Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#863687 Tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

Trang
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
PHẦN MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ
NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................... 3
1.1 TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............. 3
1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân .................................................................... 3
1.1.2 Đặc điểm của tín dụng cá nhân .............................................................. 4
1.1.2.1 Quy mô mỗi khoản vay nhỏ, số lượng các khoản vay lớn ............... 4
1.1.2.2 Tín dụng cá nhân thường dẫn đến các rủi ro ................................... 5
1.1.2.3 Tín dụng cá nhân gây tốn kém nhiều chi phí .................................. 6
1.1.3 Vai trò của tín dụng cá nhân trong nền kinh tế ..................................... 6
1.1.3.1 Đối với nền kinh tế - xã hội ............................................................ 6
1.1.3.2 Đối với ngân hàng .......................................................................... 7
1.1.3.3 Đối với khách hàng cá nhân ........................................................... 7
1.1.4 Các sản phẩm tín dụng cá nhân ............................................................. 8
1.1.4.1 Cho vay cá nhân ............................................................................. 9
1.1.4.2 Bảo lãnh cá nhân .......................................................................... 10
1.1.4.3 Phát hành – thanh toán thẻ tín dụng .............................................. 10
1.2 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NHTM .................................. 11
1.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng cá nhân ................................................. 11
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển tín dụng cá nhân ................... 11
1.2.2.1 Dư nợ tín dụng cá nhân ................................................................ 11
1.2.2.2 Sự phát triển thị phần ................................................................... 12
1.2.2.3 Hệ thống kênh phân phối.............................................................. 12
1.2.2.4 Tỷ lệ nợ xấu ................................................................................. 13
1.2.2.5 Thu nhập từ tín dụng cá nhân ....................................................... 14
1.2.2.6 Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân ................................ 14
1.2.2.7 Tính minh bạch, ổn định trong chính sách tín dụng ...................... 15
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tín dụng cá nhân ................ 15
1.2.3.1 Sự phát triển kinh tế - xã hội ....................................................... 15
1.2.3.2 Môi trường pháp luật .................................................................... 16
1.2.3.3 Đối thủ cạnh tranh ........................................................................ 17
1.2.3.4 Năng lực cạnh tranh của NHTM................................................... 17
1.2.3.5 Chính sách và chương trình kinh tế của Nhà nước ........................ 19
1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ
NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH
NGHIỆM CHO CÁC NHTM VIỆT NAM ................................................ 20
1.3.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân của các ngân hàng nước
ngoài tại Việt Nam ................................................................................. 20
1.3.2 Bài học kinh nghiệm về phát triển tín dụng cá nhân đối với các NHTM
Việt Nam ................................................................................................ 22
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................... 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .............. 25
2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
VIETCOMBANK ....................................................................................... 25
2.1.1 Tổng quan về Vietcombank .................................................................. 25
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank .................................. 27
2.1.2.1 Hoạt động của các NHTM Việt Nam năm 2010 ........................... 27
2.1.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank năm 2010 ......... 29
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK .. 34
2.2.1 Quá trình triển khai tín dụng cá nhân tại Vietcombank ....................... 34
2.2.2 Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại Vietcombank ..................... 35
2.2.2.1 Cho vay cá nhân ........................................................................... 35
2.2.2.2 Bảo lãnh cá nhân .......................................................................... 45
2.2.2.3 Phát hành - thanh toán thẻ tín dụng cá nhân.................................. 46
2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK ...... 48
2.3.1 Những kết quả đạt được ........................................................................ 48
2.3.1.1 Dư nợ tín dụng cá nhân ................................................................ 48
2.3.1.2 Sự phát triển thị phần ................................................................... 50
2.3.1.3 Hệ thống kênh phân phối.............................................................. 50
2.3.1.4 Tỷ lệ nợ xấu ................................................................................. 52
2.3.1.5 Thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân ....................................... 53
2.3.1.6 Tính đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân ................................ 54
2.3.1.7 Tính minh bạch, ổn định trong chính sách tín dụng ...................... 55
2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân .............................................................. 57
2.3.2.1 Tồn tại .......................................................................................... 57
2.3.2.2 Nguyên nhân ............................................................................... 60
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .................................................................................... 65
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM .............. 66
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK .. 66
3.1.1 Các mục tiêu chung ............................................................................... 66
3.1.2 Các mục tiêu cụ thể ............................................................................... 67
3.1.2.1 Định vị thị trường và thị phần ...................................................... 67
3.1.2.2 Khách hàng mục tiêu .................................................................... 67
3.1.2.3 Địa bàn mục tiêu .......................................................................... 67
3.1.2.4 Sản phẩm tín dụng ....................................................................... 68
3.1.3 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đến năm 2015........................................ 68
3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
VIETCOMBANK ....................................................................................... 68
3.2.1 Giải pháp dành cho Hội sở Vietcombank .............................................. 68
3.2.1.1 Giải pháp phát triển kênh phân phối ............................................. 68
3.2.1.2 Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân............................ 70
3.2.1.3 Giải pháp cải tiến quy trình, chính sách tín dụng cá nhân ............. 76
3.2.1.4 Giải pháp về công tác tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm dịch vụ .... 78
3.2.2 Giải pháp dành cho chi nhánh Vietcombank ........................................ 79
3.2.2.1 Nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên ......................................... 79
3.2.2.2 Nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhân viên .................................... 80
3.2.3 Giải pháp hỗ trợ ..................................................................................... 81
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .................................................................................... 83
PHẦN KẾT LUẬN .............................................................................................. 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Việc trở thành thành viên thứ 150 của WTO là dấu ấn quan trọng trong tiến
trình đổi mới nền kinh tế của Việt Nam, mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội tiếp cận
những thị trường tài chính hàng đầu, tuy nhiên cũng đặt ra không ít thách thức khi
các ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh bình đẳng như các NHTM trong
nước.
Thị trường kinh doanh nhiều tiềm năng cùng với nguy cơ cạnh tranh ngày
càng gay gắt đã đặt các NHTM Việt Nam vào thế phải thay đổi chiến lược kinh
doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, mở rộng và đa dạng hoá nhóm khách hàng mục
tiêu, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng không thể nằm
ngoài xu thế đó.
Vietcombank vốn là một trong những NHTM đi đầu trong thanh toán xuất
nhập khẩu, cho vay bán buôn và kinh doanh ngoại tệ, nhóm khách hàng truyền
thống của Vietcombank chủ yếu là các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, hiện nay cục
diện đã có nhiều thay đổi, khi mà các NHTM khác đã từng bước lớn mạnh về quy
mô, tiềm lực tài chính và cách quản lý, phục vụ đã lôi kéo nhóm khách
hàng truyền thống của NHNT rất gay gắt.
Chính những điều kiện khách quan trên đã đặt Vietcombank vào thế phải tìm
kiếm cơ hội đầu tư mới, thay đổi chiến lược kinh doanh và nhóm khách hàng mục
tiêu. Để có thể cạnh tranh được với các NHTM năng động trong nước cũng như các
ngân hàng nước ngoài vốn có ưu thế mạnh về mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ,
Vietcombank đã xác định chiến lược phát triển song hành bán buôn đi đôi với bán
lẻ, trong đó tín dụng cá nhân là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, do
tín dụng luôn là một hoạt động chủ lực của ngân hàng. Chính vì vậy tui chọn đề tài
"Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển tín dụng cá nhân.
- Phân tích thực trạng kinh doanh mà cụ thể là hoạt động tín dụng cá nhân tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, từ đó đánh giá những kết quả đạt
được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tín dụng cá nhân.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng: mảng tín dụng cá nhân đang được triển khai tại Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam từ năm 2008 – 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn chủ yếu dựa trên phương pháp thống kê, phương pháp phân tích,
so sánh, quy nạp, phán đoán, tổng hợp để thực hiện nghiên cứu.
5. Kết cấu của Luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ
viết tắt nội dung của luận văn gồm 03 chương, cụ thể:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng cá nhân tại các ngân hàng
thương mại.
- Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam.
- Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam.


Link download cho anh em
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement