Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#867800 Tải miễn phí khóa luận
Kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại cty TNHH hà lan châu á

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH .............................................................................................. 4
1.1 Kế toán tiêu thụ .......................................................................................... 4
1.1.1 Một số vấn đề chung .................................................................................. 4
1.1.1.1 Bán hàng trong nước ..................................................................... 4
1.1.1.2 Xuất khẩu hàng hóa ....................................................................... 4
1.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng ...................................................................... 8
1.1.2.1 Khái niệm và điều kiện ghi nhận doanh thu ................................... 8
1.1.2.2 Tài khoản sử dụng ......................................................................... 9
1.1.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng trong nước ...................................... 10
1.1.2.4 Kế toán xuất khẩu trực tiếp .......................................................... 10
1.1.2.5 Kế toán xuất khẩu ủy thác ........................................................... 12
1.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu ................................................................ 14
1.1.3.1 Chiết khấu thương mại ................................................................ 14
1.1.3.2 Hàng bán bị trả lại ....................................................................... 15
1.1.3.3 Giảm giá hàng bán ...................................................................... 16
1.1.3.4 Các khoản thuế ............................................................................ 17
1.1.4 Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................ 19
1.1.4.1 Khái niệm.................................................................................... 19
1.1.4.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................... 19
1.1.4.3 Phương pháp tính giá xuất kho hàng hoá, thành phẩm ................. 20
1.1.4.4 Phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán .................................... 21
1.2 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ................................... 23
1.2.1 Chi phí bán hàng ...................................................................................... 23
1.2.1.1 Khái niệm.................................................................................... 23
1.2.1.2 Tài khoản sử dụng: ...................................................................... 23
1.2.1.3 Phương pháp hạch toán ............................................................... 24
1.2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp ............................................................ 26
1.2.2.1 Khái niệm.................................................................................... 26
1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................... 26
1.2.2.3 Phương pháp hạch toán ............................................................... 27
1.3 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính ......................................... 31
1.3.1 Doanh thu từ hoạt động tài chính............................................................ 31
1.3.1.1 Khái niệm.................................................................................... 31
1.3.1.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................... 31
1.3.1.3 Phương pháp hạch toán ............................................................... 31
1.3.2 Chi phí hoạt động tài chính ..................................................................... 33
1.3.2.1 Khái niệm.................................................................................... 33
1.3.2.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................... 33
1.3.2.3 Phương pháp hạch toán ............................................................... 33
1.4 Kế toán thu nhập và chi phí khác .............................................................. 35
1.4.1 Thu nhập khác .......................................................................................... 35
1.4.1.1 Khái niệm.................................................................................... 35
1.4.1.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................... 36
1.4.1.3 Phương pháp hạch toán ............................................................... 36
1.4.2 Chi phí khác ............................................................................................. 38
1.4.2.1 Khái niệm.................................................................................... 38
1.4.2.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................... 39
1.4.2.3 Phương pháp hạch toán ............................................................... 39
1.5 Kế toán chi phí thuế TNDN ...................................................................... 40
1.5.1 Khái niệm ................................................................................................. 40
1.5.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 40
1.5.3 Nguyên tắc hạch toán .............................................................................. 41
1.5.4 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 42
1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................ 44
1.6.1 Khái niệm ................................................................................................. 44
1.6.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 44
1.6.3 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 44
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH HÀ LAN – CHÂU Á ........................................................ 47
2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Hà Lan – Châu Á ........................................ 47
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. ............................................................ 47
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty. ............... 48
2.1.2.1 Chức năng ................................................................................... 48
2.1.2.2 Nhiệm vụ .................................................................................... 48
2.1.2.3 Định hướng phát triển của công ty ............................................... 49
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Hà Lan – Châu Á ........... 49
2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy tại công ty................................................. 50
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban ............................... 50
2.1.3.3 Quy trình sản xuất gỗ nội thất...................................................... 51
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty ...................................................... 53
2.1.4.1 Hệ thống tài khoản sử dụng ......................................................... 53
2.1.4.2 Hệ thống chứng từ kế toán .......................................................... 57
2.1.4.3 Hình thức tổ chức kế toán tại công ty .......................................... 58
2.1.4.4 Hệ thống báo cáo kế toán tại công ty ........................................... 59
2.1.4.5 Tổ chức bộ máy kế toán .............................................................. 59
2.1.4.6 Các chính sách khác .................................................................... 60
2.2 Thực Trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
TNHH Hà Lan – Châu Á ................................................................................... 61
2.2.1 Đặc điểm hoạt động tiêu thụ của công ty ............................................... 61
2.2.1.1 Giới thiệu một số mặt hàng của công ty. ...................................... 61
2.2.1.2 cách bán hàng ................................................................. 61
2.2.1.3 cách thanh toán tại công ty ............................................. 63
2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng .................................................................... 64
2.2.2.1 Thời điểm ghi nhận doanh thu ..................................................... 64
2.2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng trong nước ...................................... 64
2.2.2.3 Kế toán doanh thu xuất khẩu ....................................................... 66
2.2.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ......................................... 70
2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................ 70
2.2.3.1 Nguyên tắc tính giá vốn hàng bán................................................ 70
2.2.3.2 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán................................................. 71
2.2.3.3 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán ............................................. 72
2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .................. 73
2.2.4.1 Kế toán chi phí nhân công ........................................................... 74
2.2.4.2 Kế toán chi phí khấu hao ............................................................. 76
2.2.4.3 Kế toán chi phí bằng tiền khác .................................................... 77
2.2.5 Kế toán doanh thu và chi phí tài chính ................................................... 77
2.2.5.1 Chứng từ sử dụng ........................................................................ 78
2.2.5.2 Tài khoản sử dụng ....................................................................... 78
2.2.5.3 Quy trình ghi sổ .......................................................................... 79
2.2.5.4 Phương pháp hạch toán và số liệu minh họa ................................ 79
2.2.6 Kế toán thu nhập và chi phí khác ............................................................ 82
2.2.6.1 Kế toán thu nhập khác ................................................................. 82
2.2.6.2 Chi phí khác ................................................................................ 84
2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ..................................................... 85
2.2.7.1 Phương pháp, chứng từ và tài khoản sử dụng .............................. 85
2.3 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 tại công ty .................. 88
2.3.1 Bảng cân đối kế toán ............................................................................... 88
2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh................................................... 90
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 93
3.1 Nhận xét và kiến nghị công tác kế toán tại công ty TNHH Hà Lan – Châu Á
................................................................................................................. 93
3.1.1 Hệ thống tài khoản kế toán...................................................................... 93
3.1.2 Chứng từ kế toán ...................................................................................... 93
3.1.3 Sổ sách kế toán......................................................................................... 94
3.1.4 Tổ chức kế toán ........................................................................................ 94
3.1.5 Hệ thống báo cáo ..................................................................................... 95
3.2 Một số nhận xét và kiến nghị về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty TNHH Hà Lan – Châu Á ........................................................ 95
3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng .................................................................... 95
3.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................ 97
3.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .................. 97
KẾT LUẬN ........................................................................................................... 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................100
PHỤ LỤC ...........................................................................................................101

Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement