Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By F10_Enter
#911461

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm tại Công Ty xây dựng số 1- Vinaconex 1

Do đặc điểm của Công ty xây dựng có thời gian sản xuất kéo dài, giá trị của mỗi sản phẩm cũng rất khác nhau. Vì thế tiền lương trả cho người lao động phụ thuộc chặt chẽ vào tính chất, giá trị và đặc điểm của mỗi công trình khác nhau. Hàng tháng các chủ nhiệm công trình sẽ phải lập một bản trình duyệt tiền lương để Ban lãnh đạo Công ty xét duyệt dựa trên cơ sở:

- Sản lượng dự kiến thực hiện trong tháng

- Quỹ lương của công trường

- Công việc của từng người được giao

Cuối tháng, mỗi đội trưởng công trình sẽ dựa vào bảng chấm công, mức lương tháng dự kiến và bình xét kết quả lao động theo các hạng để làm cơ sở tính ra tiền lương hàng tháng cho cán bộ quản lý công trình.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lượng công việc rất đa dạng nên mỗi công việc được định mức rất khác nhau. Thậm chí ngay cả cùng một công việc nhưng ở mỗi công trình khác nhau cũng được định mức khác nhau tuỳ từng trường hợp vào vị trí địa lý, và mức độ thắng thầu của các công trình. Từ việc định mức mức khác nhau dẫn đến các đơn giá khoán cũng khác nhau.
*Bố trí và phục vụ nơi làm việc:
Nơi làm việc là nơi diễn ra hầu hết quá trình làm việc của người lao động, là nơi người lao động thể hiện hết toàn bộ sức sáng tạo của mình để hoàn thành một công việc hay một khối lượng công việc nào đó.
Tổ chức phục vụ nơi làm việc là cung cấp cho nơi làm việc các loại vật chất và những phương tiện cần thiết tạo mọi điều kiện để tiến hành công việc
Tổ chức phục vụ nơi làm việc tốt tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công việc, giảm thời gian hao phí do phải chờ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, hỏng hóc… từ đó tạo điều kiện để nâng cao năng suất lao động.
Tổ chức phục vụ nơi làm việc là khâu đầu tiên quan trọngvà nó được tiến hành trong suốt quá trình làm việc của người lao động. Đội ngũ công nhân được cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu, công cụ làm việc. Trong quá trình làm việc, được trang bị thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn lao động nhằm tránh những tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Trong quá trình thi công, Công ty bố trí một bộ phận vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công, vận chuyển đến tận công trình, đúng ngày, đúng nhu cầu, không để người lao động phải chờ đợi, đảm bảo tiến độ sản xuất, tinh thần hăng say lao động, các loại máy móc thiết bị cũng được đảm bảo sẵn sàng hoạt động. Số lượng và chủng loại các phương tiện đều được bàn giao rõ ràng, cụ thể đến từng nơi kàm việc, tổ chức sản xuất, sử dụng trang thiết bị có trình tự, nguyên tắc.
Các điều kiện khác về lao động như ánh sáng, tiếng ồn do đặc thù của ngành xây dựng nên cũng được chú ý để tạo điều kiện tốt cho người lao động. Vấn đề bảo vệ công trường thi công được chú ý sát sao, thực hiện tốt, tránh được thất thoát nguyên vật liệu, chống được các tác động xấu từ bên ngoài gây tổn hại đến công trình.
Tuy nhiên việc tổ chức phục vụ nơi làm việc ở Công ty hiện nay vẫn còn một số thiếu sót, chưa đáp ứng được hết nhu cầu của công việc. Do đó chưa đem lại được hiệu quả cao nhất cho Công ty.
*Công tác nghiệm thu sản phẩm:
Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm để xác định xem cách tiến hành công việc có đạt yêu cầu không, đánh giá từng công đoạn xem bố trí người đã hợp lý hay chưa.
Công tác nghiệm thu sản phẩm còn nhằm mục đích kiểm tra tinh thần làm việc của công nhân, cán bộ ở công trường xem có đạt hiệu quả tốt hay không.
Cán bộ kiểm tra chất lượng của các đội tự kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm và tự chịu trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm của mình. Công việc kiểm tra đòi hỏi cán bộ chuyên môn phải có trình độ cao, có các phương tiện máy móc tiến tiến, hiện đại để đảm bảo độ chính xác khi nghiệm thu. Hàng tháng, quý, năm dựa vào kết quả này để bình xét trả lương. Hiện nay, đội ngũ làm công tác nghiệm thu sản phẩm ở Công ty chưa được chú ý đúng mức, các cán bộ đánh giá chất lượng công trình chủ yếu dựa vào trực quan. Do đó, tiền lương của công nhân chưa thực sự phản ánh đúng hiệu quả làm việc của họ, nhất là đối với công nhân có sản phẩm không đạt yêu cầu.
2.2.Qui chế trả lương sản phẩm tại Công ty.
Căn cứ vào NĐ số 26/CP ngày 23/05/1993 qui định tạm thời về chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp Nhà nước.
Căn cứ NĐ số 28/CP ngày 28/03/1997 về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.
Thông tư hướng dẫn số 13/LĐ- TBXH-Trả Lương ngày 29/12/1998 của Bộ LĐTB-XH.
Hướng dẫn số 592/ CV- HĐQT ngày 1/1/2002 về việc xây dựng qui chế trả lương của Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội.
Công ty xây dựng số 1 đã áp dụng qui chế trả lương với những nội dung chính như sau:
- Phù hợp với qui chế trả lương của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.
- Việc trả lương được thực hiện trên nguyên tắc phân phối theo lao động. Mức độ hao phí lao động của từng người được thể hiện qua chức danh công việc mà họ đảm nhận và chế độ tiền lương do nhà nước qui định.
- Nguồn hình thành quĩ lương là từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty. Quỹ lương được chia làm 2 phần là quỹ lương cho bộ máy quản lý gián tiếp và quỹ lương cho công nhân trực tiếp sản xuất.
- Quỹ lương của bộ máy quản lý được hình thành từ chi phí chung cấu thành trong giá bán sản phẩm. Việc xác định tỷ lệ quỹ lương cho bộ phận quản lý tuỳ từng trường hợp vào từng công trình thực hiện và mức độ chi phí chung của bộ phận quản lý.
- Quỹ lương của công nhân trực tiếp sản xuất được hình thành từ đơn giá nhân công cấu thành trong gía bán sản phẩm.
2.3. Các hình thức trả lương theo sản phẩm tại Công ty
2.4.1. Lương sản phẩm cá nhân trực tiếp không hạn chế
* H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n
ChÕ ®é tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n ®­îc ¸p dông réng r¶i ®èi víi ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt, cã thÓ kiÓm tra vµ nghiÖm thu s¶n phÈm mét c¸ch cô thÓ vµ riªng biÖt. Theo h×nh thøc nµy th× c¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng ®­îc thùc hiÖn nh­ sau :
B­íc 1 : TÝnh ®¬n gi¸ s¶n phÈm
§¬n gi¸ s¶n phÈm lµ l­îng tiÒn l­¬ng dïng ®Ó tr¶ cho mét ®¬n vÞ c«ng viÖc s¶n xuÊt ra ®óng quy c¸ch ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau:
§G = 
HoÆc §G = LCBCV x T
Trong ®ã:
§G : §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm
LCBCV : L­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc (th¸ng, ngµy)
Q : Møc s¶n l­îng cña c«ng nh©n trong kú
T: Møc thêi gian hoµn thµnh 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm
B­íc 2 : TÝnh tiÒn l­¬ng trong kú mµ mét c«ng nh©n h­ëng
theo chÕ ®é tr¶ l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n ®­îc tÝnh nh­ sau :
L1 = §G x Q1
Trong ®ã:
L1: TiÒn l­¬ng thùc tÕ mµ c«ng nh©n nhËn ®­îc
Q1: Sè l­îng s¶n phÈm thùc tÕ hoµn thµnh
H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cã ­u nh­îc ®iÓm sau :
¦u ®iÓm :
+ DÔ dµng tÝnh ®­îc tiÒn l­¬ng trùc tiÕp trong kú
+ KhuyÕn khÝch c«ng nh©n tÝch cùc lµm viÖc ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng tiÒn l­¬ng mét c¸ch trùc tiÕp.
Nh­îc ®iÓm :
+ DÔ lµm cho c«ng nh©n chØ quan t©m ®Õn sè l­îng mµ Ýt chó ý ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm
+ NÕu kh«ng cã th¸i ®é vµ ý thøc lµm viÖc tèt sÏ Ýt chó ý ®Õn tiÕt kiÖm vËt t­, nguyªn vËt liÖu hay sö dông hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ.
2.4.2. Trả lương sản phẩm tập thể
- Nguyªn t¾c chia l­¬ng:
Tæng sè tiÒn cña c¶ phßng thùc hiÖn nhËn ®­îc sÏ chia cho ng­êi lao ®éng:
+ L­¬ng cøng: b»ng mét lÇn l­¬ng c¬ b¶n cña mçi ng­êi theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, theo bËc l­¬ng vµ thêi gian lµm viÖc cña hä vµ phô cÊp c¸c lo¹i nÕu cã.
V1 = L­¬ng c¬ b¶n + phô cÊp c¸c lo¹i
C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp kinh tÕ quèc phßng, c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty chñ yÕu lµ sÜ quan qu©n ®éi, c«ng nh©n viªn quèc phßng. Do ®ã, c«ng ty sö dông b¶ng l­¬ng cÊp hµm, b¶ng l­¬ng qu©n nh©n viªn chuyªn nghiÖp trong hÖ thèng tiÒn l­¬ng lùc l­¬ng vò trang. Ngoµi ra, c«ng ty sö dông b¶ng A2, A6 trong hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp.
§èi víi phô cÊp chøc v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement