Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kyniem_12a8
#910880

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 3

Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng 5

I. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 5

1. Khái niệm, bản chất và nội dung kế toán của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 5

2. Phân loại chi phí sản xuất 5

II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 7

1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 7

2. Đối tượng tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây dựng 8

 3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 9

III. Giá thành xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng 23

1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây dựng 23

2. Phân loại giá thành sản phẩm xây dựng 24

IV. Tổ chức công tác tính giá thành công trình xây dựng 24

1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 24

2. Phương pháp kế toán giá thành sản phẩm xây lắp 25

Chương II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6 34

I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và đặc điểm kế toán tại Công ty xây dựng Vinaconex số 6

1. Lịch sử hình thành và phát triển 34

2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh 35

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 41

II. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Vinaconex số 6 43

1. Tập hợp chi phí 43

.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại công ty 43

 1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp hạch toán chi phí tại công ty 43

1.3. Nội dung và trình tự hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất ở công ty 44

2. Tính giá thành sản phẩm 51

Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty xây dựng Vinaconex số 6 55

I. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 55

 II. Đánh giá về tình hình kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Vinaconex số 6 55

1. Những ưu điểm của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Vinaconex số 6 56

2. Một số tồn tại và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Vinaconex số 6 57

Kết luận 59

Tài liệu tham khảo 61

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ường xuyên
Nợ TK 632
Có TK 154
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán.
Có TK 631
+ Doanh nghiệp xâydựng ghi:
Khi nhận ca hay khối lượng máy thi công đã hoàn thành do đội máy thi công bàn giao, ghi:
Nợ TK 623
Nợ TK 133
Có TK 336
Có TK 111, 112
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng thuê cả máy thi công. Khi thuê máy thi công, số tiền phải trả cho đơn vị cho thuê theo hợp đồng thuê, ghi:
Nợ TK 623
Nợ TK 133
Có TK 331 (Nếu chưa trả tiền)
Có TK 111, 112 (Nếu đã trả tiền)
Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, ghi:
Theo phương pháp kê khai thường xuyên
Nợ TK 154
Có TK 623
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Nợ TK 631
Có TK 623
3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung của hoạt động xây dựng
* Nội dung
Chi phí sản xuất chung của hoạt động xây dựng là những chi phí có liên quan đến việc tổ chức, phục vụ và quản lý thi công của các đội xây lắp ở các công trường xây dựng. Chi phí sản xuất chung là chi phí tổng hợp bao gồm nhiều khoản chi phí khác nhau thường có mối quan hệ gián tiếp đối với các đối tượng tập hợp chi phí như: lương nhân viên quản lý đội xây dựng, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây dựng, khoản trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả của công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội (thuộc biên chế của doanh nghiệp), khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội.
Kế toán chi phí sản xuất chung cần tôn trọng những quy định sau:
- Phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chung theo từng công trình, hạng mục công trình, đồng thời phải chi tiết theo các điều khoản quy định.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí sản xuất chung và các khoản giảm chi phí sản xuất chung.
- Khi thực hiện khoán chi phí sản xuất chung cho các đội xây dựng thì phải quản lý tốt theo định mức đã giao khoán, từ chối không thanh toán cho các đội nhận khoán số chi phí sản xuất chung ngoài định mức, bất hợp lý.
- Trường hợp chi phí sản xuất chung có liên quan đến nhiều đối tượng xây lắp khác nhau, kế toán phải tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng liên quan theo tiêu chuẩn hợp lý như: Chi phí nhân công trực tiếp hay chi phí sản xuất chung định mức.
*TK sử dụng: TK 627 - Chi phí sản xuất chung
Bên nợ: Các khoản chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ
Bên có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung
- Kết chuyển chi phí sản xuất chung sang bên nợ TK 631
TK này không có số dư và có 06 TK cấp 2:
+ TK 6271: Chi phí nhân viên đội sản xuất
+ TK 6272: Chi phí vật liệu
+ TK 6273: Chi phí công cụ sản xuất
+ TK 6274: Chi phí khấu hao TSCĐ
+ TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài
+ TK 6278: Chi phí bằng tiền khác.
TK này được mở chi tiết cho từng đội xây lắp, công trình, hạng mục công trình.
* Phương pháp kế toán
- Khi tính tiền lương, tiền công , các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội, của công nhân xây dựng ghi:
Nợ TK 627 (6271) - Chi phí sản xuất chung
Có TK 334 - Phải trả công nhân viên
- Khi trích BHXH, BHYT, KPCĐ được tính theo tỷ lệ % theo quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây dựng, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội, ghi:
Nợ TK 627 (6271)
Có TK 338
- Tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị khoán nội bộ (trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức hạch toán kế toán riêng) khi bản quyết toán tạm ứng về khối lượng xây lắp hoàn thành đã bàn giao được duyệt, ghi:
Nợ TK 627
Có TK 141
- Khi xuất dùng vật liệu, công cụ, công cụ dùng cho quản lý ở đội xây dựng, kế toán tính theo giá thực tế, ghi:
Nợ TK 627 (6272, 6273)
Có TK 152 (142, 242)
- Khấu hao TSCĐ dùng trong công tác quản lý ở đội xây dựng, kế toán ghi:
Nợ TK 627 (6274)
Có TK 214
- Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả như: Điện, nước, sửa chữa TSCĐ... ghi:
Nợ TK 627 (6277)
Nợ TK 133
Có TK 331, 111, 112
- Các chi phí bằng tiền khác như: Tiếp khách, công tác phí, văn phòng phẩm... ghi:
Nợ TK 627 (6278)
Có TK 111, 112
- Nếu phát sinh các khoản giảm chi phí sản xuất chung, ghi:
Nợ TK 111,112,131,152
Có TK 627
- Cuối kỳ, kế toán phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình, hạng mục công trình, ghi:
Theo phương pháp kê khai thường xuyên
Nợ TK 154
Có TK 627
Theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Nợ TK 631
Có TK 627
III. Giá thành công trình xây dựng trong doanh nghiệp xây dựng
Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ các chi phí (chi phí về lao động sống và lao động vật hoá) được tính bằng tiền để hoàn thành một khối lượng sản phẩm xây dựng theo quy định.
Trong xây dựng cơ bản thì tính giá thành sản phẩm cuối cùng của công trình xây dựng chính là tổng hạng mục công trình và các công trình hoàn thành toàn bộ bàn giao.
2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
2.1. Giá thành dự toán:
Giá thành dự toán sản phẩm xây dựng là toàn bộ các chi phí để hoàn thành khối lượng công tác xây dựng dự toán
Giá thành dự toán được xây dựng và tồn tại trong một thời gian nhất định, nó được xác định trong những điều kiện trung bình về sản xuất thi công, về tổ chức quản lý, về hao phí lao động vật tư ... cho từng loại công trình hay công việc nhất định.
2.2. Giá thành kế hoạch
Giá thành kế hoạch là giá thành được xác định từ những điều kiện và đặc điểm cụ thể của một doanh nghiệp xây dựng trong một kỳ kế hoạch nhất định.
Căn cứ vào giá thành dự toán và căn cứ vào điều kiện cụ thể, năng lực thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch, doanh nghiệp tự xây dựng những định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá để xác định những hao phí cần thiết để thi công công trình trong một kỳ kế hoạch.
Giá thành kế hoạch được xây dựng theo công thức sau:
Giá thành kế hoạch
=
Giá thành dự toán
-
Lãi do hạ giá thành
+ -
Chênh lệch so với dự toán
2.3. Giá thành thực tế
Giá thành thực tế là biểu hiện bằng tiền của tất cả chi phí trực tiếp thực tế mà doanh nghiệp xây dựng đã bỏ ra để hoàn thành một khối lượng xây lắp nhất định và được xác định theo số liệu mà kế toán cung cấp.
IV. Tổ chức CôNG tác tính giá thành sản phẩm xây lắp
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng
Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra.
Xác định đối tượng tính giá thành cũng là công việc đầu tiền trong toàn bộ công tác tính giá thành sản phẩm của kế toán. Bộ phận kế toán giá thành phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp, các loại sản phẩm và lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất, tính chất sản xuất của chúng để xác định đối tượng tính giá thành cho thích hợp.
Trong sản xuất XDCB, sản phẩm có tính đơn chiếc, đối tượng tính giá thành là từng công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành. Ngoài ra đối tượng tính giá thành có thể là từng giai đoạn công trình hay từng giai đoạn hoàn thành quy ước, tuỳ th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement