Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sailamkhi_yeu25
#912949 Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 4
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 4
1. Khái niệm điều kiện lao động 4
1.2.Các yếu tố nguy hiểm và có hại: 4
1.3. Tai nạn lao động: 5
1.4. Bệnh nghề nghiệp: 5
2. Mục đích, tính chất của việc cải thiện điều kiện lao động 5
2.1. Mục đích 5
2.2. Tính chất 5
3. Nội dung của việc cải thiện điều kiện lao động. 6
3.1 Nội dung khoa học kỹ thuật. 7
3.1.1 Khoa học về y học lao động: 7
3.1.2 Các ngành khoa học kỹ thuật vệ sinh : 8
3.1.3 Kỹ thuật an toàn: 8
3.1.4 Khoa học kỹ thuật về các phương tiện bảo vệ người lao động. 8
3.2. Nội dung về xây dựng và thực hiện các luật pháp, chính sách chế độ về điều kiện lao động. 9
3.3 Nội dung giáo dục, vận động quần chúng làm tốt công tác cải thiện điều kiện lao động. 9
4.Ý nghĩa của việc cải thiện điều kiện lao động. 10

II. CÁC QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 11
1. Các văn bản của chính phủ 11
2. Các văn bản liên bộ 11
CHƯƠNG II GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XNK VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 13
I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 13
1.1. Giai đoạn 1972 - 1975 13
1.2. Giai đoạn 1976 - 1986. 14
1.3. Thời kỳ 1987 đến nay. 15
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 17
III.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 18
IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 19
V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT 22
VI. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 25
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI 29
I.KHOA HỌC KỸ THUẬT 29
1. Kỹ thuật an toàn. 29
1.1.An toàn thiết bị nâng. 30
1.2.An toàn cơ khí 31
1.3.An toàn điện. 31
2. Công tác phòng chống cháy nổ ở các xí nghiệp. 32
2.1.Tổ chức lực lượng PCCN của Công ty. 32
2.2.Vấn đề trang bị phương tiện chữa cháy của xí nghiệp. 34
3.Kỹ thuật vệ sinh lao động và ĐKLĐ. 35
3.1.Các yếu tố vi khí hậu và ánh sáng. 35
3.2.Tình hình tiếng ồn. 35
3.3.Bụi. 35
3.4.Nước thải và chất thải rắn. 36
4. Phương tiện bảo vệ cá nhân. 36
5.Tình hình chăm sóc sức khoẻ người lao động 38
6.Tình hình tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác cải thiện điều kiện lao động 39
II. KHÁM CHỮA BỆNH NGHỀ NGHIỆP 44
7. Nhận xét, đánh giá, về điều kiện lao động ở công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội. 45
7.1. Nhận xét. 45
a.Lãnh đạo Công ty. 45
b.Thực hiện kế hoạch 45
c.Đời sống CBCNV. 46
d.Việc chấp hành văn bản pháp luật. 46
e.Những tồn tại. 46
7.2.Đánh giá. 46
CHƯƠNG IV: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 49
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY: 49
II.NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG
TY TỪ NAY DẾN NĂM 2010. 51
III. VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG. 52
IV. CHẾ ĐỘ TRONG CÔNG TÁC CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 53
V.ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, GIẢM
CHI PHÍ NHÂN CÔNG. 54
VI.NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA MÁY MÓC THIẾT BỊ. 56
VII.ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT. 57
VIII.TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ. 57
KẾT LUẬN CHUNG 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình hoạt động việc tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội, con người làm việc ở những ĐKLV khác nhau, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm độc hại phát sinh trong sản xuất. Các yếu tố này ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ người lao động là nguy cơ gây TNLĐ và BNN. Vì vậy, việc chăm lo cải thiện ĐKLV, bảo đảm AT-VSLĐ cho NLĐ là nhiệm vụ không thể thiếu của các công ty. Điều kiện lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghệp, là hoạt động đồng bộ trên các mặt luật pháp, tổ chức hành chính, kinh tế xã hội, KHKT. Nó gắn liền với hoạt động sản xuất và công tác của con người. Nó phát triển phụ thuộc vào trình độ kinh tế, KHKT và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Nhưng dù ở xã hội nào đi chăng nữa thì: “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất” vẫn là câu tâm niệm.
Để góp sức mình vào công việc xây dựng đất nước nói chung.Thì việc hoàn thiện điều kiện lao động của mỗi công ty, doanh nghiệp là nhiệm vụ tất yếu. Là sinh viên lớp QT – Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh thuộc Viện đại học Mở Hà Nội Em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến để “Hoàn thiện việc cải thiện điều kiện lao động của công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội”. Nhằm giúp công ty đứng vững và hoạt động tốt hơn trong nền kinh tế thị trường, tạo ra một lợi thế về công tác an toàn lao động và đáp ứng được các quy định nhà nước đặt ra.
Báo cáo thực tập nghiệp vụ của Em gồm có các chương:
- Chương I : Những vấn đề cơ bản về điều kiện lao động trong doanh nghiệp hiện nay.
- Chương II : Giới thiệu chung về Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội.
- Chương III : Phân tích thực trạng về điều kiện lao động ở Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội.
- Chương IV : Những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện điều kiện lao động ở Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng Hà Nội.

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
1. Khái niệm điều kiện lao động
Điều kiện lao động là tổng thể các yếu tố về tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật được biểu hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động, đối tượng lao động, quá trình công nghệ, môi trường lao động và sự sắp xếp, bố trí chúng trong không gian và thời gian, sự tác động qua lại của chúng với người lao động tại chỗ làm việc, tạo nên một điều kiện lao động nhất định cho con người trong quá trình lao động, tình trạng tâm lý của người lao động tại chỗ làm việc cũng được coi như một yếu tố gắn liền với điều kiện lao động.Môi trường lao động là nơi mà ở đó con người trực tiếp làm việc, tại đây thường xuất hiện rất nhiều yếu tố, có thể rất tiện nghi, thuận lợi cho người lao động song cũng có thể rất xấu, khắc nghiệt đối với con người mà ta thường gọi là yếu tố nguy hiểm và có hại .
1.2.Các yếu tố nguy hiểm và có hại:
- Các yếu tố vật lý như nhiệt độ, độ ẩm, các bức xạ có hại (ion hoá và không ion hoá ), bụi, tiếng ồn, rung, thiếu ánh sáng…
- Các yếu tố hoá học như chất độc, các loại hơi, khí, bụi độc, các chất phóng xạ.
- Các yếu tố sinh vật, vi sinh vật, siêu vi khuẩn, nấm mốc, các loại ký sinh trùng, các loại côn trùng, rắn...
- Các yếu tố bất lợi về tư thế lao động, không tiện nghi do không gian nhà xưởng chật hẹp, mất vệ sinh, các yếu tố không thuận lợi về tâm lý…
1.3. Tai nạn lao động:
Tai nạn lao động là tai nạn xẩy ra trong quá trình lao động do kết quả của sự tác động đột ngột từ bên ngoài hay làm tổn thương hay làm phá huỷ chức năng hoạt động của một bộ phận nào đó của cơ thể. Khi người lao động bị nhiễm độc đột ngột với sự xâm nhập vào cơ thể một lượng lớn chất độc, có thể gây chết người ngay lập tức hay hủy hoại chức năng nào đó của cơ thể thì gọi là nhiễm độc cấp tính và cũng được coi là tai nạn lao động
1.4. Bệnh nghề nghiệp:
Là một hiện tượng bệnh lý mang tính chất đặc trưng nghề nghiệp hay liên quan đến nghề nghiệp mà nguyên nhân sinh bệnh do tác hại thường xuyên và kéo dài của điều kiện lao động xấu. Cũng có thể nói rằng đó là sự suy yếu dần về sức khỏe gây bệnh tật cho người lao động do tác động của các yếu tố có hại phát sinh trong sản xuất lên cơ thể người lao động
2. Mục đích, tính chất của việc cải thiện điều kiện lao động
2.1. Mục đích
Mục đích của việc cải thiện điều kiện lao động là thông qua các biện pháp về khoa học, kỹ thuật, tổ chức, hành chính, kinh tế xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động thích nghi, thuận lợi và ngày càng được cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau và giảm sút sức khoẻ cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động, trực tiếp góp phần bảo vệ sức khoẻ và phát triển lực lượng sản xuất tăng năng suất lao động.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By xacuclam
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1002640 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement