Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By justpur
#910890

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống kho bạc nhà nước

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1

1.1. Chi đầu tư XDCB và sự cần thiết của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 1

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm của chi đầu tư XDCB từ Ngân sách Nhà nước. 1

1.1.1.1. Khái niệm. 1

1.1.1.2. Đặc điểm. 1

1.1.2. Nội dung chi đầu tư XDCB từ NSNN. 2

1.1.3. Tính tất yếu phải kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 4

1.2. Khái niệm, vai trò của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 6

1.2.1. Khái niệm kiểm soát chi đầu tư XDCB. 6

1.2.2. Ý nghĩa, vai trò của kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN. 6

1.2.2.1. Khái quát về KBNN. 6

1.2.2.2.ý nghÜa, vai trß cña kiÓm so¸t thanh toán vốn ®Çu t­ XDCB qua hệ thống KBNN. 9

1.2.3. Nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN. 10

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC. 12

2.1 Khái quát tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN. 12

2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN. 18

2.2.1. Nội dung công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc nhà nước. 18

2.2.1.1 Kiểm soát hồ sơ ban đầu 20

2.2.1.2. Kiểm soát chi từng lần tạm ứng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành 21

2.2.1.3 Kiểm soát chi quyết toán dự án, công trình hoàn thành được phê duyệt 22

2.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn ®Çu t­ XDCB qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 23

2.2.1. Kiểm soát thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư: 24

2.2.2. Kiểm soát thanh toán vốn thực hiện dự án : 25

2.3. Đánh giá về công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN giai đoạn 2004- 2007. 31

2.3.1 Kết quả đạt được 31

2.3.2 Tồn tại, hạn chế 34

2.3.2.1 Tồn tại về phân bổ kế hoạch và chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản 34

2.3.2.2 Tồn tại, hạn chế của quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản 35

2.3.2.3 Tồn tại về mẫu chứng từ thanh toán vốn đầu tư và luân chuyển chứng từ thanh toán giữa các bộ phận nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước 40

2.3.2.4 Tồn tại về công tác kế toán, quyết toán vốn đầu tư hàng năm và tất toán tài khoản vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước 41

2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 42

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC. 44

3.1.Định hướng hoạt động của KBNN. 44

3.1.1. Định hướng chung. 44

3.1.2. Các định hướng cụ thể. 44

3.1.3. Các định hướng cụ thể trong hoạt động thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thông KBNN. 46

3.1.4. Mục tiêu trong hoạt động thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua hệ thống KBNN. 47

3.2. Quan điểm xây dựng các giải pháp. 48

3.3.Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN thông qua hệ thống KBNN. 48

3.3.1. Về mô hình tổ chức và phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. 49

3.3.2. Cải tiến thông báo kế hoạch vốn đầu tư . 50

3.3.3. Mối quan hệ với chủ đầu tư. 52

3.3.4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ. 53

3.3.6. Hoàn thiện quy trình thanh toán của KBNN. 54

3.3.6.1. Quy định rõ đối tượng kiểm soát thanh toán. 54

3.3.6.2. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu. 54

3.3.6.3.Nội dung kiểm soát thanh toán. 55

3.3.6.4. Mẫu chứng từ thanh toán. 55

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


được duyệt (đối với công việc không tổ chức đấu thầu) hay theo giá trúng thầu (đối với các công việc tổ chức đấu thầu).
+ Thanh toán theo dự toán: Kiểm tra, kiểm soát nội dung thanh toán với dự toán được duyệt về khối lượng thanh toán phải phù hợp với khối lượng trong dự toán, kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá, lỗi số học. Số vốn thanh toán tối đa bằng dự toán được duyệt.
+ Thanh toán theo giá trúng thầu bao gồm: Hợp đồng trọn gói là hợp đồng theo giá khoán gọn và không điều chỉnh giá trong quá trình thực hiện, khống chế mức vốn thanh toán theo hợp đồng, kiểm tra các khoản phát sinh trên nguyên tắc phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn giá theo đơn giá trúng thầu, trường hợp phát sinh theo đơn giá trúng thầu hay đơn giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hợp đồng có điều chỉnh giá thực hiện kiểm tra, kiểm soát khối lượng hoàn thành tại từng thời điểm, các chính sách chế độ dự án được hưởng tại mỗi thời điểm để áp dụng đơn giá phù hợp, kiểm tra công thức xác định đơn giá điều chỉnh.
Thời gian tạm ứng, thanh toán:
- Thời gian tạm ứng vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư cho đơn vị nhận thầu tối đa là 4 ngày làm việc; vốn chuẩn bị thực hiện dự án và vốn thực hiện dự án tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ tạm ứng hợp lệ của chủ đầu tư.
- Thời gian thanh toán khối lượng hoàn thành tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của chủ đầu tư.
Trường hợp cần thiết cán bộ thanh toán của Kho bạc Nhà nước có thể kiểm tra tại hiện trường nơi thực hiện dự án, để đảm bảo việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản là có cơ sở.
2.2.1.3 Kiểm soát chi quyết toán dự án, công trình hoàn thành được phê duyệt
Khi dự án, công trình hoàn thành được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, Kho bạc Nhà nước tiến hành kiểm tra đối chiếu số vốn đã thanh toán cho dự án, công trình. Nếu số vốn đã thanh toán nhỏ hơn số vốn quyết toán được duyệt thì Kho bạc Nhà nước căn cứ vào kế hoạch vốn bố trí cho dự án để thanh toán chi trả cho các đơn vị thụ hưởng. Nếu số vốn đã thanh toán lớn hơn số vốn quyết toán được duyệt thì Kho bạc Nhà nước phối hợp với chủ đầu tư thu hồi số vốn đã thanh toán cho các đơn vị nhận thầu.
2.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn ®Çu t­ XDCB qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Một dự án đầu tư phải tuẩn thủ đầy đủ trình tự đầu tư và xây dựng, bao gồm 3 giai đoạn : Giai đoạn chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư, dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Tương ứng với các giai đoạn này, Nhà nước giao kế hoạch vốn đầu tư hàng năm có chia ra :
- Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, trong đó bố trí đủ vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư của dự án
- Kế hoạch vốn thực hiện đầu tư, trong đó bố trí đủ vốn để thanh toán cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án, và vốn cho thực hiện dự án theo tiến độ thi công, bao gồm vốn cho công tác xây lắp (để xây dựng và lắp đặt thiết bị); mua sắm máy móc thiết bị; vốn thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí hoạt động của Ban quản lý dự án, và một số khoản chi phí khác phục vụ cho quá trình thi công công trình, chi phí cho công tác quyết toán khi công trình hoàn thành đi vào khac thác sử dụng.
Thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, các văn bản chế độ tài chính của nhà nước, KBNN đã tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN các cấp theo quy trình thanh toán vốn đầu tư trong nước ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ/KB/TTVĐT ngày (thay thế quyết định số 1127/QĐ/KB/TTVĐT ngày 29/12/2000). Theo đó trình tự kiểm soát chi vốn đầu tư được xây dựng nhằm kiểm soát toàn bộ các chi phí đầu tư theo kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm của dự án.
Để có cơ sở thực hiện kiểm soát chi, thanh toán vốn cho các dự án đầu tư được NSNN bố trí trong kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm, các Ban quản lý dự án phải mở tài khoản tại KBNN nơi thuận tiện cho việc giao dịch của Ban quản lý dự án. Hồ sơ mở tài khoản gồm: (i) Kế hoạch vốn năm được giao; (ii) Quyết định thành lập Ban quản lý dự án, bổ nhiệm kế toán trưởng.
2.2.1. Kiểm soát thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư:
Chi phí công tác chuẩn bị đầu tư bao gồm: (i) Chi phí khảo sát, điều tra thu thập tài liệu, phân tích, lựa chọn công nghệ, kỹ thuật, lựa chọn phương án xây dựng, địa điểm xây dựng . . . để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi hay Báo cáo đầu tư ; (ii) Chi phí thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.
Khi dự án được Nhà nước giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư gửi đến Phòng Thanh toán vốn đầu tư của KBNN những hồ sơ sau:
+ Văn bản của cấp thẩm quyền cho phép tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư
+ Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.
+ Hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu
+ Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm
Cán bộ thanh toán kiểm tra ngay sự đầy đủ, tính pháp lý của hồ sơ, trả lời chủ đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư bổ sung (nếu còn thiếu).
Tạm ứng vốn chuẩn bị đầu tư :
Chủ đầu tư được tạm ứng để thực hiện các công việc thuộc đối tượng được tạm ứng theo chế độ hiện hành. Đối với các hợp đồng tư vấn, mức vốn tạm ứng tối thiểu là 25% giá trị hợp đồng, nhưng nhiều nhất không vượt kế hoạch vốn cả năm bố trí cho công việc tư vấn. Khi tạm ứng, chủ đầu tư gửi đến Phòng Thanh toán VĐT của KBNN : Giấy đề nghị tạm ứng VĐT, kèm Giấy rút VĐT .
Thanh toán khối lượng chuẩn bị đầu tư hoàn thành:
Khi có khối lượng công tác chuẩn bị đầu tư hoàn thành, chủ đầu tư gửi đến Phòng Thanh toán VĐT của KBNN :
+ Phiếu giá thanh toán
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành hay Báo cáo kết quả công việc hoàn thành kèm Bảng tính giá trị khối lượng được nghiệm thu.
+ Giấy rút vốn đầu tư
Sau khi kiểm soát xong, cán bộ thanh toán làm thủ tục thanh toán cho đơn vị. Khi thanh toán khối lượng chuẩn bị đầu tư hoàn thành, đồng thời thu hồi số vốn đã tạm ứng, vốn tạm ứng được thu hồi vào từng lần cấp vốn thanh toán và được thu hồi hết trong năm kế hoạch.
Vướng mắc trong quá trình kiểm soát chi trong giai đoạn này là: Chất lượng công tác tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa cao, công tác điều tra khảo sát còn sơ sài, một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu chưa sát với yêu cầu về quy mô dự án. Một số nội dung chi chưa có định mức, như đánh giá tác động môi trường, mua tài liệu địa chất thuỷ văn, số ngày công định mức cho một công việc tại hiện trường . . .các yếu tố trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm soát chi vốn chuẩn bị đầu tư.
2.2.2. Kiểm soát thanh toán vốn thực hiện dự án :
Khi dự án được Nhà nước giao kế hoạch vốn thực hiện dự án, chủ đầu tư gửi đến Phòng Thanh toán VĐT của KBNN những hồ sơ sau:
+ Báo cáo Nghiên cứu khả thi, hay Báo cáo đầu tư và Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.
+ Tổng dự toán kèm theo Quyết định phê duyệt Thiết k
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online