Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#780309 Tải miễn phí luận án tiến sĩ kinh tế Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ ............................................... iv
PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................... 1
ch−¬ng 1: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ gi¸m s¸t giao dÞch
chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n..................................... 6
1.1. Giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n.......................................6
1.2. Gi¸m s¸t giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ......................19
1.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi gi¸m s¸t giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng
chøng kho¸n..........................................................................................................50
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM....................................................... 62
2.1. Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam............................................62
2.2. Thực trạng giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt
Nam.......................................................................................................................85
2.3. Đánh giá thực trạng giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng
khoán Việt Nam..................................................................................................120
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.......................... 137
3.1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt nam....................137
3.2. Giải pháp tăng cường giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng
khoán Việt Nam..................................................................................................142
3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp......................................................................180
KẾT LUẬN............................................................................................................. 193
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU................................................................................. 195
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................ 196
PHỤ LỤC

Link download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement