Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Daryl
#908655

Download miễn phí Đề tài Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy đất nước ta chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước là phù hợp với qui luật khách quan, hợp lòng dân đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Đây chính là nội dung của công cuộc đổi mới là con đường, cách xây dựng con người mới trong quá trình vận động biện chứng của xã hội. Do hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, của nền kinh tế kém phát triển, của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp., nền kinh tế nước ta đã tụt hậu nghiêm trọng so với khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, kinh tế trị trường là điều kiện quan trọng đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi khủng hoảng, phục hồi sản xuất đẩy Nhanh tốc độ tăng trưởng, bắt kịp bước tiến của thời đại. Ta biết rằng từ năm 1986 trở về trước dù thực tế vẫn thừa nhận quan hệ hàng hoá tiền tệ nhưng thực chất đó là kinh tế hàng hoá xã hội chủ nghĩa và chính nó đã làm cho các phạm trù của kinh tế hàng hoá vốn sống động, mềm dẻo như giá trị, giá cả, lợi nhuận. bị hình thức hoá cao độ, không phản ánh được qui luật của thị trường.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng nảy sinh phát triển vì vậy chúng ta phải giải quyết những mâu thuẫn đó mới thực hiện thắng lợi đổi mới đất nước. Nếu không kịp thời nhận thức và giải quyết những mâu thuẫn đó thì xã hội rơi vào tình trạng hết khó khăn, có thể xảy ra xung đột hay có nguy cơ mất xã hội chủ nghĩa. Có thể nói mâu thuẫn với những nội dung phức tạp, sâu sắc đó cũng chính là một trong vấn đề nóng bỏng, cập nhập được giới trí thức, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đề cập tới và nghiên cưú. Do vậy để hiểu rõ thêm và nắm chắc được các qui luật mâu thuẫn đang tồn tại đan xen trong tình hình nước ta hiện nay và những cách giải quyết mâu thuẫn cho nên trong phạm vi bài này, em chỉ tập trung làm rõ quan điểm biện chứng về mâu thuẫn và bước đầu vận dụng lí luận đó để phân tích mâu thuẫn trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.
Kết cấu phần nội dung có 2 phần :
Phần 1 : Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mâu thuẫn Phần 2 : Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay.
Bài viết của em được hoàn thành dưới sự giúp đỡ hết sức tận tình của các thầy cô giáo, trong đó có cô Trần Thảo Nguyên. Nhưng với trình độ của một sinh viên mới làm tiểu luận lần đầu do vậy bài viết của em còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ dẫn nghiên cứu của các thầy cô.
Em xin trân thành cảm ơn
Hà Nội 12 - 2001
PHần 1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về mâu thuẫn
I. nội dung của qui luật
Qui luật mâu thuẫn của sự vật tức là qui luật về sự thống nhất của các mặt đối lập, là qui luật căn bản của phép biện chứng duy vật, Lê Nin nói: “ Theo ý nghĩa vốn có, phép biện chứng là: nghiên cứu mâu thuẫn ngay trong bản chất của đối tượng ” V I Lê Nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ 1981
. Vũ trụ quan của phép biện chứng duy vật nghiên cứu sự phát triển của sự vật từ nội bộ của sự vật tức là coi sự phát triển của sự vật là sự động tất nhiên trong nội bộ sự vật, sự vận động của mỗi sự vật đều liên hệ ảnh hưởng lẫn Nhau với những sự vật khác xung quanh. Như Lê Nin nói: “ Muốn thật sự hiểu biết một đối tượng phải nắm giữ và nghiên cứu mọi mặt của nó, mọi mối liên hệ và “môi giới” của nó ” V I Lê Nin : Toàn tập, nxb Tiến bộ 1981
.
1. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến : Phép biện chứng duy vật khẳng định rằng tất cả các sự vật hiện tượng tồn tại trong thực tại khách quan đều chứa đựng trong nó mâu thuẫn. Sự hình thành và phát triển của mâu thuẫn là do cấu trúc tự thân vốn có bên trong của sự vậ hiện tượng qui định. Mâu thuẫn tồn tại không phụ thuộc vào một lượng siêu tự nhiên nào, kể cả ý chí của con người. Mỗi sự vật hiện tượng đang tồn tại đều là thể thống nhất được cấu thành bởi các mặt, các khuynh hướng, các thuộc tính phat triển ngược chiều Nhau đối lập Nhau. Sự liên hệ tác động qua lại, đấu tranh chuyển hoá, bài trừ và phủ định lẫn Nhau, tạo thành động lực bên trong của mọi quá trình vận động và phát triển khách quan của chính bản thân các sự vật hiện tượng.Mâu thuẫn là một hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực : tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Mâu thuẫn tồn tại từ khi sự vật xuất hiện cho đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi một sự vật, mâu thuẫn hình thành không phải chỉ có một mà có thể có nhiều mâu thuẫn.
2. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập :
- Theo quan điểm của phép biện chứng duy vật, mặt đối lập là sự khái quát những mặt những thuộc tính, những khuynh hướng phát triển ngược chiều nhau tồn tại trong cùng một sự vật hiện tượng. Nhưng không phải bất kì hai mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn.
- Thống nhất của các mặt đối lập : Lê Nin: “ Sự thống nhất của các mặt đối lập là có điều kiện tạm thời, thoáng qua, tương đối. Sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn Nhau là tuyệt đối cũng như sự phát triển sự vận động là tuyệt đối ” Triết học Mác Lê Nin, NXB Giáo dục
. Các mặt đối lập tác động qua lại lẫn Nhau, làm điều kiện tồn tại cho Nhau phát triển. Các mặt đối lập thâm nhập lẫn Nhau và có thể chuyển hoá lẫn Nhau trong điều kiện nhất định.
- Giữa thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập đấu tranh không tách rời nhau trong đó thống nhất là tương đối, tạm thời. Nó cũng giống như đứng im là tương đối. Còn đấu tranh là tuyệt đối vĩnh viễn cũng như vận động là tuyệt đối. 3. Sự chuyển hoá của các mặt đối lập :
Mọi người đều dễ dàng thừa nhận trong thực tế có sự chuyển hoá lẫn Nhau của các mặt đối lập. Theo quan niệm biện chứng : Hai mặt đối lập luôn tồn tại đồng thời ở một sự vật ( cùng tồn tại và cùng mất đi ) nhưng vị trí, vai trò, hình thức tồn tại của hai mặt đối lập là sự chuyển hoá lẫn Nhau về vị trí, vai trò của hai mặt đối lập lúc này mặt này là chủ yếu nhưng lúc khác lại là thứ yếu và ngược lại. Các mặt đối lập đấu tranh chuyển hoá và phủ định lẫn Nhau tạo thành sự vật mới. Lê Nin nói: “ Không phải chỉ là sự thống nhất của các mặt đối lập mà còn là những chuyển của mỗi qui định, chất đặc trưng, thuộc tính sang mỗi cái khác ( sang cái đối lập với nó)” Triêt học Mác Lê Nin, NXB Giáo dục
. Khi phân tích sự tiến hoá của giới tự nhiên FEnghen đã chỉ ra: “ Thông qua sự đấu tranh thường xuyên của chúng và sự chuyển hoá cuối cùng của chúng từ mặt đối lập này thành mặt đối lập kia hay lên hình thức cao hơn, đã qui định sự sống của giới tự nhiên ” Triết học Mác Lê Nin, NXB Giáo dục
.
4. Mâu thuẫn là nguyên nhân, động lực cho sự phát triển : - Mâu thuẫn có tính khách quan, hơn nữa mâu thuẫn không có gì đáng sợ, mâu thuẫn còn là nguồn và động của mọi sự vận động và phát triển. Đi tìm động lực của sự vận động và phát triển không phải ở lực lượng bên ngoài mà ở chính ngay trong sự vật. Chẳng hạn như mâu thuẫn bên trong là nhân tố quyết định sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng. Mâu thuẫn bên trong không tồn tại và phát triển tác dụng tách dời với mâu thuẫn bên ngoài. Mâu thuẫn bên ngoài có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của sự vật. Ngoài ra còn có nhiều loại mâu thuẫn cũng tác động đến sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng.
- Muốn thúc đẩy cho sự vật phát triển không phải lẩn tránh mâu thuẫn mà phải tìm đúng mâu thuẫn và đề ra cách thức giải quyết đúng mâu thuẫn sẽ thúc đẩy sự vật phát triển Nhanh chóng và đúng hướng.
II. ý nghĩa, phương pháp luận của qui luận mâu thuẫn : - Mâu thuẫn là một hiện tượng khách quan và phổ biến hình thành từ những cấu trúc và thuộc tính bên trong vốn có tự thân của tất cả các sự vật hiện tượng trong bản thân thế giới khách quan.
- Sự vật khác Nhau thì mâu thuẫn cũng khác Nhau, mỗi sự vật đều có nhiều mâu thuẫn, mỗi mâu thuẫn lại có đặc điểm riêng của nó, quá trình phát triển của một mâu thuẫn ở mỗi giai đoạn của nó lại có những đặc điểm riêng.
- Cần nắm vững nguyên tắc để giải quyết mâu thuẫn.
Phần 2. Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement