Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bo_lilkendy
#910952

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Chiến Thắng

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất 2

1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 2

1.1 Vai trò của CPSX và tính giá thành sản phẩm 2

1.2. Yêu cầu quản lý CPSX, tính giá thành sản phẩm 2

1.3. Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 3

2. Lý luận chung về CPSX và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3

2.1. CPSX và phân loại CPSX 3

2.1.1. CPSX trong doanh nghiệp 3

2.1.2. Phân loại CPSX 4

2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 5

2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 5

2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 5

2.3. Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 6

2.3.1 Đối tượng tập hợp CPSX 6

2.3.2 Đối tượng tính giá thành 6

2.4. Mối quan hệ giữa CPSX và tính giá thành sản phẩm 7

3. Kế toán tập hợp CPSX 7

3.1. Tổ chức chứng từ và tài khoản sử dụng 7

3.2 Trình tự kế toán tập hợp CPSX 8

3.2.1 Kế toán tập hợp chi phí vật liệu trực tiếp 8

3.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 9

3.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ CPSXC 10

3.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí toàn doanh nghiệp 11

4. Kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 11

4.1. Đánh giá SPLD theo CPNVL trực tiếp hay CPNVL chính 11

4.2. Đánh gía SPLD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 12

4.3. Đánh giá SPLD theo chi phí sản xuất định mức 12

5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 12

5.1. Phương pháp tính giá thành thành giản đơn: 12

5.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 12

5.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 13

5.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 13

5.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ tính gía thành 13

5.6. Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 13

5.7. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 13

6. Các hình thức ghi sổ kế toán áp dụng trong hạch toán CPSX 13

Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở XN chiến thắng - công ty may 19/5 - bộ công an 14

1. Khái quát chung về xí nghiệp Chiến Thắng - công ty may19/5 14

1.1. Quá trình hình thành và phát triển XN Chiến Thắng: 14

1.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của XN Chiến Thắng: 14

1.3. Đặc điểm quản lý, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của XN. 15

1.3.1 Đặc điểm tổ chức quản lý của XN Chiến Thắng: 15

1.3.2 Đặc điểm sản xuất của XN Chiến Thắng: 15

1.3.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 16

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của XN Chiến Thắng 16

2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành ở XN Chiến Thắng 17

2.1. Đặc điểm CPSX và quản lý ở XN Chiến Thắng 17

2.1.1 Đặc điển tập hợp CPSX 17

2.1.2 Phân loại CPSX 18

2.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành ở XN 18

2.2. Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại XN 18

2.2.1 Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 18

2.2.2 Trình tự kế toán tập hợp CPSX 19

2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp: 19

2.2.2.2. Kế toán nhân công trực tiếp: 20

2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 22

2.2.2.4. Tập hợp chi phí toàn XN: 25

2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở ở XN Chiến Thắng 25

2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 25

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại XN Chiến Thắng 27

1. Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại XN 27

1.1. Nhận xét chung 27

1.2. Nhận xét cụ thể về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại XN 27

2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại XN Chiến Thắng 29

Kết luận 33

Danh mục tài liệu tham khảo

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g thêm mỗi năm, được biểu hiện qua: Doanh thu của XN năm 2005 tăng 1,3% so với năm 2004. Lợi nhuận năm 2005 tăng 1,3% so với năm 2004. XN luôn tìm những hướng đi mới trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người lao động, giúp cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Cụ thể thu nhập bình quân tháng năm 2005 tăng 1,2% so với năm 2004. Qua những con số mà XN đã đạt được cũng thấy rõ hướng đi vững chắc của XN.
1.3. Đặc điểm quản lý, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của XN.
1.3.1 Đặc điểm tổ chức quản lý của XN Chiến Thắng:
Là một trong những XN thành viên của Công ty May 19/5, XN Chiến Thắng tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng.
Giám đốc: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành bộ máy quản lý và trực tiếp chỉ đạo các phòng ban, chịu trách nhiệm trước pháp luật và công ty về kết quả kinh doanh của XN.
Phó Giám đốc: Là người giúp việc cho Giám Đốc, điều hành một số lĩnh vực theo sự phân công của Giám Đốc.
Ngoài ra còn các phòng ban có nhiệm vụ hướng dẫn đôn đốc, kiển tra thực hiện các kế hoạch, tiến độ sản xuất, các quy trình quy phạm các tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật.
+ Phòng tổ chức: có nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ và công tác hành chính quản trị ở XN.
+ Phòng tài chính kế toán: có nhiệm vụ phản ánh hoạt động tài chính giúp Ban Giám đốc hạch toán kết quả kinh doanh và các chế độ về quản lý kinh tế tài chính của XN.
+ Phòng kế hoạch vật tư: Có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ở các phân xưởng của XN.
+ Phòng kỹ thuật: Nghiên cứu thiết kế mẫu, xây dựng định mức kỹ thuật cho mỗi sản phẩm và xây dựng định mức kỹ thuật nội bộ để làm cơ sở tính giá thành sản phẩm.
Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ở XN Chiến Thắng (Sơ đồ 06)
1.3.2 Đặc điểm sản xuất của XN Chiến Thắng:
XN Chiến Thắng có nhiệm vụ sản xuất hàng may mặc phục vụ ngành Công An và tham gia sản xuất kinh doanh ở thị trường trong nước. XN gồm có phân xưởng cắt và phân xưởng may.
Mô hình tổ chức sản xuất của XN Chiến Thắng (Sơ đồ 07)
1.3.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
XN Chiến Thắng là đơn vị chuyên gia công hàng may mặc theo quy trình công nghệ chế biến phức tạp liên tục cắt, may, là, đóng gói, đóng thùng bằng các máy móc chuyên dùng với số lượng sản phẩm tương đối lớn từ nguyên liệu chính là vải. Các phân xưởng sản xuất theo dây chuyền công nghệ khép kín.
Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của XN Chiến Thắng (Sơ đồ 08)
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của XN Chiến Thắng
Hiện nay XN tổ chức công tác kế toán theo hình thức kế toán tập trung và tiến hành công tác hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Đây là hìmh thức kế toán phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có quy trình công nghệ sản xuất liên tục và hiện đại, có điều kiện áp dụng máy vi tính trong công tác kế toán. Sổ kế toán tổng hợp dùng trong trường hợp này bao gồm: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái các TK.
Việc tập hợp CPSX được tập hợp theo từng đối tượng tập hợp chi phí và sổ cái các TK154, TK621, TK622, TK627. Cơ sở để ghi vào sổ chi tiết CPSX kinh doanh theo từng đối tượng là các chứng từ gốc, các bảng phân bổ chi phí và các chứng từ ghi sổ có liên quan.
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ (sơ đồ 10)
Đơn vị hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ:
Sổ quỹ
Bảng tổng hợp chứng từ gốc
Sổ cái
Sổ thẻ kế toán chi tiết
Chứng từ ghi sổ
Bảng cân đối số phát sinh
Cơ cấu bộ máy của XN Chiến Thăng như sau:
- Kế toán trưởng: là người đứng đầu bộ máy kế toán kiêm trưởng phòng tài chính kế toán, có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán của XN và kiểm tra việc thực hiện chế độ ghi chép ban đầu. Là người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác hạch toán của phòng với Giám đốc XN, đồng thời còn kiêm một số TK: 711, 811, 911, 421...
- Kế toán ngân hàng, kế toán thuế, kế toán công nợ: có nhiệm vụ kê khai thuế, nộp thuế, theo dõi công nợ với người bán tình hình biến động của tiền gửi ngân hàng. Phụ trách một số TK như: 133, 331, 333, 112,138…
- Kế toán tài sản cố định và tập hợp chi phí tính giá thành: phản ánh tình hình tăng giảm TSCĐ, tình hình trích khấu hao và phân bổ TSCĐ đồng thời có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ứng với một số TK; 211, 214, 621, 627, 154...
- Kế toán thành phẩm kiêm kế toán nguồn vốn: theo dõi tình hình nhập kho, tiêu thụ thành phẩn đồng thời lập báo cáo tài chính ứng với một số TK; 155, 511...
- Kế toán vật liệu kiêm thủ quỹ: Theo dõi tình hình mua vận chuyển, bảo quản nhập - xuất - tồn kho NVL, công cụ lao động nhỏ đồng thời cùng với kế toán tiến hành thu chi và theo dõi chặt chẽ các khoản thu chi bằng tiền mặt.
- Kế toán thanh toán kiêm kế toán tiền lương: theo dõi tình hình thanh toán nội bộ của XN với công ty làm và thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên ở XN, ứng với một số TK: 136, 336, 334, 338…
Bộ máy kế toán của XN Chiến Thắng (Sơ đồ 09)
2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành ở XN Chiến Thắng
2.1. Đặc điểm CPSX và quản lý ở XN Chiến Thắng
2.1.1 Đặc điển tập hợp CPSX
XN Chiến Thắng là đơn vị mang đặc thù của ngành Công An. Vì vậy việc tổ chức sản xuất của XN có ý nghĩa thực tế nhiệm vụ chính trị được giao là chính. Tuy nhiên, Công ty vẫn yêu cầu XN phải quản lý vốn, tài sản nhằm đạt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời sản xuất ngày càng phát triển mở rộng để đáp ứng yêu cầu chính quy hiện đại của ngành.
Mặt khác, trong loại hình sản xuất gia công hàng may mặc cho khách hàng- BCA có rất nhiều điển khác biệt so với loại hình sản xuất khác, điểm khác biệt lớn nhất và rõ nét nhất là yếu tố chi phí sản xuất, mà điểm nổi bật là chi phí NVL chính không được tập hợp và hạch toán mà chỉ theo dõi về mặt số lượng hay hiện vật. Bởi vì đối với loại mặt hàng này khách hàng- BCA mang đến giao tại Công ty. Khi có lệnh sản xuất công ty xuất NVL chính xuống cho XN. Còn đối với vật liệu phụ Công ty khoán cho XN tự tổ chức mua, nên Công ty tự hạch toán lãi lỗ.
2.1.2 Phân loại CPSX
Chi phí sản xuất của XN Chiến Thắng được phân loại theo mục đích và công dụng của chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chi phí NVL trực tiếp: Chỉ tính NVL phụ do XN tự mua, do đơn vị nhận may gia công nên NVL chính do bên gia công cung cấp, còn NVLP mua về phần lớn được nhập kho, sau đó căn cứ vào nhu cầu sản xuất để xuất kho.
- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồn toàn bộ lương chính, lương phụ, tiền thưởng, và các khoản trích BHXH, BHYT và KPCĐ trên tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất theo quy định
- Chi phí sản xuất chung: Bao gồm chi phí dùng vào việc quản lý và phục phụ sản xuất chung tại XN.
2.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành ở XN
+ Đối tượng kế toán tập hợp CPSX
XN Chiến Thắng có quy trình sản xuất phức tạp kiểu liên tục. Sản phẩm hoàn th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement