Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lu3kchj_mY
#908640

Download miễn phí Đề tài Quy luật phủ định của phủ định với sự nghiệp đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Lời giới thiệu 1

A. Giới thiểu đề tài 2

B. Nội dung nghiên cưu 2

I. Tìm hiểu quy luật phủ định của phủ định 2

1. Phủ định biển chứng. 2

2. Quy luật phủ định của phủ định. 3

3. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ định. 4

II. Đổi mới kinh tế là sự phủ định biện chứng 4

1. Thực trạng đất nước trước 10 năm đổi mới 4

2. Quá trình đổi mới kinh tế 6

III. Những thành tựu nổI bật qua 10 năm đổi mới 15

1. Nền kinh tế đã khắc phục được trì trệ, suy thoái đạt mức tăng trưởng cao, liên tục tương đối toàn diên. 15

2. Nền kinh tế vượt qua được tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng bắt đầu có tích luỹ. 15

3. Lạm phát được han chế và đẩy lùi 16

4. Quan hệ kinh tế đối ngoại đã có bước phát triển đáng kể cả về lượng và chất. 16

5. Đời sống của các tâng lớp dân cư ngày càng được nâng cao hơn. 17

VI. Chủ trương và giải pháp của đảng, nhăm đưa đất nước đi lên tiếp tục phát triển hướng tới thế kỷ XXI. 18

 

C. Kết luận 19

Tài liệu tham khảo 20

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i ý chí quyết tâm và những nỗ lực lớn lao, nhân dân Việt nam đã khăc phục được những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh vừa qua, khôi phuc cơ sở công nghiệp, nông nghiệp giao thông vận tải, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế nhất là ở các vùng mới giải phóng.
Tuy nhiên nền kinh tế đất nước phát triển không như mong muốn, sản xuất tăng trưởng chậm, thẩm chí nhièu mặt còn sút kém.Kế hoạch kinh tế 1976- 1981 đã được thực hiển nhưng với kết quả thấp: thu nhập quốc dân tăng 0, 4%/năm (kế hoạch 13-14%/năm) sản lượng công nghiệp tăng 0, 6%/năm (kế hoạch 16-18%/năm), lương thực thiếu nghiêm trọng, bình quân đầu người giảm từ 274, 4 kg(1976)xuống con 263, 2 kg(1980), lảm phát tăng, chỉ số gia tiêu dùng từ 1976 liên tục tăng ở mức hai con số, 1980 là 25, 2%, hang hoá tiêu dùng thiéu nghiêm trọng, .đời sống nhân dân đã khó khăn lại thêm khó khăn, niềm tinh của nhân dân vào sử lãnh đạo của Đảng và Nhà nước bị giảm sút.đất nước ta thực sự lâm vào khủng hoảng nghiem trọng.
b. Giai đoạn 1981-1986
Đứng trước tình hình thực sử khó khăn như vậy. Đảng và Nhà nước đã điều chỉnh những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, từng bước đổi mới tư duy kinh tế, tạo điều kiển cho quá trình hình thành đương lối đổi mới.Nghị quyết hội nghị lần VI của ban chấp hành TW Đảng khoá VI năm 1979 về "Tình hình và nhiệm vụ cấp bách" đã đánh dấu bước khởi đầu đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế.
Trong nông nghiệp chỉ thị 100 của ban bí thư TW Đảng ra đời với nội dung khoán sản phẩm đến người lao động được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng.Nó có tác dụng chặn đứng sự sa sút trong nông nghiệp và mở đầu cho bước đổi mới cơ chế quản lý trong những năm sau, tạo đà cho sự phát triển nông nghiệp trong những năm 1981-1986.
Trong nông nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V bước đầu đã có cách nhìn mới trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, thừa nhận miền Bắc tồn tải ba thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và cá thể, miền Nam tồn tại năm thành phần: quốc doanh, tập thể, công tư hợp doanh, tư bản tư nhân và cá thể.
Những chính sách, giải phảp trên đã kích thích sản xuất.Trong giai đoạn này, các chỉ tiêu kinh tế đạt khả quan hơn: thu nhập quốc dân tăng 6, 5%, sản xuất công nghiệp tăng 9, 5%, sản xuất nông nghiệp tăng 4, 9%. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn mất cân đối bội chi ngân sách năm 1985 lên tới 36, 6%so với tổng thu.Cuộc điều chỉnh gia, lương, đội tiền năm 1985 vẫn trong khuôn khổ cơ chế cũ, đưa tới hậu quả nặng nề: lãm phat phi mã 774%(1986), lưu thông phân phối rối loạn.Đời sống nhân dân lại khó ohăn chồng chất, lòng tin của nhân dân một lần nữa bị giảm sút.Đất nước lâm vào cuộc khủng hoạng kinh tế, xã hội trầm trọng.
2. Quá trình đổi mới kinh tế
Từ sự tổng kết thực tiễn, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan, những bài họcthành công và không thành côngcuả giai đoạn 1976-1985, và với những nhận thức mới vễ CNXH, về xu thế của thời đại.Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đội mới toàn diện vàmà trọng tâm là đọi mới kinh tế. Mục tiêu bao trùm của công cuộc là "ổn định tình hình kinh tế xã hội bảo đảm những nhu cầu thiết yếu cho nhân dân, xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đậy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa trong chẳng đường tiếp theo ", từng bước đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng và đi lên, củng cố vững chăc quốc phòng và an ninh.Viêc lấy kinh tế làm trong tâm của cuộc đổi mới và cải cách kinh tế phải đi trước một bướclà tư tưởng chỉ đạo rất đúng đắn của Đảng ta.Bởi vì nếu khộng tiến hành ngay và đúng đổi mới kinh tếthì không thể có điều kiển vật chất để đổi mới các lĩnh vực khác.nội dung vàphương hướng cơ bản của cải cách kinh tế chủ yếu được thể hiển ở các lĩnh vực.
a. Đổi mới quan hệ sản xuất
Từ chỗ trước đây chỉ hướng vào phát triển kinh tế quốc doanh, tập thể chuyển sangthực hiển nhất quán lâu dài chính sách phá triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN.Các thành phần kinh tế bao gồm: kinh tế quốc doanh, tập thể, cá thể, tư bản tư nhân tư bản nhà nước.Phát triển kinh tế nhiều thành phần là quy luật khách quan phổ biến trong nền kinh tế xã hội, đó cung là sự lửa chọn phù hợp với xu thế thời đại và thực trạng cũng như xu hướng kinh tế của nước ta.
Đâylà một tư duy rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, xuất phát trước hết từ sự nhận thức rõ hơn thực trạng thấp kém, phân tán nhiều cấp độ của lực lượng sản xuất nước ta.Do đó cần có một hệ thống các quan hệ sản xuất phù hợp nhằm sự dụng tôt tiềm năng mạnh của mọi thành phần kinh tế, sự dụng hiểu quả nguồn vốn lao động, đất đai và tài nguyên khác.điều này có ý nghĩa lớn lao không chỉ với kinh tế mà còn là cơ sợ cho sự ổn định xã hội, phat triển tính dân chủ khơi dậy tính sáng tạo của mỗi người lao động cũng như toan xã hội.
Với định hướng như vậy.Nhà nướcđã từng bước xây dựng một hệ thống chính sách, thể chế nhằm sự dụng và hướng dẫn đúng đắn các thành phàn kinh tế, kinh tế quốc doanh không ngừng được củng cố tăng cường để đóng vai trò chủ đảo trong đó doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp lại, đội mới tổ chức quản lý và công nghệ để nâng cao hiểu quả, .Kinh tế hợp tác được phát triển theo quan điểm mới, không đồng nhất hợp tác hoá với tập thể hoá tư liệu sản xuất.Kinh tế cá thể, tư bản tư nhânđặc biệt kinh tế tư bản nhà nước được khuyến khích phát triển không hạn chế quy mô, địa bàn hoạt động trọng các lĩnh vực mà pháp luật cho phép.
b. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
Nội dung cơ bản của đội mới cơ chế quản lý kinh tế là xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.Cơ chế mới gắn sản xuất với thị trường thông qua giá cả hình thành theo quan hệ cung cầu đi đội với thực hiển chế độ tự chủ kinh doanh của các chủ thể kinh tế trong môi trường cạnh tranh bình đẳng.Nhà nước quản lý kinh tế thông qua hệ thống thể chế tín dụng.Công tác kế hoạch được đội mới theo hướng chuyển từ tính pháp lệnh sang tính hướng dẫn là chính, phân biệt quản lý Nhà nước với quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.Việc đội mới cơ chế quản lý cũng chính là con đường chủ yếu để nâng cao hiểu quả của mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như toàn bộ nền kinh tế.
c. Xây dựng nền kinh tế mở, hình thành thị trường thông suổt trong cả nước, gắn với thị trường khu vực và thế giới.
Đây là xu thế khách quan của nền kinh tế thế giới, nó tao đièu kiển cho nền kinh tế nước ta có thể kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Với quan niểm xây dựng một nền kinh tế mở, khắc phục tính khép kím của nền kinh tế mở.Đại hội VI của Đảng đã chủ trương bố trí lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh đầu tư, nhằm từng bước hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, cả về ngành và vùng.Từ chỗ chú trọng đầu tư vào công nghệp nặng.Đại hội VI quy...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online