cao phương tiện làm việc hiện đại sẽ giúp cho Công ty Cổ phần Xây dưng và Thường mại Thành Anh ngày càng phát triển lớn hơn và tạo cho nhiều công trình xây dựng và lớn đạt tới định cao. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh là một doanh nghiệp có các công trình xây dựng và tư vấn thiết bị phát triển tốt nhất được thành lập theo quyết định số 438 BXD- TCLĐ
Trụ sở đăng ký
Trung văn – Tư liêm – Hà Nội
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dưng và Thường mại Thành Anh.
2.1/ Chức năng nhiệm vụ:
Mục tiêu hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng vàThường mại Thành Anh là liên tục cải tiến chất lương sản phẩm và dịch vụ để ngày càng thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Vì vây Công ty Cổ phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh luôn đặt biệt qua tâm đến việc nâng cao chất lương các dịch vụ .
Công ty Cổ phần xây dựng và thường mại Thành Anh cảm kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình. Trong suốt vòng đời của dự án và công tác với các đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tải trợ trong các chương trình viên trợ.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh có đầy đủ những nội dung cơ bản về địa vị pháp lý của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện ở.
- Các quy định pháp luật về thành lập tổ chức lại giải thề, phả sản doanh nghiệp.
- Các quy định pháp luật về tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Các quy định pháp luật quyền , nghĩa vụ và trách nghiệm của doanh nghiệp do luật quy định cũng như các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm mà doanh nghiệp tự đảm nhận trên cơ sơ tận dụng những khả năng mà pháp luật cho phép khi tham gia vào các quan hệ phát luật trong quá trình hoạt động.
2.2/Sơ lược về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Xây dựng và Thường mại Thành Anh.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004
Phần I: Lãi Lỗ ĐVT : VNĐ
Chỉ tiêu

số
Kỳ Trước
Kỳ này
1
2
3
4
Tổng doanh thu
01
36.391.650.330
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement