Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#862318 Tải miễn phí luận vặn

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Ninh - Phòng giao dịch Cẩm Phả

MUC LUC • •
LỜI MỞ ĐÀU................................................................................................ 1
Chương 1: c ơ SỞ LÝ LUẬN VÈ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 3 • • •
1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ....................................................3
1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ.....................................................3
1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ................................................4
l ể2ệl ể DNVVN có quy mô nhỏ về vốn đầu tư và số lượng lao động...............4
1.2.2. Mô hình tổ chức của các DNWN đơn giản, chi phí quản lý, đào tạo
thấp 4
1.2.3. DNVVN có khả năng cạnh tranh thấp...................................................5
1.2.4. DNVVN chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài.....................5
1.2.5. DNVVN rất linh hoạt, nhạy cảm và dễ thích ứng vói sự thay đổi của
thị trường......................................................................................................... 5
1Ế3 Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường.......6
l ệ3Ếl. Tạo ra nhiều việc làm với chi phí thấp, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp.
.......................................... ......... .......................... .................... .6
1.3.2 Đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế...................................................6
1.3.3. Tạo ra sự linh hoạt cho nền kinh tế........................................................7
1.3.4 Tăng nguồn tiết kiệm, tăng hiệu quả sử dụng vốn từ dân cư.................7
2 Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng
thương mại....................................................................................................... 8
2.1 Khái niệm và đặc trưng của hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp
vừa và nhỏ....................................................................................................... 8
2ệ 1 ệ 1. Khái niệm hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ..........8
2.1.2. Đặc trưng của hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ....9
2.1 Mục tiêu của hoạt động tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
ngân hàng thương mại....................................................................................10
2.2 Các hình thức tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng
thương mại..................................................................................................... 12
2.2.1. Cho vay............................................................................................... 12
2.2.2. Chiết khấu thương phiếu......................................................................14
2.2.3. Cho thuê tài chính................................................................................14
2.2.4. Bảo lãnh 15
2.2.5. Hình thức khác.....................................................................................15
2.4 Chỉ tiêu phản ánh kết quả của hoạt động tín dụng đối vói doanh nghiệp
vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại............................................................16
3 Chất lượng tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng
thương mại..................................................................................................... 18
3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ......18
3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và
nhỏ tại ngân hàng thương mại........................................................................19
3.2.1 Chỉ tiêu định tính..................................................................................19
3.2.2ẻ Chỉ tiêu định lượng..............................................................................20
4 Các nhân tố ảnh hưởng tói chất lượng tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại ngân hàng thương mại...................................................................25
4.1 Nguyên nhân khách quan.......................................................................25
4.1.1 ẻ Từ phía doanh nghiệp vừa và nhỏ........................................................25
4.1.2ẻ Các chính sách của nhà nước...............................................................27
4.1.3. Môi trường kinh tế ...............................................................................28
4.1.4. Môi trường pháp lý ..............................................................................29
4.1.5. Môi trường chính trị, xã hội.................................................................29
4.2 Nguyên nhân chủ quan.........................................................................30
4.2.l ẻ Chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng .ẻ.ẻ
......................... ...................................... ............................................. 30
4.2.2. Quy trình tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ..........................30
4.2.3. Nguồn thông tin cung cấp cho hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp
vừa và nhỏ..................................................................................................... 31
4.2.4. Chất lượng cán bộ tín dụng..................................................................31
4.2.5. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ...................................................................32
Chương 2 THựC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH CẨM PHẢ
- CHI NHÁNH BIDV QUẢNG NINH.......................................................33
1 Khái quát về PGD cẩm Phả - CN BIDV Quảng Ninh...........................33
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của PGD cẩm Phả - CN BIDV
Quảng Ninh................................................................................................... 33
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam....................................................................................................... 33
l ểl ể2 Quá trình hình thành và phát triển của PGD cẩm Phả - CN BIDV
Quảng Ninh................................................................................................... 36
l ệ2 Bộ máy tổ chức của PGD cẩm Phả - CN BIDV Quảng Ninh...............38
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức...............................................................38
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.............................................38
l ệ3 Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD cẩm Phả - CN BIDV Quảng
Ninh trong giai đoạn 2010-2012....................................................................41
1Ế3Ế1 Hoạt động huy động vốn......................................................................41
1.3.2 Hoạt động tín dụng...............................................................................44
1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD cẩm Phả - CN BIDV Quảng
Ninh từ năm 2010 - 2012.............................................................................. 47
2 Thực trạng chất lượng tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PGD
Cẩm Phả - CN BIDV Quảng Ninh.................................................................48
2.1 Chính sách tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ của BIDV......48
2.2 Quy trình cấp tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ tại PGD cẩm
Phả - CN BIDV Quảng Ninh................................. .......................................52
2.3 Phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và
nhỏ tại PGD cẩm Phả - CN BIDV Quảng Ninh............................................57
Chương 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI PGD CẨM
PHẢ- CN BIDV QUẢNG NINH.................................................................73
3.1 Định hướng phát triển của PGD cẩm Phả - CN BIDV Quảng Ninh giai
đoạn 2011 -2015............................................................................................73
3 ế 1 ế 1 Định hướng chung................................................................................73
3.1.2 Định hướng cho hoạt động tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa vànhỏ 74
3.2.Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại PGD Cẩm Phả - CN BIDV Quảng Ninh...................................................75
3.2.1 Tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ,
xây dựng chính sách khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ..........................75
3.2.2 Đa dạng hóa hoạt động tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và nhỏ....78
3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối vói doanh nghiệp vừa và
nhỏ 81
3.2.4 Tổ chức đào tạo cán bộ tín dụng nhằm nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực......................................................................................................... 83
3.2.5 Thực hiện công tác thu nợ hiệu quả, hạn chế và xử lý nợ quá hạn ,nợ
xấu ............................................................................................................. 84
3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng đối với
DNVVN........................................................................................................ 86
3.3 Kiến nghị................................................................................................. 87
3.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước.................................................................87
3.3.2 Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước...............................................90
3.3.3 Kiến nghị đối với tỉnh Quảng Ninh.....................................................92
3.3.4 Kiến nghị đối vói BIDV.......................................................................92
KẾT LUẬN.................................................................................................. 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................98

Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement