Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#909109

Download miễn phí Đề tài Vận dụng lý luận về phủ định biện chứng trong phân tích quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Sự chuyển đổi đó được xem như một quá trình phủ định biện chứng, nó đã tạo ra những tiền đề, những điều kiện đẩy nhanh phát triển kinh tế. Từ thực tiễn hơn 10 năm đổi mới, Đại hội VIII của Đang đã khẳng định rằng cơ chế thị trường đã phát huy tác dụng tích cực to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó chẳng những không đối lập mà còn là nhân tố khách quan cần thiết cho xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường không phải là một quá trình phủ định hoàn toàn, những nhân tố của kinh tế bao cấp còn cần thiết cho kinh tế TT vẫn được kế thừa và phát triể trong điều kiện mới. Đó là nhân tốc kế hoạch hoá và định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Lời nói đầu
Vật chất - sự tồn tại khách quan luôn vận động và không ngừng phát triển. Chúng ta đã đánh chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của con người trong việc hiểu thế giới và trinh phục thế giới trong hai thiên niên kỷ qua. Những thành tựu trong khoa học - kỹ thuật và trong mọi mặt của đời sống xã hội đã làm thay đổi dần bộ mặt thế giới. Mặc dù ở mức độ phát triển tương đối thấp Việt nam chúng ta cũng không ngừng biến đổi, vận động. Trong giai đoạn hiện nay, một trong những cải cách có tính chiến lược nhất của chúng ta trong lĩnh vực kinh tế là việc xoá bỏ nền kinh tế bao cấp kế hoạch hoá tập trung bằng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Sự đổi mới đó không những giải quyết được những mâu thuẫn nội tại của nền kinh tế mà còn đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất . Cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp những đặc trưng của nó trở nên khong còn phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh mới đòi hỏi phải được thay thế bằng một cơ chế kinh tế mới phù hợp hơn. Chính vì thế việc nghiên cứu tìm ra hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế, phù hợp điều kiện hoàn cảnh đât nước, phù hợp thời đại, khu vực và thế giới là hết sức cần thiết. Do vậy, phải vận dụng lý luận về phủ định biện chứng, một trong ba quy luật của phép biện chứng duy vật triết học Mác - Lênin vào quá trình chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
Sự thay thế kinh tế bao cấp bằng kinh tế thị trường định hướng XHCN thực chất là một quá trình phủ định biện chứng bởi nó đã tạo ra những điều kiện, những tiền đề và khả năng thực hiện phát triển kinh tế đất nước.
I. Giải quyết vấn đề
1. Lý luận về phủ định biện chứng
1.1 Khái niệm về phủ định biện chứng
Thứ nhất: Phủ định biện chứng (PĐBC) là một trong ba quy luật của phép biện chứng duy vật, nó đề cập tới hình thức của sự phát triển
PĐBC là quá trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, là mắt khâu trên con đường dẫn tới sự ra đời của cái mới, tiến bộ hơn so với cái bị phủ định. Vấn đề cơ bản cần xem xét là : Sự phát triển diễn ra theo chiều hướng nào?.
Trong triết học trước Mác đã tồn tại quan điểm vận động tròn. Vận dụng quan điểm đó vào đời sống xã hội, thì khi xã hội đạt tới một trình độ nào đó, xã hội sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu. Pitago cho rằng chu kì phát triển như vậy của nhân loại kéo dài 78 vạn năm. Tương tự với quan điểm đó, trong đạo Phật có quan niệm về sự luân hồi của kiếp người.
Tuy nhiên, quan điểm duy vật biện chứng đã mang lại lời giải đáp khác về cơ bản cho vấn đề được nêu trên.
Xem xét vấn đề trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng, triết học Mác - Lênin thấy rõ sự chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất, sự đấu tranh của các mặt đối lập dẫn tới giải quyết mâu thuẫn, sự vật cũ mất đi và sự vật mới ra đời. Mỗi sự thay thế ấy làm thành một mắt xích trong chuỗi dây phát triển của hiện thực và của tư duy. Sự ra đời của cái mới là kết quả của sự phủ định cái cũ, cái lỗi thời.
Những nhà triết học theo quan điểm siêu hình hiểu phủ định như là sự can thiệp của những lực lượng bên ngoài làm phá huỷ, thủ tiêu sự vật, chấm dứt sự phát triển của nó. Đương nhiên, trong cả tự nhiên và xã hội có những hiện tượng như vậy. Song, tính phổ biến của các quá trình phủ định diễn ra trong tự nhiên cũng như trong xã hội là sự phủ định làm mất đi cái cũ và xuất hiện cái mới tiến bộ hơn. Sự phủ định như vậy là hình thức giải quyết những mâu thuẫn nội tại của bản thân sự vật bị phủ định. Do vậy, phủ định là một khâu tất yếu của bất kì sự phát triển nào.
Trong ý thức thông thường, khái niệm “phủ định” thường được thể hiện bằng từ “không”. Trong phép biện chứng phủ định được xem là nhân tố của sự phát triển. Khái niệm về phủ định biện chức được đưa ra làm sâu sắc hơn ý nghĩa của khái niệm phủ định trong cách sự dụng thông thường đó.
Phủ định biện chứng là sự phủ định tạo ra những điều kiện, những tiền đề, khả năng để thực hiện một sự phát triển.
Thứ hai: Phân biệt phủ định biện chứng với phủ định siêu hình.
Trái với phủ định biện chứng, phủ định siêu hình là sự phủ định chấm dứt sự phát triển. Những người theo quan điểm siêu hình coi phủ định là sự loại bỏ hoàn toàn cái cũ, phủ định sạch trơn, chấm dứt sự vận động và phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng. Nhưng khi cần thì họ lại tiếp thu một cách nguyên xi, không phê phán, không cải tạo, họ lắp ghép một cách máy móc cái cũ vào cái mới. Đó là những hạn chế của phủ định siêu hình.
1.2 Những đặc trưng của phủ định biện chứng
Phủ định biện chứngcó hai đặc trưng cơ bản. Thứ nhất là tính khách quan - điều kiện của sự phát triển. Thứ hai là tính kế thừa - nhân tố liên hệ giữa cái cũ và cái mới.
PĐBC là quá trình mang tính khách quan do mâu thuẫn của bản thân sự vật quy định. Hơn nữa, cách phủ định của sự vật cũng không tuỳ từng trường hợp ý muốn con người, mỗi sự vật có cách phủ định riêng do đó mà có sự phát triển.
PĐBC không phải là sự thủ tiêu, sự phá huỷ hoàn toàn cái bị phủ định. Trái lại để dẫn tới sự ra đời của cái mới, quá trình phủ định biện chứng bao hàm trong nó nhân tố giữ lại những nội dung tích cực của cái bị phủ định. PĐBC do vậy là sự phủ định mag tính kế thừa. Với ý nghĩa như vậy, phủ định đồng thời cũng là khẳng định. Diễn đạt tư tưởng đó, Lênin viết: “Không phải sự phủ định sạch trơn, không phải sự phủ định không suy nghĩ, không phải sự phủ định hoài nghi, không phải sự do dự, cũng không phải sự nghi ngờ là cái đặc trưng và cái bản chất trong phép biện chứng…mà là sự phủ định coi như là vòng khâu của liên hệ, vòng khâu của phát triển, với sự duy trì cái khẳng định”. {V.I. Lênin toàn tập, t.29, tr.245}.
Giá trị của sự kế thừa biện chứng được quy định bởi vai trò của nó trong sự ra đời của cái mới. Không có cái mới nào ra đời từ hư vô. Nhờ việc giữ lại nhân tố tích cực của cái bị phủ định mà cái mới có tiền đề cho sự phát triển của mình.
Cái quá khứ không biến đi mà không để lại một dấu vết nào trong dòng chảy vô tận của thời gian. Thực ra, nó đã tham gia vào việc tạo ra cái hiện tại, nó tạo thành mối liên hệ sống động trong thời gian. Một trong những hình thức quan trọng của cái đựơc kế thừa trong đời sống xã hội là truyền thống. Truyền thống là cái chứa đựng trong bản thân mình những năng lực to lớn để tạo nên cái mới.
Song, ngay cả đối với nhân tố tích cực của cái bị phủ định được giữ lại, nó vẫn được duy trì dưới dạng lọc bỏ.
Với những đặc điểm như vậy, phủ định biện chứng không chỉ là nhân tố khắc phục cái cũ mà còn gắn liền với cái mới, cái khẳng định với cái quy định. Phủ định biện chứng trở thành khâu then chốt tất yếu của sự liên hệ và phát triển.
2. Vận dụng lý luận về phủ định biện chứng trong phân tích quá trình...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement