Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baoquyen_ly
#910950

Download miễn phí Chuyên đề Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 3

1.1. CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của công ty chứng khoán 3

1.1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán 3

1.1.1.2. Đặc điểm của công ty chứng khoán 5

1.1.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán 10

1.1.2. Các hoạt động của Công ty chứng khoán 12

1.1.2.1. Các hoạt động chính 12

1.1.2.1.1. Hoạt động môi giới chứng khoán 13

1.1.2.1.2. Hoạt động tự doanh 14

1.1.2.1.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành 17

1.1.2.1.3. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán 18

1.1.2.1.4. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư 19

1.1.2.2. Các hoạt động phụ trợ 21

1.1.2.2.1. Lưu ký chứng khoán 21

1.1.2.2.2. Quản lý thu nhập của khách hàng: 21

1.1.2.2.3. Nghiệp vụ tín dụng 21

1.2. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 22

1.2.1. Khái niệm tư vấn đầu tư chứng khoán 22

1.2.1.1. Tổng quan về hoạt động tư vấn chứng khoán 22

1.2.1.2. Hoạt động tư vấn đầu tư 24

1.2.1.2.1. Tính cần thiết 24

1.2.1.2.2. Các hình thức tư vấn đầu tư 25

1.2.1.2.3. Nội dung của hoạt động tư vấn đầu tư 26

1.2.1.2.4. Quy trình của một hoạt động tư vấn 28

1.2.1.2.5. Phân tích lựa chọn cổ phiếu giúp khách hàngkhi tiến hành tư vấn đầu tư 29

1.2.1.2.6. Vai trò của hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán 34

1.2.1.2.7. Nguyên tắc trong hoạt động tư vấn đầu tư 35

1.2.1.2.8. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn đầu tư 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 39

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 39

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 39

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty 40

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức 40

2.1.2.2. Nhân sự 49

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty 50

2.1.3.1. Nhân tố khách quan 50

2.1.3.1.1. Sự phát triển của thị trường chứng khoán 50

2.1.3.1.2. Môi trường kinh doanh 51

2.1.3.1.3. Các quy định, chính sách của Nhà nước và Cơ quan quản lý 52

2.1.3.1.4. Công chúng đầu tư 53

2.1.3.2. Các nhân tố chủ quan. 53

2.1.3.2.1. Nguồn vốn 53

2.1.3.2.2. Nhân sự 54

2.1.3.2.3. Chính sách, chế độ đối với nhân viên 54

2.1.4. Một số kết quả kinh doanh chủ yếu 55

2.1.4.1. Kết quả kinh doanh 55

2.1.4.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 59

2.1.4.2.1. Điểm mạnh của Công ty 59

2.1.4.2.2. Khó khăn 60

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 61

2.2.1. Các văn bản quy định hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương 61

2.2.2. Thực tế triển khai hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán tại Công ty 65

2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 67

2.3.1. Kết quả 67

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 71

2.3.2.1. Hạn chế 71

2.3.2.2. Nguyên nhân 75

2.3.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan 75

2.3.2.2.2. Nguyên nhân khách quan 77

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 81

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 81

3.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2120 81

3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 81

3.3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 82

3.3.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn đầu tư. 83

3.3.2. Chính sách về nhân sự 84

3.3.3. Chiến lược khách hàng 85

3.3.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing 88

3.4. KIẾN NGHỊ 89

3.4.1. Đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan 89

3.4.1.1. Công tác tạo hàng hóa 89

3.4.1.2. Chính sách về thuế 90

3.4.1.3. Nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về TTCK Việt Nam theo xu hướng hội nhập quốc tế để thực sự tạo môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn, kích thích sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức và các nhà đầu tư nước ngoài, làm nền tảng để thu hút công chúng đầu tư tham gia TTCK 90

3.4.2. Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 91

3.4.2.1. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý 91

3.4.2.2. Củng cố hệ thống đào tạo, cấp phép hành nghề tư vấn chứng khoán 92

3.4.2.3. Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho công chúng đầu tư 93

3.4.2.4. Tăng cường công tác quản lý và giám sát các công ty chứng khoán 94

3.4.3. Đối với Hiệp hội chứng khoán 95

3.4.3.1. Thường xuyên thực hiện các cuộc nghiên cứu, khảo sát thị trường 95

3.4.3.2. Xây dựng và ban hành Bộ Đạo đức nghề nghiệp 96

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ảo lãnh phát hành, đại lý phát hành đối với các khách hàng.
+ Thiết lập và duy trì quan hệ với các đơn vị tiềm năng phát hành chứng khoán.
+ Phân tích, thẩm định và đề xuất thực hiện các phương án bảo lãnh phát hành chứng khoán đảm bảo an toàn, hiệu quả.
+ Tổ chức thực hiện đại lý, bảo lãnh phát hành theo phương án đã được phê duyệt.
- Các nhiệm vụ khác
+ Xây dựng, nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan.
+ Thực hiện công tác phân tích và báo cáo hoạt động nghiệp vụ Tự doanh và Bảo lãnh phát hành.
+ Đơn vị đầu mối và tham mưu quản lý hoạt động nghiệp vụ Tự doanh và Bảo lãnh phát hành trong toàn Công ty.
+ Các công việc khác
b. Phòng Môi giới
Chức năng:
- Đại diện giao dịch của Công ty tại các Trung tâm giao dịch
- Môi giới mua bán chứng khoán
- Nghiên cứu, phân tích thị trường chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Kế toán giao dịch và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
- Lưu ký chứng khoán
Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu và phân tích
+ Thu thập thông tin; theo dõi, phân tích thị trường chứng khoán; đưa ra các báo cáo nghiên cứu và các khuyến nghị đầu tư.
+ Cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán và các loại chứng khoán cho khách hàng và nội bộ Công ty.
+ Tổ chức tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng.
- Môi giới chứng khoán
+ Trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng
+ Cung cấp thông tin về tài khoản và thị trường chứng khoán cho khách hàng
+ Quản lý các đầu mối nhận lệnh và phát triển dịch vụ môi giới của Công ty.
+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa ra các sản phẩm mới liên quan đến hoạt động môi giới.
- Kế toán giao dịch và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng
+ Tổ chức kế toán giao dịch, hạch toán và quản lý tài khoản tiền gửi, chứng khoán lưu ký của khách hàng.
+ Lưu ký và tái lưu ký chứng khoán cho khàch hàng.
+ Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán liên quan đến họat động môi giới và lưu ký chứng khoán.
- Công tác tiếp thị
+ Tiếp thị và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới và các dịch vụ hỗ trợ khác.
+ Đầu mối thực hiện công tác tiếp thị, quảng cao và quảng bá thương hiệu Công ty.
- Các nhiệm vụ khác
+ Xây dựng, nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các quy chế quy trình nghiệp vụ liên quan.
+ Thực hiện công tác phân tích và báo cáo hoạt động môi giới.
+ Đơn vị đầu mối và tham mưu quản lý hoạt động nghiệp vụ môi giới trong toàn Công ty.
+ Các công việc khác
c. Phòng Quản lý danh mục đầu tư
Chức năng:
- Quản lý danh mục đầu tư và ủy thác của khách hàng.
Nhiệm vụ:
- Phát triển các sản phẩm quản lý danh mục đầu tư
- Tiếp thị, tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ quản lý danh mục đầu tư.
- Thực hiện đầu tư theo ủy thác của khách hàng.
- Theo dõi hạch toán, phân bổ giao dịch cho tài khoản ủy thác của từng khách hàng riêng biệt, thực hiện báo cáo thông tin về tài khoản cho khách hàng.
Các nhiệm vụ khác:
- Xây dựng, nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các quy chế quy trình nghiệp vụ liên quan.
- Thực hiện công tác phân tích và báo cáo hoạt động nghiệp vụ Quản lý danh mục đầu tư
- Đơn vị đầu mối và tham mưu quản lý hoạt động nghiệp vụ Quản lý dnah mục đầu tư trong toàn Công ty.
- Các công việc khác.
d. Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Chứcg năng:
- Các dịch vụ tư vấn liên quan đến Tài chính Doanh nghiệp.
Nhiệm vụ:
- Tiếp thị, tìm kiếm khách hàng và thực hiện các dịch vụ tư vấn: xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa …
- Tiếp thị, tìm kiếm khách hàng và thựuc hiện dịch vụ tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch, lưu ký chứng khoán.
- Tiếp thị, tìm kiếm khách hàng và thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp khác như tư vấn thành lập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập…
Các nhiệm vụ khác:
- Xây dựng, nghiên cứu,đề xuất cải tiến các quy chế quy trình nghiệp vụ liên quan.
- Thực hiện công tác phân tích và báo cáo hoạt động nghiệp vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- Đơn vị đầu mối và tham mưu quản lý hoạt động nghiệp vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp trong toàn Công ty.
- Các công việc khác.
e. Phòng Kế toán tài chính
Chức năng:
- Quản lý tài chính
- Hạch toán kế toán
- Ngân quỹ
Nhiệm vụ:
- Quản lý tài chính
+ Tham mưu và thực hiện việc quản lý, điều hành và khai thác vốn trong hoạt động kinh doanh của công ty.
+ Lập kế hoạch tài chính năm, quý và giám sát việc thực hiện kế hoạch được duyệt.
+ Giám sát về mặt tài chính trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản, quản lý trang thiết bị, tài sản của Công ty
+ Tham mưu về các vấm đề phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ, thu chi tài chính.
+ Tham mưu xây dựng xây dựng đơn giá tiền lương, thanh toán tiền lương, thưởng.
- Hạch toán kế toán
+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty.
+ Theo dõi biến động tài khoản tiền gửi, tiền vay của Công ty ở các tổ chức tài chính tín dụng.
- Ngân quỹ
+ Thực hiện công tác ngân quỹ
+ Quản lý an toàn két tiền mặt của Công ty
- Công tác báo cáo, kiểm tra, kiểm soát
+ Lập báo cáo tài sản có và tổng hợp báo cáo toàn Công ty theo quy định.
+ Định kỳ hay đột xuất tiến hành kiểm tra công tác kế toán tài chính chi nhánh để kịp thời phát hiện sai sót và có biện pháp khắc phục và xử lý.
- Các nhiệm vụ khác
+ Xây dựng, nghiên cứu, đề xuất, cải tiến các quy chế quy trình nghiệp vụ liên quan.
+ Thực hiện công tác phân tích và báo cáo hoạt động nghiệp vụ Kế toán tài chính.
+ Đơn vị đầu mối và tham mưu quản lý hoạt động nghiệp vụ Kế toán tài chính trong toàn Công ty
+ Các công việc khác
f. Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ
Chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 38/ QĐ- NHCT ngày 18/12/2001 của Chủ tịch Công ty về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Chứng khoán Công thưong.
g. Văn phòng Công ty
Chức năng:
- Hành chính - tổng hợp
- Quản trị - Tin học.
- Tổ chức cán bộ và đào tạo.
- Quản lý lao động và tiền lương.
Nhiệm vụ:
- Hành chính - Tổng hợp
+ Tổng hợp chương trình công tác của các phòng, ban. Bố trí sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần của ban điều hành Công ty.
+ Bố trí thư ký trong các cuộc họp theo yêu cầu của Giám đốc.
+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của Công ty và các quy định của pháp luật. Quản lý con dấu theo đúng quy định của Pháp luật.
+ Phối hợp với cán bộ liên quan tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Công ty.
+ Bố trí phương tiện đi lại phục vụ hoạt động chung của Công ty. Tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn ở và phương tiện đi lại cho khách hàng đến làm việc với Công ty khi Giám đốc yêu cầu.
+ Thực hiện công tác lễ tân, tạp vụ, vệ sinh nơi làm việc của Công ty.
+ Đầu mối trong công việc triển khai công tác thi đua.
+ Tổ chức, thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ CBNV Công ty.
+ Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, giữ gìn an toàn và an ninh trật tự toàn Công ty.
- Quản trị - tin học
+ Xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản và triển khai thực hiện việc mua sắm thiết bị, phương tiện làm việc vủa Công ty theo đúng quy định. Tổ chức quản lý, bảo dưỡng tài sản cố đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement