Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#788157 Tải miến phí báo cáo thực tập

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ................................................. i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP ...............................................................................................................ii
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................... iii
TRÍCH YẾU ............................................................................................. iv
MỤC LỤC ................................................................................................. v
CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG ............................................................ ix
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH .................. x
NHẬP ĐỀ .................................................................................................. 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ NƠI THỰC TẬP VÀ CÔNG VIỆC
THỰC TẬP .......................................................................................................... 2
1. Giới thiệu đơn vị thực tập ......................................................................... 3
1.1. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Eximbank ..................... 3
1.1.1. Lịch sử hình thành ............................................................................. 3
1.1.2. Một số thành tựu đạt được những năm gần đây ................................ 3
1.2. Chi nhánh Quận 10 .................................................................................... 4
1.3. Phòng giao dịch Ba Tháng Hai .................................................................. 5
1.3.1. Cơ cấu tổ chức ................................................................................... 5
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ ......................................................................... 6
1.4. Tình hình hoạt động phát hành thẻ của Eximbank CN Quận 10 năm 2011
........................................................................................................... 6
2. Các công việc thực tập ............................................................................... 9
2.1. Thực tập tại Phòng Tín dụng ..................................................................... 9
2.2. Thực tập tại Bộ phận Kế toán .................................................................... 9

PHẦN II: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG THỊ TRƢỜNG “THẺ TÍN
DỤNG” DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM ........... 11
Chƣơng 1: Lý thuyết cơ sở ..................................................................... 12
1.1. Khái niệm chung về thẻ tín dụng ............................................... 12
1.1.1. Thẻ thanh toán ......................................................................................... 12
1.1.1.1. Chức năng thanh toán của NHTM .................................................. 12
1.1.1.2. Khái niệm thẻ thanh toán ................................................................. 13
1.1.2. Thẻ tín dụng ............................................................................................. 13
1.1.2.1. Khái niệm ........................................................................................ 13
1.1.2.2. Lịch sử hình thành ........................................................................... 14
1.1.2.3. Phân loại .......................................................................................... 16
1.1.2.3.1. Theo phạm vi sử dụng thẻ ..................................................... 16
1.1.2.3.2. Theo đối tượng sử dụng ......................................................... 16
1.1.2.3.3. Theo hạn mức tín dụng .......................................................... 17
1.1.2.4. Tầm quan trọng của Thẻ tín dụng ................................................... 17
1.1.2.4.1. Lợi ích đối với nền kinh tế - xã hội ....................................... 17
1.1.2.4.2. Tiện ích đối với chủ thẻ ......................................................... 18
1.1.2.4.3. Lợi ích đối với nơi chấp nhận thẻ .......................................... 19
1.1.2.4.4. Lợi ích đối với ngân hàng ...................................................... 19
1.2. Khái niệm cung – cầu thị trƣờng thẻ tín dụng ......................... 20
1.2.1. Cầu thị trường thẻ tín dụng ...................................................................... 20
1.2.2. Cung thị trường thẻ tín dụng .................................................................... 20
1.3. Bài học từ thị trƣờng thẻ tín dụng Mỹ ...................................... 20
Chƣơng 2: Phân tích tiềm năng thị trƣờng “Thẻ tín dụng” dành cho
khách hàng cá nhân ở Việt Nam ..................................................................... 23
2.1. Đặc điểm giao dịch của khách hàng cá nhân ở Việt Nam ....... 23
2.1.1. Quen sử dụng tiền mặt ............................................................................. 23
2.1.2. Tâm lý của khách hàng ............................................................................ 23
2.1.3. Thiếu thông tin, hiểu biết về sản phẩm .................................................... 24
2.1.4. Mảng khách hàng cá nhân chưa được các NHTM quan tâm .................. 24
2.2. Tiềm năng phát triển thị trƣờng thẻ tín dụng Việt Nam ........ 25
2.2.1. Cầu thị trường thẻ tín dụng ...................................................................... 25
2.2.2. Cung thị trường thẻ tín dụng .................................................................... 29
2.2.2.1. Thị trường thẻ thanh toán tại Việt Nam .......................................... 29
2.2.2.2. Cung thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam...................................... 33
2.2.3. Nhận xét về thị trường thẻ tín dụng Việt Nam ........................................ 35
2.3. Thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển sản phẩm thẻ tín
dụng ở Việt Nam ............................................................................................ 36
2.3.1. Thuận lợi .................................................................................................. 36
2.3.1.1. Số dân ở độ tuổi lao động tăng, lao động được đào tạo chuyên môn
tăng. 36
2.3.1.2. Ngân hàng có nhiều sản phẩm thẻ tín dụng, dành cho nhiều đối
tượng 37
2.3.1.3. Hội nhập quốc tế: số lượng điểm chấp nhận thẻ sẽ tăng ................. 38
2.3.1.4. Sự hỗ trợ của truyền thông .............................................................. 38
2.3.2. Khó khăn .................................................................................................. 38
2.3.2.1. Kinh tế Việt Nam còn đang khó khăn ............................................. 38
2.3.2.2. Nghĩa vụ trả nợ của người sử dụng thẻ ........................................... 39
2.3.2.3. Bảo mật thẻ ...................................................................................... 40
PHẦN III: ĐỀ XUẤT CHUNG CHO CÁC NGÂN HÀNG & ĐỀ
XUẤT DÀNH CHO ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..................................................... 42
1. Đề xuất chung cho các ngân hàng .......................................................... 43
1.1. Liên kết, hợp tác để mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ ở Việt Nam ...... 43
1.2. Chủ động tìm đến khách hàng ................................................................. 44
1.3. Nghiên cứu tăng cường bảo mật thẻ ........................................................ 44
2. Đề xuất dành cho đơn vị thực tập .......................................................... 45
2.1. Tận dụng cơ hội mở rộng hệ thống chấp nhận thẻ nối kết, liên kết để thu
hút khách hàng ................................................................................................... 45
2.2. Đa dạng hóa các sản phẩm thẻ với chính sách khuyến mãi khác nhau ... 45
2.3. Mức phí cạnh tranh .................................................................................. 46
2.4. Tiếp thị đến các doanh nghiệp mở thẻ cho người lao động tại công ty ... 46
KẾT LUẬN .............................................................................................. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... xi


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement