Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bongtuyettrang_97
#913035

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng Hợp Nhất

MỤC LỤC

Lời mở đầu.1

Chương I:Các vấn đề chung v ề chế độ tài chính, kế toán liên quan đến đối tượng nghiên cứu trong chuyên đề thực tập.3

 Phần I: Những vấnđề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.3

 I. Khái ni ệm bán hàng(tiêu thụ hàng hoá) và ý nghĩa của công tác bán hàng.3

 II. Các phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng tiêu thụ.4

 III. Khái ni ệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tác xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng.6

 IV.Các cách bán và các cách thanh toán.8

 V.Nhiệm vụ của kết toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.10

 VI. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các cách bán.11

 VII. Kế toán xác định kết quả bán hàng.16

 VIII. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.26

 Phần II: Giới thiệu về công ty xây dựng hợp nhất.28

 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.28

 II. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty.29

 III. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý-sản xuất.30

Chương II:Thực tế công tác kế toán “ bán hàng và xác định kết quả bán hàng” tại công ty xây dựng Hợp Nhất.41

 Phần I: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty.41

 I. Tổng quan về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty.41

 II. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.52

 Phần II: Thực tế công tác kế toán ở công ty.63

Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty xây dựng hợp Nhất.121

 I. Phương hướng trong thời gian tới của công ty.121

 II. Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty.122

 III. Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước.131

Kết luận.133

Mục lục.134

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thÓ hiÖn theo m« h×nh sau:
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Kế toán tổng hợp
Kế toán thanh toán công nợ
Kế toán ngân hàng tài sản cố định
Kế toán vật tư hàng hoá
Kế toán tập hợp và tính giá thành kiêm TQ
Nhân viên kinh tế ở các đội
Bé m¸y kÕ to¸n bao gåm 6 ng­êi,
NhiÖm vô cña Phßng kÕ to¸n.
Tham m­u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc c«ng ty. Lµ mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng ty. Qu¶n lý vµ ph©n bæ tµi chÝnh ®óng quy ®Þnh trong ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª.
LËo dù trï kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng th¸ng, quý n¨m theo quy ®Þnh cña xÝ nghiÖp vµ cña bé tµi chÝnh. Cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, tr×nh, ®¨ng ký kÕ ho¹ch hµng n¨m.
Th«ng kª ®­îc sè l­îng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn, c«ng nî vµ lao ®éng dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cïng sè l­îng vËt t­ hµng ho¸ mua vµo vµ b¸n ra.
TËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú .
Cuèi th¸ng, quý, n¨m phßng kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh quyÕt to¸n tøc lµ céng sæ, tÝnh doanh thu hµng ho¸ cña s¶n phÈm b¸n ra c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao. §èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n víi sæ thùc tÕ.
Lµm b¸o c¸o nép cho Gi¸m ®èc duyÖt sau ®ã nép lªn c¬ quan thuÕ Nhµ n­íc.
NhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong phßng kÕ to¸n
3.1. KÕ to¸n tr­ëng
Lµ ng­êi chØ ®¹o c«ng t¸c cña phßng kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ tÊt c¶ c¸c sè liÖu b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp, kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, kÞp thêi ®¶m b¶o cuèi kú h¹ch to¸n ph¶i cã b¸o c¸o kÕ to¸n lªn l·nh ®¹o còng nh­ c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã liªn quan. Tham m­u cho Gi¸m ®èc sao cho viÖc sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt.
3.2. KÕ to¸n tæng hîp.
Thùc hiÖn ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tæ chøc l­u tr÷ tµi liÖu kÕ to¸n. KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô h¹ gi¸ thµnh.
3.3. KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî.
Theo dâi c«ng t¸c thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho tõng ®èi t­îng viÖc nhËp xuÊt tån quü tiÒn mÆt. Gi¸m ®èc t×nh h×nh sö dông vèn, t×nh h×nh thi hµnh chÕ ®é thanh to¸n.
3.4. KÕ to¸n ng©n hµng vµ tµi s¶n cè ®Þnh.
Theo dâi c¬ cÊu vèn vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, hiªu qu¶ kinh tÕ cña tµi s¶n cè ®Þnh, tõng b­íc hoµn thiÖn c¬ cÊu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña vèn cè ®Þnh. Theo dâi t×nh h×nh t¨ng hoÆc gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. Theo dâi l­îng tiÒn cña xÝ nghiÖp t¹i ng©n hµng, l­îng tiÒn göi vµo vµ rót ra t¹i tµi kho¶n ng©n hµng.
Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vay dµi h¹n vµ vay ng¾n h¹n t¹i ng©n hµng.
3.5. KÕ to¸n vËt t­ hµng ho¸ .
TiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ theo dâi vËt t­ hµng ho¸ nhËp xuÊt.
Cung cÊp toµn bé sè liÖu cho kÕ to¸n tr­ëng ®Ó tæng hîp.
3.5. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh vµ kiªm thñ quü
Theo dâi viÖc ghi chÐp ban ®Çu vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C¸ch ph©n bæ chi phÝ c¬ b¶n vµ chi phÝ kh«ng c¬ b¶n nh»m ®¶m b¶o x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh c«ng tr×nh n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c h¹ch to¸n gi¸ thµnh c«ng tr×nh.
Qu¶n lý c¸c lo¹i tiÒn hiÖn cã cña xÝ nghiÖp. Thùc hiÖn viÖc nhËp – xuÊt tiÒn khi cã lÖnh cña Gi¸m ®èc th«ng qua phiÕu thu – chi.
LËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng.
Mèi quan hÖ gi÷a kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi kÕ to¸n kh¸c
Víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, thµnh phÈm khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp sè liÖu vÒ chi phÝ sö dông vËt t­ chi phÝ khÊu hao tµi s¶n, kÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Khi xuÊt kho vËt t­ kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu th«ng b¸o víi kÕ to¸n gi¸ thµnh ®Ó bé phËn kÕ to¸n nµy tÝnh ra ®­îc chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh hÕt bao nhiªu tõ ®ã cã ®­îc gi¸ thµnh cô thÓ. C¨n cø vµo sè l­îng tiªu thô s¶n phÈm hoµn thµnh vµ chÊt l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®­îc cung cÊp kÕ to¸n gi¸ thµnh c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Víi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng bé phËn kÕ to¸n nµy lµm nghiÖm vô tÝnh l­¬ng b¶o hiÓm x· héi,... ®Ó cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n gi¸ thµnh tõ ®ã kÕ to¸n lµm c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Víi kÕ to¸n vån b»ng tiÒn l­¬ng vµ thñ quü tiÕn hµnh viÖc theo dâi qua ng©n hµng tr¶ tiÒn, tÒn nî, tiÒn vay, l­¬ng tiÒn mÆt tån quü cuèi kú h¹ch to¸n cung cÊp th«ng tin cho kÕ to¸n gia thµnh lµm nhiÖm vô tÝnh toµn bé nh÷ng chi phiswr dông trong tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ cïng nhau thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ to¸n tµi chÝnh.
Mèi quan hÖ gi÷a phßng kÕ to¸n víi c¸c phßng ban kh¸c.
Víi Gi¸m ®èc: Th«ng qua viÖc tÝnh to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã b¸o c¸o víi Ban Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh l·i lç ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh.
Víi Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y dùng vµ Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh th× phßng kÕ to¸n lµm b¸o c¸o ®Ó b¸o c¸o t×nh h×nh chi phÝ sö dông vËt t­ trang thiÕt bÞ chi phÝ bá ra ®Ó sö dông m¸y thi c«ng b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t×nh h×nh vÒ møc d­ b¸n thµnh phÈm trong s¶n xuÊt.
Víi phßng kÕ ho¹ch: Phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô cung cÊp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo th¸ng, quý, n¨m theo tõng mÆt hµng cïng víi vËt liÖu x©y dùng dù to¸n cho chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch gi¸ thµnh.
Cung cÊp c¬ së dù to¸n cho tõng kho¶n môc chi phÝ ®Ó kÕ to¸n gi¸ thµnh cã c¬ së so s¸nh ph©n tÝch sè liÖu thùc tÕ cung cÊp cho kÕ to¸n cã kÕ ho¹ch mua s¾m dù tr÷ vËt t­.
§èi chiÕu, kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch nh­ chØ tiªu vÒ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ sö dông so víi ®Þnh møc kÕ ho¹ch. §ång thêi cïng víi phßng kÕ ho¹ch nghiªn cøu tæ chøc nh÷ng ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕnvÒ kÕ ho¹ch ho¸ h¹ch to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cung cÊp cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt vÒ quü l­¬ng, tiÒn l­¬ng vµ nh÷ng c¬ së chi tiÕt cÊu thµnh nªn tæng quü l­¬ng, tiÒn th­ëng còng nh­ ®Þnh møc thêi gian lao ®éng, ®¬n gi¸, tiÒn l­¬ng ®Ó kÕ to¸n cã c¬ sá ®èi chiÕu , so s¸nh víi thùc tÕ ®Ó ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ x¸c ®Þnh b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm dë dang cuèi kú, ...
b. tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n
1. H×nh thøc kÕ to¸n
Do cã sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ qu¶n lý ®Ó gi¶m bít c«ng viÖc cña kÕ to¸n viªn vµ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý xÝ nghiÖp ®· sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n vÌ ghi chÐp cña kÕ to¸n. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ xÝ nghiÖp ¸p dông dùa trªn h×nh thøc nhËt ký chøng tõ cã sù thay ®æi vÒ mÉu sæ ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. §©y lµ h×nh thøc kÕt hîp gi÷a viÖc ghi chÐp theo thø tù thêi gian víi viÖc ghi sæ theo hÖ thèng gi÷a kÕ to¸n tæng hîp víi kÕ to¸n chi tiÕt, gi÷a ghi chÐp hµng ngµy víi viÖc tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o cuèi th¸ng.
2. HÖ thèng sæ kÕ to¸n vµ c¸c lo¹i chøng tõ
Trªn c¬ së lùa chän hÖ thèng tµi kho¶n, viÖc x©y dùng nªn h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n thÝch hîp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc hÖ thèng ho¸ vµ xö lý th«ng tin ban ®Çu.
Víi h×nh thøc tæ chøc lµ nhËt ký chøng tõ, c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông ®Òu lµ nh÷ng sæ s¸ch theo kiÓu mÉu quy ®Þnh bao gåm:
C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt.
NhËt ký chøng tõ sè 1 – 11
C¸c b¶ng kª tõ 1 – 10.
Sæ c¸i dïng cho h×nh thøc nhËt ký chøng tõ.
§èi víi chøng tõ liªn quan ®Õn kho hµng ho¸ vËt t­ tµi s¶n cè ®Þnh cßn cã c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp.
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Bảng kê
Sổ chi tiết
Sổ quỹ kiêm báo cáo quý
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cái
BÁO CÁO KẾ TOÁN
Nhật ký chứng từ
Ghi chó
Ghi hµng ngµy (®Þnh kú)
Ghi vµo cuèi th¸ng
§èi chiÕu kiÓm tra
- HÖ thèng b¸o c¸o k
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement