Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By dongxanh
#913087 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂN HIỆP PHƯỚC

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Đặt vấn đề 1
Mục tiêu cụ thể 1
Phương pháp thực hiện 1
Phạm vi thực hiện 2
Kết cấu các chương của đề tài 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
1.1.1 Khái niệm 3
1.1.2 Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh 3
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán 3
1.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU 3
1.2.1 Các cách bán hàng 3
1.2.2 Chứng từ sử dụng 4
1.2.3 Tài khoản sử dụng 4
1.2.3.1 Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4
1.2.3.2 Nhóm tài khoản làm giảm doanh thu bán hàng 5
1.2.4 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 6
1.2.4.1 Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6
1.2.4.2 Hạch toán các khoản làm giảm doanh thu bán hàng 6
1.2.5.1 Điều kiện ghi nhận doanh thu 7
1.2.5.2 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 9
1.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 9
1.3.1 Cách xác định giá vốn 9
1.3.2 Chứng từ sử dụng 9
1.3.3 Tài khoản sử dụng 9
1.3.4 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 10
1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 10
1.4.1 Chứng từ sử dụng 10
1.4.2 Tài khoản sử dụng 10
1.4.3 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 11
1.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 11
1.5.1 Chứng từ sử dụng 11
1.5.2 Tài khoản sử dụng 11
1.5.3 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 12
1.6 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 13
1.6.1 Chứng từ sử dụng 13
1.6.2 Tài khoản sử dụng 13
1.6.3 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 13
1.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 14
1.7.1 Chứng từ sử dụng 14
1.7.2 Tài khoản sử dụng 15
1.7.3 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 15
1.8 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 16
1.8.1 Chứng từ sử dụng 16
1.9 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 17
1.9.1 Chứng từ sử dụng 17
1.9.2 Tài khoản sử dụng 17
1.9.3 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 17
1.10 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 18
1.10.1 Chứng từ sử dụng 18
1.10.2 Tài khoản sử dụng 18
1.10.3 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 19
1.11 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 20
1.11.1 Tài khoản sử dụng 20
1.12 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 22
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HOÀNG TÂN HIỆP PHƯỚC 23
2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 23
2.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 23
2.2.1 Chức năng 23
2.2.2 Nhiệm vụ 24
2.3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý 25
2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban 25
2.3.2.1 Giám đốc 25
2.3.2.2 Phòng Hành Chính - Nhân sự 25
2.3.2.3 Phòng Kế Toán 25
2.3.2.4 Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh 26
2.3.2.5 Phòng Cung Ứng 26
2.4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 26
2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 26
2.4.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 26
2.4.1.2 Cơ cấu phòng kế toán 26
2.4.2 Hình thức sổ kế toán 28
2.4.2.2 Các loại sổ 28
2.4.2.3 Trình tự ghi sổ 28
2.4.3 Hệ thống chứng từ 29
2.4.4 Hệ thống tài khoản 29
2.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán 29
2.4.6 Chính sách kế toán áp dụng 29
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TÂN HIỆP PHƯỚC 31
3.1 ĐẶC ĐIỂM HỌAT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 31
3.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU 31
3.2.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 31
3.2.1.1 Chứng từ 31
3.2.1.2 Trình tự lưu chuyển chứng từ 31
3.2.2 Tài khoản sử dụng 34
3.2.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 35
3.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 37
3.3.1 Cách xác định giá vốn 37
3.3.2 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 37
3.3.2.1 Chứng từ 37
3.3.3 Tài khoản sử dụng 38
3.3.4 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, bảng biểu, sổ kế toán tại công ty) 38
3.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 40
3.4.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ) 40
3.4.1.1 Chứng từ 40
3.4.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 40
3.4.2 Tài khoản sử dụng 41
3.4.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, bảng biểu, sổ kế toán tại công ty) 42
3.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 43
3.5.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ) 43
3.5.1.1 Chứng từ 43
3.5.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 43
3.5.2 Tài khoản sử dụng 43
3.5.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, bảng biểu, sổ kế toán tại công ty) 43
3.6 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 45
3.6.1 Chứng từ sử dụng 45
3.6.3 Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Sơ đồ hạch toán) 45
3.7 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH 46
3.8 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 46
3.8.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 46
3.8.1.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 46
3.8.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 46
3.8.2 Tài khoản sử dụng 47
3.8.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát (Chứng từ, bảng biểu, sổ kế toán tại công ty) 47
3.9 KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC 49
3.9.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ) 49
3.9.1.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ) 49
3.9.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 49
3.9.2 Tài khoản sử dụng 49
3.9.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, bảng biểu, sổ kế toán tại công ty) 49
3.10 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 51
3.10.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 51
3.10.2 Tài khoản sử dụng 51
3.10.3 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, bảng biểu, sổ kế toán tại công ty) 51
3.11 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 52
3.11.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng 52
3.11.1.1 Chứng từ 52
3.11.1.2 Tài khoản sử dụng 52
3.11.2 Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, bảng biểu, sổ kế toán tại công ty) 52
3.12 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 54
CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 57
4.1 NHẬN XÉT 57
4.1.1 Ưu điểm 57
4.1.2 Nhược điểm 59
4.2 KIẾN NGHỊ 59
KẾT LUẬN 60


LỜI MỞ ĐẦU
Đặt vấn đề
Với doanh nghiệp mang tính chất kinh doanh thương mại, tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình kinh doanh, nó có tính chất quyết định tới thành công hay thất bại của doanh nghiệp, giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Điều này đó cho thấy công tác hạch toán nói chung và công tác hạch toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng là khâu quan trọng không thể thiếu với doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này doanh nghiệp phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, doanh nghiệp nên tiếp tục đầu tư hay chuyển sang hướng khác. Do vậy, việc tổ chức tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh nhất, kịp thời nhất cho các nhà quản lý, phân tích, đánh giá lựa chọn cách kinh doanh thích hợp nhất. Để có thể tồn tại và phát triển, các nhà kinh doanh phải xây dựng cho mình chiến lược cụ thể nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đặc biệt là thúc đẩy công tác tiêu thụ tìm đầu ra cho sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp mình. Đây là nhiệm vụ sống còn của mỗi doanh nghiệp hiện nay, bởi vậy thông qua việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá thì doanh nghiệp mới có vốn để tiến hành tái mở rộng, tăng tốc độ lưu thông chuyển vốn và nâng cao khả năng sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Mặc khác chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá, vùa hợp tác vừa cạnh tranh gây gắt, các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế cần trang bị cho mình lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và cạnh tranh giữa các doanh trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.
Cũng như bao doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường, Công ty TNHH Hoàng Tân Hiệp Phước luôn quan tâm đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thương mại các vật liệu xây dựng, cát, đá, xi măng…thì tìm kiếm doanh thu cũng như đưa ra chiến lược kinh doanh là rất quan trọng. Xuất phát từ cách nhìn như vậy kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cần được tổ chức khoa học, hợp lý và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Với những lý do trên tui chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Tân Hiệp Phước”.
Mục tiêu cụ thể
Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu là hoàn thiện thêm về mặt lý luận về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Khi chọn đề tài này em muốn tìm hiểu về quá trình hoạt động tiêu thụ hàng hoá từ thực tế của công ty và công tác kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ, từ đó thấy được cách hạch toán, phân bổ chi phí nhằm rút ra những kinh nghiệm thực tế và đưa ra các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty, loại bỏ các chi phí bất hợp lý khắc phục những yếu tố kém. Từ đó rút ra được những ưu, nhược điểm của công ty và rút ra những kinh nghiệm.
Phương pháp thực hiện
Việc nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tiếp cận thực tế, tìm hiểu công tác kế toán hằng ngày tại doanh nghiệp.
Tìm hiểu thực tế tại công ty về quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bằng cách phỏng vấn các anh chị nhân viên phòng kế toán.
Thu thập số liệu thực tế của từng thời kỳ hoạt động kinh doanh, căn cứ vào chứng từ và sổ sách của công ty.
Tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu
Phạm vi thực hiện
Qua việc nghiên cứu thực tế công tác kế toán “Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” tại doanh nghiệp cho thấy tình hình hạch toán kế toán thực tế tại doanh nghiệp thực hiện như thế nào, có áp dụng đúng các quy định về chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán không và có những hạn chế gì.
Đưa ra những ưu, nhược điểm của công tác kế toán tại doanh nghiệp
Kết cấu các chương của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phục lục, nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: Giới thiệu về Công ty TNHH Hoàng Tân Hiệp Phước
Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Tân Hiệp Phước


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement