Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By satthu_phatrinhnhieulan
#908644

Download miễn phí Đề án Một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp hiện nay

MỤC LỤC

 Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 2

I. Khái niêm, đặc điểm và vai trò TSCĐ 2

 1. Khái niệm về TSCĐ 2

 2. Đặc điểm của TSCĐ 3

 3.Vai trò của TSCĐ 4

II. Phân loại và đánh giá TSCĐ 4

 1. Phân loại TSCĐ 4

 2. Đánh giá TSCĐ 7

III. Chuẩn mực kế toán Quốc tế về TSCĐ 8

IV. Đặc điểm kế toán TSCĐ một số nước 8

 PHẦN II: KHẤU HAO TSCĐ VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 9

I. Hao mòn và khấu hao TSCĐ 9

II. Các phương pháp khấu hao TSCĐ 10

III. Chuẩn mực kế toán Quốc tế về khấu hao TSCĐ 13

IV. Đặc điểm khấu hao TSCĐ ở một số nước 13

V. Kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành 14

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KHẤU HAO TSCĐ VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP. 16

Một vài ý kiến

KẾT LUẬN 22

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hiệp sẽ đi thuê tài sản dưới hai hình thức:
+ Tài sản cố định thuê tài chính.
+ Tài sản cố định thuê hoạt động
Cách phân loại này cho ta biết cơ cấu tài sản cố định của doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài khoản cấp I và cấp II một cách hợp lý. Cho dù là tài sản cố định tự có hay thuê tài chính thì đều phải tính trích khấu hao.
* Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành tài sản cố định:
Theo cách phân loại này có thể chia ra:
- Tài sản cố định được mua sắm đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước cấp,
- Tài sản cố định được mua sắm đầu tư bằngnguồn vốn tự bổ sung,
- Tài sản cố định được mua sắm đầu tư bằng nguồn vốn liên doanh,
-Tài sản cố định được mua sắm đầu tư bằng nguồn vốn vay.
Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng giúp chúng ta quyết định sử dụng nguồn vốn khấu hao hợp lý.
* Phân loại tài sản cố định theo công dụng và tình hình sử dụng:
Theo cách phân loại này, tài sản cố định được phân thành các loại sau:
- Tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh: là tài sản cố định đang thực tế sử dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Những tài sản cố định này bắt buộc phải trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.
-Tài sản cố định hành chính sự nghiệp: Là tài sản cố địnhcủa các đơn vị hành chính sự nghiệp ( như đoàn thể quần chúng, tổ chức y tế...)
- Tài sản cố định phúc lợi: Là những tài sản cố định của các đơn vị dùng cho nhu cầu phúc lợi công cộng: như nhà văn hoá, nhà trẻ, câu lạc bộ...
- Tài sản cố định chờ xử lý: Bao gồm những tài sản cố định không cần dùng, chưa cần dùng vì thừa so với nhu cầu sử dụng hay vì không thích hợp với sự đổi mới quy trình công nghệ, bị hư hỏng, chờ thanh lý, tài sản cố định tranh chấp chờ giải quyết. Những tài sản cố định này cần xử lý nhanh chóng để thu hồi vốn sử dụng cho việc đầu tư đổi mới tài sản cố định.
Dựa vào cách phân loại này, để có thể biết được tình hình sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp để có thể đưa ra các mức khấu hao hợp lý, để thay đổi tài sản cố định cho phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của các tiến bộ khoa học kỹ thuật.
2. Đánh giá tài sản cố định:
a. Việc theo dõi, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định phải tuân theo nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá. Đánh giá tài sản cố định là bước khởi đầu quan trọng và cần thiết để tính và trích khấu hao chính xác, bảo đảm hoàn lại đầy đủ vốn đầu tư và phân tích được hiệu quả sử dụng vốn.
Theo thông lệ kế toán Việt Nam; nguyên giá tài sản cố định theo quy định cụ thể của từng loại tài sản cố định:
+ Nguyên giá tài sản cố định hữu hình.
+ Nguyên giá tài sản cố định loại đầu tư xây dựng.
+ Nguyên giá tài sản cố định loại được cấp,được chuyển đến.
+ Nguyên giá tài sản cố định loại được cho, được biếu, được tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp do phát hiện thừa.
+ Nguyên giá tài sản cố định loại mua sắm
b. Xác định giá trị hao mòn của tài sản cố định:
- Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị và giá trị sử dụng của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ của khoa học kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định.
- Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ có hệ thống nguyến giá của tài sản cố định vào chi phí kinh doanh qua thời gian sử dụng của tài sản cố định.
- Số khấu hao luỹ kế của tài sản cố định: là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí kinh doanh qua các thời kỳ kinh doanh của tài sản cố định tính đến thời điểm xác định.
Giá trị hao mòn phản ánh nguồn vốn đầu tư coi đã thu hồi được ở tài sản cố định ở một thời điểm nhất định.
Giá trị hao mòn tài sản cố định là khoản chi phí được trích định kỳ ( hàng tháng, hàng quí ) vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để hình thành một nguồn vốn nhằm tái đầu tư lại tài sản cố định do quá trình sử dụng nó bị hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình.
Khi xác định được nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định, kế toán sẽ xác định được giá trị còn lại của tài sản cố định.
- Giá trị còn lại của tài sản cố định: là số vốn đầu tư hiện còn trong tài sản ở một thời điểm nhất định. Giá trị còn lại phản ánh trên cơ sở kế toán được xác định bằng hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế tài sản cố định tính tới thời điểm xác định, nó là căn cứ để lập kế hoạch tăng cường đổi mới tài sản.
Iii. chuẩn mực kế toán quốc tế về tài sản cố định
Theo chuẩn mực kế toán quốc tế 16 (IAS 16 ), Tài sản được sử dụng trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hoá dịch vụ, hay cho các mục đích hành chính và có thời gian sử dụng nhiều hơn một kì kế toán được gọi là tài sản cố định.
IV. Đặc điểm kế toán tài sản cố định ở một số nước.
Chế độ kế toán hiện hành của từng quốc gia thường quy định cụ thể tiêu chuẩn về giá trị của tài sản cố định tuỳ theo điều kiện kinh tế, yêu cầu quản lý và trình độ quản lý kinh tế trong từng thời kỳ nhất định.
Phần II: khấu hao tài sản cố định
và kế toán khấu hao tài sản cố định.
I. hao mòn và khấu hao tài sản cố định.
Vai trò của tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, theo quan điểm kinh tế chính trị, một tài sản cố định chỉ được mua khi nó thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng tức là tài sản cố định đó có giá trị sử dụng hay có một lượng hữu dụng. Nhưng do đặc điểm của tài sản cố định là tham gia vào chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nên tài sản cố định sẽ cung cấp một lượng giá trị sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp trong suốt thời gian sử dụng dự kiến của nó. Từ đó có thể nói rằng: khi mua tài sản cố định để sử dụng thì ta cùng đồng nghĩa với việc kinh doanh đã mua một lượng giá trị sử dụng của tài sản cố định đó để cung cấp cho doanh nghiệp trong một thời gian dài ở tương lai. hay nói cách khác doanh nghiệp đã ứng trước một số chi phí thời điểm mua tài sản cố định để hy vọng nhận được một khối lượng dịch vụ trong tương lai khi sử dụng tài sản cố định này. Với kết luận này, giá trị của tài sản cố định được mua là một khoản chi phí ứng trước thì cần tính toán phân bổ chi phí tài sản cố định để thu hồi được chi phí đầu tư ban đầu. Quá trình phân bổ chi phí này được gọi là khấu hao tài sản cố định.
Khấu hao tài sản cố định còn là hình thức thu hồi vốn cố định ở tài sản cố định tương ứng với giá trị đã bị hao mòn trong kinh doanh nhằm tạo nguồn vốn tái đầu tư tài sản cố định. Phần giá trị hao mòn của tài sản cố định được chuyển dịch vào gía trị sản phẩm mới sản xuất ra, tính vào chi phí kinh doanh , theo tỷ lệ khấu hao nhất định đối với từng loại tài sản khác nhau và được thu hồi dưới hình thức tiền khấu hao. Tiền khấu hao là một bộ phận cấu thành c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement