Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kuxun_hero
#911412 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 2
I. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 2
1. Khái niệm, mục đích,tầm quan trọng của đánh giá công việc 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Mục đích. 2
1.3. Tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc. 3
II. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THƯC HIỆN CÔNG VIỆC 4
1. Khái niệm về hệ thống đánh giá thực hiện công việc. 4
2. Các yêu cầu đối với hệ thống 5
3. Các lỗi cần tránh trong đánh giá. 6
4. Các phương pháp ĐGTHCV 7
4.1 Phương pháp thang đo đánh giá đồ hoạ 8
4.2 Phương pháp danh mục kiểm tra 8
4.3 Phương pháp ghi chép vào các sự kiện quan trọng 9
4.4 Phương pháp thang điểm đánh giá căn cứ vào hành vi 10
4.5 Phương pháp so sánh. 10
4.6 Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật . 12
4.7 phương pháp quản lý bằng mục tiêu. 12
III. XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 14
1.Lựa chọn phương pháp đánh giá và thiết kế. 14
2. Lựa chọn và đào tạo người đánh giá. 15
2.1. Lựa chọn người đánh giá 15
2.2. Đào tạo người đánh giá và đối tượng đánh giá. 15
3. Xác định chu kì đánh giá. 16
4. Thông tin phản hồi. 17
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNGTY XUẤT NHẬP KHẨU THAN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ - COALIMEX VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 19
A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XNK THAN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 19
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XNK THAN VÀ HTQT - COALIMEX 19
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty XNK than và HTQT- coalimex. 19
2.Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban trong công ty xuất nhập khẩu than và hợp tác quốc tế. 20
2.1 Phòng hành chính quản trị. 20
2.2 Phòng tổ chức nhân sự. 20
2.4 Phòng xuất nhập khẩu: 21
2.5 Phòng xuất khẩu lao động: 21
3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 21
B. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ COALIMEX 22
I. ĐẶC ĐIỂM LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 22
1.Đặc điểm về nguồn nhân lực 22
1.1.Về số lượng lao động 22
1.2.Về chất lượng lao động 23
I. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 25
1. Mục đích hệ thống đánh giá thực hiện công việc 25
2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc. 25
5.Chu kỳ đánh giá. 30
6. Thông tin phản hồi 31
II. CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 31
3. Bố trí nhân sự 36
4. Tuyển dụng nhân lực. 37
CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN Ở CÔNG TY XN K THAN VÀ HTQT COALIMEX 40
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNGTY ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG ĐGTHCV CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN 40
1.Phuơng hướng của công ty 40
2. Các giải pháp thực hiện 40
II. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DGTHCV CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY XNK 41
1.Nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo công ty về ĐGTHCV cho lao động quản lý. 41
2.Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá THCV cho lao động quản lý của công ty 42
2.1.Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc cho giám đốc công ty. 43
2.2.Xây dựng chỉ tiêu ĐGTHCV cho cán bộ lãnh đạo của công ty 45
2.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá THCV cho nhân viên nghiệp vụ 47
3. Lựa chọn và thiết kế phương pháp 49
4. Lựa chọn chu kì đánh giá. 51
5.Chọn nguời đánh giá. 52
6.Thông tin phản hồi 52
7. Các bước tiến hành công tác dánh giá thực hiện công việc trong công ty xuất nhập khẩu than và hợp tác quốc tế -coalimex. 54
7.1 cán bộ đánh giá 54
7.2 Thảo luận phương pháp đánh giá với cán bộ nhân viên trong công ty. 54
7.3 Tổ chức đánh giá trong các bộ phận. 55
III. ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN NGAY TRONG CÔNG TY XUẤT NHẬPKHẨU THAN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 55
1.Trưởng phòng 55
2.Nhân viên văn thư 59
3.Nhân viên kế toán 62
KẾT LUẬN 65

LỜI NÓI ĐẦU
Nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của các tổ chức vì vậy vấn đề quản trị nguồn tài nguyên này một cách có hiẹu quả là chìa khoá thành công của mỗi doanh nghiệp . Một trong những biện pháp để nang cao nguồn tài nguyên này là cần tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc . Công tác dánh giá thực hiện công việc không những có ý nghĩa kiểm tra hiệu quả hoạt động ngươì lao động mà còn góp phần khẳng định khả năng của họ . Đánh giá thực hiện công việc là cơ sở cho nhiều hoạt động quản trị nhân lực khác như: tuyển dụng , thù lao lao động , đào tạo phát triển nghề nghiệp , thăng tiến , khen thưởng , kỷ luật.
Công ty xuất nhập khẩu than và hợp tác quốc tế -coalimex là một công ty có lực lượng lao động khá lớn và đều là nhân viên văn phòng , mặt khác do sản phẩm xuất khẩu của công ty cần yêu cầu có chất lượng cao trên thị trường nên việc xác định hoàn thành công việc của nhân viên là rất cần thiết . Nhận thức được điều đó công ty đã xây dựng được hệ thống đánh giá đối với cá nhân và đơn vị . Qua thời gian thực tập ở phòng tổ chức nhân sự em nhận thấy hệ thống đánh giá của công ty vẫn tồn tại nhiều bất cập , do muốn tìm hiểu sâu thêm vè vấn đề này lên em chọn đề tài “ hoàn chỉnh công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty xuất nhập khẩu than và hợp tác quốc tế -coalimex”. Nhằm đóng góp một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này .
Kết cấu của đề tài :
Chương I : Cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc
Chương II : Giới thiệu về công ty xuất nhập khẩu than và hợp tác quốc tế -coalimex và công tác đánh giá
Chương III : Kiến nghị hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc của cán bộ , nhân viên ở công ty xuất nhập khẩu than và hợp tác quốc tế -coalimex.

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

I. TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
1. Khái niệm, mục đích,tầm quan trọng của đánh giá công việc
1.1. Khái niệm
Đánh giá thực hiện công việc là một nội dung quản lý nguồn nhân lực và được tiến hành trong bất kỳ một tổ chức nào dưới một hệ thống chính thức hay không chính thức. Có nhiều quan niệm và cách gọi khác nhau về công tác này như đánh giá công lao, đánh giá nhân viên, xem xét tình trạng thực hiện công việc. Nhưng tóm lại đánh giá thực hiện công việc được định nghĩa như sau:
“Đánh giá thực hiện công việc là sự đánh giá có hệ thống và chính thức sự hoàn thành công việc của mỗi cá nhân theo định kỳ nhất định trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng trước đó và thảo luận kết quả đánh giá đó với người lao động “
(Nguồn: Giáo trình quản trị nhân lực –THS.NGUYỄN VÂN ĐIỀM&PGS.TS.NGUYÊN NGỌC QUÂN)
Từ định nghĩa trên ta thấy, đánh giá thực hiện công việc có trình tự hệ thống và chính thức, tính hệ thống được thể hiện là quá trình đánh giá thực hiện công việc phải bao gồm các bước được xác định có bài bản, có khoa học nhằm đảm bảo sự chính xác và công bằng đối với những người lao động trong tổ chức. Tính chính thức thể hiện sự công khai, hợp pháp, được sự ủng hộ của người lao động. Kết quả sự đánh giá thừa nhận và là cơ sở cho tất cả các hoạt động quản lý trong tổ chức.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thienculam
#989774 bạn ơi mình muốn download bài này
Blog Tâm sự:
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Gia đình chồng có truyền thống phụ nữ phải làm mọi việc nhà | 12:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989811 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online