Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#882110 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁN LẺ .......................... 5
I. BÁN LẺ VÀ VỊ TRÍ CỦA BÁN LẺ TRONG KÊNH PHÂN PHỐI 5
1. Định nghĩa bán lẻ .............................................................................. 5
2. Vị trí của bán lẻ trong kênh phân phối ........................................... 6
2.1. Vị trí của dịch vụ bán lẻ trong ngành dịch vụ phân phối ............. 6
2.2. Vị trí của nhà bán lẻ trong kênh phân phối .................................. 9
2.3 Chức năng của nhà bán lẻ với tư cách là một thành viên của
kênh phân phối ................................................................................. 10
II. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH MARKETING CỦA NHÀ BÁN LẺ .... 14
1. Quyết định về thị trƣờng mục tiêu ................................................ 14
2. Quyết định về chủng loại hàng hoá và dịch vụ ............................ 14
3. Quyết định về giá cả ........................................................................ 15
4. Quyết định về phƣơng pháp kích thích tiêu dùng ....................... 16
5. Quyết định về địa điểm bố trí cửa hàng ...................................... 16
III. CÁC DẠNG CỬA HÀNG BÁN LẺ ............................................... 17
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƢƠNG
MẠI .......................................................................................................... 20
1. Tiêu chuẩn Siêu thị ......................................................................... 20
1.1. Siêu thị hạng I: ........................................................................... 20
1.2. Siêu thị hạng II: ......................................................................... 21
1.3. Siêu thị hạng III: ......................................................................... 22
2. Tiêu chuẩn Trung tâm thƣơng mại .............................................. 23
2.1. Trung tâm thương mại hạng I .................................................... 23
2.2. Trung tâm thương mại hạng II .................................................. 24
2.3. Trung tâm thương mại hạng III .................................................. 24
CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ HÀNG TIÊU
DÙNG Ở VIỆT NAM .................................................................................... 25
I. SỨC HẤP DẪN CỦA THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ HÀNG TIÊU
DÙNG Ở VIỆT NAM ............................................................................. 25
1. Xếp hạng cao trên thế giới ............................................................. 25
2. Tốc độ tăng trƣởng về doanh số .................................................... 26
3. Dân số trẻ và chi cho tiêu dùng cao ............................................... 27
II. TỐC ĐỘ TĂNG TRƢỞNG CỦA HỆ THỐNG BÁN LẺ VIỆT
NAM ........................................................................................................ 27
III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TẬP ĐOÀN BÁN LẺ LỚN ĐANG
HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM ............................................................ 30
1. Các tập đoàn bán lẻ nƣớc ngoài ........................................................ 30
1.1. Tập đoàn bán lẻ Metro Cash&Carry .......................................... 30
1.2. Siêu thị Big C thuộc tập đoàn Casino (Pháp) ............................. 36
1.3. Trung tâm thương mại Parkson .................................................. 41
2. Phân tích SWOT đối với các tập đoàn nƣớc ngoài ......................... 42
2.1. Điểm mạnh ................................................................................. 42
2.2. Điểm yếu .................................................................................... 45
2.3. Cơ hội ......................................................................................... 45
2.4. Thách thức .................................................................................. 48
3. Các tập đoàn bán lẻ trong nƣớc ................................................... 49
3.1. Tổng công ty dịch vụ thương mại Hà Nội Hapro ..................... 50
3.2. Chuỗi cửa hàng G7 mart ........................................................... 54
4. Phân tích SWOT đối với các tập đoàn trong nƣớc. ..................... 61
4.1. Điểm mạnh ................................................................................. 61
4.2. Điểm yếu .................................................................................... 61
4.3. Cơ hội ......................................................................................... 65
4.4. Thách thức .................................................................................. 66
CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG
CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM .... 69
I. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ HÀNG TIÊU
DÙNG Ở VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 VÀ SAU 2010 ...... 69
1. Xu hƣớng gia tăng nhanh chóng trong chi tiêu cá nhân ............. 69
2. Xu hƣớng thay đổi trong cách thức mua sắm .............................. 69
3. Sự thâm nhập của các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia .................... 70
4. Phát triển mạnh của các tập đoàn bán lẻ trong nƣớc ................ 71
5. Liên kết mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ....... 71
6. Xu hƣớng thay đổi trong mô hình tổ chức kinh doanh phân phối
............................................................................................................... 72
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH CẠNH
TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TRONG NƢỚC .. 73
1. Về phía nhà nƣớc ................................................................................ 73
1.1. Chính sách tuyên truyền, phổ biến và giáo dục đào tạo ............. 73
1.2. Chính sách hành chính và kinh tế............................................... 74
2. Về phía các doanh nghiệp Việt Nam ............................................. 75
2.1. Phải có sự liên kết giữa các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam và
giữa các doanh nghiệp bán lẻ với nhà sản xuất. ................................ 75
2.2.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .......................................... 77
2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ ...................................................... 77
2.4 Áp dụng công nghệ mới vào quản lý .......................................... 79
2.5. Nâng cao các hoạt động Marketing ............................................ 80
2.6. Xây dựng và phát triển thương hiệu ........................................... 81
2.7. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của doanh nghiệp .................... 82
KẾT LUẬN .................................................................................................... 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 85

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thị trường bán lẻ Việt Nam trong những năm vừa qua được đánh giá là
một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất trên thế giới. Với tốc độ tăng
trưởng kinh tế luôn đạt trên 8% nhiều năm, 50% dân số nằm trong độ tuổi từ
25 đến 33, 70% thu nhập được chi cho tiêu dùng, cơ hội mở ra cho các nhà
bán lẻ nói chung và các nhà bán lẻ Việt Nam nói riêng là rất lớn.
Tuy nhiên kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
WTO thì các thách thức đè nặng lên vai các nhà bán lẻ Việt Nam cũng không
phải là nhỏ. Những cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường bán lẻ được
đánh giá khá cao. Điều này đồng nghĩa với việc ngành bán lẻ Việt Nam sẽ
chịu nhiều tác động từ quá trình mở cửa thị trường trong khuôn khổ thực hiện
các cam kết của WTO.
Một số doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sẽ bị tổn thương do phải cạnh
tranh với các tập đoàn bán lẻ trên thế giới. Ở thời điểm hiện tại, một số tập
đoàn bán lẻ nước ngoài đã và đang hoạt động rất thành công tại thị trường
Việt Nam. Số khác đang có những sự chuẩn bị kĩ hơn nhằm chiếm lĩnh thị
trường Việt Nam như họ đã từng làm ở nhiều quốc gia khác. Sức ép đối với
các nhà phân phối, bán lẻ trong nước là rất lớn. Đối mặt với các tập đoàn
nước ngoài hùng mạnh trong điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém, Nhà nước chưa
có những chính sách, quy hoạch rõ ràng cho thị trường bán lẻ, lại gặp rất
nhiều khó khăn về vốn, nhân lực, hậu cần, kinh nghiệm…các nhà bán lẻ trong
nước đang đứng trước nguy cơ “thua trên sân nhà”. Và hậu quả sẽ không chỉ
dừng lại ở chỗ mất thị trường bán lẻ vào tay các tập đoàn nước ngoài, mà kéo
theo nó là sự sụp đổ của các nhà sản xuất trong nước, các hoạt động xuất
nhập khẩu.
Vậy các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ đó
như thế nào? Thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay ra sao? Những
điểm mạnh, điểm yếu của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam là gì? Và cần
những giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán
lẻ Việt Nam trong những năm tới?
Nhận thấy đây là một vấn đề rất cấp thiết trong tình hình hiện nay,
người viết chọn đề tài: “Thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở Việt Nam: thực
trạng và giải pháp” làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều tác giả đã và đang nghiên cứu về thị
trường bán lẻ. Nhiều khoá luận và luận văn cũng đã nghiên cứu về đề tài này.
Các số liệu thống kê về thị trường bán lẻ cũng được đề cập đến trong các báo
cáo thường niên hay trong các thống kê về hoạt động thương mại nội địa của
Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Tổng cục Thống kê.
Có khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến một vài khía cạnh của
thị trường bán lẻ như: “Xây dựng mô hình chuỗi siêu thị Co.op mart tại Việt
Nam” của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Hoà; “Những giải pháp phát triển
mạng lưới siêu thị ở Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2010” của TS.
Nguyễn Thị Nhiễu hay “Giải pháp phát triển cửa hàng tiện lợi vận doanh theo
chuỗi ở Việt Nam đến năm 2010” của Th.S Lê Minh Châu; và một số đề tài
nghiên cứu cấp Bộ do Bộ Thương mại chủ trì về mô hình tổ chức trung tâm
thương mại, các giải pháp phát triển chợ, giải pháp phát triển kênh phân phối
hàng hoá…Trong khoảng thời gian 3 năm gần đây, có một số cuộc hội thảo
về vấn đề phát triển hệ thống phân phối bán lẻ đã được tổ chức tại thành phố
Hồ Chí Minh và Hà Nội.


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement