Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vdc2004hoan
#911481

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt

 

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3

I.1 khái niệm và bản chất tiền lương 3

1. Khái niệm 3

2. Bản chất: 4

I.1.2 Chức năng của tiền lương. 5

I.3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. 6

1. Vai trò của tiền lương: 6

2. Ý nghĩa của tiền lương. 6

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương. 7

II. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG VÀ TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 8

II.1. Các hình thức trả lương 8

1. Trả lương theo thời gian: 8

1.1. Trả lương theo thời gian giản đơn . 9

1.2 - Trả lương theo thời gian có thưởng. 11

2. Trả lương theo sản phẩm . 12

2.1 Khoán sản phẩm trực tiếp. 12

2.2. Khoán theo khối lượng công việc : (Trả lương theo sản phẩm tập thể) 13

3. Hình thức trả lương hỗn hợp 17

4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 17

II.2 - Quản lý quỹ lương trong doanh nghiệp 18

II.3- Các khoản trích theo lương 19

1- Bảo hiểm xã hội 19

2- Bảo hiểm y tế: 21

3- Kinh phí công đoàn 21

III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 22

III.1- Hạch toán lao động tiền lương 22

III.2- Tài khoản sử dụng 22

III.3- Phương pháp hạch toán kế toán. 23

III.4- Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương 26

1- Hạch toán chi tiết. 26

2- Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương 26

PHẦN II 30

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHẢN RTÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY DVTM HOÀNG ĐẠT 30

2.1 đặc điểm chung của Doanh nghiệp 30

1- Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng 36

2- Hình thức sổ kế toán: 37

3- Các chứng từ sử dụng 38

2.2 Thực tế công tác quản lý lao động và Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt 40

2.2.1- Công tác tổ chức và quản lý lao động ở Doanh nghiệp 40

2.2.2 Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lưong của Doanh nghiệp 43

2.2.3 hình thức tiền lương áp dụng tại Doanh nghiệp 44

1- Cách tính lương theo chế độ (lương cơ bản). 45

2. Cách tính lương năng suất cuả công ty. 59

3. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ: 59

VI.1 - Hạch toán tiền lương BHXH, BHYT và KPCĐ. 61

V1.2 . Thanh toán tiền lương BHXH, BHYT và KPCĐ. 65

PHẦN III 73

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN 73

LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG 73

TY DVTM HOÀNG ĐẠT 73

3.1 Đánh giá chung về Doanh nghiệp 73

3.1.1 Nhận xét về hoạt động kinh doanh. 73

3.1.2 Về đội ngũ lao động của công ty 74

3.1.3 Đánh giá hình thức trả lương của công ty. 74

3.2 Mộ số kiến nghị đề suất nhằm khắc phục những tồn tại trong các hình thức trả lương tại công ty DVTN Hoàng đạt 76

3.2.1. Chế độ trả lương sản phẩm cuối cùng. 76

3.2.2 cần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương. 77

3.2.3 Về cách tính trả lương cho bộ phận gián tiếp : 79

3.2.4 Về nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 79

3.2.5. Về quản lý thời gian lao động 79

KẾT LUẬN 81

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trừ, đối tượng chi phí lương cụ thể hơn. Vì vậy thông tin về tiền lương, về lao động đầy đủ và đáng tin cậy hơn.
Sơ đồ 1
Kế toán các khoản thanh toán với công nhân viên
TK 111
TK 3338
TK 336
TK 338
TK 138
TK 334
Tạm ứng lương kỳ I
Thanh toán lương các khoản kỳ II
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhà nước của CNV
Khấu trừ khoản phải trả nội bộ
Tiền lương CNV chưa lĩnh hay khấu trừ các khoản khác
Khấu trừ phải thu hồi bồi thường về TS thiếu theo quyết định xử lý
TK 622
TK 627, 641, 642
TK 622
TK 622
Tiền lương và thưởng phải trả
BHXH phải trả cho CNV
III.4- Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương
Kế toán BHXH - BHYT và KPCĐ phải thực hiện nhiệm vụ sau:
+ Tính chính xác số BHXH, BHYT, KPCĐ được trích theo tỷ lệ quy định.
+ Kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình chi tiêu các khoản này, thanh toán kịp thời bảo hiểm, KPCĐ cho người lao động cũng như đối với cơ quan quản lý cấp trên.
1- Hạch toán chi tiết.
Kế toán căn cứ vào kết quả tiền lương trên bảng thanh toán tiền lương và bảo hiểm, để tính ra các khoản BHXH, BHYT khấu trừ tiền lương, cuối cùng dựa trê quỹ lương thực hiện và quỹ lương thực tế phát sinh kế toán lập bảng tính BHXH, BHYT và KPCĐ cho từng bộ phận. Cuối tháng căn cứ vào chứng từ tiền lương và các khoản trích theo lương tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT và KPCĐ cho toàn công ty.
2- Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương
Đối với các khoản trích theo lương chỉ gồm 2 mối quan hệ thanh toán. Thanh toán với cơ quan tài chính, thanh toán BHXH, cơ quan BHYT và liên đoàn lao động tỉnh, thành cấp trên cụ thể là xác định.
+ Số phải nộp
+ Số đã nộp
+ Số còn phải nộp
Thanh toán với người lao động
+ Số tiền đã trả
+ Số tiền phải trả
Để theo dõi các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng TK 338 "các khoản phải trả khác".
+ TK 3382: KPCĐ
+ TK 3383: BHXH
+ TK 3384: BHYT
+ TK 3388: Phải nộp khách
Kết cấu của TK 338
Bên nợ:
- Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan.
- BHXH phải trả cho công nhân viên
- Số BHXH, BHYT, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý bảo hiểm và KPCĐ.
- Các khoản đã nộp đã trả khác.
Bên có:
- Giá trị tài sản chờ xử lý
- Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể
- Trích BHXH, BHYT và KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh.
- Các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện...
- Trích BHYT trừ vào lương của công nhân viên
- Các khoản phải trả khác
Số dư bên có:
- Số tiền còn phải trả, phải nộp
- BHXH, BHYT và KPCĐ đã trích nhưng chưa nộp trả cho cơ quan quản lý hay sổ quỹ để lại chi chưa được cấp bù.
* Phương pháp hạch toán
- Hàng tháng trích BHXH, BHYT và KPCĐ. Kế toán ghi sổ.
Nợ TK 622: Chi phí công nhân thực tập
Nợ TK 627: Chi phí quản lý phân xưởng
Nợ TK 641: Chi phí bán hàng
Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 334: Phải trả phải nộp khác
- Trích số BHYT trừ vào lương của công nhân viên
Nợ TK 334: Thanh toán với công nhân viên
Có TK 3384: Phải trả, phải nộp BHYT
- Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cho cơ quan quản lý quỹ. Chỉ tiêu quỹ BHXH, KPCĐ tại đơn vị. Kế toán ghi sổ.
Nợ TK 3383: Phải trả, phải nộp BHXH
Nợ TK 3382: Phải trả, phải nộp KPCĐ
Có TK 111, 112, TM, TGNH.
Tiền lương và các khoản trích theo lương là hai vấn đề luôn gắn chặt với nhau, các khoản trích theo lương bổ sung theo chế độ tiền lương nhằm thảo mãn tốt nhất yêu cầu của người lao động. Hạch toán tổng hợp lao động tiền lương các khoản trích theo lương, giúp các nhà quản lý sử dụng tiền lương có hiệu quả nhất.
Sơ đồ 2
TK 334
TK 111, 112
TK 338
TK 622
TK 627
TK641
TK 642
4
2
5
1
3
Hạch toán các khoản trích theo lương
Gải thích sơ đồ:
1: Trích BHXH, BHYT và KPCĐ tính vào chi phí
2: BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên
3: Số chi hộ, chi vượt mức được hoàn lại, được cấp lại
4: BHXH phải trả cho công nhâ viên
5: Nộp KPCĐ, BHXH cho cơ quan quản lý và các khoản chi tiêu kinh phí tại cơ sở.
Phần II
Thực trạng kế toán tiền lương và các khản rtích theo lương tại công ty DVTM Hoàng Đạt
2.1 đặc điểm chung của Doanh nghiệp
- Công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt có trụ sở đặt tại 1011 Ngô Gia Tự – Gia Lâm - Hà Nội
Theo nghị định Công ty được thành lập năm 1990
Vốn kinh doanh của công ty
Trong đó: + Vốn cố định : 605,921 triệu đồng
+ Vốn lưu động : 100,000 triệu đồng
Công ty có tư cách pháp nhân, hạch toán kế toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và bình đẳng trước pháp luật.
- Chức năng, nhiệm vụ của công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt
Công ty Hoàng Đạt được thành lập với chức năng chính là sản xuất kinh doanh.
Công ty có trách nhiệm:
- Sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký và mục đích thành lập
- Bảo toàn và phát triển vốn được giao
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và nghĩa vụ đối với nhà nước
- Thực hiện phân phối theo lao động và không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, bồi dưỡng và nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật và chuyên môn cho cán bộ công nhân viên.
- Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng.
- Tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu sản xuất kinh doanh của công ty
* Tổ chức bộ máy quản lý
Bộ máy quản lý, điều hành của công ty Hoàng Đạt được tổ chức kết hợp hai hình thức trực tuyến và chức năng. Hình thức này phù hợp với công ty để quản lý và điều hành tốt quá trình sản xuất trong công ty để quản lý và điều hành tốt quá trình sản xuất trong cơ cấu trực tuyến và chức năng, quyền lực của doanh nghiệp tập trung vào giám đốc công ty.
Sơ đồ 3
Tổ chức bộ máy của công ty
Giám đốc
phó giám đốc
Phòng kế hoạch
Phòng kỹ
thuật
Phòng tổ chức lao động
Phòng kế toán tài vụ
Phòng hành chính
Phòng bảo
vệ
Công nhân
* Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban.
1- Giám đốc công ty.
Giám đốc công ty là thay mặt pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm trước nhà nước về mọi hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty - giám đốc điều hành và quản lý theo chế độ thủ trưởng.
2- Phó giám đốc công ty
Là người giúp việc cho giám đốc công ty điều hành một hay một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo phân công của giám đốc. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
3- Kế toán trưởng công ty
Là người đứng đầu bộ máy tài chính kế toán giúp giám đốc công ty chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác tài chính kế toán thống kê. Kế toán trưởng công ty có quyền và nhiệm vụ theo điều lệ kế toán trưởng.
4- Phòng kế hoạch
Chức năng: Tham mưu cho giám đốc về công tác kế hoạch hoá và điều độ sản xuất, tìm người và thị trường mua các yếu tố đầu vào, bán các yếu tố đầu ra.
Nhiệm vụ:
- Trên cơ sở mục tiêu trên, chiến lược và thị trường, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp.
- Phân bổ kế hoạch tháng, quý cho các đơn vị
- Điều độ sản xuất phối hợp hoạt động của các đơn vị thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.
- Khai thác, tiếp n...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online