Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By wendyho777
#910888

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng và phát triển hệ thông thông tin quản lý tiền gửi và tiền vay của khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ

 

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 4

A. Nội dung 6

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH – LÁNG HẠ 6

1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng nông ngiệp và phát triển nông thôn Việt nam, Chi nhánh Láng Hạ 6

1.2. Chức năng nhiệm vụ 8

1.2.1. Huy động vốn 8

1.2.2. Cho vay 8

1.2.3. Kinh doanh ngoại hối . 8

1.2.4. Kinh doanh dịch vụ 8

1.2.5. Thực hiện đầu tư dưới các hình thức . 9

1.3. Quá trình hình thành và phát triển 9

1.4. Định hướng phát triển 13

1.5. Sơ đồ tổ chức 14

1.6. Lý do chọn đề tài 15

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN GỬI VÀ TIỀN VAY CỦA KHÁCH HÀNG 16

2.1. Tầm quan trọng của thông tin trong quản lý tiền gửi và tiền vay của khách hàng 16

2.2. Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiền gửi và tiền vay của khách hàng. 17

2.3. Các công đoạn của phát triển hệ thống 18

2.4. Công cụ thực hiện đề tài 20

2.4.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft access 2003 20

2.4.2. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 20

2.4.3. Công cụ làm báo cáo Crystal Report 21

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TIỀN GỬI VÀ TIỀN VAY CỦA KHÁCH HÀNG 22

3.1. Phân tích yêu cầu 22

3.1.1. Yêu cầu chung 22

3.1.2. Yêu cầu đối với nghiệp vụ nhập khách hàng gửi tiền 23

3.1.3. Yêu cầu đối với nghiệp vụ khách hàng vay tiền 23

3.1.4. Yêu cầu đối với nghiệp vụ lập báo cáo 23

3.1.5. Các yêu cầu khác 24

3.2. Mô tả bài toán quản lý tiền giử và tiền vay của khách hàng 24

3.3. Mô hình hóa hê thống 26

3.3.1. Sơ đồ chức năng quản lý tiền giử và tiền vay của khách hàng 26

3.3.2. Sơ đồ luồng thôg tin IFD cập nhật yêu cầu khách khàng đến gửi hay vay tiền 27

3.3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD 28

3.3.3.1. Sơ đồ ngữ cảnh 28

3.3.3.2. Sơ đồ DFD mức 0 28

3.3.3.3. Sơ đồ DFD mức 1 29

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý tiền giử và tiền vay của khách hàng 30

3.4.1. Tạo bảng trong cơ sơ dữ liêu 30

3.4.2. Tạo mối quan hệ giữa các bảng 34

3.4.3. Thiết kế giao diện cập nhật dữ liệu 34

3.4.3.1. Thiết kế Form Đăng nhập hệ thông của chương trình 34

3.4.3.2. Thiết kế Form chính của chương trình 35

3.4.3.3. Thiết kế Form Danh mục khách hàng đến gửi tiền 35

3.4.3.4. Thiết kế Form Danh mục khách hàng đến vay tiền 36

3.4.3.5. Thiết kế Form Danh mục nhân viên quản lý chương trình 36

3.4.3.6. Thiết kế Form Phiếu khách hàng đến gửi tiền 37

3.4.3.7. Thiết kế Form Phiếu khách hàng đến vay tiền 37

3.4.3.8. Thiết kế Form Báo cáo trạng thái gửi tiền của khách hàng 38

3.4.3.9. Thiết kế Form Báo cáo trạng thái vay tiền của khách hàng 38

3.5. Thiết kế báo cáo của chương trình 39

3.5.1. Thiết kế báo cáo trạng thái gửi tiền của khách hàng 39

3.5.1.1. Báo cáo tiền gửi theo khách hàng đang gửi 39

3.5.1.2. Báo cáo tiền lãi suất theo khách hàng đã rút 39

3.5.1.3. Báo cáo tiền khách hàng đã lĩnh hết 40

3.5.2. Thiết kế báo cáo trạng thái vay tiền của khách hàng 40

3.5.2.1. Báo cáo tiền vay theo khách hàng đang vay 40

3.5.2.2. Báo cáo tiền lãi suất theo khách hàng đã trả 41

3.5.2.3. Báo cáo tiền khách hàng đã trả hết 41

B. KẾT LUẬN 42

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH 44

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hem.Visible = False
CmdSua.Visible = False
CmdXoa.Enabled = False
CmdGhi.Visible = True
CmdKhong.Visible = True
CmdThoat.Enabled = False
AdoKH.Recordset.AddNew
txtMaKH.SetFocus
Unlocked
xThem = True
Exit_Them_click:
Exit Sub
Err_Them_click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Them_click
End Sub
Private Sub CmdThoat_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub CmdTruoc_Click()
If AdoKH.Recordset.BOF Then
MsgBox "Ban dang o ban ghi dau tien", vbOKOnly, "Thong bao"
Else
AdoKH.Recordset.MovePrevious
End If
End Sub
Private Sub CmdXoa_Click()
On Error GoTo Err_Xoa_click
CmdThem.Visible = True
CmdSua.Visible = True
CmdXoa.Enabled = True
CmdGhi.Visible = False
CmdKhong.Visible = False
CmdThoat.Enabled = True
Dim TraLoi
TraLoi = MsgBox("Ban muon xoa Ma khach hang " & _
AdoKH.Recordset.Fields("TenKH") & " (cung voi cac thong tin lien quan)?" _
, vbYesNo, "Thong bao")
If TraLoi = 6 Then
AdoKH.Recordset.Delete
AdoKH.Recordset.MoveNext
AdoKH.Recordset.Clone
' If AdoKH.Recordset.EOF Then
' AdoKH.Recordset.MoveLast
'End If
End If
locked
Exit_Xoa_click:
Exit Sub
Err_Xoa_click:
MsgBox "Khong the xoa ban ghi nay!"
Resume Exit_Xoa_click
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim so As Integer, ngay, thang, nam
thang = Month(Now())
ngay = Day(Now())
nam = Year(Now())
Me.LblThang = thang
Me.LblNgay = ngay
Me.LblNam = nam
CmdThoat.Visible = True
CmdSua.Visible = True
CmdKhong.Visible = False
CmdGhi.Visible = False
CmdXoa.Visible = True
CmdThem.Visible = True
AdoKH.Visible = False
DGridKH.AllowDelete = False
DGridKH.AllowUpdate = False
DGridKH.AllowRowSizing = False
DGridKH.AllowArrows = False
locked
AdoKH.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\Data\QuanlyNH.mdb;Persist Security Info=False"
NapAdoKH
End Sub
Private Sub locked()
txtMaKH.locked = True
TxtTenKH.locked = True
txtDiaChi.locked = True
txtTel.locked = True
txtEmail.locked = True
lblTruong.Enabled = False
lblTimKiem.Enabled = False
CmbField.Enabled = False
txtFind.Enabled = False
DGridKH.AllowDelete = False
DGridKH.AllowUpdate = False
DGridKH.AllowRowSizing = False
DGridKH.AllowArrows = False
End Sub
Private Sub NapAdoKH()
AdoKH.CommandType = adCmdText
AdoKH.RecordSource = "SELECT * from TblDMKH order by MaKH"
AdoKH.Refresh
End Sub
Private Sub txtFind_Change()
If CmbField.Text = "" Or txtFind = "" Then
AdoKH.Recordset.Filter = ""
AdoKH.Refresh
Exit Sub
End If
AdoKH.Recordset.Filter = CmbField & " LIKE '*" & txtFind & "*'"
End Sub
Form Danh mục khách hàng đến vay tiền
Private Sub AdoKHVay_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
lblResult.Caption = "Khách hàng hiện tại có" & AdoKHVay.Recordset.RecordCount
txtSoKH.Text = "Khách hàng " & AdoKHVay.Recordset.AbsolutePosition & _
" trong " & AdoKHVay.Recordset.RecordCount
End Sub
Private Sub CmdCuoi_Click()
On Error GoTo Err_Cuoi_Click
If AdoKHVay.Recordset.EOF Then
MsgBox "Ban dang o ban ghi cuoi", vbOKOnly, "Thong bao"
Else
AdoKHVay.Recordset.MoveLast
End If
Exit_Cuoi_Click:
Exit Sub
Err_Cuoi_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Cuoi_Click
End Sub
Private Sub CmdDau_Click()
On Error GoTo Err_Dau_Click
If AdoKHVay.Recordset.BOF Then
MsgBox "Ban dang o ban ghi dau tien", vbOKOnly, "Thong bao"
Else
AdoKHVay.Recordset.MoveFirst
End If
Exit_Dau_Click:
Exit Sub
Err_Dau_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Dau_Click
End Sub
Private Sub CmdGhi_Click()
On Error GoTo Err_ghi_click
CmdThem.Visible = True
CmdSua.Visible = True
CmdXoa.Enabled = True
CmdGhi.Visible = False
CmdKhong.Visible = False
CmdThoat.Enabled = True
AdoKHVay.Recordset.UpdateBatch adAffectAll
locked
xThem = False
Exit_ghi_click:
DGridKH.SetFocus
Exit Sub
Err_ghi_click:
MsgBox "Data is invalid."
Resume Exit_ghi_click
End Sub
Private Sub CmdKhong_Click()
On Error GoTo Err_Khong_Click
CmdThem.Visible = True
CmdSua.Visible = True
CmdXoa.Enabled = True
CmdGhi.Visible = False
CmdKhong.Visible = False
CmdThoat.Enabled = True
AdoKHVay.Refresh
AdoKHVay.Recordset.Clone
AdoKHVay.Recordset.MoveLast
locked
CmdThem.SetFocus
xThem = False
Exit_Khong_Click:
DGridKH.SetFocus
Exit Sub
Err_Khong_Click:
MsgBox "Data is invalid!"
Resume Exit_Khong_Click
End Sub
Private Sub CmdSau_Click()
If AdoKHVay.Recordset.EOF Then
MsgBox "ban dang o ban ghi cuoi", vbOKOnly, "Thong bao"
Else
AdoKHVay.Recordset.MoveNext
End If
End Sub
Private Sub CmdSearch_Click()
CmdGhi.Visible = True
CmdSua.Visible = True
CmdXoa.Visible = True
CmdThem.Visible = False
CmdSearch.Visible = False
CmdStop.Visible = True
CmdThoat.Enabled = False
Unlocked
AddItem
CmbField.SetFocus
End Sub
Private Sub Unlocked()
txtMaKH.locked = False
TxtTenKH.locked = False
txtDiaChi.locked = False
txtTel.locked = False
txtEmail.locked = False
lblTruong.Enabled = True
lblTimKiem.Enabled = True
CmbField.Enabled = True
txtFind.Enabled = True
DGridKH.AllowDelete = False
DGridKH.AllowUpdate = False
DGridKH.AllowRowSizing = False
DGridKH.AllowArrows = False
End Sub
Private Sub AddItem()
CmbField.AddItem ("MaKH")
CmbField.AddItem ("TenKH")
CmbField.AddItem ("DiaChi")
CmbField.AddItem ("Tel")
CmbField.AddItem ("Email")
End Sub
Private Sub CmdStop_Click()
CmdThem.Visible = True
CmdXoa.Visible = True
CmdSua.Visible = True
CmdSearch.Visible = True
CmdStop.Visible = False
CmbField.Clear
CmdThoat.Enabled = True
txtFind.Text = ""
locked
End Sub
Private Sub CmdSua_Click()
On Error GoTo Err_Sua_click
CmdThem.Visible = False
CmdSua.Visible = False
CmdXoa.Enabled = False
CmdGhi.Visible = True
CmdKhong.Visible = True
CmdThoat.Enabled = False
recnum = AdoKHVay.Recordset.Bookmark
Unlocked
xThem = False
Exit_Sua_click:
Exit Sub
Err_Sua_click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Sua_click
End Sub
Private Sub CmdThem_Click()
On Error GoTo Err_Them_click
CmdThem.Visible = False
CmdSua.Visible = False
CmdXoa.Enabled = False
CmdGhi.Visible = True
CmdKhong.Visible = True
CmdThoat.Enabled = False
AdoKHVay.Recordset.AddNew
DGridKH.SetFocus
Unlocked
xThem = True
Exit_Them_click:
Exit Sub
Err_Them_click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Them_click
End Sub
Private Sub CmdThoat_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub CmdTruoc_Click()
If AdoKHVay.Recordset.BOF Then
MsgBox "Ban dang o ban ghi dau tien", vbOKOnly, "Thong bao"
Else
AdoKHVay.Recordset.MovePrevious
End If
End Sub
Private Sub CmdXoa_Click()
On Error GoTo Err_Xoa_click
CmdThem.Visible = True
CmdSua.Visible = True
CmdXoa.Enabled = True
CmdGhi.Visible = False
CmdKhong.Visible = False
CmdThoat.Enabled = True
Dim TraLoi
TraLoi = MsgBox("Ban muon xoa Ma khach hang " & _
AdoKHVay.Recordset.Fields("TenKH") & " (cung voi cac thong tin lien quan)?" _
, vbYesNo, "Thong bao")
If TraLoi = 6 Then
AdoKHVay.Recordset.Delete
AdoKHVay.Recordset.MoveNext
AdoKHVay.Recordset.Clone
'If AdoKHVay.Recordset.EOF Then
' AdoKHVay.Recordset.MoveLast
'End If
End If
locked
Exit_Xoa_click:
Exit Sub
Err_Xoa_click:
MsgBox "Khong the xoa ban ghi nay!"
Resume Exit_Xoa_click
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim so As Integer, ngay, thang, nam
thang = Month(Now())
ngay = Day(Now())
nam = Year(Now())
Me.LblThang = thang
Me.LblNgay = ngay
Me.LblNam = nam
locked
AdoKHVay.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\Data\QuanlyNH.mdb;Persist Security Info=False"
NapAdoKHVay
End Sub
Private Sub locked()
txtMaKH.locked = True
TxtTenKH.locked = True
txtDiaChi.locked = True
txtTel.locked = True
txtEmail.locked = True
lblTruong.Enabled = False
lblTimKiem.Enabled = False
CmbField.Enabled = False
txtFind.Enabled = False
DGridKH.AllowDelete = False
DGridKH.AllowUpdate = False
DGridKH.AllowRowSizing = False
DGridKH.AllowArrows = False
End Sub
Private Sub NapAdoKHVay()
AdoKHVay.CommandType = adCmdText
AdoKHVay.RecordSource = "SELECT * from TblDMKHVay order by MaKH"
AdoKHVay.Refresh
End Sub
Private Sub txtFind_Change()
If CmbField.Text = "" Or txtFind = "" Then
AdoKHVay.Recordset.Filter = ""
AdoKHVay.Refresh
Exit Sub
End If
AdoKHVay.Recordset.Filter = CmbField & " LIKE '*" & txtFind & "*'"
End Sub
Form Danh mục nhân viên quản lý chương trình
Private Sub AdoNV_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
lblResult.Caption = "Nhân viên hiện tại có " & AdoNV.Recordset.RecordCount
txtSoNV.Text = "Nhân viên " & AdoNV.Recordset.AbsolutePosition & _
" trong " & AdoNV.Recordset.RecordCount
End Sub
Private Sub C...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement