Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nkid2008
#912960 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Lời nói đầu 1
Chương 1 3
Cơ sở lý luận về gia công quốc tế 3
1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại gia công quốc tế 3
1.1. Khái niệm gia công quốc tế 3
1.2. Dặc điểm của gia công quốc tế 3
1.3. Phân loại gia công quốc tế 4
1.3.1. Căn cứ vào quyền sở hữu nguyên vật liệu 4
1.3.2. Căn cứ theo giá gia công 4
1.3.3. Căn cứ theo số bên tham gia quan hệ gia công 4
1.3.4 Căn cứ theo công đoạn gia công 4
1.3.5. Căn cứ theo nghĩa vụ của bên nhận gia công 5
1.3.6. Căn cứ theo mức độ cung cấp nguyên phụ liệu 6
2. Vai trò của hoạt động gia công quốc tế 6
2.1. Đối với bên đặt gia công 6
2.2. Đối với bên nhận gia công 7
3. Quy trình gia công quốc tế 8
3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường và tìm đối tác 8
3.2. Giao dịch đàm phán và kí kết hợp đồng 9
3.2.1. Giao dịch và đàm phán 9
3.2.2. Kí kết hợp đồng 11
3.2.3. Những nội dung cơ bản của hợp đồng gia công quốc tế 11
3.2.3.1. Mục đích của hợp đồng 11
3.2.3.2.Quy định về thành phẩm 12
3.2.3.3. Quy định về nguyên vật liệu 12
3.2.3.4. Quy định về giá cả gia công 12
3.2.3.5. Quy định về nghiệm thu 12
3.2.3.6. Quy định về thanh toán 13
3.2.3.7. Quy định về việc giao hàng: 13
3.2.3.8. Quy định về kiểm tra hàng hoá 13
3.2.3.9. Quy định về vận chuyển 13
3.2.3.10. Quy định về bảo hiểm 14
3.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng gia công 14
3.3.1. Thủ tục hải quan nhận nguyên vật liệu 14
3.3.1.1. Thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công 14
3.3.1.2. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên phụ liệu 15
3.3.2. Nhận và kiểm tra nguyên liệu 15
3.3.2.1. Nhận nguyên liệu 15
3.3.2.2. Kiểm tra nguyên liệu 16
3.3.3. Tổ chức gia công sản xuất hàng hoá 17
3.3.4. Thuê phương tiện vận tải 18
3.3.5. Mua bảo hiểm cho hàng hoá 18
3.3.6. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 19
3.3.7. Làm thủ tục hải quan xuất sản phẩm 19
3.3.8. Giao sản phẩm 20
3.3.9. Làm thủ tục thanh toán 21
3.3.10. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại ( nếu có ) 22
3.3.11. Thanh khoản hợp đồng gia công 22
Chương 2 24
THựC TRạNG QUY TRìNH GIA CÔNG HàNG MAY MặC XUấT KHẩU SANG THị TRƯờNG Mỹ TạI Xí NGHIệP MAY XUấT KHẩU THANH TRì 24
1.Tổng quan về xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì 24
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 24
1.2 . Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 25
1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của xí nghiệp 26
1.4. Đặc điểm về nguồn lực 30
1.4.1. Đặc điểm về lao động 30
1.4.2. Đặc điểm về vốn 30
1.4.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 31
2. Tình hình hoạt động gia công xuất khẩu tại xí nghiệp 32
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trong thời gian qua 32
2.2. Thực trạng hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì 34
2.2.1. Kết quả gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ 34
2.2.5. Hình thức gia công 36
2.2.2. Mặt hàng gia công của xí nghiệp sang thị trường Mỹ 37
2.2.3. Giá gia công 39
2.2.4. Khách hàng 40
3. Thực trạng quy trình gia công xuất khẩu sang thị trường Mỹ 40
3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường và tìm đối tác 40
3.2. Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng 42
3.3. Thực hiện hợp đồng 43
3.3.1. Làm thủ tục hải quan để nhận nguyên liệu 43
3.3.1.1. Đăng ký hợp đồng gia công 43
3.3.1.2. Thủ tục nhận nguyên vật liệu 44
3.3.2. Nhận và kiểm tra nguyên vật liệu 46
3.3.2.1. Nhận nguyên vật liệu 46
3.3.2.2. Kiểm tra nguyên vật liệu 47
3.3. Tổ chức gia công 50
3.3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm 51
3.3.4. Làm thủ tục hải quan xuất sản phẩm 53
3.3.5. Giao thành phẩm 54
3.3.6. Làm thủ tục thanh toán 55
3.3.7. Tiến hành công tác thanh khoản hợp đồng 57
3.3.8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) 57
4.Đánh giá quy trình gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ 58
4.1. Những kết quả đạt được 58
4.2. Những tồn tại 59
4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 61
CHƯƠNG 3 63
MộT Số GIảI PHáP NHằM HOàN THIệN QUY TRìNH GIA CÔNG HàNG MAY MặC XUấT KHẩU SANG THị TRƯờNG Mỹ TạI Xí NGHIệP MAY XUấT KHẩU tHANH tRì 63
1. Xu thế ngành may mặc xuất khẩu của Việt Nam 63
2. Mục tiêu và phương hướng của xí nghiệp trong thời gian tới 63
1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh trong dài hạn 64
1.2 Chiến lược ngắn hạn 64
1.3. Phương hướng sản xuất kinh doanh của xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì 65
3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ 66
3.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 66
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng 69
3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận và kiểm tra nguyên vật liệu 69
3.2.2. Hoàn thiện công tác kiểm tra và xuất thành phẩm 71
3. Các biện pháp thúc đẩy hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ 72
3.1. Các biện pháp từ xí nghiệp 72
3.1.1. Về nhân tố con người 72
3.1.2. Nâng cao tỷ trọng gia công theo cách mua đứt bán đoạn, từng bước tạo tiền đề chuyển sang xuất khẩu trực tiếp. 74
3.1.5. Xí nghiệp phải từng bước tạo được thương hiệu may có uy tín 76
3.1.6. Nâng cao chất lượng sản phẩm 76
3.2. Giải pháp từ phía nhà nước 77
3.2.1. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính 77
3.2.3. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiễp xuất khẩu hàng may mặc vào thị trường Mỹ 78
3.2.4. Nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu. 79
Kết luận 80
LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá dất nớc, ngành công nghiệp dệt may là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, không chỉ đảm bảo việc cung cấp sản phẩm dệt may cho nhu cầu trong nớc ngày một tăng cả về số lợng và chất lợng, mà còn tạo điều kiện mở rộng thơng mại quốc tế thông qua việc xuất khẩu hàng dệt may.
Hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc, với đặc điểm mức vốn đầu t không nhiều, có khả năng thu hút nhiều lao dộng, gia công theo các kiểu mẫu của đơn đặt hàng, với thị trờng sẵn có và khá rộng đang là một trong những hoạt động chủ yếu của công nghiệp dệt may nớc ta, cho phép chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, tạo nguồn thu ngoại tệ đáng kể góp phần tăng nguồn vốn phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá.
Trong những năm qua, hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc của nớc ta ra thị trờng nớc ngoài nói chung và sàn thị trờng Mỹ nói riêng đã có nhiều tiến bộ : với thị phần ngày càng lớn, mặt hàng phong phú hơn và doanh thu bằng ngoại tệ tăng rõ rệt. Tuy nhiên, cũng còn không ít hạn chế đang là những cản trở đến việc mở rộng quy mô, khả năng cạnh tranh và tính hiệu quả của hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc sang thị trờng Mỹ.
Xuất phát từ những vấn đề trên, trong thời gian thực tậptốt nghiệp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì , em đã chọn đề tài nghiên cứu “ hoàn thiện quy trình gia công hàng may mặc xuất khẩu ang thị trờng mỹ tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì “ làm luận văn tốt nghiệp.
Mục tiêu nghiên cứu: tông qua việc hệ thống hoá các lý luận về gia công hàng may mặc xuất khẩu và phân tích đánh giá đúng dắn thực trạng quy trính gia cônghàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ cảu xí nghiệp, tìm ra được những hạn chế trong hoạt động này và nguyên nhân của nó,từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động gia công hàng may mặc sang thị trường Mỹ.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các hoạt động có liên quan đến quy trình gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu kinh tế và tổ chức thông dụng như: Phương pháp điều tra, phương phápphân tích tổng hợp…
Kết cấu đề tài bao gồm:
Chương 1: Cơ sở lý luận gia công quốc tế
Chương 2: Thực trạng quy trình gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì
Do thời gian thực tập không nhiều, kinh nghiệm thực tế và hiểu biết có hạnnên đề tài chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em mong muốn nhận được sự đánh giá và ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để đề tài hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank các anh chị phòng xuất nhập khẩu của xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì đã chỉ bảo giúp đỡ em tiếp xúc tìm hiểu thực tế về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu của xí nghiệp, nhất là nghiệp vụ gia công hàng may mặccủa xí nghiệp. Đặc biệt em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo Doãn Kế Bôn đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#992856 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement