Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By over_like_1990
#912948

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và qui hoạch xây dựng Quảng Ninh

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3

2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 8

1. Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất 8

2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 9

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 16

1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 16

2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 17

3. Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất 18

IV. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT (THEO CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN) 20

PHẦN II THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 22

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUI HOẠCH VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUẢNG NINH 22

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22

2. Đặc điểm kinh doanh 23

3. Bộ máy quản lí 23

4. Thực trạng hiện nay 24

5. Công tác tổ chức kế toán. 26

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TI CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUI HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 29

1. Tổ chức công tác kế toán 29

2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty. 41

3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế qui hoạch xây dựng Quảng Ninh. 42

4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì. 51

5. Phương pháp tính giá thành 52

PHẦN III NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUI HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 54

I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 54

1. Thành tựu đạt được của công tác kế toán chi phí sản xuất kinh doanh 55

2. Hạn chế trong công tác kế toán của công ty. 56

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUI HOẠCH XÂY DỰNG QUẢNG NINH 57

KẾT LUẬN 60

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đặc điểm tính chất của từng sản phẩm, yêu cầu trình độ hạch toán kế toán và quản lý của doanh nghiệp. Cụ thể:
- Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:
Với sản phẩm giản đơn thì đối tượng tính giá thành là sản phẩm cuối cùng.
Với sản phẩm phức tạp thì đối tượng tính giá thành là sản phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở bước chế tạo.
- Căn cứ vào yêu cầu và trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:
Dựa trên cơ sở trình độ, yêu cầu và tổ chức quản lý để xác định đối tượng tính giá thành với trình độ cao có thể chi tiết đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá thành ở góc độ khác nhau hay ngược lại với trình độ thấp thì đối tượng đó có thể bị hạn chế và thu hẹp lại.
3. Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất
a. Phương pháp trực tiếp
Theo phương pháp này giá thành sản phẩm được tính trực tiếp theo công thức:
=
Giá thành đơn Giá trị SPDDĐK – Chi phí SXPSTK – Giá trị SPDDCK
vị SP sản xuất Số lượng sản phẩm hoàn thành
b. Phương pháp tổng cộng chi phí
Phương pháp này được áp dụng đối với các doanh nghiệp mà trong quá trình sản xuất sản phẩm được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, ở nhiều giai đoạn công nghệ.
Giá thành sản phẩm là tổng chi phí sản xuất ở nhiều giai đoạn sản xuất:
Giá thành SP = Z1 + Z2 + ...+ Zn
c. Phương pháp hệ số
Phương pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất mà sử dụng trong cùng một loại nguyên liệu, cùng quá trình sản xuất nhưng tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau và không tập hợp chi phí riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho quá trình sản xuất.
Kế toán căn cứ vào các hệ số quy đổi các loại sản phẩm về sản phẩm gốc và căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được để tính sản phẩm gốc:
=
Giá thành đơn vị Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm
sản phẩm gốc Tổng số sản phẩm gốc đã quy đổi
Tổng giá của Giá trị sản Tổng chi phí Giá trị sản
tất cả các loại = phẩm dở dang + sản xuất phát - phẩm dở dang sản phẩm cuối kỳ sinh trong kỳ cuối kỳ
Tổng sản phẩm gốc (quy đổi)
=
x
Giá thành đơn vị Giá thành đơn vị Hệ số quy đổi
sản phẩm từng loại sản phẩm gốc sản phẩm từng loại
d. Phương pháp tỉ lệ
+ Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có quy các và phẩm chất khác nhau nhưng được tập hợp chi phí theo nhóm sản phẩm.
+ Căn cứ tính giá thành: Là tỉ lệ giữa chi phí thực tế và chi phí định mức ( hay chi phí kế hoạch).
=
x
Giá trị thực tế đơn vị Giá trị kế hoạch (định mức) Tỉ lệ
sản phẩm từng loại đơn vị sản phẩm từng loại chi phí
Trong đó:
x
100
=
Tỉ lệ Tổng GT thực tế của các loại sản phẩm
Chi phí Tổng GT kế hoạch (định mức) của các loại SP
e. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
+ Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp trong cùng quá trình sản xuất ngoài sản phẩm chính còn có sản phẩm phụ thu hồi
-
+
-
=
Tổng GT GTSP chính Tổng CPSX GT SP phụ GT SP chính
SP chính DD đầu kỳ PS trong kỳ thu hồi ước tính DD cuối kỳ
f. Phương pháp liên hợp
Là phương pháp áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ và tính chất của sản phẩm đòi hỏi việc tính giá thành phải kết hợp các phương pháp trên.
IV. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (theo các hình thức kế toán)
Quá trình hạch toán nghiệp vụ bao giờ cũng xuất phát từ chứng từ gốc và kết thúc bằng báo cáo kế toán thông qua việc ghi chép theo dõi, định khoản, tính toán và xử lý số liệu trên các sổ sách kế toán. Từ các bảng phân bổ, các báo biểu liên quan kế toán lập lên các sổ kế toán tổng hợp để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tuỳ từng trường hợp vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng. Hiện nay có 4 hình thức sổ kế toán mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn là:
+ Hình thức nhật ký sổ cái.
+ Hình thức chứng từ ghi sổ.
+ Hình thức nhật ký chứng từ.
+ Hình thức nhật ký chung.
a. Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ
- Kế toán tổng hợp về các khoản chi phí được thực hiện trên nhiều sổ sách kế toán gồm: Nhật ký chứng từ, bảng phân bổ, sổ cái, sổ kế toán chi tiết.
- Nhật ký chứng từ số 7 để tập hợp các khoản chi phí của toàn bộ doanh nghiệp kiểm kê phát sinh liên quan đến bên có các TK: 142, 152, 153, 154, 611, 622, 627 từ đó ghi vào Bảng kê số 4, bảng kê số 5 và bảng kê số 6.
b. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung
Hàng ngày có tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh kế toán ghi sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian. Bên cạnh đó thực hiện phản ánh theo quan hệ đơn vị tài khoản để phục vụ việc ghi sổ cái.
c. Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái
Từ chứng từ gốc kế toán lập bảng tổng hợp về các khoản chi phí căn cứ vào bảng tổng hợp để ghi vào nhật ký sổ cái. Chứng từ gốc và bảng tổng hợp sau khi ghi nhật ký sổ cái được ghi sổ hay thẻ kế toán chi tiết liên quan hàng ngày và căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi vào các sổ hay thẻ chi tiết. Cuối tháng hay cuối quý phải tổng hợp số liệu và khoá các sổ, thẻ kế toán chi tiết và lập các bảng tổng hợp chi tiết. Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để đối chiếu số liệu với sổ nhật ký sổ cái vào cuối tháng.
d. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán phân loại và tổng hợp để lập chứng từ ghi sổ, căn cứ vào số liệu chứng từ ghi đã lập kế toán tiến hành ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và ghi sổ cái các tài khoản liên quan. Cuối tháng căn cứ số liệu ở các sổ kế toán chi tiết lập bảng chi tiết số phát sinh, căn cứ vào số liệu ở Sổ cái tài khoản kế toán lập bảng cân đối chi phí.
Phần II
Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế quy hoạch
xây dựng Quảng Ninh
I. Khái quát về công ty cổ phần tư vấn qui hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh
Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty cổ phần tư vấn qui hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh được tách ra từ sở xây dựng Quảng Ninh năm 1999. Công ty tiến hành cổ phần hoá theo quyết định số 1775/2003/QĐ _UB, ngày 10/06/2003. Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp, theo các qui định của UBND tỉnh Quảng Ninh và luật xây dựng.
Cơ cấu vốn của công ty được chia theo tỉ lệ 51% vốn của nhà nước, còn lại là vốn của cán bộ trong và ngoài công ty góp. Công ty hoạt động trong lĩnh vực qui hoạch và thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài tỉnh.
Lúc đầu là cong ti của nhà nước, hoạt động theo đường lối chủ trương của nhà nước qui định. Từ sau khi cổ phần hoá, công ty phải tự đứng vững bằng chính năng lực của mình để tồn tại và phát triển. Nhất là trong nền kinh tế thị trường có rất nhiều thuận lợi song cũng có rất nhều khó khăn, cạnh tranh ngày càng mạnh, cho nên kể từ khi cổ phần hoá công ty đã có những thay đổi rất lớn về quản lí về tổ chức, về lĩnh vực kinh doanh. Để đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh và phát t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement