Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By candyshop_ntk
#910947

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƯNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ 2

KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2

I. SỰ CẦN THIẾT KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 2

1. Khái niệm, đặc điểm TSCĐ 2

2. Nguyên tắc quản lý TSCĐ 4

3. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ 4

II. PHÂN LOẠI, ĐÁNH GÍA TSCĐ 5

1. Phân loại TSCĐ 5

2. Đánh giá TSCĐ 9

III. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 16

1.Hạch toán về TSCĐ 16

2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI 21

HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 21

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG TẠI CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 21

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 21

2. Tổ chức Bộ máy của công ty. 23

3.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong cơ quan Công ty 24

4. Kế quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty 26

5. Chiến lược phát triển của công ty 26

6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty 27

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 8

1. Tình hình trang bị TSCĐ tại Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội 8

2. Phân loại và đánh giá TSCĐ Tại Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội 9

3. Thủ tục chứng từ và thủ tục tăng, giảm tài sản cố định 13

4. Kế toán chi tiết tài sản cố định 20

TRÍCH SỔ CHI TIẾT TSCĐ : XEM PHỤ LỤC SỐ 1 21

5. Kế toán tổng hợp tài sản cố định. 22

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUỐC TẾ KHU VỰC I 38

I. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở CÔNG TY VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 38

1. Những thành tích đạt được trong công tác đầu tư trang bị tài sản cố định 38

2. Những thành tích đạt được trong công tác kế toán nói chung 39

3. Những thành tích đạt được trong công tác kế toán TSCĐ 39

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ 41

1. Một số ý kiến nhằm bổ sung về công tác kế toán TSCĐ ở Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nôi 42

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Kiển tra thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn theo tiến độ của Tổng công ty.
* Phòng kỹ thuật nghiệp vụ vận tải:
Phòng kỹ thuật nghiệp vụ vận tải có nhiệm vụ điều hành công tác kỹ thuật vận tải tầu, hành khách, hàng hoá của Công ty. Phụ trách công tác chạy tầu và biều đồ chạy tầu khách liên tuyến, tầu khách Bắc Nam, tầu hàng. Xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn chạy tầu và thực hiện đúng chế độ chạy tầu.
* Phòng an toàn vận tải Đường sắt:
Phòng an toàn vận tải Đường sắt chịu trách nhiệm về an toàn chạy tầu của Công ty. Xử lý các phạm vi tai nạn về an toàn chạy tầu,giám sát kiểm tra an toàn giao thông đối với các đơn vị ga, tầu thuộc Công ty quản lý.
* Phòng tài chính kế toán – kiểm thu:
Phòng tài chính kế toán – kiểm thu phụ trách về mặt tài chính,kế toán, kiểm thu,công tác quyết toán tài chính trong toàn Công ty. Phân tích hoạt động kinh tế, lưu trữ chứng từ, công tác sử dụng nguồn vốn,… trong toàn Công ty
. Kế quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty
Đơn vị: 1.000đ
Chỉ tiêu
2003
2004
2005
2004 so với 2003
(tỷ lệ %)
2005 so với 2004
(tỷ lệ%)
Tổng DTT từ HĐSXKD
698.131.590
715.563.195
766.369.786
102.54
107.01
Tổng LN sau thuế
20.409.507
20.919.111
22.404.415
103.71
107.25
LNT từ HĐSXKD
21.990.694
22.539.778
24.140.153
104.56
109.22
LN sau thuế
87.843.538
91.212.772
97.689.084
105.52
120.01
Thu nhập BQ/người
1.5
1.9
2.1
126.66
131.57
5. Chiến lược phát triển của công ty
Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2005 tuy còn nhiều khó khăn trở ngại cả về chủ quan và khách quan trong quá trình xây dựng và phát triển theo mô hình tổ chức mới cũng như những diễn biến phức tạp của cơ chế thị trường. Nhưng cán bộ công nhân viên đã nêu cao ý thức làm chủ tinh thần lao động sáng tạo, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá như tổng doanh thu vận tải tăng 7,1% . doanh thu hành khách tăng 10%.
Hướng tới 2006 trong nền kinh tế đất nước tiếp tục phát triển ổn định nhu cầu luân chuyển hàng hoá và đi lại của hành khách ngày càng cao nên rất thuận lợi cho kinh doanh vận tải đường sắt phát triển.
Về nhiệm vụ vận tải phải đạt 1,9 triệu tấn hàng hoá xếp, 8,3 triệu lượt hành khách lên tàu, 56 ngàn tấn xếp hành lý, 840 tỷ doanh thu vận tải.
Về đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án đầu tư: Hoàn thành và tổ chức nghiệm thu bước 1 và 2 dự án “ mở rộng hệ thống bán vế điện toán” đưa vào khai thác sử dụng.
Về đầu máy toa xe: Thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn đầu máy toa xe(14đầu máy, 184 toa xe khách ) sửa chữa nhỏ 426 toa xe. Nâng cấp , hoán cải 31 toa xe tàu S1/2 thành tàu E.
6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty
a. Hình thức kế toán Công ty áp dụng
Do quy mô của Công ty quản lý trên phạm vi rộng với nhiều Xí nghiệp thành viên nên tổ chức sổ kế toán Công ty đang áp dụng hình thức kế toán tập trung, toàn bộ công tác kế toán được tập trung tại phòng kế toán với hình thức sổ nhật ký chung.
Với hình thức nhật ký chung, việc hạch toán của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế toán.
Các chuẩn mực kế toán được áp dụng theo đúng bảng của Bộ tài chính đề ra. Theo thông tư 23 của Bộ tài chính 30/03/2005 về việc hướng dẫn thực hiên 6 chuẩn mực kế toán đề ra.
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho Công ty áp dụng là phương pháp kê khai thường xuyên. Hàng tồn kho được tính theo phương pháp giá bình quân.
Niêm độ kế toán từ 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm
Kỳ báo cáo là quý
Kế toán tính và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
b. Hệ thống sổ kế toán
Bảng cân đối kế toán
Kết quả kinh doanh
Lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
Sổ cái tài khoản
Sổ nhật ký chung
Chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết các tài khoản
Sơ đồ trình tự ghi sổ
Sổ quỹ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Chứng từ gốc
Bảng tổng hợp chứng từ gốc
Chứng từ ghi sổ
Máy vi tính
Sổ cái
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Bảng tổng hợp chi tiết
Số thẻ kế toán chi tiết
Chú thích:
Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu
Sơ đồ bộ máy tài chính kế toán
Trưởng Phòng
Pp kiểm thu 2
Pp kiểm thu 1
PP tài chính
PP Kế Toán
Bộ phận kiểm thu
Bộ phận tài chính kế toán
Kế toán
Ngân hàng
Kế toán tổng hợp
Giám sát tài vụ
Thẩm hạch khách vận
Kt thanh toán
Kt tổng hợp giá thành
Thẩm hạch hoá vận
Quản lý vé
Kế toán công nợ
Kế toán tổng hợp
đại lý bảo hiểm
Thu chi vận doanh
Kt thanh toán
Thủ quỹ
*Trưởng phòng
Là người có trách nhiệm cao nhất của phòng,chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về tổ chức, tham mưu, điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của phòng về công tác tài chính kế toán- kiểm thu theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Luật kế toán, Luật ngân sách, Luật thống kê, Quy chế tài chính của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các quy định khác của Nhà nước và của ngành.
- Phụ trách chung nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm thu, công tác quyết toán tài chính. Tham gia kế hoạch sản xuất tài chính của Công ty.
- Trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tài chính và công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán trong phạm vi toàn công ty.
* Phó phòng kế toán:
Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng về công tác kế toán và các công việc do trưởng phòng phân công.
-Phụ trách, hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán kế toán trong toàn Công ty theo đúng chế độ quy định.
- Chỉ đạo lập, gửi báo cáo quyết toán tài chính và các báo cáo kế toán, thống kê khác đúng chế độ quy định.
- Chỉ đạo công tác quản lý và lưu trữ chứng từ tại cơ quan Công ty.
* Phó phòng tài chính:
Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng về công tác quản lý tài chính và các công việc được Trưởng phòng phân công.
- Phụ trách công tác sử dụng nguồn vốn KHCB và SCL
- Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát và hạch toán kế toán thu chi vận doanh.
- Quản lý vốn kinh doanh và tham mưu xử lý tài sản do thiếu hụt, mất mát, hưu hỏng và các thiệt hại khác.
- Trực tiếp theo dõi và hạch toán các khoản vay tín dụng.
* Phó phòng kiểm thu 1:
Tham mưu giúp việc cho trưởng phòng về công tác kiểm thu, quản lý cấp phát sử dụng hoá đơn tự in và các công việc được giao.
- Đôn đốc và chỉ đạo các xí nghiệp thành viên, các ga thực hịên tốt tiến độ kế toán thu vận tải theo tuần kỳ, tháng đúng quy định theo kế toán ga và theo yêu cầu của công ty.
- Chỉ đạo công tác thẩm hạch, tổng hợp và phân tích số thu vận tải hàng tháng của các ga và đơn vị đúng quy định của Ngành và Công ty.
* Phó phòng kiểm thu 2
Tham mưu và giúp việc cho trưởng phòng về công tác quản lý thu, phân tích tổng hợp thu cước vận tải phát sinh tại các ga, trạm và công tác kế toán ga và các công việc được phân công.
Triển khai hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các nghiệp vụ thu hành khách,hàng hoá và nghiệp vụ kế toán ga.
* Kế toán tổng hợp thu:
Chịu sự lãnh đạo của lãnh đạo phòng, thực hiện công tác thanh toán cước vận tải và tổng hợp thu vận tải.
- Trực tiếp theo dõi, quản lý công tác thu vận tải toàn công ty và chi phí tại các ga theo nghiệp vụ kế toán ga.
- Hàng tháng trực tiếp nhận báo cáo tổn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement