Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nu0cmatsa0baccuc_hh
#910923

Download miễn phí Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn ở Ngân hàng đầu tư - Phát triển Hà Thành

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài: 1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 2

5. Kết cấu luận văn 2

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Lý luận chung về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 4

1.1.1. Khái niệm về huy động vốn. 4

1.1.2. Vai trò của huy động vốn. 5

1.1.3. Các hình thức huy động vốn. 7

1.2. Hiệu quả huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 12

1.2.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn. 12

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 13

1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn. 18

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH. 24

2.1. Khái quát về Ngân hàng đầu tư Hà thành. 24

2.1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của chi nhánh Hà thành. 24

2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 28

2.1.3. Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Thành 37

2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn của NHĐT Hà Thành. 42

2.2.1. Tình hình huy động của Ngân hàng trong thời gian qua. 43

2.2.1. Sự phù hợp giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn. 50

2.2.2. Chi phí nguồn vốn và chênh lệch lãi suất. 52

2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn của NHĐT-PT Hà Thành 55

2.3.1. Kết quả đạt được. 55

2.3.3. Nguyên nhân. 57

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG CỦA NHĐT HÀ THÀNH 59

3.1. Định hướng phát triển của NHĐT-PT Hà Thành trong những năm tới. 59

3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam. 59

3.1.2. Mục tiêu của chi nhánh đầu tư Hà Thành trong thời gian tới. 60

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn ở Ngân hàng. 62

3.2.1. Đa dạng hoá hình thức hoạt động và nâng cao chất lượng các dịch vụ Ngân hàng. 62

3.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất mềm dẻo và tiết kiệm chi phí huy động. 65

3.2.3. Giải pháp về Marketing. 67

3.2.4. Mở rộng mạng lưới kinh doanh. 70

3.2.5. Nhóm giải pháp nâng cao uy tín của Ngân hàng. 70

3.3. Kiến nghị. 74

3.3.1. Đối với Chính phủ. 74

3.3.2. Đối với NHNN Việt nam. 76

3.3.3. Đối với Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam. 77

KẾT LUẬN. 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ền mặt, quản lý vàng bạc, kim loại quý, đá quý, quản lý chứng chỉ có giá, hồ sơ thế chấp, cầm cố, thực hiện các dịch vụ tiền tệ, kho quỹ cho khách hàng…
c. Khối hỗ trợ kinh doanh
c1. Phòng thẩm định- quản lý tín dụng
Thu thập cung cấp thông tin và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
Thẩm định các dự án cho vay, bảo lãnh ( trung, dàI hạn) và các khoản tín dụng vượt mức phán quyết của trưởng phòng tín dụng, tham gia ý kiến về quyết định cáp tín dụng đối với các dự án trung dàI hạn và các khoản tín dụng ngắn hạn vượt mức phán quyết của trưởng phòng tín dụng.
Thẩm định đánh giá tàI sản đảm bảo nựo vay
Thư kí Hội đòng tín dụng, Hội đòng xử lý rủi ro…của chi nhánh Hà Thành
Giám sát chất lượng khách hàng xếp loại rủi ro của khách hàng vay và đánh giá phân loại, xếp hạng khách hàng doanh nghiệp
Định kỳ kiểm soát phòng tín dụng trong việc giảI ngân vốn vay và kiểm tra, theo dõi sử dụng vôns này củ doanh nghiệp
Quản lý, kiểm soát hạn mức tín dụng cho từng khách hàng và của toàn bộ chi nhánh Hà Thành
Kiểm soát, giám sát các khoản vượt hạn mức, việc trả nợ, giá trị của tàI sản đảm bảo và các khoản vay đén hạn
Theo dõi tổng hợp hoạt động tín dụng tại chi nhánh
Phân tích hoạt động các nghành kinh tế, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng, đầu mối tham mưu xây dựng các chính sách tín dụng
Quản lý danh mục tín dụng. quản lý rủi ro tín dụng, đầu mối trực tiếp quản lý và báo cáo, tham mưu xử lý nợ xấu
Giám sát sự tuân thủ các quy định của NHNN, quy định và chính sách của NHĐT-PT việt nam về tín dụng và các qui định, chính sách liên quan đến tín dụng ở các phòng tín dụng
Đầu mối tổng hợp và thực hiện các loại báo cáo tín dụng
c2. Phòng kế hoạch- nguồn vốn
Nhiệm vụ kế hoạch tổng hợp
+ Tổ chức thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích môi truờng kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh, các chính sách kinh doanh, chính sách marketing, chính sách khách hàng, chính sách lãI suất, chính sách huy động vốn..
+ Lập theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh ( 5 năm, 3 năm và hàng năm ) xây dựng chương trình hành động ( năm, quí, tháng) để thực hiện kế hoạch kinh doanh của chi nhánh Hà Thành
+ Xây dựng và đề xuất các hạn mức phán quyết trong hoạt động nghiệp vụ tại chi nhánh Hà Thành
+ Đầu mối tổng hợp , phân tích, báo cáo, đề xuất về các thông tin phản hồi của khách hàng
+ Tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kinh tế, phòng ngừa rủi ro
Quản lý các hệ số an toàn trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Thành, các hệ số NIM, ROA…trên cơ sở đó xây dựng chính sách giá cả cho sản phẩm, dịch vụ
+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Nhiệm vụ nguồn vốn kinh doanh
+ Tổ chức quản lý hoạt động huy động vốn và các quan hệ vốn của chi nhánh Hà Thành
+ Nghiên cứu phát triển, lựa chọn, ứng dụng sản phẩm mới về huy động vốn
+ Tham mưu giúp giám đốc chỉ đạp công tác huy động vốn tại chi nhánh Hà Thành
+ Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ với khách hàng doanh nghiệp gồm: giao ngay, kỳ hạn,…
Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế, chế độ:
+ Hướng dẫn, phổ biến, lưu giữ các văn bản pháp quy, văn bản chế độ
+ Tham mưu tư vấn cho giám đốc những vấn đề về pháp lý để chi nhánh Hà Thành hoạt động đúng pháp luật nhất là những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập các đơn vị trực thuộc
+ Tham mưu tư vấn cho giám đốc, các phòng nghiệp vụ về việc soạn thảo đàm phán, ký kết hợp đồng những vấn đề giảI quyết tố tụng trực tiếp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chi nhánh Hà Thành
d. Quản lý nội bộ
d1. Phòng tài chính- kế toán
Thực hiện công tác kế toán, tài chính cho toàn bộ họat động của chi nhánh Hà Thành ( không trực tiếp lam nhiệm vụ kế toán khách hàng và tiết kiệm) bao gồm:
Tổ chức, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác hạch toán kế toán và chế độ báo cáo của các phòng và đơn vị trực thuộc
Hậu kiểm ( đối chiếu, kiểm soát ) các chứng từ thanh toán của các phòng ban tại chi nhánh Hà thành
Lập và phân tích báo cáo tàI chính, kế toán ( bảng cân đối tàI sản, báo cáo thu nhập chi phí, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…) của chi nhánh Hà Thành
Tham mưu cho giám đốc về thực hiện chế độ tài chính kế toán
Thực hiện nộp thuế, trích lập và quản lý sử dụng các quỹ
Phân tích và đánh giá tài chính hiệu quả kinh doanh( thu thập, chi phí, lợi nhuận) của các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn chi nhánh Hà Thành
Cung cấp thông tin về tình hình tàI chính và các chỉ tiêu thanh khoản
d2. Tổ điện toán
Quản lý mạng, quản lý hệ thống phân quyền truy cập, kiểm soát theo quyết định của giám đốc, quản lý hệ thống máy móc tin học tại chi nhánh Hà Thành, đảm bảo an toàn thông suốt mọi hoạt động của chi nhánh Hà Thành
Hướng dẫn đào tạo, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc chi nhánh Hà Thành vận hành hệ thống tin học phục vụ kinh doanh, quản lý điều hành của chi nhánh.
d3. Phòng tổ chức- hành chính
Nhiệm vụ tổ chức cán bộ
+ Tham mưu cho giám đốc và hướng dẫn cán bộ thực hiện các chế độ chính sách của pháp luật về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động
+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới, thành lập giảI thể các đơn vị trực thuộc của chi nhánh Hà Thành
+ Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu hoạt động của chinhánh Hà Thành
+ Tham mưu cho giám đốc việc tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn của cán bộ và yêu cầu hoạt động của chi nhánh Hà Thành
+ Quản lý theo dõi bảo mật hồ sơ lý lịch nhận xét cán bộ nhân viên
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo của chi nhánh, bố trí cán bộ nhân viên tham gia các khoá đào tạo theo qui định
Nhiệm vụ hành chính
+ Thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần cho chi nhánh Hà Thành như: lễ tân, vận tải quản lý phương tiện,…phục vụ cho hoạt động kinh doanh
+ Thực hiện công tác bảo vệ an ninh an toàn cho con người, tài sản, tiền bạc của chi nhánh Hà Thành và kách hàng đến giao dịch tại chi nhánh
d4. Kiểm tra kiểm toán nội bộ
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm toán nội bộ tại trụ sở chi nhánh Hà Thành và tất cả các đơn vị trực thuộc chi nhánh Hà Thành
Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, chế độ tại chi nhánh Hà Thành
Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại chi nhánh theo quy chế hoạt động kiểm tra- kiểm toán nội bộ
Tư vấn cho giám đốc những vấn đề có liên quan đến hoạt động của chi nhánh giúp chi nhánh hoạt động đúng pháp luật và có hiệu quả.
Các đơn vị trực thuộc.
Gồm các phòng giao dịch, các quỹ tiết kiệm do giám đốc xác định cụ thể chức năng nhiệm vụ.
2.1.3. Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Thành
Chi nhánh Hà Thành được thành lập trên cơ sở nâng cấp phòng giao dịch trung tâm và ba quỹ trực thuộc Sở giao dịch. Chi nhánh Hà Thành đi vào hoạt động có nhiều thuận lợi bên cạnh đó cũng gặp nhiều khó khăn.
Thuận lợi: Chi nhánh đi vào hoạt động với đội ngũ trẻ có năng lực, năng động dễ tiếp nhận các công nghệ rất phù hợp với đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement