Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#840284 Tải miễn phí luận văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Cá Nhân tại Ngân Hàng BIDV Chi Nhánh Thanh Xuân

MỤC LỤC
PHẦNI.........................................................................................................................1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI
NHÁNH THANH XUÂN..........................................................................................1
l ẳ Quá trình hình thành và phát triển...............................................................1
2ẳ Cơ cấu tể chức và nhiệm vụ chung của các phòng ban............................ 2
2.1. Cơ cấu tồ chức...............................................................................................2
2.2. Nhiệm vụ chung của các phòng ban......................................................... 3
3ẳ Các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng..............................................................4
3.1. Dịch vụ huy động tiền gửi........................................................................... 4
3.2. Dịch vụ tín dụng............................................................................................4
3.3. Dich vu thanh toán....................................................................................... 4 • •
3.4. Các sản phẩm dịch vụ khác......................................................................... 5
4ẳ Giới thiệu về phòng nơi em kiến tập và công việc được giao...................5
4.1. Công tác tiếp thị và phát triển khách hàng.............................................. 5
4.2. Công tác bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ ................................. 6
4.3. Công tác tín dụng.......................................................................................... 6
PHÀN II: NÔI DUNG............................................................................................... 8
LỜI MỞ ĐÀU.............................................................................................................8
CHƯƠNG 1............................................................................................................... 11
LÝ LUÂN CHUNG VÈ HOAT ĐÔNG TÍN DUNG NGÂN HÀNG............ 11 • • • •
1. Lý luận chung về hoạt động tín dụng ngân hàng.....................................11
1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng.................................................................11
1.2. Khái niệm tín dụng cá nhân...................................................................... 11
1.3. Vai trò của Ún dụng.................................................................................... 12
1.4. Phân loại tín dụng:..................................................................................... 12
2. Lý luân chung về chất lưong hoat đông tín dung.....................................13 V • o • o • • o • o
2.1. Khải niệm chất lượng tín dụng.................................................................13
2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng:............................................ 13
1
3ẳ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng................ 16
3Ệ1Ệ Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế ........................................... 16
3Ệ2Ệ Nhóm nhân tố thuộc về môi trường pháp lý........................................... 16
3Ệ3Ệ Những nhân tố về phía ngân hàng:......................................................... 17
3.4. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng...................................................17
CHƯƠNG I I ............................................................................................................. 18
THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
BIDV CHI NHÁNH THANH XUÂN..................................................................18
1. Tình hình hoạt động tín dụng nói chung tại ngân hàng......................... 18
2. Thưc trang hoat đông tín dung cá nhân tai Ngân hàng BIDV Chỉ • • o • • o • o • o Đ
nhánh Thanh Xuân................................................................................................. 19
2.1. Quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân:
ễ..ễ.ễ.ễễ.ễ ........ ................. ,.ễ.ễ° . .ễ.ễ ..................... r. .............................. ............................. .ễ..ễi9
2.2. Các sản phẩm khách hàng cá nhân của Chi nhánh BIDV Thanh
Xuân........................................................................................................................21
2.3. Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
BIDV Chỉ nhánh Thanh Xuân........................................................................... 22
3. Đánh giá chung về chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại Chỉ o o • o • • o • o •
nhánh BIDV Thanh Xuân:.................................................................................... 26
3.1. Những kết quả đạt được:........................................................................... 26
3.2. Những tồn tại và khó khăn....................................................................... 27
l ẳ Một số giải pháp.............................................................................................. 29
1.1. Chú trọng chỉnh sách phục vụ và thu hút khách hàng........................29
1Ệ2Ệ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng..............29
1.3. Nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin tin dụng.........................30
1.4. Nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên, có định hướng phát triển
nguồn nhân lực..................................................................................................... 31
2ẳ Một số đè với xuất với Ngân hàng BIDV Chỉ nhánh Thanh Xuân........... 32
KẾT LUẬN............................................................................................................... 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................... 34

Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement