Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#909038 Tải miễn phí đồ án

LỜI CẢM ƠN

Kiến thức luôn là nền tảng cho sự thành công và là hành trang cho mỗi người
bước vào cuộc sống. Trong suốt quá trình học tập ở Trường Đại học Kỹ thuật Công
nghệ Tp.HCM, tui đã tích lũy đư ợc nhiều kiến thức cơ bản do các Thầy, các Cô tận
tình giảng dạy, truyền đạt và đó c ũng là hành trang giúp tui bư ớc vào đời, cho tui
rèn luyện bản thân và áp dụng những kiến thức đã được học ở trường để trở thành
người giúp ích cho xã hội.
Để hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp này, trước hết tui xin gởi lời Thank
sâu sắc đến Ban giám hiệu và quý Thầy Cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Tp.HCM, đặc biệt là giảng viên trực tiếp hướng dẫn, ThS. Ngô Thị Mỹ Thúy, đã
quan tâm giúp đỡ, lên kế hoạch hướng dẫn cụ thể để tui hoàn thành một cách tốt
nhất khóa luận tốt nghiệp trong thời gian qua.
Bên cạnh đó, tui xin chân thành Thank Ban giám đốc Công ty TNHH Kiểm
toán M&H và toàn thể Anh Chị trong Công ty, đặc biệt là Kiểm toán viên Lê Công
Thạnh đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình làm việc. Thời gian
không nhiều nhưng đ ã cho tui thêm m ột số kiến thức cơ bản về công việc kiểm
toán, điều này có ý nghĩa quan tr ọng cho tui trong việc hoàn thành tốt chuyên đề tốt
nghiệp này, đồng thời tạo bước đệm cho tui có thể tự tin bước vào nghề sau này.
Sau cùng, bằng tất cả tấm lòng và tình cảm của mình, tui xin gửi đến các Thầy
Cô trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM cùng toàn thể Anh Chị Công ty
TNHH Kiểm toán M&H lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................. 1
3. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................................ 2
4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 2
5. Dự kiến kết quả nghiên cứu ................................................................................. 3
6. Kết cấu đề tài ......................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI
CHÍNH ....................................................................................................................... 4
1.1. Lý luận chung về kiểm toán Báo cáo tài chính ................................................ 4
1.1.1. Khái niệm .................................................................................................... 4
1.1.2. Mục tiêu ...................................................................................................... 4
1.2. Lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương .......................... 5
1.2.1. Bản chất ...................................................................................................... 5
1.2.2. Mục tiêu ...................................................................................................... 6
1.2.3. Đặc điểm ...................................................................................................... 7
1.2.4. Quy định hiện hành về tiền lương và các khoản trích theo lương .......... 8
1.2.4.1. Quy định hiện hành về tiền lương .................................................... 8
1.2.4.2. Quy định hiện hành về các khoản trích theo lương ......................... 8
1.2.5. Chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương ............................. 11
1.2.6. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .............. 12
1.3. Kiểm soát nội bộ đối với tiền lương và các khoản trích theo lương .......... 14
1.4. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mẫu do VACPA ban hành ............ 16
1.4.1. Chuẩn bị kiểm toán ................................................................................. 16
1.4.1.1. Xem xét và chấp nhận khách hàng ................................................ 16
1.4.1.2. Hợp đồng/ Thư hẹn kiểm toán ....................................................... 16
1.4.1.3. Tính độc lập của kiểm toán viên ................................................... 17
1.4.1.4. Trao đổi với Ban giám đốc đơn vị về kế hoạch kiểm toán ............ 17
1.4.1.5. Tìm hiểu về khách hàng và môi trường hoạt động ........................ 18
1.4.1.6. Tìm hiểu về chính sách kế toán và chu trình kinh doanh quan trọng
.................................................................................................................... 18
1.4.1.7. Phân tích sơ bộ BCTC ................................................................... 18
1.4.1.8. Đánh giá chung về hệ thống KSNB của đơn vị ............................. 19
1.4.1.9. Trao đổi với BGĐ và cá nhân có liên quan về gian lận ............... 19
1.4.1.10. Trao đổi với Bộ phận Kiểm toán nội bộ/ Ban Kiểm soát về gian
lận ............................................................................................................... 20
1.4.1.11.Xác định mức trọng yếu (kế hoạch – thực hiện) .......................... 20
1.4.1.12. Xác định phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu (kế hoạch – thực hiện)
.................................................................................................................... 21
1.4.1.13. Tổng hợp kế hoạch kiểm toán ..................................................... 21
1.4.2. Thực hiện kiểm toán ............................................................................... 21
1.4.2.1.Kiểm tra hệ thống KSNB. ............................................................... 21
1.4.2.2.Tổng hợp số liệu. ............................................................................ 22
1.4.2.3.Chương trình kiểm toán ................................................................. 23
1.4.2.4.Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan. ......... 24
1.4.2.5.Soát xét các bút toán tổng hợp. ...................................................... 25
1.4.2.6.Kiểm tra năm đầu tiên – Số dư đầu năm tài chính ......................... 26
1.4.2.7.Soát xét giao dịch các bên liên quan .............................................. 26
1.4.2.8.Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính (trước
ngày phát hành báo cáo kiểm toán) ........................................................... 27
1.4.2.9.Kiểm tra các thông tin trong tài liệu có BCTC đã được kiểm toán 27
1.4.2.10.Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng và các cam kết .............................. 28
1.4.2.11.Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót 28
1.4.3. Hoàn thành kiểm toán ............................................................................ 29
1.4.3.1.Phê duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý .......... 29
1.4.3.2.Soát xét chất lượng của thành viên BGĐ độc lập. ......................... 29
1.4.3.3.Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết .................................................... 29
1.4.3.4.Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm nay. ........................ 30
1.4.3.5.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trước và sau điều chỉnh. ..................... 30
1.4.3.6.Bút toán điều chỉnh và phân loại lại, Các bút toán không điều chỉnh
.................................................................................................................... 30
1.4.3.7.Tổng hợp kết quả kiểm toán ........................................................... 31
1.4.3.8.Các vấn đề cần giải quyết trước ngày phát hành BCKT ............... 31
1.4.3.9.Thư giải trình của BGĐ khách hàng .............................................. 32
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI
CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H THỰC HIỆN ................. 33
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán M&H ........................................... 33
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty ..................................................................... 33
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................ 33
2.1.3. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................ 34
2.1.4. Đặc điểm hoạt động ................................................................................. 36
2.2. Kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH
Kiểm toán M&H ..................................................................................................... 37
2.2.1. Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ .............................................. 37
2.2.1.1. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................... 37
2.2.1.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát ................................................. 37
2.2.1.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ......................... 38
2.2.2. Thử nghiệm cơ bản.................................................................................. 40
2.2.2.1. Thủ tục phân tích ........................................................................ 40
2.2.2.2. Thử nghiệm chi tiết ..................................................................... 43
2.3. Thực trạng quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương
do công ty TNHH Kiểm toán M&H thực hiện tại công ty ABC ........................ 44
2.3.1.Lập kế hoạch kiểm toán .......................................................................... 44
2.3.1.1.Phân công nhiệm vụ .................................................................... 44

2.3.1.2.Tìm hiểu về khách hàng ............................................................... 45
2.3.1.3.Thực hiện thủ tục phân tích ......................................................... 47
2.3.1.4.Đánh giá rủi ro chung ................................................................. 48
2.3.1.5.Xác định mức trọng yếu ............................................................... 50
2.3.1.6.Thiết kế chương trình kiểm toán .................................................. 51
2.3.2.Thực hiện kiểm toán .................................................................................. 53
2.3.2.1.Thủ tục chung .............................................................................. 53
2.3.2.2.Kiểm tra phân tích khoản phải trả người lao động ..................... 54
2.3.2.3.Kiểm tra chi tiết ........................................................................... 56
2.3.3.Hoàn thành kiểm toán ............................................................................. 64
2.3.3.1.Soát xét giấy tờ kiểm toán của kiểm toán viên ............................ 64
2.3.3.2.Tổng hợp kết quả và phát hành báo cáo kiểm toán ..................... 64
CHƯƠNG 3
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DO CÔNG TY
TNHH KIỂM TOÁN M&H THỰC HIỆN .......................................................... 66
3.1. Nhận xét quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương do
công ty TNHH Kiểm toán M&H thực hiện ......................................................... 66
3.1.1. Nhận xét tình hình chung của công ty TNHH Kiểm toán M&H ảnh
hưởng đến quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương .... 66
3.1.1.1. Tình hình nhân sự ....................................................................... 66
3.1.1.2. Phân công nhiệm vụ ................................................................... 67
3.1.1.3. Giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên.......................................... 68
3.1.1.4. Công cụ hỗ trợ công việc kiểm toán ........................................... 68
3.1.2. Nhận xét Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương
........................................................................................................................... 69
3.1.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán ............................................................. 69
3.1.2.2. Thực hiện kiểm toán ................................................................... 70
3.1.2.3. Hoàn thành kiểm toán ................................................................ 72

3.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản
trích theo lương do công ty TNHH Kiểm toán M&H thực hiện........................ 72
3.2.1. Hoàn thiện tình hình chung của công ty TNHH Kiểm toán M&H
ảnh hưởng đến quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo
lương ............................................................................................................. 73
3.2.1.1. Tình hình nhân sự ....................................................................... 73
3.2.1.2. Phân công nhiệm vụ ................................................................... 73
3.2.1.3. Giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên.......................................... 74
3.2.1.4. Công cụ hỗ trợ công việc kiểm toán ........................................... 74
3.2.2. Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo
lương ............................................................................................................. 75
3.2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán ............................................................. 75
3.2.2.2. Thực hiện kiểm toán ................................................................... 79
3.2.2.3. Hoàn thành kiểm toán ................................................................ 80
KẾT LUẬN ............................................................................................................. 81


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập là xu hướng tất yếu,
khách quan có tính quy lu ật của kinh tế thị trường. Kiểm toán độc lập chính là công
cụ quản lý kinh tế, tài chính quan trọng góp phần nâng cao tính hiệu quả của nền
kinh tế thị trường. Cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung
sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kiểm toán đã được hình
thành và đi vào ho ạt động ở Việt Nam. Sự phát triển nhanh chóng của các công ty
kiểm toán độc lập trong những năm qua ở nước ta đã chứng tỏ điều này. Một trong
những hoạt động chủ yếu mà các Công ty kiểm toán độc lập cung cấp cho khách
hàng là hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả tình hình hoạt động và tài chính của doanh
nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh trọng yếu của quá trình kinh doanh.Và trong
mỗi doanh nghiệp, tiền lương đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó không chỉ là
một khoản chi phí lớn của doanh nghiệp mà nó còn là nguồn động lực khuyến khích
người lao động làm vi ệc. Mỗi doanh nghiệp đều có chính sách lương khác nhau,
chính sách lương th ể hiện chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp đối với người lao
động và khuyến khích họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Làm thế nào để có một
chính sách lương h ợp lý để khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả và tiết
kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp luôn là một câu hỏi lớn của các doanh nghiệp
trên thị trường hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trên kết quả đạt được từ đề tài
thực tập tại Công ty Kiểm toán M&H, tui đã phát triển lên thành đề tài khóa luận tốt
nghiệp: “Quy trình ki ểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong
kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán M&H thực hiện”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trong thời gian thực tập, phần hành tui thực hiện nhiều nhất là khoản phải trả
người lao động và các khoản trích theo lương, tui nhận thấy được những ưu điểm
cũng như những nhược điểm nhất định. Qua đó, tui muốn góp ít khả năng, kiến thức


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement