Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#804622 Tải miễn phí tài liệu cho anh em ketnooi

Mới UPDATE :think:
Có 3 bộ tài liệu do các bạn đi trước để lại, các bạn tự nhặt lấy những gì mình thiếu và yếu thì ôn nhé. Có một số tài liệu trong các bộ trùng nhau
Trọn bộ tài liệu ôn thi, đề thi Kho Bạc Nhà Nước 2016

Bộ tài liệu 1:

TÀI LIỆU GỒM CÓ:

1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG HCNN VÀ CÁC VĂN BẢN NGUỒN, CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HCNN

2. PHẦN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH GỒM:

+ Bộ 260 câu trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế toán Kho bạc

+ Bộ 300 câu trắc nghiệm nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

3. PHẦN ÔN THI NGOẠI NGỮ: Phần ôn tập, tài liệu và dạng đề thi

4. PHẦN ÔN THI TIN HỌC

Ngoài ra: Ai có thắc mắc gì không hiểu trong phần tài liệu tin học có thể đăng câu hỏi lên đây, mình sẽ trả lời cho

5. TRỌN BỘ TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ VỀ KẾ TOÁN (150 File với nhiều nội dung để tham khảo)Bộ tài liệu 2: công chức kho bạc 2012

PHẦN 1. PHẦN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHO BẠC gồm có:

+ Bộ 260 câu trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành kế toán Kho bạc
+ Bộ 300 câu trắc nghiệm nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
+ So do to chuc bo may KBNN.doc
+ Nhiem vu va quyen han Bo Tai chinh
+ Tổ chức bộ máy & công tác tổ chức cán bộ kho bạc nhà nước
+Tom tat BG- KSC
+ Danh mục các từ viết tắt.
+ Quy định chung về kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ HBNN.
+ Sơ đồ tổ chức bộ máy KBNN.
+ Quyết đinh 164 Quy định quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng ban thuộc KBNN tỉnh.
+ Nghị định 128 Quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều ủa Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.
+ Quyết định 163 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
+ QLNNveKinhTe493
+ QLNN ve Kinh te


PHẦN 2: BÀI SOẠN 42 CÂU HỎI/ TRẢ LỜI ÔN THI CÔNG CHỨC

Câu 1: Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 2001 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đồng chí hãy phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền và bản chất nhân dân của nhà nước ta? Theo anh/ chị cần làm gì để thực hiện được mục tiêu trên?

Câu 2: Anh/ chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?
Theo anh/ chị cần làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương mình?

Câu 3: Anh / chị hãy trình bày khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước?

Câu 4: Đồng chí hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước?

Câu 5: Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì?
Từ thực tiễn công tác, anh, chị hãy cho biết để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần thực hiện những giải pháp gì?

Câu 6: Anh/ chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước?

Câu 7: Phân tích chức năng của văn bản QLHCNN?

Câu 8: Phân tích đặc điểm và các hình thức của văn bản QPPL?

Câu 9: yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản QLHCNN?

Câu 10: Điều 2 Hiến Pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức
(sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết của Quốc hội số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001) thay tầng lớp trí thức = đội ngũ trí thức và bổ sung

Câu 11: Quốc hội là gì?Quốc hội có nhiệm vụ và quyền hạn .

Câu 12. Chính phủ là gì ?Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn .

Câu 13: Văn bản vi phạm pháp luật và phạm vi ban hành văn bản vi phạm pháp luật của HĐND, UBND.

Câu 14: Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành QĐ, chỉ thị của UBND cấp huyện.

Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp

Câu 16: So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

Câu 17: : So sánh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: Tỉnh, huyện, xã

Câu 18. Điều 2 Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung quy định :" NCH XHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân tất cả các quyền lực NN thuộc về NN". Anh ( chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ bản chất của NN ta. Hãy phân tích đặc điểm trên để làm sáng tỏ bản chất của NN ta.

Câu 19.Phân tích khái niệm, đặc điểm chức năng của cơ quan NN, theo anh chị để nâng cao năng lực hoạt động của CQNN cần áp dựng những giải pháp nào?

Câu 20. Trình bày mô hình tổng thể của bộ máy NN theo hiến pháp 1992 sửa đối bổ sung ? phân tích mối liên hệ giữa các bộ phận cấu thành đó ?

Câu 21. Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung quy định" NCHXHCNVN là NN pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" anh chị hãy lý giải : NN pháp quyền là gì ? so sánh các đực trưng của NN phap quyền nói chung và NN pháp quyền VN ? tại sao NN ta phải xây dựng pháp quyền ? Phương hướng hoàn thiện bộ máy NN ta theo hướng hoàn thiện ?

Câu 22. Khái niệm, đặc điểm, để xây dựng Nhà nước pháp quyền chúng ta cần hoàn thiện những vấn đề gì?

Câu 23. Trình bày nội dung nguyên tắc: "QLNN là thống nhất có sự phân công phối hợp với các cơ quan NN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Nguyên tắc này được thể hiện trong Hiến pháp 1992 sửa đồi, bổ sung như thế nào?

Câu 24. Khái quát về tổ chức Bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 1992 và những phương hướng cải cách?

Câu 25. Phân tích nội dung cơ bản về cải cách hành chính?

Câu 26. Anh, chị hãy trình bày quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính nhà nước ta?

Câu 27. Anh, chị hãy trình bày khái quát về tổ chức BMNN và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước

Câu 28. Anh chị hãy mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức mộ máy hành chính nhà nước

Câu 29. Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước (HCNN) là gì? Từ thực tiễn công tác anh, chị hãy phân tích để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần làm những gì?

Câu 30. Thực trạng nền hành chính (ưu điểm, khuyết điểm) mục tiêu và các giải pháp hoàn thiện trong thời gian đến

Câu 31. Cải cách hành chính và những thuận lợi, khó khăn trong CCHC. Liên hệ cơ quan anh chị đang công tác để làm rõ vấn đề này

Câu 32. Anh chị hãy phân tích quan điểm cải cách hành chính Nhà nước ta hiện nay?

Câu 33. Quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì? Anh chị hãy trình bày và phân tích tính hợp lý, hợp pháp của quyết định quản lý hành chính nhà nước

Câu 34. Anh, chị hãy phân tích chức năng của văn bản? Đặc điểm và các hình thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Câu 35. Anh chị hãy trình bày và phân tích ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo một văn bản quản lý hành chính Nhà nước?

Câu 36. Anh chị hãy soạn thảo báo cáo về một công việc của cơ quan?

Câu 37. Anh chị hãy trình bày ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quản lý hành chính Nhà nước? Yêu cầu của việc soạn thảo văn bản QLHCNN?

Câu 38. Anh chị hãy trình bày các nội dung cơ bản về kỹ thuật điều hành công sở. Liên hệ thực tế, chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở?

Câu 39. Quyền hạn và nhiệm vụ của UBND tỉnh. Vẽ sơ đồ UBND tỉnh

Câu 40. Định hướng, nguyên tắc của công vụ hành chính?

Câu 41. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức?

Câu 42. Những việc cán bộ, công chức không được làm?

PHẦN 3: HỆ THỐNG CÁC CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT PHỤC VỤ THI CÔNG CHỨC

Chuyên đề 1. Những vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 2. Một số kỹ năng hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước

Chuyên đề 3. Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và quản ký văn bản trong cơ quan nhà nước

Chuyên đề 4: TỔNG HỢP, BIÊN SOẠN CHUYÊN ĐỀ KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
+ CHUYÊN ĐỀ HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
+ CHUYÊN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC+ CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
+ CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH, VĂN BẢN QPPL VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
+ CHUYÊN ĐỀ CÔNG VỤ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC
+ CHUYÊN ĐỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

PHẦN 4: HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH PHỤC VỤ THI CÔNG CHỨC

1. Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.

2. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2002);

3. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

4.Luậtcủa Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 31/2004/QD11 ngày 03/12/2004 về việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND

5. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ_CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bàyvăn bản.

6. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức

7. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

8. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đối tượng dự thi công chức vào các Phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành);

9. Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với đối tượng dự thi công chức vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận huyện);

10. Chức năng, nhiệm vu của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng, ban chuyên môn

11. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức hành chính theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 21/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Đăng tải phần nội dung tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên.

12. Và nhiều văn bản liên quan khác

PHẦN 5: TÀI LIỆU NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) gồm: Định hướng ôn tập; ôn tập ngữ pháp; các dạng bài tập theo bố cục bài thi công chức, scan các đề thi mẫu qua các năm,,,,,đặc biệt 4000 CÂU TRẮC NGHIÊM/ĐÁP ÁN TIẾNG ANH

PHẦN 6: TÀI LIỆU TIN HỌC gồm:Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp án trắc nghiệm tin học Văn phòng, các dạng bài thi mẫu,,,,đặc biệt 250 câu trắc nghiệm + đáp án môn tin học theo nội dung thi công chức mới nhất.

Bộ tài liệu 3. mới tổng hợp:
839 câu trắc nghiệm TIN Học thi công chức có kèm đáp án
Link download:

Một số bạn down cứ báo lỗi, tại sao mình down rất ổn và rất nhiều người khác cũng down về được.
Lưu ý down cả 4 phần về đặt 1 thư mục, rồi mới giải nén. Chứ không phải down từng phần về rồi giải nén đâu nhé

Bộ tài liệu 1:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
pass giải nén: ketnooi.com


Bộ tài liệu 2:
Trùng nhiều nên mình chỉ up Riêng phần 42 câu hỏi và CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT PHỤC VỤ THI CÔNG CHỨC
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bộ tài liệu 3
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bộ tài liệu 4
312 câu hỏi nghiệp vụ kế toán kho bạc kèm đán án

Ai gặp lỗi CRC thì xem
Hướng Dẫn Sửa Lỗi Khi Giải Nén RAR (CRC Error)

CÁC bạn không dùng IDM để tải nhé, vì hay lỗi, cứ dùng browser thường như firefox, IE, chrome mà tải

Một số tài liệu ôn thi khác anh em có thể quan tâm:
TÀI LIỆU Ôn thi công chức nhà nước trọn bộ
Tài liệu thi công chức thuế - Ngạch cán sự và chuyên viên CNTT

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Hình đại diện của thành viên
By dangquynhanh
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#807189 Pass nó to đùng mà: ketnooi.com nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#809667 các bạn thi đỗ thì nhớ khao nhé :) Chúc thi tốt
Hình đại diện của thành viên
By NhaiNguyen
#810835 tài liệu nghe hay quá nhưng mình thử down nhiều lần mà không được
ai down được share mình với. Mình Thank nhiều!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement