Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#813429 Miễn phí download cho anh em ketnooi

Tổng hợp, biên soạn trọn bộ gồm hơn 200 file tài liệu phục vụ ôn thi chuyên viên chính 2017

PHẦN 1: Đề thi Chuyên viên chính đợt tháng 10/2013 tại TPHCM VÀ NĂM TRƯỚC THAM KHẢO [HOT]

PHẦN 2: Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần [Kiến thức chung + Tin học + Anh văn B]

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
2. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tácxây dựngđảng trong tình hình mới
3. Xây dựng nhà nước pháp quyềnxã hộichủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ,công chức
5. Nềnhành chínhvà cải cách hành chính nhà nước
6. Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội xi
7. Đổi mới nội dung, cách hoạt động của mặt trận tổ quốcviệt namvà các đoàn thể chính trị - xã hội
8. Tiếp tục hoàn thiện thế chếkinh tếthị trường định hướng xã hội chủ nghĩaPHẦN ÔN TẬP KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (42 Câu hỏi + bài soạn/ đáp án kèm theo)

Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2001 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đồng chí hãy phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân của nhà nước ta? Theo anh/ chị cần làm gì để thực hiện được mục tiêu trên?

Câu 2: Anh/ chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
Theo anh/ chị cần làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương mình?

Câu 3: Anh / chị hãy trình bày khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước?

Câu 4: Đồng chí hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 5: Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì?
Từ thực tiễn công tác, anh, chị hãy cho biết để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần thực hiện những giải pháp gì?

Câu 6: Anh/ chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước?

Câu 7: Phân tích chức năng của văn bản QLHCNN?

Câu 8: Phân tích đặc điểm và các hình thức của văn bản QPPL?

Câu 9: yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản QLHCNN?

Câu 10: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung

Câu 11: Quốc hội là gì?Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .

Câu 12. Chính phủ là gì ?Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .

Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Câu 14: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp huyện.

Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp

Câu 16: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

Câu 17: : So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

Câu 18. Điều 2 Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung quy định :" NCH XHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân tất cả các quyền lực NN thuộc về NN". Anh ( chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ bản chất của NN ta. Hãy phân tích đặc điểm trên để làm sáng tỏ bản chất của NN ta.

Câu 19.Phân tích khái niệm, đặc điểm chức năng của cơ quan NN, theo anh chị để nâng cao năng lực hoạt động của CQNN cần áp dựng những giải pháp nào?

Câu 20. Trình bày mô hình tổng thể của bộ máy NN theo hiến pháp 1992 sửa đối bổ sung ? phân tích mối liên hệ giữa các bộ phận cấu thành đó ?

Câu 21. Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung quy định" NCHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" anh chị hãy lý giải : NN pháp quyền là gì ? so sánh các đực trưng của NN phap quyền nói chung và NN pháp quyền VN ? tại sao NN ta phải xây dựng pháp quyền ? Phương hướng hoàn thiện bộ máy NN ta theo hướng hoàn thiện ?

Câu 22. Khái niệm, đặc điểm, để xây dựng Nhà nước pháp quyền chúng ta cần hoàn thiện những vấn đề gì?

Câu 23. Trình bày nội dung nguyên tắc: "QLNN là thống nhất có sự phân công phối hợp với các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến pháp 1992 sửa đồi, bổ sung như thế nào?

Câu 24. Khái quát về tổ chức Bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 1992 và những phương hướng cải cách?

Câu 25. Phân tích nội dung cơ bản về cải cách hành chính?

Câu 26. Anh, chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?

Câu 27. Anh, chị hãy trình bày khái quát về tổ chức BMNN và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước

Câu 28. Anh chị hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành chính nhà nước

Câu 29. Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước (HCNN) là gì? Từ thực tiễn công tác anh, chị hãy phân tích để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần làm những gì?

Câu 30. Thực trạng nền hành chính (ưu điểm, khuyết điểm) mục tiêu và các giải pháp hoàn thiện trong thời gian đến

Câu 31. Cải cách hành chính và những thuận lợi, khó khăn trong CCHC. Liên hệ cơ quan anh chị đang công tác để làm rõ vấn đề này

Câu 32. Anh chị hãy phân tích quan điểm cải cách hành chính Nhà nước ta hiện nay?

Câu 33. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Anh chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước

Câu 34. Anh, chị hãy phân tích chức năng của văn bản? Đặc điểm và các hình thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Câu 35. Anh chị hãy trình bày và phân tích ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản quản lý hành chính Nhà nước?

Câu 36. Anh chị hãy soạn thảo báo cáo về một công việc của cơ quan?

Câu 37. Anh chị hãy trình bày ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo văn bản QLHCNN?

Câu 38. Anh chị hãy trình bày các nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở?

Câu 39. Quyền hạn và nhiệm vụ của UBND tỉnh. Vẽ sơ đồ UBND tỉnh

Câu 40. Định hướng, nguyên tắc của công vụ hành chính?

Câu 41. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức?

Câu 42. Những việc cán bộ, công chức không được làm?

PHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH

+ Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh
+ Một số bài test tiếng Anh (có đáp án)
+ 130 bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh
+ Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án
PHẦN ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG

+ Chuyên đề tin học (Lý thuyết, câu hỏi, )
+ Trắc nghiệm tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point) có đáp án
+ 130 Câu trắc nghiệm Tin học văn phòng (có đáp án)
+ Một số Đề thi môn Tin học tham khảoLink download cho anh em:

Download cả 4 phần về, đặt cùng 1 thư mục rồi giải nén nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Nhớ thank nhé
Xem thêm
TÀI LIỆU Ôn thi công chức trọn bộ
TÀI LIỆU Ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước
Hình đại diện của thành viên
By canhdx
#997696 Link của phần 2, 3 bị lỗi rồi các bạn.
ad hay bạn nào post lại hộ để các bạn khác có thể tải về được.
Trân trọng và cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#997701 đã up lại, mời bạn tải lại
Hình đại diện của thành viên
By DaoquangDu
#1006337 Thớt ơi cho mình hỏi. Sao mình Download từ par1 tới part 4 thấy giống nhau hết nhỉ? Sao phải chia ra làm 4 phần. Mình copy về một thư mục khi giải nén ra thì nó sẽ đè lên nhau.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006340
DaoquangDu đã viết:Thớt ơi cho mình hỏi. Sao mình Download từ par1 tới part 4 thấy giống nhau hết nhỉ? Sao phải chia ra làm 4 phần. Mình copy về một thư mục khi giải nén ra thì nó sẽ đè lên nhau.gà quá, đó là 4 part. Cứ đặt chung 1 thư mục giải nén ra là được, không lo đè gì đâu
Hình đại diện của thành viên
By DaoquangDu
#1006342 Thơt à tui thấy 4 part này như nhau mà. tui thử giải nén 1 part bất ký thì đều cho ra kết quả giống với giản nén cả 4 phần trong cùng một thư mục????? AD giải thích giùm tui với??
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006345
DaoquangDu đã viết:Thơt à tui thấy 4 part này như nhau mà. tui thử giải nén 1 part bất ký thì đều cho ra kết quả giống với giản nén cả 4 phần trong cùng một thư mục????? AD giải thích giùm tui với??CÓ gì mà giải thích? Tải về đúng 4 files chưa?
bạn sẽ thấy các file tên như này: on thi chuyen vien chinh.part1.rar .... on thi chuyen vien chinh.part4.rar

Tên có số khác nhau như vậy mà bảo là như nhau? :write:

Cứ đặt cạnh nhau giải nén 1 lần là được. không cần giải nén từng part làm gì.
Hình đại diện của thành viên
By zichzach79
#1012441 bạn nào có tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2016 không?cho mình xin với nha

zachzich @ gmail . com
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement