Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#798769 Tải miến phí luận văn Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC
Lời mở đầu 2
Chương I: Những vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực 5
1Lý luận chung về Quản trị nguồn nhân lực Lý luận chung về Quản trị nguồn nhân lực 5
1.1Quản trị là gì? Quản trị là gì? 5
1.2Khái niệm “Quản trị nguồn nhân lực” Khái niệm “Quản trị nguồn nhân lực” 7
1.3Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực 11
1.4Mụ hình quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay Mô hình quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay 13
2Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 15
2.1Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 15
2.2Đặc điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Đặc điểm khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 17
2.3Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam 19
3Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 20
3.1Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 20
3.2Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Vai trò của phòng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 22
Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 28
1Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 28
1.1Đỏnh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Đánh giá chung về sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 28
1.2Các thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay Các thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay 30
2Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 32
2.1Ưu điểm: Ưu điểm: 32
2.2Nhược điểm: Nhược điểm: 32
Chương 3: Giải pháp cho vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 44
1Xu hướng quản trị nguồn nhân lực tại Nhật Bản Xu hướng quản trị nguồn nhân lực tại Nhật Bản 44
1.1Những thay đổi trong cách tuyển dụng, đào tạo nhân viên Những thay đổi trong cách tuyển dụng, đào tạo nhân viên 44
1.2Những thay đổi trong thâm niên và chế độ làm việc suốt đời Những thay đổi trong thâm niên và chế độ làm việc suốt đời 45
1.3Thay đổi trong cách ra quyết định tập thể Ringi Thay đổi trong cách ra quyết định tập thể Ringi 47
1.4Cỏc nhóm kiểm tra chất lượng (Quality Control - QC) chuyển thành cỏc nhúm phục vụ khách hàng (Customer Satisfaction - CS). Các nhóm kiểm tra chất lượng (Quality Control - QC) chuyển thành các nhóm phục vụ khách hàng (Customer Satisfaction - CS). 48
1.5Sù biến đổi từ phong cách quản lý lao động theo hướng chuyên môn hóa sang phong cách quản lý linh hoạt Sự biến đổi từ phong cách quản lý lao động theo hướng chuyên môn hóa sang phong cách quản lý linh hoạt 49
2Bài học kinh nghiệm rót ra từ việc nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Nhật Bản Bài học kinh nghiệm rót ra từ việc nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Nhật Bản 50
2.1Nhõn tè con người giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của công ty nói riêng và của quốc gia nói chung Nhân tè con người giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển của công ty nói riêng và của quốc gia nói chung 51
2.2Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quản trị Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong quản trị 51
2.3Chó trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân tài Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân tài 52
2.4Có chính sách quan tâm, đối nhân xử thế khéo léo đối với đội ngò nhân sự Có chính sách quan tâm, đối nhân xử thế khéo léo đối với đội ngũ nhân sự 52
2.5Cần trang bị đội ngũ cỏc nhà quản trị giàu năng lực Cần trang bị đội ngũ các nhà quản trị giàu năng lực 53
3Mét số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 53
3.1Những giải pháp vĩ mô Những giải pháp vĩ mô 53
3.2Giải pháp vi mô Giải pháp vi mô 58
Kết luận 70
Phụ lục 1 73
Phụ lục 2: bản mô tả công việc 76
Tài liệu tham khảo 80

lỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, mở cửa nền kinh tế để hội nhập cùng nền kinh tế thế giới.
Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế này đã làm bộc lộ rừ nhiều yÕu kÐm vµ bÊt hîp lý trong công tác quản lý. Hơn nữa, trong xu thế phát triển của thời đại con người có tri thức và kỹ năng ngày càng đóng vai trò quan trọng, là động lực của sự phát triển, là nội lực của nền kinh tế. Do đó, thách thức to lớn và nặng nề đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam không phải là trang bị các máy móc hiện đại mà chính là trang bị cho con người trong doanh nghiệp các yếu tố cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thời đại và của công cuộc đổi mới, hay nói cách khác là cần quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Chính vì thế, việc đi sâu nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý mà trọng tâm là công tác quản trị nguồn nhân lực trở thành mét ho¹t động cần thiết.
Còng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế đất nước, chúng ta đã nhận thức được vai trò quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ có diện rộng phổ cập, chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số các doanh nghiệp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Cùng với nông nghiệp và kinh tế nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những nhân tố đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, khai thác và tận dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, tay nghề và những nguồn lực còn tiềm Èn trong dân cư, góp phần phân bố công nghiệp trờn cỏc địa bàn khác nhau, giữ vai trò bổ sung cho công nghiệp lớn, cân bằng những vấn đề kinh tế – xã hội, môi trường, bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa dõn tộc.
Chóng ta cũng đều ý thức được rằng với quy mô vốn còn nhiều hạn chế, nguồn lực con người chính là tài sản quan trọng nhất ®ối với các doanh nghiệp vừa và nhá. Tầm quan trọng của yếu tố con người trong khu vực doanh nghiệp này là một thực tế hiển nhiên, không ai có thể phủ nhận. Trong tất cả các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề khác đều phụ thuộc vào thành công của quản trị nguồn nhân lực. Vì vậy, vấn đề quản trị nguồn nhân lực ngày càng được coi trọng, xem đây là chức năng quản trị cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị.
Do đó, t«i đã chọn vấn đề “Quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: Thực trạng và giải phỏp” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp đại học của mình.
Trong khóa luận này, tui sẽ phân tích mô hình quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản, một quốc gia châu á có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực cũng như đ• gặt hái nhiều thành công trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực con người. Sau khi tiến hành phân tích, tui cũng sẽ đưa ra một số bài học cụ thể đối với công tác quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
Nội dung chính của khúa lu?n du?c trỡnh bày ? 3 chuong:
Chuong I: Những vấn đề cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực
Chương II: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
Chương III: Giải pháp cho vấn đề quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
T«i xin chõn thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Thạc sỹ Đào Thu Giang, giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, người đã giúp đỡ và tận tình hướng dẫn tui hoàn thành khóa luận này. T«i còng xin gửi lời Thank tới toàn thể các thầy cô giáo và cán bộ Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, gia đình, bạn bố… những người đã khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho t«i hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cũng như chương trình Cử nhân kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.


Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement