Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#874210 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU............................................................................................... 1
1.1. Lý do chọn đề tài:.................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................................ 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu:.............................................................................................. 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu:...................................................................................... 2
1.5. Ý nghĩa đề tài: ....................................................................................................... 2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................ 3
2.1. Các khái niệm........................................................................................................ 3
2.2. Quy trình quản trị chiến lược ................................................................................ 3
2.2.1. Giai đoạn hình thành chiến lược: ................................................................. 4
2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược: ........................................................................ 8
2.2.3. Đánh giá chiến lược ....................................................................................... 8
2.3. Kinh doanh quốc tế ............................................................................................... 8
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................... 10
3.1. Thiết kế nghiên cứu:............................................................................................ 10
3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu: ............................................................................ 10
3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu: .......................................................................... 12
3.4. Mô hình nghiên cứu: ........................................................................................... 13
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH
THUẬN AN................................................................................................................... 14
4.1. Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Thuận An:............................................ 14
4.1.1. giới thiệu về công ty TNHH Thuận An: ...................................................... 14
4.1.2. Giới thiệu ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Thuận An .............. 15
4.1.3. Cơ cấu tổ chức.............................................................................................. 15
4.2. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thuận An 2006 - 2008: ..................... 19
4.3. Tình hình xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH Thuận An: ........................... 19
4.4. Phân tích môi trường nội bộ công ty TNHH Thuận An...................................... 20
4.4.1. Các hoạt động chủ yếu ................................................................................. 20
4.4.1.1. Các hoạt động đầu vào .......................................................................... 20
4.4.1.2. Vận hành ............................................................................................... 21
4.4.1.3. Các hoạt động đầu ra............................................................................. 23
4.4.1.4. Hoạt động Marketing và bán hàng........................................................ 23
4.4.2. Các hoạt động hỗ trợ.................................................................................... 25
4.4.2.1. Quản trị nguồn nhân lực........................................................................ 25

4.4.2.2. Phát triển công nghệ.............................................................................. 25
4.4.2.3. Tài chính – kế toán................................................................................ 26
4.4.2.4. Luật pháp và quan hệ với các đối tượng hữu quan ............................... 29
4.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của công ty Thuận An (IFE) ........... 31
4.5. Phân tích môi trường tác nghiệp tác động đến công ty....................................... 31
4.5.1. Đối thủ cạnh tranh........................................................................................ 31
4.5.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty TNHH Thuận An........................ 37
4.5.3. Đối thủ tiềm ẩn............................................................................................. 39
4.5.4. Khách hàng .................................................................................................. 40
4.5.5. Nhà cung cấp................................................................................................ 41
4.5.6. Sản phẩm thay thế ........................................................................................ 42
4.6. Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến công ty .............................................. 43
4.6.1. Thực trạng xuất khẩu cá tra, ba sa của Việt Nam ........................................ 43
4.6.2. Môi trường kinh tế ....................................................................................... 46
4.6.3. Môi trường chính trị và pháp luật ................................................................ 47
4.6.4. Môi trường văn hóa – xã hội – dân số.......................................................... 49
4.6.5. Môi trường tự nhiên ..................................................................................... 51
4.6.6. Môi trường công nghệ.................................................................................. 52
4.6.7. Ma trận các yếu tố vĩ mô ảnh hưỡng đến công ty TNHH Thuận An (EFE) 52
CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THUẬN AN
GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 .............................................................................................. 54
5.1. Mục tiêu của công ty TNHH Thuận An từ 2010 – 2015 .................................... 54
5.1.1. Mục tiêu chung của công ty TNHH Thuận An............................................ 54
5.1.2. Mục tiêu phát triển xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU giai đoạn 2010 –
2015........................................................................................................................ 55
5.2. Xây dựng các phương án chiến lược................................................................... 56
5.2.1. Ma trận SWOT của công ty TNHH Thuận An ............................................ 56
5.2.2. Các chiến lược đề xuất ................................................................................. 58
5.2.2.1. Các chiến lược S-O............................................................................... 58
5.2.2.2. Các chiến lược S-T................................................................................ 58
5.2.2.3. Các chiến lược W-O.............................................................................. 58
5.2.2.4. Các chiến lược W-T.............................................................................. 59
5.3. Lựa chọn chiến lược ma trận QSPM................................................................... 60
5.4. Giải pháp thực hiện chiến lược ........................................................................... 64
5.4.1. Giải pháp mở rộng và phát triển thị trường EU........................................... 64

5.4.2. Giải pháp về marketing ................................................................................ 65
5.4.3. Giải pháp về nguồn nhân lực ....................................................................... 67
5.4.4. Giải pháp về quản lý sản xuất kinh doanh ................................................... 68
5.4.5. Giải pháp về vốn .......................................................................................... 69
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN ............................................................................................. 71
6.1. Kết luận ............................................................................................................... 71
6.2. Hạn chế................................................................................................................ 71
6.3. Kiến nghị ............................................................................................................. 71


Link download cho ae ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé :club:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement