Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Destrey
#910872

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 12 – LICOGI 12

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền, là hao phí lao động sống cần thiết mà công ty trả cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng lao động của họ.

Tại các công ty xây lắp nói chung và tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Long nói riêng lực lượng lao động có hai loại là lực lượng lao động có trong danh sách của công ty và lực lượng lao động thời vụ thuê ngoài. Vì thế việc trả lương cho người lao động của công ty được áp dụng theo hai hình thức

-Trả lương theo sản phẩm: được áp dụng cho đội ngũ công nhân trực tiếp thi công ngoài công trường.

-Trả lương theo thời gian: được áp dụng cho cán bộ gián tiếp trên công ty, bộ phận quản lý gián tiếp tại các công trường.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y để ghi sổ.
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức sổ nhật ký chung
Theo hình thức kế toán nhật ký chung(NKC) hiện nay công ty đang mở các loại sổ kế toán như sau:
- Sổ kế toán tổng hợp gồm sổ cái các tài khoản: TK 621,622,627,154,141, sổ nhật ký đặc biệt TK 111,112 và sổ nhật ký chung.
Sổ kế toán chi tiết gồm có: Sổ quỹ tiền mặt (TK111), sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng (TK 112), sổ chi tiết vật tư hàng hoá (TK 152,153), sổ chi tiết phải trả người bán (TK331), sổ chi tiết phải thu của khách hàng (TK131), sổ chi tiết tạm ứng (TK141), sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh (TK154), … và các sổ chi tiết khác.
Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Sơ đồ 2.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức sổ nhật ký chung
Chứng từ gốc
Sổ nhật ký chung
Bảng tổng hợp
chi tiết
Sổ, thẻ kế toán
chi tiết
Sổ cái
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú:
Quan hệ đối chiếu
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hay định kỳ
3.2. Kế toán TSCĐ
TSCĐ là tài sản tồn tại lâu dài trong nhiều kỳ kinh doanh vì thế mọi TSCĐ trong công ty đều có bộ hồ sơ riêng, được phân loại, thống kê, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.
Mỗi TSCĐ được công ty quản lý theo 3 chỉ tiêu giá trị là: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.
3.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng:
Công ty sử dụng các chứng từ sau làm cơ sở ghi sổ kế toán để theo dõi, quản lý TSCĐ:
-Biên bản giao nhận TSCĐ
Thẻ TSCĐ: Mỗi một TSCĐ được mở một thẻ và theo dõi từ khi TSCĐ bắt đầu xuất hiện cho đến khi thanh lý hay chyển đi nơi khác
Biên bản thanh lý TSCĐ: Dùng để theo dõi TSCĐ thanh lý hay nhượng bán
Thẻ TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
Biên bản đánh giá lại TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
3.2.2. Kế toán chi tiết TSCĐ
a. Hệ thống sổ chi tiết
Công ty sử dụng hai mẫu sổ chi tiết để quản lý chi tiết TSCĐ:
Sổ chi tiết TSCĐ dùng cho các đội công trình: Mỗi một đội công trình mở một sổ dùng để theo dõi tình hình biến động TSCĐ của bộ phận.Căn cứ để ghi sổ là biên bản giao nhận TSCĐ
Sổ chi tiết TSCĐ dùng cho toàn công ty: Sổ này được mở cho cả năm, căn cứ vào cách thức, phân loại, đặc trưng kỹ thuật để phản ánh cho từng nhóm TSCĐ
b. Hạch toán chi tiết TSCĐ:
Khi có TSCĐ mới đưa vào sử dụng công ty tiến hành lập biên bản giao nhận TSCĐ cho từng đối tượng TSCĐ. Đối với những TSCĐ cùng loại, giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản. Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ kế toán ghi thẻ TSCĐ để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của công ty, thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập và có xác nhận của kế toán trưởng và được lươ ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Khi lập xong thẻ TSCĐ được dùng để ghi vào sổ chi tiết TSCĐ, sổ này được lập cho toàn công ty một quyển và cho đội thi công sử dụng TSCĐ đó một quyển.
Khi TSCĐ của công ty giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, đem đi góp vốn liên doanh, thanh lý nhượng bán… tuỳ theo từng trường hợp công ty lập các chứng từ thích hợp và ghi giảm TSCĐ trên các sổ chi tiết TSCĐ.
3.2.3. Kế toán tổng hợp TSCĐ
a. Hệ thống sổ tổng hợp:
Công ty ghi sổ theo hình thức nhật ký chung vì thế để quản lý tổng hợp TSCĐ công ty sử dụng các sổ tổng hợp sau:
Nhật ký chung
Sổ cái (của các TK211, 212, 213, 214)
b. Hạch toán tổng hợp TSCĐ
Sơ đồ khái quát hạch toán tổng hợp TSCĐ
TK 211 TK153
TK 111
TK 214
TK 133
TK 811
SD
3.2.5: Quy trình ghi sổ
Sơ đồ 2.3.3.5: Quy trình ghi sổ kế toán TSCĐ
BB giao nhận TSCĐ
Máy tính
Nhật ký chung
Thẻ TSCĐ
Sổ cái TK 211, 213, 212, 214
Sổ chi tiết TSCĐ
Sổ TH TSCĐ
Bảng cân đối
Số phát sinh
Báo cáo kế toán
Ghi hàng ngày
Ghi cuối kỳ
Quan hệ đối chiếu
3.3. Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ
Nguyên liệu, vật liệu của công ty là những đối tượng lao động do công ty mua ngoài hay tự sản xuất hay nhận của bên giao công trình dùng cho mục đích xây lắp. Công ty sử dụng phương pháp giá thực tế đích danh để tính giá nguyên vật liệu xuất kho
Công cụ công cụ là những tư liệu lao động không có đủ tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ.Công ty sử dụng phương pháp giá thực tế đích danh để tính giá công cụ công cụ xuất kho giống như nguyên vật liệu. Một số công cụ công cụ chuyên dùng của công ty là: các đà giáo, ván khuôn, công cụ công cụ gá lắp chuyên dùng cho xây lắp…
3.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng:
Công ty sử dụng các chứng từ sau làm cơ sở ghi sổ kế toán để quản lý theo dõi tình hình sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ:
Phiếu nhập kho vật tư, công cụ dụng cụ
Phiếu xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ
Phiếu xuất vật tư theo hạn mức
Biên bản kiểm nghiệm vật tư
Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
3.3.2. Kế toán chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ
Công ty sử dụng phương pháp thẻ song song để quản lý chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ
a. Hệ thống sổ chi tiết:
Hệ thống sổ chi tiết vật tư, công cụ công cụ của công ty gồm:
-Thẻ kho: Được sử dụng để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn kho về mặt số lượng của vật tư, công cụ dụng cụ. Sổ này do thủ kho lập chi tiết cho từng loại vật tư, công cụ dụng cụ.
-Sổ chi tiết vật tư,công cụ dụng cụ: Được sử dụng để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho cả về số lượng và giá trị của vật tư, công cụ dụng cụ. Sổ này do kế toán vật tư, công cụ công cụ trên phòng kế toán lập. Cơ sở lập là phiếu nhập kho hay phiếu xuất kho.
-Sổ tổng hợp nhập – xuất – tồn: Được sử dụng để theo dõi tổng hợp tình hình nhập, xuất, tồn theo cả chỉ tiêu về số lượng và giá trị. Sổ này do kế toán vật tư, công cụ công cụ lập vào cuối kỳ.
b. Hạch toán chi tiết vật tư, công cụ dụng cụ:
Hàng ngày khi nhập, xuất vật tư, công cụ công cụ thủ kho căn cứ vào chứng từ là phiếu nhập, phiếu xuất để làm căn cứ ghi vào thẻ kho của từng loại vật tư, công cụ công cụ (thủ kho thường xuyên đối chiếu giữa số tồn vật liệu trên thẻ kho và số tồn trên thực tế. Sau khi ghi song thẻ kho thủ kho chuyển chứng từ cho kế toán vật liệu. Kế toán vật liệu sau khi nhận được chứng từ do thủ kho chuyển đến thì ghi đơn giá tính thành tiền cho từng loại vật tư, công cụ công cụ trên từng phiếu nhập, phiếu xuất và ghi vào sổ chi tiết cả về hiện vật và giá trị. Cuối kỳ kế toán vật liệu tính ra số tồn cả về hiện vật và giá trị cho từng loại vật liệu trên sổ chi tiết. Kế toán vật liệu phải đối chiếu với thủ kho về mặt hiện vật và đối chiếu với kế toán tổng hợp về mặt giá trị, nếu số liệu không trùng khớp nhau thì phải tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục ngay
3.3.3 Kế toán tổng hợp vật tư, công cụ dụng cụ
a. Hệ thống sổ tổng hợp:
Để quản lý tổng hợp vật tư, công cụ công cụ công ty sử dụng các sổ tổng hợp sau:
-Nhật ký chung
-Sổ cái TK152, 153
b. Hạch toán tổng hợp vật tư, công cụ dụng cụ:
Công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán tổng hợp vật tư, công cụ dụng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement