Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0omyluvo0o
#908671

Download miễn phí Đề tài Chương trình tính khấu hao tài sản cố định

 Trong phần mềm có rất nhiều cách tính khấu hao tài sản cố định, cũng như tính hiệu quả vốn, tuy nhiên ở phần lập trình chi tiết này chỉ nêu ra cách lập trình của 4 hàm cơ bản, trong đó có hai hàm tính khấu hao tài sản cố định và hai hàm tính hiệu quả vốn.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


động.
Tài sản cố định của doanh nghiệp có đặc điểm: tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, trong quá trình sử dụng tài sản cố định bị hao mòn dần, giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào trong giá trị của sản phẩm và hình thái ban đầu cuả nó vẫn được giữ nguyên trong suốt thời gian hữu dụng.
Khấu hao là chuyển dần giá trị hao mòn vật chất của tài sản cố định vào giá thành các sản phẩm và dịch vụ tuỳ từng trường hợp vào mức độ tham gia của tài sản cố định và quá trình sản xuất kinh doanh. Khấu hao tài sản cố định là một yếu tố chi phí và sẽ được thu hồi trong doanh thu bán sản phẩm hàng hoá và dich vụ. Đồng thời khấu hao cũng là một yếu tố quan trọng của gí trị tăng thêm(VA). Chúng được tích luỹ lại trong suốt thời gian hữu dụng của tài sản cố định và được dùng vào việc mua sắm, xây dựng tài sản cố định mới. Vì nó là một yếu tố chi phí trực tiếp trong giá thành sản phẩm và dịch vụ ảnh hưởng quan trọng đến thu nhập của doanh nghiệp nên việc tính khấu hao phải được tính theo các phương pháp nào có thể phản ánh được chính chính xác giá trị hao mòn hữu hình thực tế của tài sản cố định. Trong thực tế người ta sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tính mức khấu hao tài sản cố định hàng năm. Mỗi phướng pháp đều có ưu nhược điểm riêng.
Phương pháp khấu hao bình quân( hay khấu hao theo đường thẳng)
Theo phương pháp này người ta tiến hành trích số tiền khấu hao hàng năm trong suốt thời gian hữu dụng của tài sản cố định.
Phương pháp này thường được áp dụng đối với các tài sản cố định mà việc đóng góp của chúng vào quá trình tạo ra thu nhập của doanh nghiệp là tương đưoưng nhau qua các thời kì. Có hai cơ bản tham gia vào tính mức khấu hao hàng năm theo phương pháp này, đó là nguyên giá và số năm hữu dụng của tài sản cố định. Ngoài ra còn có yếu tố thứ ba cùng tham gia tính toán đó là giá trị còn lại của tài sản cố định sau khi hết hạn sử dụng (giá trị thanh lý của tài sản cố định sau khi hết hạn sử dụng).
Nêu ta gọi M là mức khấu hao tài sản cố định bình quân hàng năm thì M được xác định bằng công thức:
Giá trị ban đầu - giá trị còn lại
M =
Số năm sử dụng
Trong đó:
Giá trị ban đầu chính là nguyên giá của tài sản cố định
Giá trị còn lại là giá trị thanh lý của tài sản cố định sau khi hết hạn sử dụng
Số năm sử dụng là số năm hữu dụng của tài sản cố định
Ví dụ: Đầu năm 1997 doanh nghiệp mua một tài sản cố định mới để dưa vào hoạt động, với các thông tin về tài sản cố định này như sau:
- Giá mua tài sản cố định : 130 tr.đ
- Chi phí chuyên chở tài sản cố định : 5tr.đ
- Chi phí lắp đặt chạy thử: 15 tr.đ
- Thời gian hữu dụng dự kiến: 5 năm
- Giá trị còn lại: 10 tr.đ
Mức khấu hao tài sản cố định này từ năm 1997 đến năm 2001 theo phương pháp khấu hao bình quân ddược xác định như sau:
150 tr.đ - 10 tr.đ
M = = 28 tr.đ
5 năm
Để tính phương pháp khấu hao bình quân này ta cũng có thể sử dụng trực tiếp hàm SLN trong các ngôn ngữ lập trình đã có sẵn.
Phương pháp khấu hao theo sản lượng
Theo phương pháp này mức khấu hao tài sản cố định hàng năm được tính theo công thức:
Giá trị ban đầu - giá trị còn lại
Mi = *Qi
Tổng sản lượng(Qh)
Trong đó:
Mi: Mức khấu hao năm thứ i (i= 1,2,3, . . ,n)
Qh: Tổng sản lượng sản xuất ra trong thời gian hữu dụng của tài sản cố định .
Qi: Khối lượng sản phẩm tài sản cố định sản xuất năm thứ i
Ví dụ: Đầu năm 1997 doanh nghiệp mua một tài sản cố định mới để dưa vào hoạt động, với các thông tin về tài sản cố định này như sau:
- Giá mua tài sản cố định : 130 tr.đ
- Chi phí chuyên chở tài sản cố định : 5tr.đ
- Chi phí lắp đặt chạy thử: 15 tr.đ
- Thời gian hữu dụng dự kiến: 5 năm
- Giá trị còn lại: 10 tr.đ
- Sản lượng sản xuất ra trong năm 1997:10000 SP
- Tổng sản lương sản xuất ra : 40000 SP
Với số liệu này ta có thể tính được mức khấu hao phải tính trong năm 1997 như sau:
150 tr.đ - 10 tr.đ
M = *10000 = 35 tr.đ
40000 SP
Ngoài hai phương pháp cơ bản nêu trên, một số quốc gia còn sử dụng các phương pháp khác hay tính khấu hao trực tiếp theo các hàm đã dưọc định sẵn:
Hàm DB: Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định trong một thời gian xác định.
Công thức tính toán hàm này như sau:
Mi = (gtbd - ồM(1,i-1))Rate
Trong đó:
Mi là mức khấu hao năm thứ i
Gtbd là giá trị ban đầu của tài sản cố định
Gtcl là giá trị còn lại của tài sản
Sonam là số năm hữu dụng của tài sản
ồM(1,i-1) là tổng khấu hao đã tính từ trước
Rate là tỷ lệ khấu hao giảm dần
Rate=1-(gtcl/gtbd)^(1/sonam)
Hàm DDB: Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm gấp đôi (double-declining balance) hay một phương pháp khác do bạn chọn.
Công thức tính toán hàm này như sau:
Mi = ((gtbd - gtcl) - ồM(i-1))*rate/sonam
Trong đó:
Mi là mức khấu hao năm thứ i
Gtbd là giá trị ban đầu của tài sản cố định
Gtcl là giá trị còn lại của tài sản
Sonam là số năm hữu dụng của tài sản
ồM(1,i-1) là tổng khấu hao đã tính từ trước
Rate là tỷ lệ khấu hao
Hàm SYD: Tính tổng khấu hao hàng năm (Sum of year’Digits) của một tài sản cố định trong một thời gian xác định.
Công thức tính hàm này như sau:
(gtbd - gtcl) * (sonam - ky +1) * 2
Mi =
Sonam*(sonam+1)
Trong đó:
Mi là mức khấu hao năm thứ i
Gtbd là giá trị ban đầu của tài sản cố định
Gtcl là giá trị còn lại của tài sản
Sonam là số năm hữu dụng của tài sản
Ky là kỳ phải tính khấu hao
Ta có thể dựa vào các công thức tính khấu hao để tính các gái trị khác
Tính giá trị còn lại của tài sản cố định:
Chẳng hạn bây giờ ta biết tỷ lệ khấu hao của tài sản cố định trong năm trước đó gái trị ban đầu của tài sản, số năm đã sử dụng của tài sản thì dựa vào công thức tính khấu hao trung bình hàng năm ta có thể tính giá trị còn lại của tài sản cố định dựa vào công thức sau:
Gtcl = gtbd * (1 - rate)^sonam
Trong đó:
Gtbd là giá trị ban đầu của tài sản cố định
Gtcl là giá trị còn lại của tài sản
Sonam là số năm hữu dụng của tài sản
Rate là tỷ lệ khấu hao giảm dần
2. Tính hiệu quả vốn đầu tư
Đầu tư là một hoạt động chủ yếu quyết địng sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Có thể hiểu đầu tư của doanh nghiệp là sự bỏ vốn có tính chất dài hạn nhằm hình thành và bổ sung những tài sản cần thiết để thực hiện những mục tiêu kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư của doang nghiệp được thể hiện tập trung qua việc thực hiện các dự án đầu tư.
Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động kinh tế đặc thù với các mục tiêu, phương pháp và phương tiện cụ thể để đạt đến trạng thái mong muốn.
Dự án đầu tư dài hạn được thể hiện thành văn bản pháp lý làm căn cứ để thực hiện các mục tiêu đaàu tư. Những văn bản đó được gọi là những luận chứng kinh tế kĩ thuật. Vậy có thể hiểu luận chứng kinh tế kỹ thuật là văn bản phản ánh trung thực, chính ác kết quả nghiên cứu thị trường, môi trường kinh tế - kĩ thật pháp lý, về tình hình tài chính. . . có ảnh hưởng trực tiếp đến quyế...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement