Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dieuanh_93
#908615

Download miễn phí Đề tài Nghiên cứu phạm trù sở hữu, mối quan hệ giữa sở hữu và thành phần kinh tế

MỤC LỤC

Trang

A- Lời mở đầu 1

B- Nội dung 2

I- Sở hữu và cơ cấu sở hữu trong thời kỳ quá độ lên XHCN 2

1- Sở hữu và tầm quan trọng của sở hữu về tư liệu sản xuất 2

1.1. Sở hữu 2

1.2. Tầm quan trọng của sở hữu về liệu sản xuất trong đời sống kinh tế- xã hội 3

2. Cơ cấu sở hữu nước ta hiện nay 4

2.1. Sở hữu Nhà nước. 4

2.2. Sở hữu tập thể 5

2.3. Sở hữu tư bản tư nhân. 6

3.4. Sở hữu cá thể tiểu chủ. 6

2.5. Sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài. 7

2.6. Sở hữu hỗn hợp 7

II- Cơ cấu thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta. 9

1. Tính tất yếu tồn tại các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta. 9

1.1. Khái niệm thành phần kinh tế 9

1.2. Các thành phần kinh tế ở Việt Nam 9

2.3. Tính tất yếu khách quan có nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta 10

2. Cơ cấu thành phần kinh tế ở nước ta 11

2.1. Kinh tế Nhà nước 12

2.2. Kinh tế hợp tác 12

2.3. Kinh tế tư bản Nhà nước 13

2.4. Kinh tế cá thể, tiểu chủ 13

2.5. Kinh tế tư bản tư nhân 13

2.6. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 14

3. Thực tiễn giải quyết quan hệ sở hữu và thành phần kinh tế ở nước ta vừa qua 14

3.1. Những thành công chúng ta đã đạt được 14

3.2. Những hạn chế 16

3.1. Nguyên nhân 17

III- Một số giải pháp 17

1. Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nước 17

2. Mở rộng và phát triển kinh tế tập thể trong đó hợp tác xã là nòng cốt 18

3. Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa phát triển trong các ngành nghề hiện nay không cấm. 19

4. Phát triển kinh tế cá thể, tiểu chủ, nhất là kinh tế trang trại 20

5. Phát triển các hình thức kinh tế tư bản Nhà nước 20

6. Mở rộng và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 21

C- Kết luận 22

D- Tài liệu tham khảo 23

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i ra đời do nhu cầu tồn tại và phát triẻn trong cơ chế thị trường. “Hợp tác xã đã tổ chức trên cơ sở đống góp cổ phần và sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên, phân phối theo kết quả lao động và theo cổ phần, mỗi xã viên có quyền như nhau đối với công việc chung”. Điều này cho thấy, kết cấu bên trong của sở hữu tập thể đã thay đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.
2.3. Sở hữu tư bản tư nhân.
Hiện nay ở nước ta, kinh tế tư bản tư nhân đang hình thành và được phép phát triển. Đây la thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, sở hữu tư bản tư nhân bao gồm cả các doanh nghiệp của các nhà tư sản và các đơn vị kinh tế, mà phần lớn vốn do một hay một số tư nhân góp lại thêu lao động sản xuất kinh doanh dưới hình thức xí nghiệp tư doanh hay công ty cổ phần tư nhân. Trong thời kỳ quá độ, cách sản xuất tư bản chủ nghĩa không còn nguyên vẹn nữa. Bởi thế, kinh tế tư bản tư nhân nước ta chỉ hoạt động với tư cách là một thành phần kinh tế trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, được “bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp:.
3.4. Sở hữu cá thể tiểu chủ.
Đa dạng hoá các lực lượng sản xuất là một trong những cơ sở để đa dạng hoá các quan hệ sở hữu, vì sở hữu biểu hiện quan hệ của con người không chỉ đối với tư liệu sản xuất nói riêng, mà còn đối với toàn bộ lực lượng sản xuất nói chung. Nước ta, hình thức sở hữu cá thể tồn tại chủ yếu dưới hình thức kinh tế cá thể, tiểu chủ. Trước đây kinh tế cá thể, tiểu chủ có tính chất tự cấp, tự túc, lại bị trói buộc bởi cơ chế quản lý. Hiện nay nó đang được khuyến khích phát triển, và đang có xu hướng phát triển thuận lợi. Kinh tế cá thể, tiểu chủ có mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế hợp tác xã, vì thế hình thức sở hữu cá thể cũng liên quan mật thiết với hình thức sở hữu tập thể. Kinh tế cá thể, tiểu chủ bao gồm các đơn vị kinh tế và những hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào nguồn vốn và sức lao động của mỗi cá nhân là chủ yếu và đang chiếm một vị trí quan trọng ở nhiều ngành nghề nông thôn, cũng như ở thành thị. Nó có điều kiện phát huy nhanh và tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng nhóm và từng người dân. Tại Đại hội VIII, Đảng ta đã chỉ rõ “kinh tế cá thể, tiểu chủ có vị trí quan trọng, lâu dài. Giúp đỡ kinh tế cá thể tiểu chủ giúp giải quyết khó khăn về vốn, về khoa học và công nghệ, về thị trương tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn kinh tế cá thể, tiểu chủ vì lợi ích thiết thân và nhu cầu phát triển của sản xuất, từng bước đi vào làm ăn một cách tự nguyện, hay làm vệ tinh cho các doanh nghiệp hay hợp tác xã”.
Chúng ta đều biết, kinh tế cá thể, tiểu chủ về thực chất, là thành phần kinh tế sản xuất hàng hoá nhỏ. Đây là thành phần kinh tế dựa trên chế độ tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và lao động của bản thân, cho đến nay nó vẫn được coi là sở hữu cá nhân. Thứ sở hữu đó không tạo ra quan hệ sản xuất , vì nó không phải là một chế độ sở hữu độc lập mà chỉ là kết quả tất yếu của quan hệ sản xuất đang tồn tại và phản ánh bản chất của quan hệ sản xuất đó. Thành phần kinh tế này luôn chịu sự tác động của các quy luật kinh doanh và luôn chịu phân tán, vì thế cần có các biện pháp kinh tế để tác động, hướng dẫn và định hướng nó theo định hướng nó theo XHCN.
2.5. Sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài.
Từ tổng kết thực tiễn lần nay trong văn kiện của Đảng đã có một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy về nhận định các thành phần kinh tế. Bằng cách đưa thêm thành phần kinh tế có vốn đầu tư nướn ngoài vào danh mục các thành phần kinh tế nước ta. Đay là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài về tư liệu sản xuất. Nó được khuyến khích phát triển, hướng mạnh vào kết quả sản xuất, kinh doanh vào hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu, hàng hoá và dịch vụ có công nghệ cao, xây dưng các co sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Nó đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, khi kinh tế nước ta đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
2.6. Sở hữu hỗn hợp
Sở hữu hỗn hợp là hình thức sở hữu có sự tham gia của nhiều loại chủ thể khác nhau về tính chất .Có thể nói đây là một loại hình kinh tế trung gian ,có tính chất đan xen giãu thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa và thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa .Trong điều kiện hiện nay thường có ba loại chủ thể kết hợp với nhau để tạo ra các hình thức sở hữu hỗn hợp khác nhau .Đó là sự kết hợp ,liên kết giữa các chủ thể :Nhà nước tập thể và tư nhân để tạo nên dạng sở hữu sinh động như :Nhà nước và nhân dân nhà nước và tập thể ,Nhà nước ,tập thể và tư nhân,tập thể,tư nhân v.v.Thực chất, đây cũng là các xí nghiệp (hay công ty) cổ phần, chỉ có sự khác biệt là ở chổ các chủ thể không đồng nhất về tính chất. Đó là các hình thức tổ chức kinh tế không thuộc hẳn vào một thành phần kinh tế nào-hình thức kinh tế hỗn hợp nhiều loại sở hữu dưới dạng công ty , xí nghiệp cổ phần hùn vốn liên doanh hai bên, ở trong nước và nước ngoài.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,chúng ta còn phải sử dụng chủ nghĩa tư bản Nhà nước ,hay hình thức kinh tế tư bản Nhà nước làm phương tiện và cứu cánh để phát triển .Bởi chủ nghĩa tư bản Nhà nước, theo V.I.Lênin ,là một hình thưc phổ biến trong thời kỳ quá độ, và sự tồn tại của nó thực sự cần thiết .Đây là một hình thức tổ chức kinh tế, trong đó có phần tham gia của Nhà nước và tư nhân với nhiều hình thức cụ thể ,trên mọi lĩnh vực sản xuất, lưu thông , dịch vụ ,tín dụng …
ở nước ta hiện nay, “kinh tế tư bản nhà nước bao gồm các hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tế với tư bản tư nhân trong nước và hợp tác liên doanh giữa kinh tế Nhà nước với tư bản nước ngoài” .Nó có ưu thế mạnh hơn so với tư bản tư nhân ở chổ, nó đã kết hợp được sức mạnh tổng hợp của cả hai thành phần kinh tế có tiềm lực lớn nhất trong thời kỳ quá độ. Bởi vậy, hình thức sở hữu hỗn hợp ở nước ta là cái có khả năng thực hiện tập trung hoá ,chuyên môn hoá sản xuất và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong và ngoài nước
Điều kiện, môi trường làm việc thủ tục hành chính đơn giản là các điều kiện để cho “chủ nghĩa tư bản Nhà nước” có những đóng góp thật sự cho việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, chúng ta đang chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, đó chính là giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư bản Nhà nước ,đa dạng hoá các hình thức sở hữu. Tuy nhiên vấn đề cổ phần hoá còn mới mẻ , cần nhận thức một cách đầy đủ , áp dụng từng bước. Trong hình thức sở hữu hỗn hợp mà nòng cốt là thành phần kinh tế tư bản Nhà nước, còn tồn tại các thành phần kinh tế ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement