Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#880230 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................................... viii
TÓM TẮT............................................................................................................................... 1
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 2
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................................ 2
2. Mục tiêu của đề tài............................................................................................................. 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................................................................... 4
4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................... 4
5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ............................................................................................ 5
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 5
7. Kết cấu luận văn ................................................................................................................ 6
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ............................... 7
1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu .......................................................................................... 7
1.1.1 Các nghiên cứu trong nước ........................................................................................... 7
1.1.2 Các nghiên cứu trên thế giới ....................................................................................... 10
1.1.3 Đánh giá chung........................................................................................................... 13
1.2. Giới thiệu về đối tượng nghiên cứu................................................................................ 14
1.2.1 Sự hình thành và phát triển của công ty....................................................................... 15
1.2.2 Ngành nghề kinh doanh............................................................................................... 16
1.2.3 Tình hình về lao động và quản lý lao động .................................................................. 17
1.2.3.1 Đặc điểm lao động của công ty................................................................................. 18
1.2.3.2 Công tác quản lý lao động của công ty ..................................................................... 18
1.2.4 Tình hình kinh doanh của công ty................................................................................ 20
1.2.5 Công tác giữ nhân viên................................................................................................ 21
1.2.5.1 Đãi ngộ về mặt vật chất ............................................................................................ 21
1.2.5.2 Đãi ngộ về mặt tinh thần .......................................................................................... 22
1.2.6 Thuận lợi và khó khăn ................................................................................................. 23
1.2.6.1 Thuận lợi.................................................................................................................. 23
1.2.6.2 Khó khăn. ................................................................................................................. 23
TÓM TẮC CHƯƠNG I......................................................................................................... 23
CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU...................................... 24
2.1 Tầm quan trọng của việc duy trì nhân viên..................................................................... 24
2.1.1 Vai trò của con người trong hoạt động sản xuất .......................................................... 24
2.1.2 Lợi ích của việc xây dựng và duy trì sự gắn kết của nhân viên..................................... 24
v
2.1.2.1 Về phía người lao động ............................................................................................ 24
2.1.2.2 Về phía người sử dụng lao động ............................................................................... 25
2.1.2.3 Về mặt xã hội ........................................................................................................... 25
2.2 Cơ sở lý thuyết ............................................................................................................... 26
2.2.1 Các lý thuyết về nhu cầu (Needs Theory) ..................................................................... 26
2.2.2 Các lý thuyết về nhận thức (Cognitive Theory) ............................................................ 28
2.2.3 Mô hình đặc điểm công việc của Hacman & Oldham (1974) ....................................... 29
2.2.4 Các nguyên nhân dẫn đến sự hài lòng trong công việc ................................................ 30
2.3 Khái niệm và hình thức của sự gắn kết với tổ chức của nhân viên .................................. 30
2.3.1 Khái niệm.................................................................................................................... 30
2.3.2 Các thành phần của sự gắn kết với tổ chức.................................................................. 32
2.4. Khái niệm về sự hài lòng công việc của người lao động ................................................ 33
2.4.1 Khái niệm về sự hài lòng công việc ............................................................................. 33
2.4.2. Quan hệ giữa sự hài lòng công việc và sự gắn kết của nhân viên................................ 34
2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc và sự gắn kết của nhân viên đối với tổ
chức..................................................................................................................................... 35
2.5.1 Lương và Thưởng........................................................................................................ 35
2.5.1.1 Tiền lương................................................................................................................ 35
2.5.1.2 Khen thưởng công bằng và sự công nhận ................................................................. 38
2.5.2 Sự phù hợp mục tiêu.................................................................................................... 39
2.5.3 Sự trao quyền .............................................................................................................. 40
2.5.4 Kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của doanh nghiệp.............................................. 41
2.5.5 Văn hóa tổ chức .......................................................................................................... 41
2.5.6 Hỗ trợ từ cấp trên và ủng hộ của đồng nghiệp............................................................. 42
2.5.6.1 Hỗ trợ từ cấp trên..................................................................................................... 42
2.5.6.2 Đồng nghiệp ủng hộ ................................................................................................. 43
2.5.7 Thương hiệu tổ chức.................................................................................................... 44
2.6 Mô hình nghiên cứu ....................................................................................................... 45
2.6.1 Tóm lược các giả thuyết đề xuất .................................................................................. 45
2.6.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất ........................................................................................ 46
TÓM TẮC CHƯƠNG II ....................................................................................................... 47
CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU....................................................... 48
3.1 Quy trình xây dựng và đánh giá thang đo....................................................................... 48
3.2 Thiết kế nghiên cứu ........................................................................................................ 49
3.2.1 Các đặc điểm chung của sản phẩm du lịch và đối tượng nghiên cứu............................ 49
3.2.1.1 Đặc tính của dịch vụ................................................................................................. 49
3.2.1.2 Đặc điểm của sản phẩm du lịch ................................................................................ 49

3.2.1.3 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 49
3.2.2 Nghiên cứu định tính ................................................................................................... 50
3.2.3 Nghiên cứu định lượng................................................................................................ 51
3.2.4 Kích thước mẫu và phương pháp thu nhập số liệu ....................................................... 51
3.3 Triển khai nghiên cứu .................................................................................................... 52
3.3.1 Nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn nhóm theo chủ đề ..................................... 52
3.3.2 Xây dựng bảng câu hỏi và đánh giá sơ bộ các thang đo .............................................. 52
3.3.2.1 Nội dung và bố cục của bảng câu hỏi ...................................................................... 52
3.3.2.2 Thang đo ................................................................................................................. 53
3.3.2.3 Hiệu chỉnh BCH và đánh giá sơ bộ các thang đo...................................................... 57
3.3.3 Các phương pháp phân tích......................................................................................... 58
3.3.3.1 Phương pháp phân tích độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha) ....................... 58
3.3.3.2 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) ..................................................... 59
3.3.3.3 Phương pháp mô hình phương trình cấu trúc (SEM) ................................................ 59
TÓM TẮC CHƯƠNG III ...................................................................................................... 62
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................................................. 63
4.1 Mô tả mẫu...................................................................................................................... 63
4.2 Giá trị các chỉ báo quan sát ........................................................................................... 67
4.3 Thủ tục phân tích mô hình.............................................................................................. 70
4.4 Đánh giá mô hình đo lường............................................................................................ 71
Mô hình đo lường sẽ được đánh giá thông qua các thủ tục sau đây. ..................................... 71
4.4.1 Phân tích các thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha ...................................... 71
4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho các chỉ báo .................................................... 74
4.4.3 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường cấu trúc khái niệm.................................... 78
4.4.3.1 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Trao quyền”........................................ 78
4.4.3.2 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Sự phù hợp mục tiêu”.......................... 78
4.4.3.3 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Tưởng thưởng vật chất và tinh thần.”.. 79
4.4.3.4 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Sự hỗ trợ của tổ chức”........................ 79
4.4.3.5 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Văn hóa tổ chức”................................ 79
4.4.3.6 Phân tích thống kê mô tả cho đo lường “Thương hiệu tổ chức”................................ 80
4.4.3.7 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của
doanh nghiệp”..................................................................................................................... 80
4.4.3.8 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Hài lòng công việc” ............................ 81
4.4.3.9 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Nỗ lực”............................................... 81
4.4.3.10 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Tự hào” ............................................ 81
4.4.3.11 Phân tích thống kê mô tả cho các đo lường “Trung thành” .................................... 82
4.4.4 Đánh giá mô hình đo lường bằng phân tích CFA......................................................... 82

vii
4.4.5 Đánh giá tính đơn hướng và giá trị hội tụ của các thang đo ........................................ 83
4.4.6 Kiểm định độ giá trị phân biệt giữa các thang đo ........................................................ 84
4.4.7 Đánh giá độ tin cậy tổng hợp và tổng phương sai trích................................................ 84
4.5 Kiểm định mô hình cấu trúc ........................................................................................... 85
TÓM TẮC CHƯƠNG IV ...................................................................................................... 91
CHƯƠNG V: BÀN LUẬN KẾT QUẢ ................................................................................... 92
5.1 Tóm tắc nghiên cứu........................................................................................................ 92
5.2 Kết quả nghiên cứu ........................................................................................................ 92
5.3 Tính mới của nghiên cứu................................................................................................ 94
5.4 Hàm ý chính sách cho công ty du lịch Khánh Hòa.......................................................... 95
5.4.1 Gợi ý thứ nhất ............................................................................................................. 96
5.4.2 Gợi ý thứ hai ............................................................................................................... 97
5.4.3 Gợi ý thứ ba ................................................................................................................ 98
5.5 Hạn chế của đề tài ....................................................................................................... 100
TÓM TẮC CHƯƠNG V ..................................................................................................... 101
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................................... 102
Kết luận ............................................................................................................................. 102
Kiến nghị ........................................................................................................................... 103
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................... 104
PHỤ LỤC.......................................................................................................................... 108
PHỤ LỤC 1 : NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM............................................................... 108
PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI (Chính thức)...................................................................... 111
PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CFA ........................................... 116
PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ MÔ HÌNH PHƯƠNG TRÌNH CẤU TRÚC ....................... 123

TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm khám phá ra các nhân tố tác động đến sự
gắn kết của nhân viên với tổ chức, ở đây là công ty du lịch Khánh Hòa. Mẫu điều tra
(hợp lệ) được thực hiện trên 330 nhân viên đang làm việc tại các đơn vị khác nhau của
công ty. Dựa trên các cơ sở lý thuyết có sẵn, kết quả nghiên cứu đã hình thành một mô
hình nghiên cứu phản ánh mối quan hệ giữa một số nhân tố với sự hài lòng công việc và
sự gắn kết của nhân viên với tổ chức, cũng như mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đó.
Trên cơ sở đó, tác giả cũng đã đưa ra một số hàm ý về việc “giữ chân” nhân viên tại
công ty du lịch Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu còn góp phần vào hệ thống thang đo ý
thức gắn kết của nhân viên với tổ chức tại công ty du lịch Khánh Hòa nói riêng và trong
lĩnh vực dịch vụ du lịch nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó đề tài cũng còn một số hạn
chế nhất định, đây là cơ sở tiền đề cho các nghiên cứu tiếp sau.


Link download cho các bạn ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thank trước khi down nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement