Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#783315 Tải miễn phí cho anh em

Kho tai lieu Ketnooi.com
Môn thi : Hệ Thống Thông Tin Tài Chính - Ngân Hàng
Câu 1: khi tính số kỳ thanh toán cho một khoản vay 100,000,000 vnđ, trả đều hàng quý 10,000,000 vnđ, sử dụng hàm NPER:
A. Đối số PV = 100,000,000, đối số PMT = 10,000,00

C. Đối số PV = - 100,000,000, Đối số PMT = - 10,000,000
B. Đối số PV = - 100,000,000, đối số PMT = 10,000,000 D. Đối số PV = 100,000,000, đối số PMT = - 10,000,000
Câu 2: Trong Excel, hàm nào sau đây có thể được dùng để tính giá trị đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán:

A. NOMINAL

B. NPV

C. EFFECT

D. ACCRINTM

Câu 3: Một người gửi 5000$ vào ngân hàng, mỗi năm gửi thêm 100$ với lãi suất 9%/năm (bỏ qua lạm phát), để tính số tiền có được sau 5 năm - thanh toán đầu kỳ, anh/chị sử dụng hàm nào sau đây:

A. FV(5000, 100, 9%, 5, 0)

B. FV(5000, 100, 9%, 5, 1)

C. Fv(9%, 5, 100, 5000, 1)

D. FV(9%, 5, 100, 5000, 0)

Câu 4:Một người muốn có số tiền tiết kiệm 3000 USD vào thời điểm 10 năm sau. Biết lãi suất ngân hàng là 6%/năm (bỏ qua lạm phát). Đe tính số tiền người này phải gửi vào ngân hàng bây giờ là bao nhiêu, ta viết hàm sau:

A. PV(3000, 10, 6%, 1)

B. Pv(6%, 3000, 10, 1)

C. PV(10, 6%, 3000, 1)

D. PV(6%, 10, 0, 3000, 1)

Câu 5: Tính số tiền lãi phải trả cho một khoản vay 1000$ có lãi suất thay đổi theo các kỳ lần lượt là 7%, 5.4%, 6%. Ta viết hàm:

A. PMT(1000, {7%, 5.4%, 6%})

B. FVSCHEDULE(1000, 7%, 5.4%, 6%)

C. FVSCHEDULE(1000, {7%, 5.4%, 6%})
D. PMT(1000, 7%, 5.4%, 6%)

Câu 6: Trong Excel, có the sử dụng hàm nào sau đây để tính lãi suất danh nghĩa hàm năm cho một khoản đầu tư:

A. EFFECT

B. PV

C. NOMINAL

D. PMT

Câu 7: Trong Excel, cấu trúc hàm DDB(cost, salvage, life, period, factor), đối so cost là:

A. Gía trị còn lại ước tính của TSCĐ sau khi đã khấu hao

B. Giá trị hiện thời của TSCĐ sau khi đã khấu hao

C. Giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đã khấu hao

D. Giá trị ban đầu của TSCĐ

Câu 8: Trong Excel, cấu trúc hàm FVSHEDULE (principal, schedule) là hàm tính:

A. Giá trị tương lai của một khoản đầu tư khi lãi suất thay đổi

B. Giá trị tương lai của một khoản đầu tư khi lãi suất đen hạn

C. Giá trị tương lai của một khoản đầu tư khi lãi suất đáo hạn

D. Giá trị tương lai của một khoản đầu tư khi lãi suất cố định

Câu 9: Trong Excel, để đánh giá khả thi về mặt tài chính của một dự án đầu tư, hàm NPV là hàm ứng dụng:

A. Phương pháp giá trị hiện tại thuần

B. Phương pháp tỷ suất thu hồi nội bộ

C. Phương pháp chỉ số doanh lợi

D. Phương pháp thời gian hoàn vốn

Câu 10: Một TSCĐ có nguyên giá là 180,000,000 đồng, giá trị còn lại sau khi đã khấu hao là 60,000,000 đồng, thời gian khấu hao TSCĐ này là 10 năm. Năm đầu tiên khấu hao 12 tháng. Muốn tính khấu hao năm đầu tiên bằng cách dùng hàm DB, chúng ta có thể viết hàm sau:

A. DB(60,000,000; 180,000,000; 10; 1)

B. DB(180,000,000; 60,000,000; 1; 10)

C. DB(10; 180,000,000; 60,000,000; 1)

D. DB(180,000,000; 60,000,000; 10; 1)
Câu 11: Một người muốn có số tiền tiết kiệm 5000$ sau 5 năm, với lãi suất 9%/năm (bỏ qua lạm phát) - thanh toán đầu kỳ, để tính số tiền hiện tại phải đầu tư vào ngân hàng hằng tháng. Anh/chị sử dụng hàm nào sau đây:

A. PMT(9%/12.5*12; 0; 5000; 1)

B. PMT(9%/12.5*12; 0; 5000; 0)

C. PMT(9%; 5; 0; 5000; 1)

D. PMT(9%; 5; 0; 5000;0)

Câu 12: Hàm nào sau đây không thuộc nhóm hàm khấu hao TSCĐ:

A. SLN

B. DB, DDB

C. NOMINAL

D. Câu a và b đều đúng

Câu 13: Một TSCĐ có nguyên giá là 150,000,000 đồng, giá trị còn lại sau khi đã khấu hao là 40,000,000 đồng, thời gian khấu hao TSCĐ này là 7 năm. Muốn tính khấu hao hàng năm theo phương pháp khấu hao đều, chúng ta có thể viết hàm sau:

A. SLN(150,000,000; 7; 40,000,000)

B. SLN(150,000,000; 40,000,000; 7)

C. SLN(40,000,000; 150,000,000; 7)

D. SLN(7; 40,000,000; 150,000,000)

Câu 14: Trong Excel, phương pháp tính tổng khấu hao hàng năm cho TSCĐ trong một khoảng thời gian xác định, dùng hàm:

A. DDB

B. DB

C. SYD

D. Tất cả các câu trên

Câu 15: Trong công thức hàm IRR, đối so guess nếu bỏ qua thì Excel sẽ mặc định với lãi suất dự kiến là:

A. 10%

B. 0%

C. Câu a và b đều sai

D. 12%

LInk download đầy đủ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement