Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#909682 Tải miễn phí luận văn cho ae ketnooi

MỤC LỤC
________________________________________________________ Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..................................................................................1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. ..................................................................1
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu. .......................................................................1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn................................................................1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. .......................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung. ....................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. ....................................................................................2
1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. .....2
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định. .................................................................2
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu. ..............................................................................2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...........................................................................3
1.4.1. Không gian nghiên cứu.........................................................................3
1.4.2. Thời gian nghiên cứu. ...........................................................................3
1.5. LƯỢC KHẢO CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU. ...................................................................................................................3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
.................................................................................................................................4
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN. ............................................................................4
2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. .......................................4
2.1.2. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính. ..................................................4
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. ..............................................................5
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu. ...................................................5
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu. ..............................................................5
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu..............................................................5
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN
PHÚC...................................................................................................................12
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC. .......12
3.1.1. Giới thiệu chung. ................................................................................12
3.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý và chức năng các phòng ban.........................12
3.2. SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (2004 – 2006).........13
3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN
TỚI. ...................................................................................................................15
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC.............................................16
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN. ........................................................................................................16
4.1.1. Đánh giá khái quát sự biến động về vốn và nguồn vốn......................16
4.1.2. Phân tích tình hình vốn kinh doanh. ...................................................23
4.1.3. Phân tích tình hình nguồn vốn kinh doanh. ........................................28
4.1.4. Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn. .................................31
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA
BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. .....................35
4.2.1. Tình hình doanh thu. ...........................................................................36
4.2.2. Tình hình chi phí.................................................................................37
4.2.3. Tình hình lợi nhuận.............................................................................39
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA
CÔNG TY.........................................................................................................43
4.3.1. Phân tích tình hình thanh toán của công ty.........................................43
4.3.2. Phân tích khả năng thanh toán của công ty. .......................................46
4.3.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách Nhà Nước. ..................50
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA
CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH. ...............................................................................51
4.4.1. Nhóm các tỷ số về kết cấu tài chính. ..................................................51
4.4.2. Nhóm các tỷ số hiệu suất sử dụng vốn. ..............................................53
4.4.3. Nhóm các tỷ số về khả năng sinh lợi. .................................................57
4.4.4. Tóm tắt đánh giá các tỷ số tài chính. ..................................................60
4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH
DUPONT. .........................................................................................................62
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC. ..................................66
5.1. NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG TY .......................................................66
5.1.1. Về cơ cấu tài chính .............................................................................68
5.1.2. Về hoạt động kinh doanh. ...................................................................68
5.1.3. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. ...............................68
5.1.4. Về hiệu quả sử dụng vốn. ...................................................................69
5.2. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH........69
5.2.1. đoán sơ bộ những nhân tố ảnh hưởng đến công ty trong năm tới. ...69
5.2.2. Điều chỉnh lại cơ cấu tài chính. ..........................................................70
5.2.3. Nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh.............................................71
5.2.4. Hạn chế rủi ro trong thanh toán. .........................................................72
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................73
6.1. KẾT LUẬN. ..............................................................................................73
6.2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................73
6.2.1. Đối với cơ quan chức năng. ................................................................74
6.2.2. Đối với công ty. ..................................................................................74
PHỤ LỤC............................................................................................................ xii
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................xv

GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu.
Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng thúc đẩy mở cửa hợp tác
với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới và đã có những bước phát
triển mạnh mẽ về mọi mặt như: kinh tế, chính trị, văn hoá …. Ngày 7/11/2006
vừa qua, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO),
mở ra một bước ngoặc quan trọng cho Đất Nước nói chung và cho nền kinh tế
nói riêng.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các doanh nghiệp cần được đối xử bình đẳng
trên một sân chơi chung, “Mạnh thắng, yếu thua” đó là quy luật tất yếu của nền
kinh tế nhiều cơ hội nhưng cũng đầy những thách thức. Sự đào thải khắc nghiệt
ấy đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét thận trọng trong từng bước
đi, từng yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của mình, trong đó vấn đề “Tài
Chính” là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Như chúng ta đã biết “Tài Chính” quyết định đến sự tồn tại, phát triển và cả
sự suy vong của doanh nghiệp. Do đó, cần thiết phải tìm hiểu và phân tích để
phát huy những mặt mạnh trong công tác tài chính đồng thời phát hiện kịp thời
những mặt yếu kém nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn tình hình tài chính tại
doanh nghiệp. Vì sự cần thiết trên, nên em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là
“Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Vạn
Phúc” .
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.
Qua thời gian thực tập tại công ty Vạn Phúc em thấy rằng trong những
năm qua, công ty chưa có hoạt động phân tích tình hình tài chính. Khi nghiên cứu
sơ bộ các báo cáo tài chính, cho thấy mặc dù tình hình kinh doanh của công ty có
lãi, nhưng tỷ suất lợi nhuận thu được là chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng
và nguồn lực hiện có của công ty. Không những thế, trong hai năm 2004 và 2005
tình hình thanh toán của công ty có dấu hiệu mất cân đối. Do đó yêu cầu đối với

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement