Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoc9x_kut3_lov3_hoangtu1994
#908659

Download miễn phí Đề tài Ứng dụng của phủ định biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Trong những năm qua, do nhận thức phiến diện về công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến khuynh hướng ham xây dựng cộng nghiệp nặng, ham quy mô lớn và thiên về xây dựng mới, làm gay gắt thêm nhiều mặt mất kinh tế trong nền kinh tế. Để khặc phục tình trạng này,ĐạI hội VI đã đề ra chủ trương đIều chỉnh lạI cơ cấu đầu tư theo hướng: “ PhảI thực sự tập trung sức người sức của vào việc thực hiện cho được ba trương trình mục tiêu lương thực, thưc phẩm hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu công -nông nghiệp, vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất, kết hợp phát triển lưc lượng sản xuất với xác lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, kết hợp kinh tế với quốc phòng. Nhiệm vụ chung là vừa phảI giảI quyết những hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh và của chủ nghĩa thực dân mới, vừa phảI tổ chức lạI nền kinh tế vốn cùng kiệt nàn lạc hậu, xây dựng một nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong cả nước đặt nền móng cho sự nghiệp công nghiệp hoá nước nhà. Trong thời kỳ này tuy có nhiều khó khăn trở ngạI nhưng cũng đã đạt được những thành tựa quan trong trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hàng trăm công trình xây dựng tương đối lớn về các mạt công nghiệp nông nghiệp, giao thông vận tảI, văn hoá xã hội trên khắp các miền của đất nước. Có được những thành tựa như vậy là đảng đã tìm được đường lối đI đúng đắn, đã lấy kháI niệm phủ định biện chứng là nền tảng vững chắc là kim chỉ nam cho những đường lối chính sách đổi mới trong công cuộc đổi mới nền kinh tế ở việt nam
II. Giải quyết vấn đề:
II.1 Những lí luận về phủ định biện chứng:
1. KháI niệm về phủ định biện chứng:
Thế giới thực tạI mà con người đang sống bao gồm tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người đều luôn ở trong quá trình vận động phát triển và biến đổi không ngừng. quá trình phát triển biến đổi ấy là quá trình cáI mới ra đời trên cơ sở cáI cũ, thay thế cáI cũ nhưng phát triển cao hơn,đó là biện chứng. Nó chỉ ra khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Mác nói: không có lĩnh vực nào lạI có thể có sự phát triển nếu như không có sự phủ định những hình thức tồn tạI trước đó. Tất nhiên không phảI bất kỳ sự phủ định nào cũng là phủ định biện chứng, chỉ có những quá trình phủ định mà nguyên nhân của quá trình ấy nằm ngay trong chính bản thân sự vật. Sự đấu tranh chuyển hoá giữa các nguyên nhân ấy làm cho sự vật vừa kế thừa cáI cũ, đồng thời phát triển cao hơn về chất so với sự vật cũ mới được gọi là quá trình phủ định biện chứng.
Phủ định biện chứng là sự tự phủ định tạo đIều kiện tiền đề cho sự phát triển tiếp theo. Một chu kỳ, vòng khâu của sự vận động phát triển sự vật bao gồm 2 lần phủ định và ba giai đoạn: Giai đoạn khẳng định,Giai đoạn phủ định, Giai đoạn phủ định của phủ định. Qua hai lần phủ định sự vật hoàn thành được một chu kỳ phát triển của nó. Sự phủ định lần thứ hai này được gọi là phủ định của phủ định. Phủ định của phủ định xuất hiện với tư cách là cáI tổng hợp tất cả các yếu tốtích cực đã được phát triển từ trước trong cáI khẳng định ban đầu và trong cáI phủ định lần thứ nhất, cáI tổng hợp này là sự thống nhất của biện chứng tất cả những yếu tố tích cực trong các giai đoạn trước là những yếu tố mới xuất hiện trong quá trình phủ định.
2. Làm rõ bản chất của phủ định biện chứng đối với sự phát triển của sự vật
Đặc đIểm quan trọng nhất của quy luật phủ định biện chứng là sự phát triển cáI cũ nhưng trên cơ sở cao hơn đồng thời loạI bỏ những nhân tố không có lợi cho sự phát triển từ đó tạo ra một quá trình thay đổi về chất liên tục từ thấp đến cao dó cũng chính là sự khác biệt cơ bản giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.Phủ định siêu hình là sự phủ định mà nó chấm dứt sự phát triển của sự vật,nó không tạo ra được đIều kiện tiền đề cho sự phát triển Phủ định siêu hình chính là sự phủ định giết chết sự phát triển
Như vậy chỉ có phủ định biện chứng mới đem lạI những đIều kiện tiền đề cho sự phát triển của sự vật.Ví dụ hạt giống để trong đIều kiện môI trường thích hợp thì nó sẽ nảy mầm,đó chính là một sự phát triền cao hơn cáI cũ.Phủ định biện chứng có những đặc trưng sau:
Phủ định biện chứng là sự phủ định khách quan nguyên nhân trực tiếp của quá trình phủ định biện chứng nằm ngay trong bản thân sự vật.Đó là quá trình mà các mặt đối lập đấu tranh chuyển hoá lẫn nhau,mâu thuẫn được giảI quyết,sự vật cũ mất đI,sư vật mới ra đời.Đấu tranh của các mạt đối lập là thuộc tính tự nhiên vốn có của chính bản thân sự vật.Nó hoàn toàn không phảI do bất kỳ một sức mạnh nào áp đặt từ phía bên ngoàI kể cả ý chí của con người.Ví dụ công cụ sản xuất bằng cơ khí ra đời thay thế công cụ sản xuất bằng lao động thủ công là một tất yếu Sản xuất tự động hoá ra đời thay thế công cụ sản xuất bằng cơ khí của quá trình sản xuất cũng là một tất yếu,hay sự thay thế nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước,đIều này không phảI do yếu tố bên ngoàI vì thế giới đổi mới mà Việt Nam cũng đổi mới mà đIều này xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế,do những động lực tự thân của nền sản xuất xã hội quy định.
Mặt khác một vấn đề có tính nguyên tắc của phép biện chứng duy vật là tính kế thừa trong quá trình phát triển.Xu thế vận động của hiện thực khách quan nói chung là cáI mới ra đời trên cở sở kế thừa những yếu tố tích cực và hợp lý của cáI cũ Đó là quá trình sự vật chọn lọc cảI tạo và giữ lạI những mặt còn thích hợp,gạt bỏ ở cáI cũ những mặt tiêu cực lạc hậu gây trở ngạI cho quá trình phát triển.Nó là kết quả của sự tự thân vận động trên cơ sở giảI quyết những mâu thuẫn vốn có trong cùng sự vật.Như vậy cáI mới ra đời trên cở phủ định caí cũ,không phảI là sự phủ định sạch trơn mà là ssự phủ định có kế thừa,không có sự vật hiện tượng nào trong thế giới vật chất lạI ra đời từ hư vô,sống cơ lập tách biệt khỏi tất cả các sự vật hiện tượng khác.Kể cả nhận thức của chúng ta cũng như vậy.Đăc trưng bản chất của phủ định biện chứng là bảo đảm sao cho quá trình phát triển của sư vật vẫn bảo tồn được trong lòng nó những gì tích cực hợp lý đã được tạo ra ở tát cảnhững giai đoạn phát triển trước.Đây là nội dung cơ bản nhất cho sự khác nhau giữa phủ định biện chứng với các loạI phủ định khác.Ví dụ trong một hình tháI kinh tế -xã hội mới hình thành,nó không xoá bỏ tất cả những thành quả mà xã hội cũ đã đạt được trước đó.Nó chỉ loạI bỏ những yếu tố tiêu cực ngăn cảnvà kìm hãm sự phát triển của hình tháI kinh tế xã hội mới.Vì vậy mỗi hình tháI kinh tế xã hội mới ra đời bao giờ cũng giữ lạI trong lòng nó những yếu tố tích cực của hình tháI kinh tế xã hội trước.Sự kế thừa có chọn lọc theo nguyên tắc phủ định biện chứng không chỉ là nhân tố khắc phục cáI cũ mà cònlà nhân tố gắn liền giữa cái cũ với cáI mới tạo ra những vòng khâu tất yếu của sự liên hệ phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình phát triển.Kế thừa trong quá trình phát triển là một trong những vấn đề có tính nguyên tắc đối với mọi hoạt động của chúng ta,nhất là trong hoạt động kinh tế thì phảI tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc có tính kế thừa một mặt phảI t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement