Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#880528 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ................................................................................ 1
1.1 Đặt vấn đề .................................................................................................... 1
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu........................................................................... 1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn .................................................................. 2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung ....................................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu....................................................................................... 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu...................................................................................... 3
1.4.1 Không gian ............................................................................................. 3
1.4.2 Thời gian ................................................................................................ 3
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 3
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 4
2.1 Phương pháp luận......................................................................................... 4
2.1.1 Lý thuyết chung về kinh tế hợp tác xã..................................................... 4
2.1.2 Một số khái niệm và chỉ tiêu hiệu quả................................................... 10
2.2 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 10
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu ..................................................... 10
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 11
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 11
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ CỦA HỢP TÁC XÃ
NÔNG NGHIỆP .............................................................................................. 12
3.1 Giới thiệu chung về HTXNN Tân Thới 1 ................................................... 12
3.1.1 Khái quát về hợp tác xã......................................................................... 12
3.1.2 Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã và chức năng nhiệm vụ.......................... 13
3.1.3 Hoạt động sản xuất của hợp tác xã ........................................................ 15
3.1.4 Định hướng phát triển ........................................................................... 16
3.2 Thực trạng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp tân Thới 1 ..................... 16
3.2.1 Hoạt động bơm tưới .............................................................................. 16
3.2.2 Hoạt động bao tiêu sản phẩm ............................................................... 19
3.2.3 Hoạt động kinh doanh dịch vụ sau thu hoạch ........................................ 22

3.2.4 Hoạt động điện nông thôn .................................................................... 27
3.2.5 Phân tích kết quả các hoạt động kinh doanh của hợp tác xã................... 30
3.3 Những thuận lợi, khó khăn của HTXNN .................................................... 33
3.3.1 Thuận lợi .............................................................................................. 33
3.3.2 Khó khăn .............................................................................................. 34
3.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng .................................................................. 35
3.4.1 Môi trường kinh tế chung ảnh hưởng đến hoạt động của hợp tác xã...... 35
3.4.2 Yếu tố con người .................................................................................. 36
3.4.3 Quy mô sản xuất của từng hộ................................................................ 38
3.4.4 Chi phí đầu vào..................................................................................... 38
3.4.5 Nguồn vốn của hợp tác xã..................................................................... 39
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN ........... 41
4.1 Các nguyên nhân tồn tại ............................................................................. 41
4.2 Một số giải pháp khắc phục và phát triển.................................................... 42
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................... 45
5.1 Kết luận...................................................................................................... 45
5.2 Kiến nghị

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
Việt Nam là một nước nông nghiệp, và khoảng 53% (năm 2007) lao động
trong cả nước sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, việc sản xuất nông nghiệp của
các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn: sản xuất riêng lẻ, sản xuất theo phong
trào, … dẫn đến tình trạng khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm vì chất
lượng không đồng nhất, sản phẩm lúc dư thừa, lúc thiếu hụt. Đời sống người dân
chưa thể nâng cao. Đất nước đang phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa. Nhưng không phải bỏ qua không sản xuất nông nghiệp, mà ta
chuyển đổi cách sản xuất sao cho mang lại hiệu quả nhất, giúp người dân
nâng cao đời sống. Do đó, cần phải có sự hợp tác với nhau để cùng nhau sản
xuất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận phát triển nền kinh tế một cách vững mạnh.
Hợp tác xã, một tổ chức sản xuất đã được nhiều người biết đến trong nhiều
năm qua. Nhưng ý nghĩa thực sự của một hợp tác xã là một tổ chức hợp tác sản
xuất, dịch vụ trên tinh thần tự nguyện tham gia, cùng nhau sản xuất nhằm hỗ trợ,
giúp đỡ, tạo điều kiện cho xã viên sản xuất nâng cao đời sống kinh tế. Thì chưa
hoàn toàn được mọi người hiểu đúng, vì còn một số khó khăn trong việc chuyển
đổi theo luật hợp tác xã mới, nên chưa tạo được niềm tin cho các nông hộ tự
nguyện tham gia cùng hợp tác sản xuất nâng cao chất lượng nông sản, tiết kiệm
chi phí, và tăng lợi nhuận. Đồng thời, để nền kinh tế nông nghiệp bắt kịp xu
hướng phát triển hiện nay của thế giới. Thì đòi hỏi phải đưa những tiến bộ khoa
học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chứ không thể để tình cảnh sản xuất “con
trâu đi trước, cái cày theo sau” và đất nhà ai nấy sản xuất, ai thích sản xuất gì thì
sản xuất cái đó như trước kia. Vì sản xuất như thế, với tình hình kinh tế hiện nay
khả năng chúng ta sẽ chết dần không thể phát triển được với các mặt hàng nông
nghiệp của nước ngoài. Cần hợp tác sản xuất để phát triển và đứng vững trong
từng nhịp độ phát triển của kinh tế thị trường.
Và với những yêu cầu của thị trường như hiện nay, và sự nghi ngại chưa
dám tham gia hợp tác của nông dân vì vai trò của hợp tác xã chưa được thể hiện
rõ. Vì vậy, nếu hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội thiết thực của hợp tác xã được
mọi người biết đến nhiều hơn sẽ mang lại niềm tin cho nông dân, khuyến khích
họ tham gia hợp tác, thúc đẩy kinh tế hộ nông dân nói riêng và nền kinh tế Việt
Nam nói chung. Với những lí do trên, đề tài “ Phân tích hiệu quả sản xuất, dịch
vụ của hợp tác xã Tân Thới 1 – Phong Điền – Cần Thơ” được tìm hiểu, nghiên
cứu.
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
Dựa trên tình hình kinh tế xã hội đã và đang phát triển của hợp tác xã nông
nghiệp, những thuận lợi và khó khăn mà hợp tác xã nông nghiệp gặp phải và nhu
cầu phát triển kinh tế cho các nông hộ, các xã viên nói riêng và góp phần phát
triển kinh tế nói chung.
Trên văn bản pháp luật, các hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và phát
triển trên sự tự nguyện tham gia hợp tác cùng có lợi của các cá nhân, tổ chức với
nhau nhằm phát triển kinh tế từng thành viên nói riêng và phát triển nền nông
nghiệp nói chung đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Phân tích hiệu quả sản xuất, dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp Tân Thới 1
nhằm khuyến khích những nông hộ, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hợp tác với
nhau để cùng nhau phát triển, xây dựng nền nông nghiệp ổn định vững mạnh hơn
trong sản xuất nông nghiệp và phát triển mô hình sản xuất hợp tác xã nông
nghiệp.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ của Hợp tác xã nông
nghiệp Tân Thới 1.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ.
- Phân tích các giải pháp để phát triển hợp tác xã nông nghiệp.
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
- Thực trạng hoạt động kinh doanh của hợp tác xã như thế nào?
- Các yếu tố nào ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả hoạt động sản xuất
dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp?
- Khả năng mở rộng quy mô hợp tác xã như thế nào?


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement